GAS-boete Aalst

Toetegaai
Topic Starter
Berichten: 17

GAS-boete Aalst

#1 , 3 jaar 7 maand geleden (21 jan 2016 18:02)

Beste,

Op 15/12/2015 kreeg mijn echtgenote een GAS-boete wegens het parkeren op een trottoir (wegens werken geen parking beschikbaar ad hogeschool waar ze examen diende af te leggen).

De feiten betwist ik niet.

Maar volgens mij zijn de termijnen vd boete overschreden. De overtreding werd vastgesteld op 15/12/2015. We hebben geen schrijven ontvangen (niet gewoon en niet aangetekend) vd stad, enkel een briefje onder de ruitenwisser.

Vandaag kreeg ik de overschrijving in de bus. Stempel op de briefomslag 20/01/2016. De brief en de factuur beiden gedateerd op 19/01/2016.

Is het niet zo dat de brief vd stad (schuldvordering) binnen de maand dient opgemaakt te worden dus ten laatste op 15/01/2016? En zo ja, kan ik dan de GAS-boete aanvechten en hoe?

Alvast bedankt voor jullie respons.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Xenophon
Berichten: 2641
Juridisch actief: Ja
Locatie: Brussel

#2 , 3 jaar 6 maand geleden (22 jan 2016 14:47)

Indien ik me niet vergis dient de inbreuk dor de vaststellende ambtenaar binnen de maand te worden bekendgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar, niet aan u. Die ambtenaar stuurt u dan een brief en dan hebt u 15 dagen de tijd om uw opmerkingen te formuleren. Op die basis ontsnappen lijkt me bijgevolg lastig.
Ik ben geen advocaat, u gebruikt de informatie die ik verstrek strikt op eigen risico. Win steeds gekwalificeerd advies in voor belangrijke beslissingen.
Gelieve vragen te stellen via het forum, NIET via persoonlijke berichten.

j.demoor
Berichten: 10360

#3 , 3 jaar 6 maand geleden (23 jan 2016 11:39)

“Art.3.In afwijking van artikel 2, § 1, kan de gemeenteraad bovendien in zijn reglementen of verordeningen een administratieve sanctie voorzien zoals bedoeld in artikel 4, § 1, 1° :...3° voor de volgende inbreuken die worden bepaald door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op basis van de algemene reglementen bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en...meer in het bijzonder :- de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren;...”(24 JUNI 2013. - Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties).

“Art.22...§ 2. Wanneer de inbreuk enkel met een administratieve sanctie kan worden bestraft, wordt de originele vaststelling uiterlijk binnen twee maanden na de vaststelling verstuurd aan de bevoegde sanctionerend ambtenaar van de gemeente waar de feiten zich hebben voorgedaan...
Art.25...§ 2. Wanneer de sanctionerend ambtenaar beslist dat de administratieve procedure opgestart dient te worden, deelt hij het volgende, per aangetekende brief, mee aan de overtreder :...2° dat de overtreder de mogelijkheid heeft om bij aangetekende brief zijn verweermiddelen uiteen te zetten, binnen een termijn van vijftien dagen na de datum van kennisgeving, en dat hij, bij die gelegenheid, het recht heeft om aan de sanctionerend ambtenaar te vragen zijn verweer mondeling uiteen te zetten;...§ 3. De sanctionerend ambtenaar bepaalt de dag waarop de overtreder wordt uitgenodigd om zijn mondeling verweer uiteen te zetten. § 4. Indien de sanctionerend ambtenaar van oordeel is dat een administratieve geldboete moet worden opgelegd die niet hoger is dan 70 euro, heeft de overtreder het recht niet om te vragen zijn verweer mondeling uiteen te zetten...Art.26.§ 1. De beslissing van de sanctionerend ambtenaar wordt binnen een termijn van zes maanden genomen en wordt ter kennis gebracht van de betrokkenen. Deze termijn van zes maanden neemt aanvang vanaf de dag van de vaststelling van de feiten door de in de artikelen 20 en 21 bedoelde personen...§ 3. Na het verstrijken van de in §§ 1 en 2 bedoelde termijnen, kan de sanctionerend ambtenaar geen administratieve geldboete meer opleggen.”(24 JUNI 2013. - Wet betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties).

‘De overtreding werd vastgesteld op 15/12/2015’

De beslissing van de sanctionerend ambtenaar dient genomen binnen een termijn van 15/12/2015 + zes maanden
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Reclame

Toetegaai
Topic Starter
Berichten: 17

#4 , 3 jaar 6 maand geleden (27 jan 2016 22:56)

Beste mensen,

Dank voor jullie respons

dhrt07
Berichten: 3

#5 , 2 jaar 6 dagen geleden (16 aug 2017 08:26)

Ik zit in een soortgelijke situatie. De beslissing dient dan aangetekend verstuurd te worden?

Bij mij een gas-boete voor foutief parkeren op 14/01/2017 en op 10/08/17 een schrijven van de deurwaarder, maar nooit aangetekend.

Issued
Berichten: 668

#6 , 2 jaar 5 dagen geleden (16 aug 2017 20:46)

Moet niet aangetekend. Boetes van de politie zelf worden ook niet aangetekend verstuurd.

Franciscus
Berichten: 33020

#7 , 2 jaar 5 dagen geleden (16 aug 2017 21:29)

En dat wil zeggen dat blijkbaar u de brieven daartussen genegeerd hebt of bezwaar hebt aangetekend?
Daarna volgt er een dwangbevel dat uitvoerbaar is zoals een vonnis - wel mogelijkheid tot verzet.
Meer uitleg:
http://elfri.be/juridische-informatie/dwangbevel

Terug naar “Andere”