Grootmoeder wordt continu lastig gevallen door drugsverslaafd familielid

Guillaume1
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

Grootmoeder wordt continu lastig gevallen door drugsverslaafd familielid

#1 , 22 nov 2017 16:39

Ik had een vraag ivm een familiale kwestie. Ik stel hem hier omdat ik zowat alle mogelijkheden geprobeerd heb, maar geen concrete oplossing of antwoord.

Concrete situatie: Een familielid is het slechte pad opgewandeld (door verkeerde vrienden en drugs), en heeft al enkele feiten achter de rug. Hij is onder meer opgepakt voor druggebruik/bezit, een mislukte overval en gestolen portefeuilles.

Om één of andere redenen wordt hij telkens vrij gesproken onder voorwaarden. wel heeft hij enkele maanden in de gevangenis zitten wegens het niet komen op dagen op één van zijn rechtszaken, maar momenteel is hij terug op vrije voeten.

Zijn verslaving en problemen hebben ervoor gezorgd dat hij anderhalf jaar geleden is gestart met herhaaldelijk te geld vragen aan familie. Vooral onze grootmoeder heeft hier onder te lijden omdat zij in die periode haar man is verloren en hij gedurende een jaar al ieder weekend aan haar deur staat om geld te vragen.

Hij wil ook niet vrijwillig in een instelling en daarnaast is hij ook nergens meer welkom, zodat hij nu pendelt en blijft slapen bij "vrienden". De laatste maanden is hij ook telkens goed beschonken (we denken dat hij alles probeert op te lossen met alcohol).

De situatie is nu zo dat zij niet meer durft buiten te komen, uit vrees dat hij terug voor de deur staat en sluit daarom steeds ramen en deuren. Politie meermaals gecontacteerd, maar zij kunnen niets doen zolang er "niets" gebeurd is. Het licht mij nauw aan het hart omdat ze nooit de tijd heeft gehad om het verdriet van haar man te kunnen verwerken en momenteel constant in angst leeft.

Het is het laatste hoofdstuk uit haar leven ik had heel graag een oplossing gevonden voor dit probleem, zodat ze deze positief kan ervaren. Maar ik zit muurvast. Zijn er opties die ik kan overwegen?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
eylis
Berichten: 7813

#2 , 22 nov 2017 20:15

De politie kan wel degelijk iets doen: Wat deze kerel doet is belaging (stalking) en dat is een strafrechterlijk misdrijf. De politie moet van deze herhaaldelijke incidenten PV's opmaken en de persoon verhoren. Vermits dit strafrechterlijke feiten zijn kan de procureur beslissen de persoon te vervolgen. Als de politie "meent" niets te kunnen doen, dan vraag je om de korps-chef te kunnen spreken.

Franciscus
Berichten: 35045

#3 , 22 nov 2017 20:47

Probleem is wat is er juist aan politie gezegd ... dikwijls krijgen die maar een fragmentarisch verhaal maar toch..er zijn mogelijk meerdere meldingsverslagen maar is de link niet gelegd... elke keer andere politieinspecteurs die ter plaatse komen.
Volledig mee eens is te bestempelen als stalking (belaging) en als er geld wordt gegeven mogelijk ook nog oplichting.

Vraag naar politieteammanager ( commissaris)vraag of dit op de briefing te zetten.
Leg klacht neer desnoods in naam van uw grootmoeder (als derde) met een goed gestoffeerd dossier. Uw grootmoeder kan desnoods later de aangifte laten opnemen.Hier de benodigde artikels:

Strafwetboek
HOOFDSTUK IVbis.
- (ingevoegd bij <W 1998-10-30/34, art. 2, Inwerkingtreding : 27-12-1998>) BELAGING.

Art. 442bis.(ingevoegd bij <W 1998-10-30/34, art. 2, Inwerkingtreding : 27-12-1998>) Hij die een persoon heeft belaagd terwijl hij wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste persoon ernstig zou verstoren, wordt gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot driehonderd [euro] of met een van die straffen alleen.
[1 Ingeval de feiten bedoeld in het eerste lid worden gepleegd ten nadele van een persoon van wie de kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, duidelijk was of de dader bekend was, wordt de minimumstraf voorzien in het eerste lid verdubbeld.]1
[2 ...]2
----------
(1)<W 2011-11-26/19, art. 34, 084; Inwerkingtreding : 02-02-2012>
(2)<W 2016-03-25/07, art. 2, 116; Inwerkingtreding : 15-04-2016>

