Nieuwe wet op mede-eigendom in het Staatsblad

val V
Berichten: 12

Re: Nieuwe wet op mede-eigendom in het Staatsblad

#16 , 8 jaar 7 maand geleden (14 dec 2010 20:59)

Hallo iedereen,

Ik ben een laatstejaarsstudente vastgoedmakelaardij. Dit jaar is mijn thesisjaar. Mijn thesis gaat over de nieuwe wet op mede-eigendom.
Ik lees dat hier verschillende mensen veel vanaf weten en dit is dan ook een vraag naar hen of ze nog meer informatie hebben voor mij?
Of jullie mij boeken kunnen aanraden, artikels of andere links kunnen doorgeven?
Ik heb zelf al wat gevonden maar hoe meer informatie ik heb hoe beter mijn thesis zal worden!
Dus indien je mij kan helpen stuur mij een pm.

Alvast héél erg bedankt,

Valerie

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Vandebos
Berichten: 16087

#17 , 8 jaar 7 maand geleden (14 dec 2010 21:31)

Welke onderzoeksvragen aangaande de nieuwe wetgeving wens je in je thesis aan te halen?

Luc
Berichten: 1894
Locatie: Evere

#18 , 8 jaar 7 maand geleden (15 dec 2010 19:57)

Welke onderzoeksvragen aangaande de nieuwe wetgeving wens je in je thesis aan te halen?
Zelfde vraag.

Reclame

Mirella59
Berichten: 12

#19 , 8 jaar 2 maand geleden (28 apr 2011 01:10)

Karel bedankt voor je duidelijke uitleg......het staatsblad lag me toch wat zwaar op de maag..
Met vriendelijke groeten, Mirella

Luc
Berichten: 1894
Locatie: Evere

#20 , 8 jaar 2 maand geleden (19 mei 2011 20:37)

Het uitvoerings KB over de boekhouding zou volgens de Minister kortelings gepubliceerd worden.
Zie: http://www.nicm.be/detailkort.asp?which=222.

De mondelinge vraag werd gesteld in de Commisie, er is dus (nog) geen vertaling.
Integrale tekst: http://www.cnic.be/pageframeset.asp?pageid=34

Duiding: later.

Luc
Berichten: 1894
Locatie: Evere

#21 , 8 jaar 4 weken geleden (24 jun 2011 14:56)

Voor wie de lijdensweg van de "reparatie" van de wet van 2010 wil volgen:

1. Voorstel 53K1537
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cf ... egislat=53
Commentaar: MEDE-EIGENDOM - NIET-PROFESSIONELE SYNDICI - VEREENVOUDIGDE BOEKHOUDING
Commissie Justitie van de Kamer: voorstel goedgekeurd op 15.06.2011.
Plenum Kamer: op de agenda van 30.06.2011
Evocatie Senaat: ...

2. Voorstel 53K1538
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cf ... egislat=53
>Commentaar: MEDE-EIGENDOM - SYNDICUS - VERENIGING MEDE-EIGENAARS
Commissie Justitie van de Kamer: voorstel goedgekeurd op 22.06.2011.
Plenum Kamer: nog niet geagendeerd
Evocatie Senaat: ...

float
Berichten: 2467
Juridisch actief: Ja

#22 , 7 jaar 10 maand geleden (31 aug 2011 11:37)

Naar aanleiding van de post van Pedro (waarvoor dank) de volgende informatie.

Er is een wetswijziging doorgevoerd met betrekking tot art. 19 van de wet van 2 juni 2010 door de wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van artikel 19, § 2, van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken.

Art. 19, §2 is als volgt gewijzigd:
"De syndicus bedoeld in artikel 577-4, § 1, derde lid, 4° van hetzelfde Wetboek legt binnen zesendertig maanden na de inwerkingtreding van deze wet een aan de artikelen 577-3 tot 577-14 van hetzelfde Wetboek aangepaste versie van de bestaande basisakte, het reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Voor zover de algemene vergadering op hetzelfde of een later tijdstip geen wijzigingen aanbrengt aan de basisakte, is voor de aangepaste tekst van het reglement van mede-eigendom geen authentieke akte vereist.
Indien een authentieke akte wordt verleden, zal de hypothecaire publiciteit van deze akte uitsluitend gebeuren op naam van de vereniging van mede-eigenaars."

