Pasagier, voorlopig rijbewijs

Didymus
Berichten: 1651

Re: Pasagier, voorlopig rijbewijs

#16 , 9 maand 2 weken geleden (27 apr 2018 22:18)

De wetartikels over geldigheid van rijbewijs gaan over onder meer over de voertuigcategorieën, medische geschiktheid en vervallen verklaarde rijbewijzen. Een bestuurder die deze overtreedt is zonder meer een gevaar op de weg en wordt wettelijk niet in staat geacht om het voertuig te besturen.

TS mocht wél dat voertuig besturen, er mochten alleen geen passagiers aan boord zijn die niet officieel als begeleider zijn vermeld.
"sowieso" schrijf je zo.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
lohabra
Berichten: 940

#17 , 9 maand 2 weken geleden (28 apr 2018 21:37)

In de link van Issued lees ik :
1.7. Overtredingen inzake het rijbewijs
een motorvoertuig besturen zonder houder te zijn van het rijbewijs vereist voor het besturen van dit voertuig, of van het als zodanig geldend bewijs;
...
4. Wat houdt de strengere bestraffing in ?
De rechter moet het verval van het recht tot sturen uitspreken en het herstel van het recht tot sturen minstens afhankelijk maken van het slagen voor het theoretisch of praktisch examen.
Aangezien T/S reed met een voorlopig rijbewijs EN met passagiers voldoet hij aan 1.7. : Hij heeft immers geen geldig rijbewijs om een wagen met passagiers te besturen.
De rechter kan bijgevolg in toepassing van 4. een verval van het recht tot sturen uitspreken. Nog voor T/S zijn rijbewijs behaald heeft kan hij het dus voor een bepaalde periode kwijt zijn.
Klinklare onzin.

Het voorlopig rijbewijs is wel degelijk geldig voor de categorie motorvoertuig dat hij op het desbetreffende ogenblik bestuurde. Alleen heeft hij de voorwaarden van het voorlopig rijbewijs niet nageleefd.

Ik zal u hieronder het verschil aantonen tussen volgende twee inbreuken :
* het rijden zonder houder te zijn van een geldig rijbewijs enerzijds (zie artikel 30, § 1)
* het niet naleven van de voorwaarden inzake scholing (zie artikel 30, § 2)

https://www.wegcode.be/wetteksten/secti ... /458-t4hs3


Artikel 30

§ 1.
Met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 200 euro tot 2000 euro of met één van deze straffen alleen, wordt gestraft hij die:

1° een motorvoertuig bestuurt zonder houder te zijn van het rijbewijs vereist voor het besturen van dit voertuig, of van het als zodanig geldend bewijs;

2° een motorvoertuig bestuurt zonder de voorwaarden of de beperkingen, vermeld op het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs, onder meer in de vorm van codes, na te leven, onverminderd de toepassing van eventuele specifieke bepalingen vervat in deze wet;

3° een valse verklaring heeft afgelegd om de afgifte van een rijbewijs of van een als zodanig geldend bewijs te bekomen; in dit geval wordt het verkregen document in beslag genomen en de verbeurdverklaring ervan wordt uitgesproken in geval van veroordeling;

4° een motorvoertuig bestuurt terwijl hij lijdt aan een van de lichaamsgebreken of aandoeningen, door de Koning bepaald overeenkomstig artikel 23, §1, 3°, of indien hij niet voldaan heeft aan het geneeskundig onderzoek, door de Koning opgelegd in de gevallen die Hij bepaalt.maar topicstarter heeft gezondigd tegen artikel 30 § 2 hieronder :


Artikel 30

§ 2. Met geldboete van 50 euro tot 500 euro, wordt gestraft hij die:

1° een overtreding heeft begaan van de bepalingen door de Koning vastgesteld krachtens artikel 23, §1, 2° en 4°, hetzij als bestuurder, hetzij als persoon die een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing;

2° met het oog op de scholing in het sturen, een persoon begeleidt die in overtreding is met de bepalingen van 1°.U zit op een juridisch forum. Gelieve dus een topicstarter niet onnodig bang te maken door regeltjes bij elkaar te fantaseren !


