OPZEG HANDELSHUUR

Angelo17
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

OPZEG HANDELSHUUR

#1 , 20 nov 2021 13:07

Goedemiddag allemaal, ik zit met een probleem.
We hebben een horecazaak en we huren de pand vanaf 1/12/2016.
Nu hebben we deze week een brief ontvangen van de verhuurder.
Ik citeer:

"De tweede driejarige periode van deze huurovereenkomst eindigt op 30.11.22
Het gebouw waarin het handelspand zich bevindt, met inbegrip van het handelspand zelf, wordt gerenoveerd.
Gelet op deze renovatiewerken beteken ik u overeenkomstig artikel 3 van de handelshuurovereenkomst van 01.12.16
de opzegging van de huurovereenkomst, ingaande op 01.09.22 en eindigend op 30.11.22."


Nu was mijn vraag, is het bij wet toegelaten om een opzeg te doen van een handelspand voor renovatie werken?
De appartementen erboven zijn in een staat die aan renovatie toe zijn. Maar de handelspand zelf hebben we met de jaren
verschillende keren gerenoveerd. Ik probeer de verhuurder te contacteren maar hij reageert niet. Voor ik naar een advocaat wil
stappen wou ik graag weten of hij de recht heeft om de opzeg te doen voor renovatie werken. Alvast bedankt.

freelance
Berichten: 2307

#2 , 20 nov 2021 14:25

Vlaams Gewest Wetgeving

§ 2. Duur van de handelshuur.

Art. 3. De duur van de huur mag niet korter zijn dan negen jaren.
-----------------------------
§ 8. Vergoeding wegens uitzetting.

Art. 25. Indien de huurder regelmatig zijn wil heeft te kennen gegeven om van zijn recht op hernieuwing gebruik te maken en het hem is geweigerd, heeft hij in de hierna bepaalde gevallen recht op een vergoeding, die, behoudens akkoord van partijen, gesloten na het ingaan van dat recht, forfaitair bepaald wordt als volgt :
1° De vergoeding is gelijk aan één jaar huur, wanneer de verhuurder verlangt het goed te bestemmen voor een ander gebruik dan voor handel, bij toepassing van artikel 16, 2°, of het weder op te bouwen, overeenkomstig artikel 16, 3°. In dit laatste geval is evenwel geen vergoeding verschuldigd, wanneer het goed moet worden afgebroken of wederopgebouwd wegens ouderdom, wegens overmacht of krachtens bepalingen van wetten of verordeningen;
2° De vergoeding is gelijk aan twee jaar huur, wanneer de verhuurder of een van de in artikel 16, § I, 1°, opgenoemde gebruikers, zelfs in geval van toepassing van artikel 16, § III, een soortgelijke handel drijft in het onroerend goed;
3° (De vergoeding bedraagt drie jaar huur, eventueel vermeerderd met een bedrag, toereikend om de veroorzaakte schade geheel te vergoeden, wanneer de verhuurder, zonder van een gewichtige reden te doen blijken, het voornemen op grond waarvan hij de huurder uit het goed heeft kunnen zetten, niet ten uitvoer brengt binnen zes maanden en gedurende ten minste twee jaren. Deze vergoeding is evenwel niet verschuldigd, indien de verhuurder aan het onroerend goed een bestemming geeft, die hem de terugneming mogelijk zou hebben gemaakt zonder vergoeding of tegen een vergoeding gelijk aan of lager dan de vergoeding die hij heeft moeten dragen;) <W 29-06-1955, art. 1>
4° De vergoeding is gelijk aan één jaar van de in de nieuwe huurovereenkomst bepaalde huur, wanneer de huurder die een ernstig aanbod gedaan heeft, is afgewezen ten gevolge van het aanbod van een meerbiedende derde, overeenkomstig artikel 23, en de bedoelde derde in het goed een andere handel drijft dan de vroegere huurder;
5° De vergoeding is gelijk aan twee jaar van de in de nieuwe huurovereenkomst bepaalde huur, wanneer die nieuwe huurder in het goed een soortgelijke handel drijft als de afgaande huurder;
6° (De vergoeding wegens uitzetting bedraagt drie jaar huur, eventueel vermeerderd met een bedrag, toereikend om de veroorzaakte schade geheel te vergoeden, indien de verhuurder of de nieuwe huurder vóór het verstrijken van een termijn van twee jaar, een soortgelijke handel begint, zonder dat hij hiervan aan de afgaande huurder ten tijde van diens uitzetting kennis heeft gegeven. De verhuurder en de derde, nieuwe huurder, zijn hoofdelijk tot die vergoeding verbonden.) <W 29-06-1955, art. 1>