De coördinatie moet ten laatste op 1 september 2013 gebeuren.

De tweede wijziging is om de volgende reden: "Sommige hypotheekbewaarders weigeren om wijzigingen en aanpassingen van bepaalde statuten te laten gebeuren op naam van de vereniging van mede-eigenaars zodat alle individuele mede-eigenaars de akte moeten tekenen."

Luc
Berichten: 1894
Locatie: Evere

#23 , 7 jaar 9 maand geleden (17 okt 2011 07:43)

Het 2de voorstel tot reparatie van de wet van 2010 werd geëvoceerd door de Senaat op 13.10.2011.

Meer info:
http://www.nicm.be/detailkort.asp?which=231

Bron:
http://www.senaat.be/www/?MIval=/dossie ... 55&LANG=nl

Luc
Berichten: 1894
Locatie: Evere

#24 , 7 jaar 6 maand geleden (23 dec 2011 13:28)

Huidige status van het 2de ontwerp van reparatiewet:

Dossierfiche:
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cf ... =53&inst=K

Tekst:
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1538/53K1538006.pdf

Volgende fase:
Bespreking in de kamercommisie van Justitie, mogelijk vanaf 09.01.2012

float
Berichten: 2467
Juridisch actief: Ja

#25 , 7 jaar 1 maand geleden (15 jun 2012 14:16)

Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft en van artikel 46, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek:

Kosten van de algemene vergadering
Wijziging art. 577-6, §3 BW (wijziging in het vet):
"De bijeenroeping vermeldt de plaats waar, alsook de dag en het uur waarop de vergadering plaatsvindt, alsmede de agenda met opgave van de punten die ter bespreking zullen worden voorgelegd. De syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die hij heeft ontvangen van de mede-eigenaars, van de raad van mede-eigendom of de deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, ten minste drie weken vóór de eerste dag van de in het reglement van mede-eigendom bepaalde periode waarin de gewone algemene vergadering moet plaatsvinden.
De bijeenroeping vermeldt volgens welke nadere regels de documenten over de geagendeerde punten kunnen worden geraadpleegd.
De bijeenroeping geschiedt bij een ter post aangetekende brief, tenzij de geadresseerden individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De bijeenroepingen die worden verzonden naar het laatst door de syndicus op het ogenblik van de verzending gekende adres, worden geacht geldig te zijn. De administratieve kosten voor de oproeping voor de algemene vergadering komen ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.
Behalve in spoedeisende gevallen wordt de bijeenroeping ten minste vijftien dagen vóór de datum van de vergadering ter kennis gebracht, tenzij het reglement van mede-eigendom in een langere termijn heeft voorzien."

Agendapunten (technische wijziging)
Wijziging art. 577-6, §4 BW (wijziging in het vet):
"Te allen tijde kunnen één of meer mede-eigenaars, dan wel de raad van mede-eigendom zo er een is, de syndicus de punten meedelen waarvan zij willen dat ze op de agenda van een algemene vergadering worden geplaatst. Die punten worden door de syndicus in aanmerking genomen, overeenkomstig § 3. Kunnen die punten evenwel niet op de agenda van die vergadering worden geplaatst, rekening houdend met de datum waarop de syndicus het verzoek daartoe heeft ontvangen, dan worden ze op de agenda van de daaropvolgende algemene vergadering geplaatst."

Twee aangetekende zendingen
Wijziging art. 577-8, §4, 6° BW (wijziging in het vet):
"Ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van medeëigendom wordt toegekend, heeft de syndicus tot opdracht de vereniging van medeëigenaars, zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken, te vertegenwoordigen. Behoudens andersluidende bepalingen in dit hoofdstuk, wordt aangetekende briefwisseling, op straffe van nietigheid, geadresseerd aan de woonplaats, of bij ontstentenis daarvan, aan de verblijfplaats of de maatschappelijke zetel van de syndicus en aan de zetel van de vereniging van mede-eigenaars."

:!: Opgelet: Deze wijzing gaat pas in op 1 september 2012.

Website niet verplicht
Wijziging art. 577-8, §4, 11° BW:
"Ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van medeëigendom wordt toegekend, heeft de syndicus tot opdracht het de mede-eigenaars mogelijk te maken inzage te nemen van alle niet-private documenten of gegevens over de mede-eigendom, en wel op alle wijzen die zijn bepaald bij het reglement van mede-eigendom, of door de algemene vergadering."