Wat nu betreft die strengere bestraffing :


https://www.wegcode.be/wetteksten/secti ... -t4hs6afd1


Artikel 38

§ 5.
De rechter moet het verval van het recht tot sturen uitspreken en het herstel van het recht tot sturen minstens afhankelijk maken van het slagen voor het theoretisch of praktisch examen indien hij veroordeelt wegens een overtreding begaan met een motorvoertuig die tot een verval van het recht tot sturen kan leiden en de schuldige sinds minder dan twee jaar houder is van het rijbewijs B.

Het eerste lid is niet van toepassing op artikel 38, § 1, 2°, in geval van een verkeersongeval met enkel lichtgewonden.

Het eerste lid is niet van toepassing op de overtredingen van de tweede graad, zoals bedoeld in artikel 29, § 1.En de overtredingen die tot een verval van het recht tot sturen kunnen leiden zijn :


Artikel 38

§ 1.
De rechter kan het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig uitspreken :

1° indien hij veroordeelt wegens overtreding van de artikelen 34, 37, 37bis, § 1, 49/1 of 62bis;

2° indien hij veroordeelt wegens een verkeersongeval te wijten aan het persoonlijk toedoen van de dader en de veroordeling wordt uitgesproken wegens doding of verwonding;

3° indien hij veroordeelt wegens een van de overtredingen van de tweede of de derde graad, zoals bedoeld in artikel 29, § 1;

3°bis indien hij veroordeelt wegens het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid bepaald in de reglementen uitgevaardigd op grond van deze gecoördineerde wetten, op basis van artikel 29,§ 3, wanneer :

de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 30 kilometer per uur en hoogstens 40 kilometer per uur overschreden wordt, of :
de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 20 kilometer per uur en hoogstens 30 kilometer per uur overschreden wordt in een bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf.
4° indien hij veroordeelt wegens enige overtreding van deze wet en van de reglementen uitgevaardigd ter uitvoering ervan en de schuldige binnen drie jaar vóór de overtreding driemaal hieromtrent werd veroordeeld;

5° indien hij veroordeelt wegens overtreding van de artikelen
30, § 1 of 33, § 1, 33, § 3, 1°.


Artikel 30, § 1, is een overtreding die zou kunnen leiden tot een vervallenverklaring uit het recht een motorvoertuig te besturen.
Mààr : het niet naleven van de voorwaarden inzake scholing, eigen aan het voorlopig rijbewijs, is een overtreding krachtens artikel 30 30, § 2 !

Voor déze inbreuk is géén vervallenverklaring uit het recht om een motorvoertuig te besturen voorzien !
Ik ben het niet met je eens. Hij heeft een geldig rijbewijs om al dan niet vergezeld van een begeleider (die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen) met een wagen te rijden. Hij heeft geen geldig rijbewijs om met passagiers te rijden.
Maar bon, uw mening, mijn mening, de toekomst zal het hopelijk uitwijzen.
U zit op een juridisch forum. Uw mening, of mijn mening, of die van eender welke topicdeelnemer zijn volstrekt irrelevant.

Het énige relevante hier, zijn wetteksten. En die zijn te lezen zoals ze er staan, en niet zoals u of ik zouden willen dat het er stond.

Zoals ik u hierboven zwart op wit aangetoond heb, is het niet naleven van de voorwaarden inzake scholing (eigen aan het voorlopig rijbewijs), een overtreding krachtens artikel 30, § 2. En zoals u duidelijk in die wettekst kan lezen, is daarvoor hoegenaamd géén vervallenverklaring uit het recht om een motorvoertuig te besturen voor voorzien.

De strengere bestraffing voor beginnende bestuurders is hier dan ook niet van toepassing.
The pessimist complains about the wind
The optimist expects it to change
The realist adjusts the sails

lohabra
Berichten: 940

#18 , 9 maand 2 weken geleden (28 apr 2018 21:53)

De werkelijke bestraffing is dus een geldboete van 50 tot 500 euro.

