Kap van bomen op perceel in mede-eigendom

Maria Andre
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

Kap van bomen op perceel in mede-eigendom

#1 , 8 maand 2 weken geleden (31 okt 2018 13:46)

Beste,

In 2005 overleed mijn vader. De notaris las zijn testament voor waarin mijn vader zijn volledige eigendom naliet aan zijn 2 kinderen en het grootst beschikbare deel aan zijn 5 kleinkinderen en 1 achterkleinkind.
In deze erfenis zat ook een stukje bosgrond van net geen are groot en daarover gaat mijn vraag. Het gaat om een stukje bosgrond geërfd in onderdeeldheid.
Naast dit stukje bosgrond wordt nu een woning gebouwd. De eigenaar van deze woning komt bij mij langs met het verzoek om enkele bomen op dat perceeltje te laten weghalen omwille van gevaar voor omwaaien bij felle wind.
Vermits mijn zus ondertussen overleden is, hebben haar 2 kinderen nog enkele m2 meer geërfd. Ikzelf heb 1/3 van dit stukje in mede-eigendom.
Ik heb contact opgenomen met Bos en Natuur en die hebben mij de kapvergunning gegeven.
Ik zou dit zo snel mogelijk willen regelen maar omwille van de spanningen tussen de familieleden vraag ik mij af in hoeverre ik verantwoordelijk gesteld kan worden mocht ik deze bomen zonder de goedkeuring van de mede-eigenaars laten verwijderen. En wat met de kosten hiervoor?
Wij zijn samen alleszins verantwoordelijk voor het geval deze zeer hoge bomen op het huis van de buurman zouden vallen. Het is bovendien zeer moeilijk om van dit perceeltje af te geraken.
De waarde van dit stukje grond is zo goed als niets maar de kosten daarentegen...
Een verzekering voor dit risico bestaat blijkbaar ook niet.

Wie kan mij hierover inlichten of raad geven? Hoe regel ik de kap het gemakkelijks zonder problemen?
Dank voor antwoord.

Maria André

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
mava105
Berichten: 17728
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#2 , 8 maand 2 weken geleden (31 okt 2018 16:01)

Om uit onverdeeldheid te raken zal je via de VR moeten gaan. Waarom dit stukje niet schenken aan de buurman, met als vergoeding de notariskosten voor de overdracht (die hij dus moet betalen). Jullie zijn van de last af, en buurman heeft een grotere tuin voor bijna geen kost, en kan zelf de bomen rooien die hij wil.

Maria Andre
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#3 , 8 maand 2 weken geleden (01 nov 2018 09:57)

Dank voor antwoord.

Ik zou met veel plezier dit stukje grond willen wegschenken maar de buurman is niet geïnteresseerd, de eigenaar van het aanpalende stuk bos aan de andere zijde evenmin. Ook de gemeente toont weinig interesse. Ik denk dat het probleem vooral ligt in de grootte van het perceeltje (minder dan 1 are) dat dan ook nog eens eigendom is van 7 personen. Bovendien mag je er niets mee doen, het moet bos blijven, dit wordt streng gecontroleerd door Bos en Natuur.
Maar een paar bomen die gevaarlijk zijn voor de nieuwe woning in opbouw moeten verwijderd worden en ik wil weten wat mijn rechten zijn, of ik die bomen kan laten kappen zonder onnodige en pijnlijke discussies met de mede-eigenaars die bovendien allemaal familie zijn.

Mvg

Maria André

Reclame

Ghentian
Berichten: 445
Juridisch actief: Ja

#4 , 8 maand 2 weken geleden (01 nov 2018 15:02)

We halen even het burgerlijk wetboek erbij.

Art. 577-2.<Ingevoegd bij W 08-07-1924, art. 1> (Voormalig artikel 577bis) § 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en van bijzondere bepalingen, wordt de eigendom van een zaak die onverdeeld aan verscheidene personen toebehoort, geregeld als volgt :
§ 2. De onverdeelde aandelen worden vermoed gelijk te zijn.
§ 3. De medeëigenaar heeft deel in de rechten en draagt bij in de lasten van de eigendom naar verhouding van zijn aandeel.
§ 4. De medeëigenaar kan over zijn aandeel beschikken en het met zakelijke rechten bezwaren.
§ 5. De medeëigenaar heeft recht op het gebruik en het genot van de gemeenschappelijke zaak, overeenkomstig haar bestemming en in zover zulks met het recht van zijn deelgenoten verenigbaar is.
Daden tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer kan hij wettig verrichten.
§ 6. Andere daden van beheer alsmede daden van beschikking moeten, om geldig te zijn, met medewerking van alle medeëigenaars geschieden. Evenwel kan een der medeëigenaars de overige noodzaken deel te nemen aan daden van beheer waarvan de rechter de noodzakelijkheid erkent.
§ 7. Ieder medeëigenaar draagt bij in de nuttige uitgaven tot behoud en tot onderhoud, alsook in de kosten van beheer, de belastingen en andere lasten betreffende de gemeenschappelijke zaak.
§ 8. De verdeling van de gemeenschappelijke zaak is onderworpen aan regels, die bepaald zijn in de titel Erfenissen.
§ 9. (Onverdeelde onroerende goederen die bestemd zijn tot het gemeenschappelijk gebruik van twee of meer onderscheiden en aan verschillende eigenaars toebehorende erven, zijn echter niet vatbaar voor verdeling.
Het aandeel in de onverdeelde onroerende goederen kan niet overgedragen, met zakelijke rechten bezwaard of in beslag genomen worden dan samen met het erf waarvan het onafscheidbaar is.
De aan deze medeëigendom verbonden lasten, met name de kosten van onderhoud, herstelling en vernieuwing, moeten worden omgeslagen naar evenredigheid van de respectieve waarde van elk privatief deel, tenzij wanneer de partijen beslissen die kosten om te slaan naar evenredigheid van het nut dat de gemeenschappelijke delen en diensten die deze kosten teweegbrengen, voor elk van de privatieve delen hebben. De partijen kunnen de waarde en het nut als criteria ook combineren.
De bepalingen van deze paragraaf zijn van dwingend recht.) <W 1994-06-30/34, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-08-1995>
§ 10. In het geval van § 9 staat het elke medeëigenaar vrij op zijn kosten aan de gemeenschappelijke zaak veranderingen aan te brengen, mits hij de bestemming daarvan niet wijzigt en aan de rechten van zijn deelgenoten geen afbreuk doet.
§ 11. (...) <W 1994-06-30/34, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-08-1995>


Het hangt er wat vanaf hoe je dat rooien van enkele bomen kwalificeert om al dan niet de toestemming nodig te hebben van de anderen.

Ik zou redeneren dat het niet kappen een onverantwoord groot risico vormt waarbij u mee dient op te dragen. Ik zou ze dus gewoon laten rooien en de andere eigenaars verplichten te delen in de kosten: daar kunnen ze niet onderuit.
Ik plaats hier een inspirerende zin die getuigt van mijn bijzondere intellect.

Maria Andre
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#5 , 8 maand 2 weken geleden (02 nov 2018 13:54)

Ik dank u voor het opzoekingswerk en het gepaste antwoord. Nu kan ik verder met de planning van de nodige werken.
Dank je wel Ghentian.

Maria André

Terug naar “Mede-eigendom & Nabuurschap”