Algemene vergadering

NLBN
Topic Starter
Berichten: 58

Algemene vergadering

#1 , 5 jaar 7 maand geleden (28 mei 2013 14:33)

.
Mag de voorzitter van de Raad van Mede-Eigendom zich kandidaat stellen voor voorzitter van de Algemene Vergadering.

Mag de voorzitter nog aktief deelnemen aan de beraadslagingen en beslissingen van de Algemene Vergadering.

Dank

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
roharro
Berichten: 13429
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#2 , 5 jaar 7 maand geleden (28 mei 2013 15:06)

Ja dat mag hij! Nogal normaal.....
Waarom zou hij niet meer mogen beslissen ivm zijn aandeel in de mede-eigendom?
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

Luc
Berichten: 1894
Locatie: Evere

#3 , 5 jaar 7 maand geleden (28 mei 2013 16:25)

Maar zodra gedelibereerd wordt (= debat tussen de leden & stemming) over het verslag, ontlasting van de leden van de raad, … dient hij de zaal te verlaten, nadat een "ad hoc" voorzitter werd aangesteld. Deze ad-hoc voorzitter dient de PV van de beslissingen mee te ondertekenen.

Als hij informatie geeft over het verslag, ... dient hij de voorzittershamer af te geven.

Idem voor een lid van de raad.

Als een aanwezig lid van de AV de zaal verlaat, is dat MET zijn volmachten. Hij kan deze niet "tijdelijk" doorgeven (of enkel stemmen met zijn volmachten). hij dient FYSIEK de zaal te verlaten..

Reclame

NLBN
Topic Starter
Berichten: 58

#4 , 5 jaar 7 maand geleden (28 mei 2013 22:20)

@LUC

12. Décharge van de syndicus voor zijn rekeningen periode 01.07.2012-31.12.2012 en beheer, aan de commissaris van de rekeningen en de raden van mede-eigendom( stemming : gewone meerderheid)

Het enige halfjaarlijks verslag zou verschijnen in het halfjaarlijks huisblad van de VME Groep van Gebouwen, daarin werd enkel de namen van de leden van de Raden van Mede-eigendom vermeld en dat ze in de eerste helft van het dienstjaar 2 keer vergaderd hebben. STOP ( en nog eens 2 vergaderingen in de tgweede helft).

In de vele artikels aan de hand van de syndicus , maakt hij wel regelmatig melding van beslissingen die hij heeftt genomen....op beslissing van de RME, of op advies van de RME aldus vermeed hij melding te maken van een aantal tussenkomsten op die RME's o.a. over het disfunctioineren van die RME's, bespreking van de overeenkomst( geweigerd)
Dat huisblaad werd samengesteld door de syndicus in samenwerking met de voorzitters van de verschillende RME's (6), zoals ook de syndicus, weer met die 6 voorzitters van de verschillende RME's, een "13. Aanpassing van de basisakte aan de wet op de mede-eigendom (rt .577-14 §2 B.W.) (stemming :gewone meerderheid ) op de dagorde grezet hebben, waarvan de inhoud hen nog niet bekend zou zijn.

Die disfunctionerende raden van Mede-Eigendom hadden een Voorzitter aangeduid ( als contact persoon ) die ze nu "beslist hebben als voorzitter van de a.s. Algemene Vergadering voor te dragen

roharro
Berichten: 13429
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#5 , 5 jaar 7 maand geleden (28 mei 2013 22:29)

De AV moet eerst de aanstelling van de Voorzitter van de AV goedkeuren.
Voor de rest zie ik het probleem niet.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

Luc
Berichten: 1894
Locatie: Evere

#6 , 5 jaar 7 maand geleden (01 jun 2013 18:32)

12. Décharge van de syndicus voor zijn rekeningen periode 01.07.2012-31.12.2012 en beheer, aan de commissaris van de rekeningen en de raden van mede-eigendom( stemming : gewone meerderheid)
- Decharge word gegeven voor de uitoefening van het mandaat van syndicus van de VME en niet voor de afrekening.
- Decharge wordt niet gelijktijdig gegeven voor de gecontroleerde en de controleurs. Afzonderlijke dagorde punten zijn noodzakelijk.
- Decharge wordt nominatief verleend, met vermelding van de expliciete duur. Die kan niet later vallen dan de dag voor de verzending van de uitnodiging.
- Er kan in de praktijk geen ontlasting worden gegeven als geen TWEE gedetailleerde (= meer vermelden dan het aantal gebeurtenissen) verslagen voorliggen. Want die beslissing is vermoedelijk onregelmatig en dus vernietigbaar. Een halfjaarlijks verslag dient minimaal de beslissingen van de vorige AV op te lijsten en te vermelden punt per punt wat de syndicus al dan niet heeft uitgevoerd.
...
13. Aanpassing van de basisakte aan de wet op de mede-eigendom (Art .577-14 §2 B.W.) (stemming :gewone meerderheid ) op de dagorde gezet hebben, waarvan de inhoud hen nog niet bekend zou zijn.
De inhoud dient voldoende tijd vooraf ter beschikking te staan. Gezien de context (6 VME's = impact wet 1994) lijkt het me dat een authentieke akte noodzakelijk is PLUS de hoogste meerderheid voorzien voor de aanpassing aan de wet van 1994 noodzakelijk is. Dat stevent af op 100% (= alle aanwezige, vertegenwoordigde via een bijzondere volmacht EN de afwezige mede-eigenaars).
Die disfunctionerende raden van Mede-Eigendom hadden een Voorzitter aangeduid ( als contact persoon ) die ze nu "beslist hebben als voorzitter van de a.s. Algemene Vergadering voor te dragen
Het lijkt me dat de tussenkomst van de Vrederechter noodzakelijk is via een dagvaarding. En ook dat vooraf een advocaat met ervaring inzake appartementsrecht dient geconsulteerd te worden.