Art. 442ter.<W 2007-05-10/35, art. 37, 064; Inwerkingtreding : 09-06-2007> In de gevallen bepaald in artikel 442bis kan het minimum van de bij dit artikel bepaalde correctionele straffen worden verdubbeld, wanneer een van de drijfveren van het wanbedrijf bestaat in de haat tegen, het misprijzen van of de vijandigheid tegen een persoon wegens diens zogenaamd ras, zijn huidskleur, zijn afkomst, zijn nationale of etnische afstamming, zijn nationaliteit, zijn geslacht, zijn seksuele geaardheid, zijn burgerlijke staat, zijn geboorte, zijn leeftijd, zijn fortuin, zijn geloof of levensbeschouwing, zijn huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, zijn taal, zijn politieke overtuiging, [1 zijn syndicale overtuiging,]1 een fysieke of genetische eigenschap of zijn sociale afkomst.
----------
(1)<W 2009-12-30/01, art. 113, 074; Inwerkingtreding : 31-12-2009>

HOOFDSTUK IVter. [1 - Misbruik van de zwakke toestand van personen]1
----------
(1)<Ingevoegd bij W 2011-11-26/19, art. 35, 084; Inwerkingtreding : 02-02-2012>

Art. 442quater.[1 § 1. Eenieder die, terwijl hij kennis had van iemands fysieke of psychische zwakheid die het oordeelsvermogen van de betrokkene ernstig verstoort, bedrieglijk misbruik heeft gemaakt van die zwakheid teneinde hem ertoe te brengen een handeling te verrichten dan wel zich van een handeling te onthouden waarbij zulks diens fysieke of geestelijke integriteit dan wel diens vermogen ernstig aantast, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van honderd euro tot duizend euro of met een van deze straffen alleen.
§ 2. De straffen zijn gevangenisstraf van een maand tot vier jaar en geldboete van tweehonderd euro tot tweeduizend euro of een van deze straffen alleen in de volgende gevallen :
1° indien de in § 1 bedoelde handeling of onthouding van een handeling voortvloeit uit een toestand van fysieke of psychische onderwerping door aanwending van zware of herhaalde druk of van specifieke technieken om het oordeelsvermogen te verstoren;
2° indien het in § 1 bedoelde misbruik ten aanzien van een minderjarige is gepleegd;
3° indien de in § 1 bedoelde handeling of onthouding van een handeling hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een [2 ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid van meer dan vier maanden]2, hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking tengevolge heeft;
4° indien het in § 1 bedoelde misbruik een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betreft.
§ 3. De straf is opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar indien de handeling van de persoon of zijn onthouding van een handeling zijn dood heeft veroorzaakt.
§ 4. Met toepassing van de §§ 1 en 2 kan de rechtbank de veroordeelde gedurende een termijn van vijf jaar tot tien jaar geheel of ten dele ontzetten van de uitoefening van de in artikel 31, eerste lid, opgesomde rechten.
§ 5. De rechtbank kan bevelen dat het vonnis of een samenvatting ervan op kosten van de veroordeelde in een of meer dagbladen dan wel op ongeacht welke andere wijze wordt bekendgemaakt.]1
----------
(1)<Ingevoegd bij W 2011-11-26/19, art. 36, 084; Inwerkingtreding : 02-02-2012>
(2)<W 2016-02-05/11, art. 20, 114; Inwerkingtreding : 29-02-2016>


AFDELING III. - OPLICHTING EN BEDRIEGERIJ.

Art. 496
.Hij die, met het oogmerk om zich een zaak toe te eigenen die aan een ander toebehoort, zich gelden, roerende goederen, verbintenissen, kwijtingen, schuldbevrijdingen doet afgeven of leveren, hetzij door het gebruik maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door het aanwenden van listige kunstgrepen om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot drieduizend [euro]. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
[1 Indien de in het eerste lid bedoelde feiten zijn gepleegd ten nadele van een persoon van wie de kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid duidelijk was of de dader bekend was, wordt deze gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot drieduizend euro.]1

Reclame

Guillaume1
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#4 , 23 nov 2017 09:48

Wij hebben al meerdere malen klacht ingediend, en hij heeft een "bezoekverbod" gekregen, maar gaat toch nog langs. Zijn er geen consequenties aan het herhaaldelijk negeren van dergelijk verbod?

Terug naar “Andere”