* Met de opdeciemen (x 8), wordt dat dus minimaal 400 euro tot maximaal 4.000 euro
* Een gedeelte daarvan kan voorwaardelijk uitgesproken worden
* Daarbovenop nog een verplichte bijdrage aan het zogenaamde slachtofferfonds van 200 euro
* Daarbovenop nog gerechtskosten

* Een vervallenverklaring uit het recht om een motorvoertuig te besturen is niet voorzien
* Bijgevolg is de strengere bestraffing van beginnende bestuurders evenmin aan de orde !


Oh ja, nog 1 kleine tip ....

Let er goed op, dat de verbalisanten dus effectief artikel 30, § 2 weerhouden !
Mochten zij verkeerdelijk artikel 30, § 1 weerhouden, doet u er uiteraard goed aan, om dit te laten herkwalificeren naar artikel 30, § 2 .....
The pessimist complains about the wind
The optimist expects it to change
The realist adjusts the sails

Reclame

lohabra
Berichten: 940

#19 , 9 maand 2 weken geleden (28 apr 2018 22:14)

Waarom toch 18 maanden wachten eer je u examen gaat doen, dit is voor niks nodig enkel dat je het u zelf moeilijker gaat maken bij het examen, normaal doe je examen zo kort mogelijk na je voorlopig rijbewijs !

Maar kom gedane zaken nemen geen keer.
Er is sowieso een verplichte oefentermijn voorzien van 9 maanden.

Dwz, dat de kandidaat minimaal 9 maanden lang houder moet zijn van een voorlopig rijbewijs, vooraleer hij praktijkexamen kan afleggen. Vroeger, is dus wettelijk niet toegelaten ! Het examencentrum zal het examen dan sowieso niet laten doorgaan. En mocht dat toch gebeuren, zou het desgevallend behaalde rijbewijs stomweg ongeldig zijn, wegens niet voldaan aan de voorwaarden tot verkrijging ervan.

Ik ben ervan bewust, dat deze maatregel door véél leerlingen en hun omgeving als pestend, betuttelend ervaren wordt. Maar werkzaam in de rijschool-sector, kan ik iedereen hier met de hand op het hart zeggen dat onvoldoende verkeersinzicht net dé grootste oorzaak is tot mislukken op een praktijkexamen. En dat broodnodige verkeersinzicht kan slechts verworven worden mits voldoende oefening.
The pessimist complains about the wind
The optimist expects it to change
The realist adjusts the sails

jozef21
Topic Starter
Berichten: 13
Juridisch actief: Nee

#20 , 9 maand 2 weken geleden (28 apr 2018 23:48)

Nee, dat gaat over bestuurders zonder (geldig) rijbewijs. TS heeft een geldig rijbewijs, maar heeft de scholingsvoorwaarden niet gerespecteerd. Dat is volgens de wet een heel andere overtreding.
Ik ben het niet met je eens. Hij heeft een geldig rijbewijs om al dan niet vergezeld van een begeleider (die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen) met een wagen te rijden. Hij heeft geen geldig rijbewijs om met passagiers te rijden.
Maar bon, uw mening, mijn mening, de toekomst zal het hopelijk uitwijzen.
Ik laat jullie wel weten wat de rechter beslist, hoe lang duurt het ongeveer voor ik mijn uitnodeging krijg voor de rechtbank?

Didymus
Berichten: 1651

#21 , 9 maand 2 weken geleden (29 apr 2018 11:15)

Dank aan lohabra om de puntjes op de i te zetten. Dat upvoten van antwoorden heeft de kwalijke bijwerking om de verkeerde antwoorden te belonen door een gebrek aan kennis en onwil om de wettekst erbij te nemen van sommigen hier.

