Mag ik deze servitudeweg smaller maken?

mariakke
Topic Starter
Berichten: 2

Mag ik deze servitudeweg smaller maken?

#1 , 5 jaar 9 maand geleden (25 mei 2013 17:15)

Hallo,

Situatieschets:
We wonen in een rijhuis met achter de tuinen een wegje waar verschillende buren door kunnen, maar die echter niet op het kadaster voorkomt. De weg loopt op de eigendommen van verschillende eigenaren.
De weg bestaat al meer dan 30 jaar en zou - naar ik heb gehoord - daardoor een defacto servitudeweg zijn (klopt dit?). Er is nooit enig contract opgesteld hierover.

Een naaste buur op wiens eigendom de weg loopt heeft een hek achteraan in zijn tuin dat verder naar achter staat dan mijn tuinafsluiting.
De achterkant van de servitudeweg is een rechte lijn dus het smalste deel van de weg is thv de tuin van mijn buur.
De buur aan de andere kant heeft een grote poort (de servitudeweg eindigt dus eigenlijk op mijn eigendom) en zet zijn wagen in een carport achteraan zijn tuin (de carport is niet vergund).

Nu wil ik mijn tuinafsluiting naar achter zetten zodat deze even ver komt als het hek van mijn buur. Als ik dit doe gaat de poort van de andere buur aan een kant niet meer open (het is een poort van meer dan 2,5 meter).

Vragen:
- Mag de buur daar zo'n brede poort zetten en zijn auto daar parkeren?
- Mag ik mijn afsluiting even ver plaatsen als de buur en zo de poort gedeeltelijk blokkeren?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Franciscus
Berichten: 32107

#2 , 5 jaar 9 maand geleden (25 mei 2013 17:44)

Staat er iets in de akten van de verschillende eigendommen vermeld?
Ik vermoed dat er langs beide zijden van die servitudeweg huizen en is de weg tussen de tuinen aangelegd?
http://www.kadaster.be/De_gids/Doorgang ... rvitudeweg" onclick="window.open(this.href);return false;
Betreft het een conventionele erfdienstbaarheid? Is er in uw aankoopakte sprake van deze erfdienstbaarheid?
http://www.landmeters-experten.be/doc%2 ... arheid.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
en ook
http://www.seniorennet.be/Pages/Nieuws/ ... .php?ID=38" onclick="window.open(this.href);return false;

De wetgeving vinden we in het Burgerlijk wetboek

De aangehaalde artikelen uit het B.W hebben enkel betrekking op de erfdienstbaarheid van overgang die door de rechter wordt toegestaan als een erf ingesloten is. Zijn dus niet van toepassing op de conventionele erfdienstbaarheid of de buurtweg.

De rechten en plichten van de eigenaars en de gebruikers van een servitudeweg worden geregeld door de artikelen 682-685 en artikelen 697-702 van het Burgerlijk Wetboek.
Art. 682. <W> ? 1. De eigenaar wiens erf ingesloten ligt omdat dit geen voldoende toegang heeft tot de openbare weg en deze toegang niet kan inrichten zonder overdreven onkosten of ongemakken, kan, voor het normale gebruik van zijn eigendom naar de bestemming ervan, een uitweg vorderen over de erven van zijn naburen, tegen betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die hij mocht veroorzaken.
? 2. De vordering tot toewijzing van een uitweg is onverjaarbaar.
? 3. Bij stilzitten van de eigenaar kan de gebruiker van het erf dat zich bevindt in de toestand beschreven in ? 1, onder dezelfde voorwaarden een uitweg vorderen, mits hij de eigenaar in de zaak roept.

Art. 683. <W> De ligging van de uitweg wordt door de rechter bepaald op zulk een wijze dat hij het minst schadelijk is.
Indien de ingeslotenheid evenwel het gevolg is van de splitsing van een erf na verkoop, ruiling, verdeling of enige andere omstandigheid, kan de uitweg slechts verleend worden over de percelen die voor de splitsing tot dat erf behoorden, tenzij de openbare weg op die wijze niet voldoende bereikbaar is. De rechter oordeelt naar billijkheid.

Art. 684. <W> De verleende uitweg houdt op, wanneer hij niet meer noodzakelijk is naar het voorschrift van artikel 682, ? 1, of wanneer hij kan genomen worden op een andere plaats, die minder schadelijk is geworden dan de aangewezen ligging.
Men kan zich op geen verjaring beroepen, hoelang de uitweg ook moge bestaan.
De vordering tot afschaffing of tot vetplaatsing van de uitweg kan worden ingesteld door de eigenaar of bij stilzitten van deze door de gebruiker van het heersend of het lijdend erf. De gebruiker dient de eigenaar in de zaak te roepen.
Wanneer de uitweg wordt afgeschaft kan de rechter, in acht genomen de duur van het recht en de geleden schade, de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de ontvangen vergoeding bevelen.

Art. 685. <W> De vordering tot vergoeding, in het geval van artikel 682, is vatbaar voor verjaring en de uitweg moet blijven bestaan, hoewel de vordering tot vergoeding niet meer ontvankelijk is


Art. 697. Hij aan wie erfdienstbaarheid verschuldigd is, heeft het recht alle werken uit te voeren die nodig zijn voor het gebruik en het behoud van die erfdienstbaarheid.

