nieuwe VZW wetgeving - UBO register

Paco
Topic Starter
Berichten: 72

nieuwe VZW wetgeving - UBO register

#1 , 3 maand 6 dagen geleden (10 jun 2019 11:01)

Beste,
Ben voorzitter van een computerclub vzw en ben bezig te controleren of onze vzw nog voldoet aan de nieuwe vzw wetgeving (29/04/2019).

Hierin staat dat we ten laatste voor 30/09/2019 in het UBO register een gedetailleerde opgave moeten doen van de uiteindelijke gerechtigde van de fondsen van onze vzw bij ontbinding.

In onze statuten staat het volgende:
--------
Art.5 In geval van ontbinding van de vereniging zal het bestuursorgaan één of meer vereffenaars aanstellen, hun machten omschrijven en aanduiden welke bestemming aan het patrimonium dienen te worden gegeven. Het netto actief moet echter aangewend worden voor een “belangeloze doelstelling”.
----------
Is de omschrijving in onze statuten dan niet meer voldoende gespecificeerd??
Wie kan me hier in adviseren??

voorzitter FGPC vzw
:shock: :?:
Paco

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
basejumper
Berichten: 3178
Locatie: Diest

#2 , 3 maand 6 dagen geleden (10 jun 2019 12:58)

beste

https://financien.belgium.be/nl/ubo-register


De ‘uiteindelijk begunstigden’ zijn alle natuurlijke personen ten voordele van wie een verrichting wordt gedaan of een zakelijke relatie wordt aangegaan of die de uiteindelijke eigenaar of bezitter zijn.

Dergelijke verklaring is voor VZW’s een eigenaardig punt. Niemand bezit immers een VZW of krijgt het vermogen ervan. Toch moet je ook voor een VZW de ‘uiteindelijk begunstigden’ opgeven.

Opmerking : de UBO-verplichting geldt niet voor feitelijke verenigingen. Zie hieromtrent het artikel van onze collega’s van De Federatie.
Wie?

In het geval van (internationale) VZW’s en stichtingen worden ‘uiteindelijk begunstigden’ beschouwd :
Art. 4, 27° c) Wet :
“1° de leden van de raad van bestuur;
2° de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
3° de personen belast met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging of stichting;
4° de stichters van een stichting;
5° de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is;
6° elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent.”

Concreet gaat het dus over volgende personen :
– leden van de Raad van Bestuur en het dagelijks bestuur,
– de gemachtigden om de organisatie te vertegenwoordigen,
– de natuurlijke personen waarvoor de VZW is opgericht (kan als ‘groep van personen’ worden omschreven vb. voor een vzw opgericht voor het ondersteunen van oorlogsslachtoffers kan dat vb. ‘de Syrische oorlogsslachtoffers’ zijn)
– alle anderen met zeggenschap
Welke info?

Bij Koninklijk Besluit van 30 juli 2018 werden de uitvoeringsmodaliteiten van de wet vastgelegd.

VZW’s, IVZW’s en stichtingen moeten aan het register de volgende informatie over elk van hun uiteindelijke begunstigden meedelen :

1° zijn naam;
2° zijn eerste voornaam;
3° zijn geboortedag;
4° zijn geboortemaand;
5° zijn geboortejaar;
6° zijn nationaliteit(en);
7° zijn land van verblijf;
8° zijn volledige verblijfsadres ;
9° de datum waarop hij uiteindelijke begunstigde van de informatieplichtige is geworden.
10° zijn identificatienummer van het Rijksregister van natuurlijke personen of van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, en waar van toepassing elk vergelijkbaar identificatiemiddel dat wordt afgeleverd door de staat waar hij verblijft of waarvan hij onderdaan is;
11° de categorie(ën) van personen bedoeld in artikel 4, 27°, tweede lid, c), van de wet van 18 september 2017, waartoe hij behoort;
12° de één of meerdere categorieën van personen opgesomd in artikel 4, 27°, tweede lid, c), van de wet van 18 september 2017, afzonderlijk of samen met anderen, waartoe hij behoort;
Wie moet dit ingeven?

Het zijn de bestuurders die verantwoordelijk zijn om de gegevens en de nodige bewijsstukken aan te leveren.
Uiteraard kan er wel (intern) iemand worden gemandateerd om de effectieve registratie te doen. Er zou in de toekomst ook een mogelijkheid zijn om iemand extern te mandateren, vb. een boekhouder, maar dit is momenteel nog niet uitgewerkt.

De gegevens moeten jaarlijks worden bijgewerkt maar als er tussentijds iets wijzigt aan de gegevens, moet dit binnen de maand ook in het UBO-register worden meegedeeld.

Bestuurders moeten de informatie niet alleen

inwinnen of bijhouden, maar ook
tijdig aan het UBO-register meedelen, en
onvolledige of onjuiste informatie meedelen.

Zoniet riskeren ze een administratieve geldboete van 250 tot 50.000 euro. Voor VZW’s kunnen de eerste twee inbreuken overigens in een bijkomende boete van 50 tot 5.000 euro resulteren.
Update april 2019 : link met KBO!

De informatie over bestuurders, dagelijks bestuurders en personen die gemachtigd zijn de vzw te vertegenwoordigen kan automatisch vanuit de KBO opgeladen worden in het UBO-register. Een bevestiging van de geldigheid van de informatie is wel vereist.
Wanneer?

Het Koninklijk Besluit van 14 augustus is in werking getreden op 31 oktober 2018.
De uiteindelijk begunstigden moeten voor de eerste maal geregistreerd worden tegen uiterlijk 30 september 2019.
Praktisch?

Begin nu alvast met de volgende stappen te doorlopen :

Bepaal wie in jouw organisatie de personen zijn die als ‘UBO’s’ te kwalificeren zijn.
Schrijf deze personen per brief aan over hun rechten en plichten als UBO (art. 21 KB ‘duurzame drager’). Vraag hen alle relevante informatie en bewijsstukken te bezorgen.
Laat een persoon van het bestuur of een gemandateerde de informatie ingeven in het UBO-register (via MyMinFin). Er is ook een gebruikershandleiding : https://financien.belgium.be/sites/defa ... iger_0.pdf
! Er is nu ook een aparte gebruikershandleiding voor vzw’s : https://financien.belgium.be/sites/defa ... VZW_NL.pdf
Ontwikkel interne procedures om eventuele wijzigingen snel op te volgen en mee te delen.
Uit zelfbeheersing groeit de Kracht.
Zelfkennis brengt ons tot Wijsheid.
Zelfvervolmaking leidt ons tot Schoonheid.

Paco
Topic Starter
Berichten: 72

#3 , 3 maand 5 dagen geleden (11 jun 2019 10:35)

Bedankt voor het uitvoerig antwoord!!

Dus indien ik die juridische teksten goed versta voldoet de benaming " balangeloze doelstelling" in onze huidige statuten niet meer en moet er een organisatie met naam en toenaam gespecificeerd worden??

groetjes,
Paco

Reclame

Terug naar “Vennootschappen & Verenigingen”