@TS: Reken op 6 maanden tot een jaar tot de zitting. Kan korter, maar ook langer.
"sowieso" schrijf je zo.

jozef21
Topic Starter
Berichten: 13
Juridisch actief: Nee

#22 , 9 maand 2 weken geleden (29 apr 2018 12:52)

In de link van Issued lees ik :
1.7. Overtredingen inzake het rijbewijs
een motorvoertuig besturen zonder houder te zijn van het rijbewijs vereist voor het besturen van dit voertuig, of van het als zodanig geldend bewijs;
...
4. Wat houdt de strengere bestraffing in ?
De rechter moet het verval van het recht tot sturen uitspreken en het herstel van het recht tot sturen minstens afhankelijk maken van het slagen voor het theoretisch of praktisch examen.
Aangezien T/S reed met een voorlopig rijbewijs EN met passagiers voldoet hij aan 1.7. : Hij heeft immers geen geldig rijbewijs om een wagen met passagiers te besturen.
De rechter kan bijgevolg in toepassing van 4. een verval van het recht tot sturen uitspreken. Nog voor T/S zijn rijbewijs behaald heeft kan hij het dus voor een bepaalde periode kwijt zijn.
Klinklare onzin.

Het voorlopig rijbewijs is wel degelijk geldig voor de categorie motorvoertuig dat hij op het desbetreffende ogenblik bestuurde. Alleen heeft hij de voorwaarden van het voorlopig rijbewijs niet nageleefd.

Ik zal u hieronder het verschil aantonen tussen volgende twee inbreuken :
* het rijden zonder houder te zijn van een geldig rijbewijs enerzijds (zie artikel 30, § 1)
* het niet naleven van de voorwaarden inzake scholing (zie artikel 30, § 2)

https://www.wegcode.be/wetteksten/secti ... /458-t4hs3


Artikel 30

§ 1.
Met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 200 euro tot 2000 euro of met één van deze straffen alleen, wordt gestraft hij die:

1° een motorvoertuig bestuurt zonder houder te zijn van het rijbewijs vereist voor het besturen van dit voertuig, of van het als zodanig geldend bewijs;

2° een motorvoertuig bestuurt zonder de voorwaarden of de beperkingen, vermeld op het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs, onder meer in de vorm van codes, na te leven, onverminderd de toepassing van eventuele specifieke bepalingen vervat in deze wet;

3° een valse verklaring heeft afgelegd om de afgifte van een rijbewijs of van een als zodanig geldend bewijs te bekomen; in dit geval wordt het verkregen document in beslag genomen en de verbeurdverklaring ervan wordt uitgesproken in geval van veroordeling;

4° een motorvoertuig bestuurt terwijl hij lijdt aan een van de lichaamsgebreken of aandoeningen, door de Koning bepaald overeenkomstig artikel 23, §1, 3°, of indien hij niet voldaan heeft aan het geneeskundig onderzoek, door de Koning opgelegd in de gevallen die Hij bepaalt.maar topicstarter heeft gezondigd tegen artikel 30 § 2 hieronder :


Artikel 30

§ 2. Met geldboete van 50 euro tot 500 euro, wordt gestraft hij die:

1° een overtreding heeft begaan van de bepalingen door de Koning vastgesteld krachtens artikel 23, §1, 2° en 4°, hetzij als bestuurder, hetzij als persoon die een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing;

2° met het oog op de scholing in het sturen, een persoon begeleidt die in overtreding is met de bepalingen van 1°.U zit op een juridisch forum. Gelieve dus een topicstarter niet onnodig bang te maken door regeltjes bij elkaar te fantaseren !


Wat nu betreft die strengere bestraffing :


https://www.wegcode.be/wetteksten/secti ... -t4hs6afd1


Artikel 38

§ 5.
De rechter moet het verval van het recht tot sturen uitspreken en het herstel van het recht tot sturen minstens afhankelijk maken van het slagen voor het theoretisch of praktisch examen indien hij veroordeelt wegens een overtreding begaan met een motorvoertuig die tot een verval van het recht tot sturen kan leiden en de schuldige sinds minder dan twee jaar houder is van het rijbewijs B.

Het eerste lid is niet van toepassing op artikel 38, § 1, 2°, in geval van een verkeersongeval met enkel lichtgewonden.