Art. 698. Deze werken komen te zijnen koste, en niet ten koste van de eigenaar van het dienstbare erf, tenzij de titel van vestiging van de erfdienstbaarheid het tegendeel bepaalt.

Art. 699. Zelfs ingeval de eigenaar van het dienstbare erf bij de titel belast is om op zijn kosten de voor het gebruik en het behoud van de erfdienstbaarheid nodige werken uit te voeren, kan hij zich te allen tijde van die last bevrijden, door het dienstbare erf af te staan aan de eigenaar van het erf waaraan de erfdienstbaarheid verschuldigd is.

Art. 700. Indien het erf, ten behoeve waarvan de erfdienstbaarheid is gevestigd, verdeeld wordt, blijft de erfdienstbaarheid voor ieder gedeelte verschuldigd, maar zonder dat de toestand van het dienstbare erf mag worden verzwaard.
Zo, bij voorbeeld, indien het een recht van overgang betreft, zijn alle mede?igenaars verplicht dit over dezelfde plaats uit te oefenen.

Art. 701. De eigenaar van het dienstbare erf mag niets doen dat zou strekken om het gebruik van de erfdienstbaarheid te verminderen of ongemakkelijker te maken.
Zo mag hij de gesteldheid van de plaats niet veranderen, noch de uitoefening van de erfdienstbaarheid verleggen naar een andere plaats dan die welke voor de erfdienstbaarheid oorspronkelijk was aangewezen.
Indien evenwel die oorspronkelijke aanwijzing voor de eigenaar van het dienstbare erf meer bezwarend mocht zijn geworden of indien zij hem verhindert voordelige herstellingen daaraan te verrichten, kan hij de eigenaar van het andere erf een plaats aanbieden die voor de uitoefening van zijn rechten even gemakkelijk is, en deze mag zulks niet afwijzen.

Art. 702. Anderzijds mag hij die een recht van erfdienstbaarheid heeft, daarvan slechts gebruik maken overeenkomstig zijn titel, zonder aan het dienstbare erf of aan het heersende erf een verandering te mogen aanbrengen waardoor de toestand van het eerstgenoemde zou worden verzwaard.

mariakke
Topic Starter
Berichten: 2

#3 , 5 jaar 9 maand geleden (26 mei 2013 11:08)

Staat er iets in de akten van de verschillende eigendommen vermeld?
neen
Ik vermoed dat er langs beide zijden van die servitudeweg huizen en is de weg tussen de tuinen aangelegd?
ongeveer ja
Betreft het een conventionele erfdienstbaarheid? Is er in uw aankoopakte sprake van deze erfdienstbaarheid?
neen

Na het nalezen van de literatuur in de links (waarvoor dank) denk ik dat de vraag is of we de weg smaller maken: het smalste deel is namelijk thv het hek van de buren, bij ons wordt het breder. Mag ik dit even breed maken als de buren en zo de poort blokkeren?

Reclame

Franciscus
Berichten: 32107

#4 , 5 jaar 9 maand geleden (26 mei 2013 15:56)

En wat staat er in de verschillende akten?
Als ik het goed heb is de overbuur met de poort die gedeeltelijk tegenover uw stuk ligt
-----------------------------XXXXXXXXXXXXX---------------!
!einde servitudeweg
---------------------------NBNBNBNBNBEEEEEEEEEEEE!
klopt het zowat?

Maar hoe breed is de weg en wat was/is de bedoeling ..... dat iedereen er met een wagen door kan?
Indien niet heeft de garagebuur de erfdienstbaarheid verzwaard tgo de andere erven en dat mag bij mijn weten zo maar niet.

De weg is vermoedelijk een gegeven dat zal/kan blijven maar de breedte en het gebruik (voor de carport) zijn vermoed ik geen dertig jaar.
Mogelijk kan de carport wel geregulariseerd worden hou daar rekening mee. Maar opendraaien over iemand anders eigendom is geen goed idee.

Wat wil uw rechtstreekse overbuur?

Turaki
Berichten: 6870

#5 , 5 jaar 9 maand geleden (26 mei 2013 19:55)

Als er geen noodzaak meer bestaat om de erfdienstbaarheid te behouden, kan u dit door de rechter laten beëindigen (artikel 710bis Burgerlijk Wetboek). Als uw buur dus ook toegang heeft tot zijn erf op een andere manier (langs de voorkant bijvoorbeeld), kan u dit dus vragen. De oriëntatie van de carport (die niet noodzakelijk in overtreding staat, dit wordt nogal snel verondersteld) maakt hierbij niets uit.

eylis
Berichten: 7448

#6 , 5 jaar 9 maand geleden (27 mei 2013 09:51)

zoals ik de situatie inschat, is/was deze servitudeweg bedoeld om de tuinen te kunnen bereiken, te voet, te fiets of met de kruiwagen. Of zelfs met rollend materieel om tuin of ander materiaal uit te laden voor je tuin.
Dat er een bewoner een bredere poort zet om zijn auto in zijn tuin te zetten is zijn zaak. Maar het was niet de bedoeling dat hij via deze servitudeweg ook nog eens met de auto zijn tuin in en uitrijdt.
Maw woorden: hij verzwaart de last op de servitudeweg. En dat mag niet.
Jij mag je poortje eigenlijk verzetten, zolang je een gewone doorgang naar zijn tuin niet verhindert.
De vraag is natuurlijk of je daarmee niet de relatie met je buur op de helling zet

Terug naar “Mede-eigendom & Nabuurschap”