Onverdoofd slachten en de advocaat-generaal

D.WEIS
Topic Starter
Berichten: 11
Juridisch actief: Ja

Onverdoofd slachten en de advocaat-generaal

#1 , 14 sep 2020 12:27

Vorig jaar stelde het Grondwettelijk Hof in arrest nr. 53/2019 aan het Hof van Justitie van de EU prejudiciële vragen om te weten of het Vlaams decreet van 7 juli 2017 (plankzeil naar "JUSTEL") dat het onverdoofd slachten van dieren om godsdienstige redenen aan banden legt (verdoving onmiddellijk na het kelen - "post-cut-stunning" - voorschrijft) al dan niet strijdig is met de godsdienstvrijheid en een Europese verordening (EG) nr. 1099/2009 betreffende het doden van dieren. Op 10 september van dit jaar bracht de 62-jarige Ierse advocaat-generaal Gerald Hogan in deze zaak C-336/19 advies uit.

De verordening schrijft voor dat het slachten van dieren na verdoving moet gebeuren (eerste regel). Die regel geldt niet voor het ritueel slachten (tweede regel). Maar de lidstaten kunnen van de tweede regel afwijken ter bescherming van de dieren (derde regel, die evenwel - volgens zijn bewoordingen - niet (uitdrukkelijk) toelaat om de invoer van vlees van onverdoofd ritueel geslachte dieren te verbieden). Advocaat-generaal Hogan stelt dat die derde regel, met de afwijkingsbevoegdheid, ongedaan wordt gemaakt door een considerans, een "overweging", die de verordening voorafgaat. Daar slaat hij - ongetwijfeld opzettelijk - de bal mis. Een considerans vóór een verordening kan geen bepaling van de verordening buiten werking stellen (HvJ, 26 april 2012, C-510/10, punt 43 - plankzeil naar "Search form - Curia").

Verder stelt advocaat-generaal Hogan dat de derde regel strijdig is met artikel 10 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, betreffende de godsdienstvrijheid. Dat artikel 10 van het Handvest heeft, volgens artikel 52, lid 3, van hetzelfde Handvest, dezelfde draagwijdte als artikel 9 van het EVRM, zoals het door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) uitgelegd wordt. Het EHRM laat echter een volledig verbod op onverdoofd ritueel slachten toe, op voorwaarde dat vlees van onverdoofd ritueel geslachte dieren vrij uit het buitenland kan ingevoerd worden (EHRM, grote kamer, 20 juni 2000, nr. 27417/95, Cha'are Shalom Ve Tsedek t. Frankrijk, §§ 80 - 81 - plankzeil naar "HUDOC"). België en Vlaanderen laten de invoer van vlees van onverdoofd ritueel geslachte dieren uit het buitenland toe. De verordening laat ook niet toe de invoer van vlees van onverdoofd geslachte dieren te verbieden. Aldus schenden de Europese verordening en het Vlaams decreet artikel 10 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie niet. Door te stellen dat de verordening en het decreet artikel 10 van het genoemde Handvest toch schenden, liegt de advocaat-generaal dat hij zwart ziet.

Advocaat-generaal Hogan gaat gebukt onder de diploma's maar gedraagt zich als de slippendrager van de moslims en de Joden. Hij was de man die in zaak C-363/18 het Hof van Justitie met succes adviseerde voor recht te zeggen dat producten uit Israëlische nederzettingen in sinds 1967 bezetten gebieden moeten vermelden dat zij uit deze nederzettingen afkomstig zijn (zie ook Eng. Wikipedia, "Gerald Hogan").

Hebben de geachte forumgangers andere opvattingen ?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
LeenW
Berichten: 9880

#2 , 14 sep 2020 13:02

Net als uw eerdere topic is dit te politiek geladen en voorbij het doel van dit forum. Ik verwijs u graag door naar politics.be.

Reclame

Terug naar “Actuele Thema's”