Het eerste lid is niet van toepassing op de overtredingen van de tweede graad, zoals bedoeld in artikel 29, § 1.En de overtredingen die tot een verval van het recht tot sturen kunnen leiden zijn :


Artikel 38

§ 1.
De rechter kan het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig uitspreken :

1° indien hij veroordeelt wegens overtreding van de artikelen 34, 37, 37bis, § 1, 49/1 of 62bis;

2° indien hij veroordeelt wegens een verkeersongeval te wijten aan het persoonlijk toedoen van de dader en de veroordeling wordt uitgesproken wegens doding of verwonding;

3° indien hij veroordeelt wegens een van de overtredingen van de tweede of de derde graad, zoals bedoeld in artikel 29, § 1;

3°bis indien hij veroordeelt wegens het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid bepaald in de reglementen uitgevaardigd op grond van deze gecoördineerde wetten, op basis van artikel 29,§ 3, wanneer :

de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 30 kilometer per uur en hoogstens 40 kilometer per uur overschreden wordt, of :
de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 20 kilometer per uur en hoogstens 30 kilometer per uur overschreden wordt in een bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf.
4° indien hij veroordeelt wegens enige overtreding van deze wet en van de reglementen uitgevaardigd ter uitvoering ervan en de schuldige binnen drie jaar vóór de overtreding driemaal hieromtrent werd veroordeeld;

5° indien hij veroordeelt wegens overtreding van de artikelen
30, § 1 of 33, § 1, 33, § 3, 1°.


Artikel 30, § 1, is een overtreding die zou kunnen leiden tot een vervallenverklaring uit het recht een motorvoertuig te besturen.
Mààr : het niet naleven van de voorwaarden inzake scholing, eigen aan het voorlopig rijbewijs, is een overtreding krachtens artikel 30 30, § 2 !

Voor déze inbreuk is géén vervallenverklaring uit het recht om een motorvoertuig te besturen voorzien !
Ik ben het niet met je eens. Hij heeft een geldig rijbewijs om al dan niet vergezeld van een begeleider (die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen) met een wagen te rijden. Hij heeft geen geldig rijbewijs om met passagiers te rijden.
Maar bon, uw mening, mijn mening, de toekomst zal het hopelijk uitwijzen.
U zit op een juridisch forum. Uw mening, of mijn mening, of die van eender welke topicdeelnemer zijn volstrekt irrelevant.

Het énige relevante hier, zijn wetteksten. En die zijn te lezen zoals ze er staan, en niet zoals u of ik zouden willen dat het er stond.

Zoals ik u hierboven zwart op wit aangetoond heb, is het niet naleven van de voorwaarden inzake scholing (eigen aan het voorlopig rijbewijs), een overtreding krachtens artikel 30, § 2. En zoals u duidelijk in die wettekst kan lezen, is daarvoor hoegenaamd géén vervallenverklaring uit het recht om een motorvoertuig te besturen voor voorzien.

De strengere bestraffing voor beginnende bestuurders is hier dan ook niet van toepassing.
Dankuwel voor u overduidelijk antwoord, ik weet nu ongeveer wat ik moet verwachten, bedankt voor de moeite die u hebt genomen om dit allemaal te typen, Mvg

jozef21
Topic Starter
Berichten: 13
Juridisch actief: Nee

#23 , 9 maand 2 weken geleden (29 apr 2018 14:14)

De werkelijke bestraffing is dus een geldboete van 50 tot 500 euro.

* Met de opdeciemen (x 8), wordt dat dus minimaal 400 euro tot maximaal 4.000 euro
* Een gedeelte daarvan kan voorwaardelijk uitgesproken worden
* Daarbovenop nog een verplichte bijdrage aan het zogenaamde slachtofferfonds van 200 euro
* Daarbovenop nog gerechtskosten

* Een vervallenverklaring uit het recht om een motorvoertuig te besturen is niet voorzien
* Bijgevolg is de strengere bestraffing van beginnende bestuurders evenmin aan de orde !


Oh ja, nog 1 kleine tip ....

Let er goed op, dat de verbalisanten dus effectief artikel 30, § 2 weerhouden !
Mochten zij verkeerdelijk artikel 30, § 1 weerhouden, doet u er uiteraard goed aan, om dit te laten herkwalificeren naar artikel 30, § 2 .....
Nog een vraag, dus ik zal het theoretisch examen wel opnieuw moeten afleggen?, sorry voor all die vragen maar wil het gewoon zeker weten.