Het recht om de huur stop te zetten na een driejaarlijkse periode is uitsluitend toegekend aan de huurder , en NIET aan de verhuurder .
Partijen kunnen evenwel de huur ten allen tijde stopzetten in onderling overleg , " op voorwaarde dat hun akkoord wordt vastgesteld bij een authentieke akte of bij een verklaring voor de rechter afgelegd."

Gezien artikel 25 kunt u best uw wil te kennen geven de huur te willen verlengen . Al is het maar als reactie op de huuropzeg die u gekregen hebt .
Wat een wet interessant maakt ,
is wat er in die wet , niet in staat .

mava105
Berichten: 20918
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#3 , 20 nov 2021 16:40

Ik denk dat verhuurder enkel kan opzeggen voor renovatiewerken als deze dringend zijn en een bepaald bedrag overstijgen. Hij moet dan bij zijn opzeg alle plannen, lastenboek en offertes overmaken aan de huurder.
Weet echter niet of dit nog invoege is. Had zo een geval bijna 30 jaar geleden, en mogelijks is de wetgeving in deze veranderd.

Reclame

scorpioen
Berichten: 9383
Juridisch actief: Nee

#4 , 20 nov 2021 19:06

Handelshuurwet
Art. 3 De duur van de huur mag niet korter zijn dan negen jaren.
Deze bepaling geldt ook voor de onderhuur, die echter niet mag worden aangegaan voor langer dan de looptijd van de hoofdhuur.
De huurder kan evenwel de lopende huur beëindigen bij het verstrijken van (elke driejarige periode), mits hij zes maanden tevoren opzegt bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief. <W 29-06-1955, art. 1>
Partijen kunnen te allen tijde de lopende huur eveneens beëindigen, op voorwaarde dat hun akkoord wordt vastgesteld bij een authentieke akte of bij een verklaring voor de rechter afgelegd.
Buitendien kan het huurcontract aan de verhuurder het recht toekennen om, bij het verstrijken van (elke driejarige periode), de huur te beëindigen, mits hij één jaar tevoren opzegt bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief, ten einde in het onroerend goed werkelijk zelf een handel uit te oefenen of die werkelijk te laten uitoefenen door zijn afstammelingen, zijn aangenomen kinderen of zijn bloedverwanten in de opgaande lijn, door zijn echtgenoot, door diens afstammelingen, bloedverwanten in de opgaande lijn of aangenomen kinderen of door een personenvennootschap waarvan de werkende vennoten of de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, in dezelfde betrekking van bloedverwantschap, aanverwantschap of aanneming staan tot de verhuurder of tot zijn echtgenoot.
Opzeg voor renovatie is dus niet mogelijk.
Meer dan veertig jaar ervaring als jurist.

Angelo17
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

#5 , 23 nov 2021 20:04

Bedankt allemaal, heb al de verhuurder laten weten dat ik niet akkoord gaat met de ozeg en dat hij geen recht heeft om een handelshuur overeenkomst op te zeggen vanwege renovatie.

Franciscus
Berichten: 35733

#6 , 23 nov 2021 20:31

Laten weten....ik hoop dat u dat met een Aangetekend Schrijven en liefst met een Antwoord / Reponse kaart gestuurd naar alle eigenaars afzonderlijk (indien er meerdere eigenaars zijn. Bij een vennootschap aan de zaakvoerder of aan de afgevaardigde bestuurder.

Terug naar “Handelspraktijken”