Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
jennifer5
Topic Starter
Berichten: 1

Opzeggen huurcontract na 2 jaar

#1 , 6 jaar 6 maand geleden (12 jul 2011 22:07)

Graag had ik geweten of mijn vriend en ik een schadevergoeding verschuldigd zijn als we ons huurcontract opzeggen.

Ons contract is ingegaan op 1 november 2009 en is bepaald op een termijn van 1 jaar. "Indien geen opzeg wordt gegeven door 1 van beide partijen, minimum 3 maanden voor de vervaldag (30 oktober 2010) zal het contract telkens verlengd worden met 1 jaar".

Nu zijn we ondertussen bijna 2 jaar verder en willen we deze maand onze opzeg geven om eind oktober te verhuizen. Dus 2 jaar na aanvang van het contract. Zijn wij een schadevergoeding verschuldigd?

Ik vind heel weinig op het internet over contracten van 1 jaar. Meestal lees ik dat een vergoeding verschuldigd is van 3 maand na termijn van 1 jaar, van 2 maand na termijn van 2 jaar en van 1 maand na termijn van 3 jaar. Volgens mij vallen wij hier niet onder, maar ik ben het niet zeker.

Hopelijk heeft iemand een antwoord.

Alvast bedankt


Fore
Berichten: 1318

#2 , 6 jaar 6 maand geleden (12 jul 2011 22:24)

die schadevergoeding gaan op voor geregistreerde contracten van 9 jaar.

Nu indien een contract van korte type, niet opgezegd word, deze automatisch overgaat tot een contract van 9 jaar. Nu weet ik niet of dit van dwingen recht is of je dit kunt beperken zoals in uw contract.

Hier zal iemand anders kunnen over antwoorden.

Maar als het dus niet van dwingend recht is, neen, dan moet u niet betalen.
Als het wel van dwingend recht is, dan moet u eens navragen in een registratiekantoor of het contract geregistreerd is. JA: dan moet u betalen NEE: dan moet u niet betalen en kan u zelfs een opzeg doen die eindigt wanneer u wilt.


Voor alle informatie over de huurwetgeving:
http://www.just.fgov.be/img_publications/pdf/21.pdf
"Lachen is de kortste afstand tussen mensen." - J.F.Kennedy

Tmespreu
Berichten: 372
Juridisch actief: Ja

#3 , 6 jaar 6 maand geleden (12 jul 2011 23:24)

In afwijking van § 1 kan de huurovereenkomst schriftelijk worden gesloten voor een duur die korter is dan of gelijk aan drie jaar.

Zij kan slechts eenmaal, enkel schriftelijk en onder dezelfde voorwaarden, worden verlengd zonder dat de totale duur van de huur langer dan drie jaar mag zijn.

Zij wordt beëindigd mits één van de partijen ten minste drie maanden vóór het verstrijken van de in de overeenkomst bepaalde duur een opzegging betekent.
Niettegenstaande enig andersluidend beding of andersluidende overeenkomst (dwingend recht), wordt bij ontstentenis van een tijdig betekende opzegging of indien de huurder het goed blijft bewonen zonder verzet van de verhuurder, zelfs in de veronderstelling dat een nieuwe huurovereenkomst wordt gesloten tussen dezelfde partijen, de huurovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar te rekenen van de datum waarop de aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur in werking is getreden en is zij derhalve onderworpen aan de §§ 1 tot 5. In dat geval blijven de huurprijs en de andere voorwaarden dezelfde als die welke bepaald waren in de aanvankelijk gesloten huurovereenkomst van korte duur, zulks onverminderd de toepassing van de artikelen 6 en 7.


M.i. is er overwegende dat er geen nieuw schriftelijk contract tot stand gekomen is, het huidig contract omgezet in een onbepaalde duur.
Een opzegginsvergoeding is dus mogelijks verschuldigd.

Let wel;
Is het contract geregistreerd? (zie opmerking Fore)
Is de verhuurder op de hoogte van het feit dat het contract nu van onbepaalde duur is? (en van het feit dat er aldus een mogelijke vergoeding verschuldigd is?)
Van dwingend recht kan m'n afwijken eens men zich in de door dit recht beschermde positie bevindt..

Vandebos
Berichten: 16152

#4 , 6 jaar 6 maand geleden (12 jul 2011 23:55)

Het meest eenvoudige is dat u de verhuurder nog deze maand aangetekend schrijft dat u het contract niet meer wenst te verlengen, bijgevolg een opzeg geeft van drie maanden die ingaat op 1 augustus om te eindigen op 31 oktober 2011. Verstuur dat as minstens een week voor het einde van deze maand, kwestie van te garanderen dat er een tijdige kennisname plaatsvind.

Vandebos
Berichten: 16152

#5 , 6 jaar 6 maand geleden (12 jul 2011 23:58)

Er zijn vonnissen die bepalen dat de clausule in het contract zelf de schriftelijke bevestiging van verlenging vormt indien geen opzeg wordt gegeven.

Een schadevergoeding is dan niet verschuldigt. U kan ook safe spelen en voor het verzenden van het as bij het lokale registratiekantoor gaan controleren of het contract werd geregistreerd. Bij niet registratie ten tijde van de verzending van as van opzegging/niet verlenging verzaakt de verhuurder bij rechte van een schadevergoeding zoals hem zou toekomen bij een negenjarig contract.

Terug naar “Huren”