P-Stone
Berichten: 285

#24 , 9 maand 2 weken geleden (29 apr 2018 14:23)

...Klinklare onzin...
...U zit op een juridisch forum. Gelieve dus een topicstarter niet onnodig bang te maken door regeltjes bij elkaar te fantaseren ! ...
Dat was ik even vergeten. JIJ hebt alle wijsheid in pacht, JIJ weet alles beter. De rest is "Klinklare onzin"
Als je iets of wat stijl had zou je bijvoorbeeld kunnen schrijven : "Hier ben ik het niet mee eens" in plaats van "Klinklare onzin" ! Bedankt voor jouw oordeel.
...U zit op een juridisch forum. Uw mening, of mijn mening, of die van eender welke topicdeelnemer zijn volstrekt irrelevant.
Dat is dan uw mening, die volgens uw eigen stelling irrelevant is.
Mijn mening is dat een mening soms wel belangrijk is. Uiteindelijk is het oordeel van de rechter vaak zijn interpretatie van de wet, dus ook gebaseerd op zijn mening, omdat de wet nu eenmaal niet altijd sluitend is.

Jij slaagt er iedere keer weer in met mensen op de kast te jagen, ik had me voorgenomen op jou niet meer te reageren, sorry dat ik het toch weer gedaan heb.

On topic : Ik schreef eerder :
Maar bon, uw mening, mijn mening, de toekomst zal het hopelijk uitwijzen.
Dus daar gaf ik al mee aan dat mijn mening niet heilig is, de toekomst zal het uitwijzen.

Tybo
Berichten: 130

#25 , 9 maand 2 weken geleden (29 apr 2018 23:20)

Een minnelijke schikking kan wellicht ook nog ...
Geen dagvaarding (dus geen Rechtbank) maar toch mogelijks een pittige boete om te betalen ...

jozef21
Topic Starter
Berichten: 13
Juridisch actief: Nee

#26 , 9 maand 2 weken geleden (30 apr 2018 01:49)

Een minnelijke schikking kan wellicht ook nog ...
Geen dagvaarding (dus geen Rechtbank) maar toch mogelijks een pittige boete om te betalen ...
Aah oke bedankt makker

lohabra
Berichten: 940

#27 , 9 maand 2 weken geleden (01 mei 2018 11:56)

...Klinklare onzin...
...U zit op een juridisch forum. Gelieve dus een topicstarter niet onnodig bang te maken door regeltjes bij elkaar te fantaseren ! ...
Dat was ik even vergeten. JIJ hebt alle wijsheid in pacht, JIJ weet alles beter. De rest is "Klinklare onzin"
Als je iets of wat stijl had zou je bijvoorbeeld kunnen schrijven : "Hier ben ik het niet mee eens" in plaats van "Klinklare onzin" ! Bedankt voor jouw oordeel.
...U zit op een juridisch forum. Uw mening, of mijn mening, of die van eender welke topicdeelnemer zijn volstrekt irrelevant.
Dat is dan uw mening, die volgens uw eigen stelling irrelevant is.
Mijn mening is dat een mening soms wel belangrijk is. Uiteindelijk is het oordeel van de rechter vaak zijn interpretatie van de wet, dus ook gebaseerd op zijn mening, omdat de wet nu eenmaal niet altijd sluitend is.

Jij slaagt er iedere keer weer in met mensen op de kast te jagen, ik had me voorgenomen op jou niet meer te reageren, sorry dat ik het toch weer gedaan heb.

On topic : Ik schreef eerder :
Maar bon, uw mening, mijn mening, de toekomst zal het hopelijk uitwijzen.
Dus daar gaf ik al mee aan dat mijn mening niet heilig is, de toekomst zal het uitwijzen.
Dàt is nu net uw grote probleem. U poneert hier uw mening ....

