Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
EvilFreD
Topic Starter
Berichten: 678

Gemeentelijke politiereglementen en G.A.S.

#1 , 6 jaar 11 maand geleden (21 jan 2011 13:09)

Sinds enige tijd zijn wij van www.dogsfriendly.be op zoek naar alle wetten en reglementeringen aangaande dieren in het algemeen en honden in het bijzonder.
Met gebrekkige juridische kennis is het lastig om alles juist te interpreteren en het blijkt zelfs moeilijk om alle relevante reglementen te vinden.

Wat wij tot zo ver te weten gekomen zijn is het volgende:

Landelijk is het één en ander over het welzijn van dieren geregeld via de Wet betreffende de bescherming en het welzijn van dieren.
Op lokaal niveau wordt het houden van en het omgaan met dieren geregeld via de algemene politiereglementen of de Gemeentelijke Administratieve Sancties.
Op algemene politiereglementen kunnen nog aanvullende politiereglementen van toepassing zijn.

Wat wij graag nog zouden weten:

Indien een gemeente een G.A.S. én een algemeen politiereglement heeft, betekent dat dan dat al wat niet via federale wetten, Vlaamse decreten of dit G.A.S. beboetbaar is gesteld, maar wel via het algemeen politiereglement als strafbaar feit staat aangegeven simpelweg niet sanctioneerbaar is?

Indien iemand beboet wordt voor bijvoorbeeld het laten loslopen van zijn hond in een gemeente waar dit niet toegestaan is, kan het gegeven dat één persoon nooit alle lokale reglementen kan kennen en/of niet van hem gevraagd kan worden deze te raadplegen alvorens de gemeente te bezoeken (zeker wanneer deze niet via internet te raadplegen is) als verzachtende omstandigheid aangehaald worden in een beroepszaak? Of liever, heeft dit kans van slagen?

Is een gemeente verplicht (kan zij gedwongen worden) haar algemeen politiereglement kosteloos ter inzage aan te bieden op de meest toegankelijke wijze voor de aanvrager (via e-mail, laten we braille of gesproken woord even achterwege laten) of is ter plaatse (op het gemeentehuis) openbaar stellen voldoende?

In het geval van tegenstrijdigheden in lokale reglementen met federale wetten en het handelen naar de lokale regelgeving met onomkeerbare schade tot gevolg, naar welke rechtbank dient zich men dan te wenden?

Eigenlijk hebben we nog wel meer vragen, maar dit volstaat voorlopig.
Hopelijk is er hier iemand die één of meer van bovenstaande vragen weet te beantwoorden.
Ik weet dat u denkt, dat u zou willen begrijpen wat u denkt dat ik gezegd heb. Maar ik ben er niet zeker van of u begrijpt, dat dat wat u gehoord heeft, niet dat is, wat ik bedoel. (Richard Nixon)


Franciscus
Berichten: 29544

#2 , 6 jaar 11 maand geleden (21 jan 2011 22:51)

Elk politiereglement wordt gepubliceerd zoals de wet op publicaties voorzien . Indien daar aan voldaan wordt u geacht deze te kennen.
Ergens staat elke (inwoner van België) wordt geacht de wet te kennen.
Dit slaat zeker op alle strafregels ( GEEN juridisch correcte verwoording)
De gemeentelijke verordeningen worden getoetst door de hogere overheid ( voogdij) zodat ze (in principe) ''wetproef" zijn.
Daarbij is er veel leentje buur bij de grote gemeenten vb Antwerpen en Gent die hier dikwijls in samenwerken.
veel leesgenot
link
http://avcb-vsgb.be/nl/bekendmaking-van ... ews_id=829
http://www.avcb-vsgb.be/documents/publi ... menten.pdf
http://belgischenergierecht.blogspot.co ... aking.html

PS GAS-wetgeving is federaal waarin de gemeenten een keuze kunnen maken .... ook het parket heeft daar een rol in te spelen ... de gemengde misdrijven
Laatst gewijzigd door Franciscus op 22 jan 2011 12:00, 1 keer totaal gewijzigd.

EvilFreD
Topic Starter
Berichten: 678

#3 , 6 jaar 11 maand geleden (21 jan 2011 23:24)

Dank u voor uw antwoord.

Ik neem aan dat dit alleen geldt voor nieuwe of gewijzigde reglementen.
Vandaar dat ik lang niet alle reglementen (of zelfs meldingen van het bestaan er van) op gemeentelijke websites aantref.

Overigens ontving ik op verzoek wel degelijk GAS-reglementen, die dus van na de publicatiewet stammen.
Maar waarschijnlijk staat er dan ergens op de site vermeld dat deze in werking is getreden, of op zijn minst heeft het er ooit gestaan.

Is de gemeentewet overigens (tot nu toe) de enige wet die regelt dat bekendmakingen ook online te raadplegen zijn? Er zijn tenslotte nog
andere verplichte bekendmakingen die normaliter op het aanplakbord verschijnen.
Ik weet dat u denkt, dat u zou willen begrijpen wat u denkt dat ik gezegd heb. Maar ik ben er niet zeker van of u begrijpt, dat dat wat u gehoord heeft, niet dat is, wat ik bedoel. (Richard Nixon)

EvilFreD
Topic Starter
Berichten: 678

#4 , 6 jaar 11 maand geleden (21 jan 2011 23:35)

Franciscus schreef:De gemeentelijke verordeingen worden getoetst door de hogere overheid ( voogdij) zodat ze (in principe) ''wetproef" zijn.