pagan23
Berichten: 51

#7 , 5 jaar 7 maand geleden (02 jun 2013 04:25)

13. Aanpassing van de basisakte aan de wet op de mede-eigendom (Art .577-14 §2 B.W.) (stemming :gewone meerderheid ) op de dagorde gezet hebben, waarvan de inhoud hen nog niet bekend zou zijn.
De inhoud dient voldoende tijd vooraf ter beschikking te staan. Gezien de context (6 VME's = impact wet 1994) lijkt het me dat een authentieke akte noodzakelijk is PLUS de hoogste meerderheid voorzien voor de aanpassing aan de wet van 1994 noodzakelijk is. Dat stevent af op 100% (= alle aanwezige, vertegenwoordigde via een bijzondere volmacht EN de afwezige mede-eigenaars).
Waarom is eenparigheid nodig? Ik dacht dat dit enkel was voor het wijzigen van het aandeel in de gemene delen. Bevat de gewijzigde akte ook de oprichting van deelverenigingen voor de 6 VME's?

Luc
Berichten: 1894
Locatie: Evere

#8 , 5 jaar 7 maand geleden (02 jun 2013 12:29)

- Naar de letter van de wet (dwz enkel rekening houden met de wetten van 1924, 1994 en 2010, plus hun reparatiewetten): JA

- Naar de geest van de wet (dwz ook rekening houdend met het gewoonterecht): NEEN

Risico

Indien een mede-eigenaar erin slaagt een beslissing van de AV, waaraan deze "voorzitter" actief" heeft deel genomen als voorzitter van de AV, te laten vernietigen, kan de AV deze voorzitter later aansprakelijk maken (en doen betalen), voor de schade door hem veroorzaakt.
De werkwijze van het parlement, wordt in principe toegepast in geval de wet niets voorziet, via het gewoonterecht. Het parlement, de gemeenteraad, ... zijn zogenaamde "staande lichamen,", waarnaar het gewoonterecht verwijst in geval dat er geen voorschriften bestaan op het vlak van organisatie van vergaderingen.

Zie bijvoorbeeld het "Reglement van de Kamer van Volksvertegenwoordigers" (http://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_section ... 7_2010.pdf)
Het tweede lid van artikel 5 bepaalt:
De voorzitter mag zich slechts in een debat mengen om de stand van de kwestie toe te lichten en de beraadslaging tot het punt in behandeling terug te brengen; wil hij zelf aan de beraadslaging deelnemen, dan verlaat hij de voorzittersstoel en neemt hij deze pas weer in na het einde van de beraadslaging over het punt.
Suggestie

De tekst hiervoor vermeld, overnemen in de statuten, om alle onduidelijkheid weg te nemen. Waar? Daar waar de bepalingen betreffende de wijze van bijeenroeping, de werkwijze en de bevoegdheid van de algemene vergadering (zie Art. 577-4 §1 BW) opgenomen zijn.

Luc
Berichten: 1894
Locatie: Evere

#9 , 5 jaar 7 maand geleden (02 jun 2013 12:48)

Waarom is eenparigheid nodig? Ik dacht dat dit enkel was voor het wijzigen van het aandeel in de gemene delen. Bevat de gewijzigde akte ook de oprichting van deelverenigingen voor de 6 VME's?
Voor zover ik mij meen te herinneren vermeld de basisakte van de VME van NLBN deze 6 deelVME niet op een correcte wijze (dwz zoals nodig om de wet van 2010 op het vlak van deelverenigingen met eigen rechtspersoonlijkheid toe te passen).
Er is dus vermoedelijk een unanieme goedkeuring van 100% van de mede-eigenaars nodig (dus inclusief de afwezige ME), plus zal de fiscus in Vlaanderen vermoedelijk 2,5% taks heffen op de waarde van het geheel (ipv 1% in Brussel en Wallonië) ... .

NLBN
Topic Starter
Berichten: 58

#10 , 5 jaar 7 maand geleden (09 jun 2013 11:21)

@luc

De algemene vergadering heeft gisteren een herwerkte basisakte goedgekeurd met een volstrekt meerderheid, voorlopig nog maar de herwerking van de basisiakte van de hoofdvereniging ( zou 155 bladzijden tellen ). Inhoud is mij n,iet bnekend, wnt eerst was het nog niet klaar om het met de dagorde mee te sturen, dan was het omdat de ontvangen tekst nog moest verbeterd worden omdat het ontwerp geen reken ing hield met enkele specifiek kenmerken voor de VME hoofdvereniging. We weten, dus niet welke tekst van de twee is goedgekeurd. Zelf heb ik neen gestemd om dit punt eventueel voor de vrederechter te brengen ( en ook het elektronisch stemsysteem, maar dat is een nieuw item).

Grtjs

avg

Luc
Berichten: 1894
Locatie: Evere

#11 , 5 jaar 7 maand geleden (12 jun 2013 15:04)

Een tekst die niet voorligt ter AV kan niet goedgekeurd worden. Het kan hier gaan om een onregelmatige, bedrieglijke en onrechtmatige beslissing.

Terug naar “Mede-eigendom & Nabuurschap”