Denkt u nu werkelijk, dat een rechter zijn oordeel zou mogen baseren op 1 of andere mening ? Neen, dus. Hij baseert zijn oordeel uitsluitend op de relevante wetgeving. En love it, or leave it. Maar de relevante wetgeving is nu éénmaal wat ze is. Een vervallenverklaring uit het recht een motorvoertuig te besturen is NIET voorzien als straf voor het niet naleven van de voorwaarden inzake scholing.

Dus als u zich de kast opgejaagd voelt, net omdàt ik er die relevante wetgeving bijhaal .... so be it dan maar.

En neen, ik heb geenszins de pretentie om de waarheid in pacht te hebben. Dus als u meent, dat ik de wetgeving links of rechts verkeerd zou geciteerd hebben, of een verkeerde wettekst zou aangehaald hebben, dan verneem ik het graag.

Het is overigens uw volste recht om van mening te zijn dat het niet naleven van de voorwaarden inzake scholing eveneens zou moeten kunnen leiden tot een vervallenverklaring uit het recht een motorvoertuig te besturen. Akkoord, een standpunt waar iets voor te zeggen valt. Maar daartoe zou de relevante wetgeving aangepast moeten worden. En er is vooralsnog maar 1 plaats waar dergelijke beslissingen genomen worden : bij de wetgever. In Brussel, Paleis der Natie. Maar zelfs dan nog, wordt topicstarter bestraft volgens de wetgeving op het ogenblik van de vaststellingen.

Sorry als het je stoort dat ik je repliek als klinklare onzin omschreef ..... maar FOUT was je repliek hoe dan ook.
Laatst gewijzigd door lohabra op 01 mei 2018 12:16, 1 keer totaal gewijzigd.
The pessimist complains about the wind
The optimist expects it to change
The realist adjusts the sails

lohabra
Berichten: 940

#28 , 9 maand 2 weken geleden (01 mei 2018 12:15)

Nog een vraag, dus ik zal het theoretisch examen wel opnieuw moeten afleggen?, sorry voor all die vragen maar wil het gewoon zeker weten.
Neen, het opnieuw afleggen van het theorie-examen, is een zogenaamd herstelexamens.

Die kunnen (en in sommige gevallen MOETEN) opgelegd worden wanneer iemand een vervallenverklaring uit het recht een motorvoertuig te besturen opgelegd krijgt. Betrokkene moet dan éérst de hem opgelegde herstelexamen(s) succesvol afgelegd hebben vooraleer hij zijn rijbewijs kan terugkrijgen.

Maar voor uw inbreuk is géén vervallenverklaring voorzien als straf. Dergelijk herstelexamen kan u dan ook niet opgelegd worden met het oog op het terugkrijgen van uw rijbewijs.

Let er wel op, dat u op de dag van uw praktijkexamen sedert minder dan 3 jaar geslaagd moet zijn voor uw theorie-examen. Het gebeurt namelijk soms dat kandidaten switchen van type voorlopig rijbewijs, waardoor het op de dag van hun praktijkexamen langer dan 3 jaar geleden is dat ze geslaagd zijn in hun theorie-examen. In dat geval, dient men éérst opnieuw te slagen in een theorie-examen, alvorens te worden toegelaten tot het praktijkexamen. Maar goed, dit staat uiteraard volledig los van de bestraffing voor de inbreuken die u begaan hebt. Dus als u tijdig slaagt voor uw praktijkexamen, hoeft u het theorie-examen niet opnieuw af te leggen.
The pessimist complains about the wind
The optimist expects it to change
The realist adjusts the sails

P-Stone
Berichten: 285

#29 , 9 maand 2 weken geleden (01 mei 2018 16:54)

Ik stel voor dat we hier viewtopic.php?f=47&t=87530 deze discussie verder zetten, om binnen deze topic niet te ver af te wijken.

Inazuma
Berichten: 3783
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#30 , 9 maand 1 week geleden (07 mei 2018 22:56)

+ gerechtskosten
En weet jee ook of ze mijn voorlopig rijbewijs afnemen? Dankjewel
Neen, dat is wettelijk onmogelijk

Terug naar “Wegcode & Verkeersovertredingen”