Dat vermoedde ik wel al, maar waarschijnlijk worden ze maar één keer getoetst?
Wanneer een federale wet wijzigt of wordt vervangen (zoals in het geval van de dierenwelzijnswet) worden al deze gemeentelijke vorderingen natuurlijk niet (of toch blijkbaar niet) opnieuw getoetst aan de nieuwe wet.
Ik vond nogal wat tegenstrijdigheiden in oude, nog van kracht zijnde politiereglementen.
Veel gemeentes met een uitgebreid maar gedateert politiereglement zijn wel bezig aan de vervanging er van.
Meestal op zonaal niveau waardoor het erg veel tijd in beslag neemt.
Ik weet dat u denkt, dat u zou willen begrijpen wat u denkt dat ik gezegd heb. Maar ik ben er niet zeker van of u begrijpt, dat dat wat u gehoord heeft, niet dat is, wat ik bedoel. (Richard Nixon)

Franciscus
Berichten: 29544

#5 , 6 jaar 11 maand geleden (22 jan 2011 12:11)

De gemeenten kunnen maar zaken in een reglement zetten waartoe ze bevoegd zijn.
Als er dus een federale wet is die de materie zou behandelen dan geldt het gemeentelijk reglement niet meer voor dat artikel of voor de ganse wet.
Dat was is ook omgekeerd ... men heeft delen Straf wetboek afgeschaft om te kunnen voorzien in de GAS wetgeving

EvilFreD
Topic Starter
Berichten: 678

#6 , 6 jaar 11 maand geleden (22 jan 2011 13:30)

Uiteraard, maar de gemeenten waren voorheen blijkbaar bevoegd in meer/andere gevallen dan nu.
Gemeenten die dus nog niet hun reglement geactualiseerd hebben kunnen dus nog tegenstrijdigheden in hun reglement hebben.
Inderdaad, die zijn dan niet geldig omdat de hogere wet prefeleert. Probleem is echter wel dat lokale overheden handelen naar de lokale reglementen.
Zo staat er bijvoorbeeld in veel politiereglementen:
"Is het dier ziek, zwaargewond of
gevaarlijk, dan mag het terstond afgemaakt worden."

wat tegenstrijdig is met Hoofdstuk 1, artikel 1 uit de dierenwelzijnswet
Niemand mag, uitgezonderd bij
overmacht, handelingen plegen die niet door
deze wet zijn voorzien en waardoor een dier
zonder noodzaak omkomt of zonder noodzaak
verminking, een letsel, of pijn ondergaat.


De meeste gemeenten die dit soort tegenstrijdigheden in hun reglement hebben nemen genoegen met hun oude reglement en zijn niet van plan om een G.A.S.-reglement in te voeren.
Ik weet dat u denkt, dat u zou willen begrijpen wat u denkt dat ik gezegd heb. Maar ik ben er niet zeker van of u begrijpt, dat dat wat u gehoord heeft, niet dat is, wat ik bedoel. (Richard Nixon)

j.demoor
Berichten: 10310

#7 , 6 jaar 11 maand geleden (23 jan 2011 09:15)

Ga naar Belgische wetgeving onder Belgisch Staatsblad in http://just.fgov.be/ en vul na Woord(en) in : Welzijn van dieren.
Dit geeft 143 resultaten,waaronder: 14 AUGUSTUS 1986. - Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren. Indien u enkel ’dieren’ invult bekomt u 2028 resultaten. Indien u enkel ‘hond’ invult bekomt u 83 resultaten

“Art.119.De gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur en de gemeentelijke politieverordeningen...Deze reglementen en verordeningen mogen niet in strijd zijn met de wetten,de decreten,de ordonnanties,de reglementen en de besluiten van de Staat,de Gewesten,de Gemeenschappen,de Gemeenschapscommissies,de provincieraad en de bestendige deputatie...Art.119bis.§1.De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen,tenzij voor dezelfde overtredingen door of krachten een wet ,een decreet of een ordonnantie straffen of administratieve sancties worden bepaald...“(24 juni 1988 Nieuwe Gemeentewet).

“Art.186.De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door laatstgenoemde bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief die het onderwerp van het reglement of de verordening vermeldt, de datum van de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd aangenomen en, in voorkomend geval, de beslissing van de toezichthoudende overheid. De aanplakbrief wordt opgehangen op een aanplakbord aan het gemeentehuis en blijft minstens twintig dagen aangeplakt. De reglementen en verordeningen kunnen worden bekend gemaakt zodra de beslissing is genomen De aanplakbrief vermeldt de plaats of plaatsen waar de tekst van het reglement of de verordening ter inzage ligt van het publiek.”(15 JULI 2005. - Gemeentedecreet )
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Jan S
Berichten: 401

#8 , 6 jaar 11 maand geleden (24 jan 2011 12:20)

Ter info: vergeet niet dat het houden van honden, hondenkennels, inrichtingen voor het africhten van honden, enz. onder de Vlarem-reglementering vallen (milieuwetgeving) vanaf 5 'stuks'
Bovenstaand bericht omvat enkel mijn persoonlijk visie en geen sluitend juridisch advies.
Raadpleeg ook steeds de bevoegde overheid.

Terug naar “Andere”