Pagina 1 van 1

Verhuurder zegt huurcontract op - primeert Hhurwet of huurcontract?

Geplaatst: 02 jan 2018 14:38
door Sunz
Hallo,

2018 begint al goed...kreeg deze morgen een whatsapp berichtje van de verhuurder om te zeggen dat haar vriendin haar en haar kroost buiten gezet heeft en dat ze uit noodzaak terug intrekt in haar appartement. Ze stuurt deze week nog een aangetekende brief.

In het opgestelde huurcontract staat volgende:

"De verhuurder kan te allen tijde de huurovereenkomst beëindigen met inachneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden indien hij de bedoeling heeft het goed persoonlijk te betrekken."

Ik heb een 9-jarig contract en zit in mijn 2de jaar.

De huurwet zegt dat ik beschik over een 6 maand opzegtermijn beginnende met de maand volgend op de inachtneming van het opzeggen van de huurovereenkomst.

Wat primeert hier en is 3 maand opzeg wel rechtgeldig?

Bedankt voor de hulp.

Re: Verhuurder zegt huurcontract op - primeert Hhurwet of huurcontract?

Geplaatst: 02 jan 2018 15:15
door Didymus
Art. 3. Duur van de huurovereenkomst.
§ 1. Elke huurovereenkomst bedoeld in artikel 1 wordt geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar.
De huurovereenkomst eindigt na het verstrijken van een periode van negen jaar indien ten minste zes maanden voor de vervaldag door één van beide partijen een opzegging wordt betekend.
Indien binnen deze termijn geen opzegging wordt betekend, wordt de huurovereenkomst telkens onder dezelfde voorwaarden voor een duur van drie jaar verlengd.
§ 2. De verhuurder kan de huurovereenkomst evenwel te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, indien hij voornemens is het goed persoonlijk en werkelijk te betrekken of het op dezelfde wijze te laten betrekken door zijn afstammelingen, zijn aangenomen kinderen, zijn bloedverwanten in opgaande lijn, zijn echtgenoot, door diens afstammelingen, bloedverwanten in opgaande lijn en aangenomen kinderen, door zijn bloedverwanten in de zijlijn en de bloedverwanten in de zijlijn van zijn echtgenoot tot in de derde graad. (Wordt de opzegging gegeven opdat bloedverwanten in de derde graad het goed kunnen betrekken, dan kan de opzeggingstermijn niet verstrijken voor het einde van de eerste driejarige periode vanaf de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.) <W 1997-04-13/43, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 31-05-1997; zie evenwel W 1997-04-13/43, art. 15>

(,,,)

Art. 12. Behalve als zij er anders over beschikken, zijn de bepalingen van deze afdeling van dwingend recht.
De wet primeert.

Re: Verhuurder zegt huurcontract op - primeert Hhurwet of huurcontract?

Geplaatst: 02 jan 2018 17:55
door Sunz
Bedankt!

Re: Verhuurder zegt huurcontract op - primeert Hhurwet of huurcontract?

Geplaatst: 02 jan 2018 19:54
door sloeberken
"De verhuurder kan te allen tijde de huurovereenkomst beëindigen met inachneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden indien hij de bedoeling heeft het goed persoonlijk te betrekken."
Voor eigen bewoning kan u verhuurder opzeggen, maar wel met een opzeg van 6 maand.
Zeg de verhuurder op om er persoonlijk in te wonen, of is het zijn vriendin die er in komt.
Ze moeten er onafgebroken 2 jaar in wonen, zoniet kan je een schadevergoeding eisen van 18 maand huur.