:!: Opgelet: De woorden ", en, met name, via een internetsite" werden opgeheven.

Geen combinatie van syndicus met lidmaatschap van de raad
Nieuw art. 577-8, §8 BW:
"Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het uitoefenen van de taak van syndicus en het lidmaatschap van de raad van mede-eigendom."

Achterstallen
Wijziging art. 577-11/1 BW (wijziging in het vet):
"Bij de ondertekening van de authentieke akte moet de optredende notaris de door de overdrager verschuldigde achterstallen op gewone en buitengewone lasten van de prijs van de overdracht afhouden. De optredende notaris betaalt echter eerst de bevoorrechte, de hypothecaire schuldeisers of de schuldeisers die hem kennis hebben gegeven van een derdenbeslag of een overdracht van schuldvordering.
Indien de overdrager deze achterstallen betwist, brengt de optredende notaris binnen drie werkdagen na het verlijden van de authentieke akte ter vaststelling van de overdracht de syndicus daarvan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte.
Bij ontstentenis van kennisgeving van een bewarend of van een uitvoerend beslag binnen twintig werkdagen na het verlijden van voormelde akte, kan de notaris rechtsgeldig het bedrag van de achterstallen aan de overdrager betalen."

Gerechtsbrief voor rechtspersoon
Het gerechtelijk wetboek bevatte tot nu geen regeling voor het bezorgen van een gerechtsbrief aan een rechtspersoon. De aanvulling van art. 46, §2 Ger.W. bepaalt nu dat dit op eenzelfde manier zal gebeuren als bij betekening aan een rechtspersoon.

Inwerkingtreding
Deze wijzigingen, behalve voor art. 577-8, §4, 6° BW treden in werking op 18 juni 2012.

observer-old
Berichten: 136
Locatie: westvlaanderen

#26 , 7 jaar 3 weken geleden (30 jun 2012 17:23)

Op dit forum werd de indruk gegeven dat de tweede reparatiewet ten laatste vandaag 30.6.2012 in het Belgisch Staatsblad zou staan, en ook het langverwachte KB voor de boekhoudinbg voor VME +20kavels

Zou dat echt gebeurd zijn ? en terloops : wat was de inhoud van de 1e reparatiewet ?


Dank

Luc
Berichten: 1894
Locatie: Evere

#27 , 7 jaar 3 weken geleden (30 jun 2012 18:46)

Op dit forum werd de indruk gegeven dat de tweede reparatiewet ten laatste vandaag 30.6.2012 in het Belgisch Staatsblad zou staan, en ook het langverwachte KB voor de boekhoudinbg voor VME +20kavels

Zou dat echt gebeurd zijn ? en terloops : wat was de inhoud van de 1e reparatiewet ?


Dank
- 1ste reparatiewet: coördinatie van de statuten werd verlengd met twee jaar tot 01.09.2013.
- KB: is komende, maar heeft een lichte vertraging.

observer-old
Berichten: 136
Locatie: westvlaanderen

#28 , 7 jaar 2 weken geleden (01 jul 2012 21:04)

dank, Luc, maar quid met de 2e reparatiewet ? waarin er sprake zou zijn over o.a. : syndicus is geen lid RME ; benaming en adres van de VME.

Ook blijven steken in de pipe-line ?

tks

float
Berichten: 2467
Juridisch actief: Ja

#29 , 7 jaar 2 weken geleden (02 jul 2012 22:15)

Observer, dat staat in dit topic...

"Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft en van artikel 46, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek"
http://www.juridischforum.be/forum/view ... 28#p204628" onclick="window.open(this.href);return false;

float
Berichten: 2467
Juridisch actief: Ja

#30 , 6 jaar 11 maand geleden (03 aug 2012 09:33)

Het koninklijk besluit tot vaststelling van een minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van medeeigenaars ter uitvoering van art. 577-8, §3, 17° BW is verschenen in het Belgisch Staatsblad.

De tekst is te vinden op http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/ar ... 009298#top" onclick="window.open(this.href);return false;

Dit besluit is van toepassing op de boekjaren die starten vanaf 1 januari 2013.

Terug naar “Mede-eigendom & Nabuurschap”