COMBINATIE RVP (ouderdomspensioen in Belgie) en DOZS

fonsdenis
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

COMBINATIE RVP (ouderdomspensioen in Belgie) en DOZS

#1 , 11 maand 1 week geleden (12 aug 2018 12:26)

Geachte,
Ik heb een loopbaan in België van +/- 14250 dagen die beperkt worden in de berekening voor mijn ouderdomspensioen tot het maximum van 14040.
Daar bovenop heb ik ook gedurende een periode van +/- 800 dagen, op vrijwillige basis bijgedragen aan DOZS. Deze periode, was ik te werk gesteld in de VAE, en deze periode is NIET meegeteld in het berekenen van mijn Belgische loopbaan (+/- 14250 dagen). Ik wordt in december dit jaar 65 en zal dus op pensioen gaan op 01/01/2019.
Is het correct dat voor de berekening van mijn ouderdomspensioen de RVP het aantal dagen dat ik op vrijwillige basis heb bijgedragen aan het opbouwen van een extra pensioen via DOZS nu in mindering brengt op de reeds tot het maximum gereduceerde dagen van 14040.
M.a.w. zij berekenen mijn ouderdomspensioen met een loopbaan van 14040 - 800 = 13240 dagen i.p.v. 14040.
Dank bij voorbaat voor Uw antwoord.
Groeten,
Denis.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Thomas Morus
Berichten: 1696
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#2 , 11 maand 1 week geleden (12 aug 2018 13:02)

Fair is het niet want uiteindelijk heb je die stortingen wel echt betaald.
Wettelijk gezien passen ze zo te zien de regel van eenheid van loopbaan toe, wat ook het geval is bij samenloop van de (meeste) andere pensioenen.
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Jo23
Berichten: 97
Juridisch actief: Nee

#3 , 11 maand 1 week geleden (12 aug 2018 13:43)

Het begrip eenheid van loopbaan wordt vanaf 1/1/2019 afgeschaft, precies om mensen te motiveren om langer te werken.

In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2017 werden enkele wijzigingen aan de pensioenwetgeving gepubliceerd. Zo werd het begrip ‘eenheid van loopbaan’ geschrapt en wordt het voortaan ook mogelijk voor SWT-ers om met vervroegd pensioen te gaan. Beide wijzigingen treden in werking op 1 januari 2019.

Afschaffing van het begrip eenheid van loopbaan
De regering heeft al diverse maatregelen genomen om oudere werknemers langer aan het werk te houden. Deze maatregel kadert in datzelfde beleid. De regering wil namelijk mensen die langer aan het werk blijven, belonen door hen de mogelijkheid te bieden om een hoger pensioen op te bouwen.

Momenteel is het zo dat er een ‘eenheid van loopbaan’ geldt. Dit houdt in dat het aantal loopbaanjaren waarvoor men een pensioen kan opbouwen beperkt is tot 45 jaren of 14.040 voltijdse dagequivalenten. Voor de berekening van deze jaren tellen zowel gewerkte als gelijkgestelde dagen mee. Wanneer een werknemer meer werkt dan deze 14.040 voltijdse dagequivalenten, dan tellen de extra dagen niet mee voor de berekening van het pensioen. Enkel de 14.040 meest voordelige dagen tellen mee.

Het principe van de eenheid van loopbaan wordt afgeschaft voor de pensioenen die voor het eerst ingaan vanaf 1 januari 2019. Dit brengt met zich mee dat langer werken ook meer pensioen zal opleveren. Een werknemer die er voor kiest om langer te werken, wordt dus beloond.

Een belangrijke opmerking hierbij is dat de afschaffing van de eenheid van loopbaan enkel geldt voor bijkomende dagen bovenop de 14.040 voltijdse dagequivalenten waar effectief arbeidsprestaties geleverd worden. Gelijkgestelde dagen komen dus niet in aanmerking voor de opbouw van een hoger pensioen.

Reclame

Mathieu Rutten
Berichten: 1824
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#4 , 11 maand 1 week geleden (12 aug 2018 17:08)

Beste,

Eerst en vooral wil ik er op wijzen dat uw Belgisch pensioen wordt uitbetaald door de Federale Pensioendienst en uw overzees pensioen door de RSZ. U dient dan ook een aanvraag voor uw overzees pensioen in te leiden bij de RSZ. Verder verwijs ik naar een zeer duidelijk artikel over de materie eenheid van loopbaan hierna bijgevoegd.

Eenheid van loopbaan opgeheven voor daadwerkelijke arbeidsperioden
Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen, wat betreft het beginsel van de eenheid van loopbaan en het vervroegd rustpensioen
Het beginsel van de eenheid van loopbaan geldt in de toekomst niet meer voor de daadwerkelijke arbeidsperioden die gepresteerd worden boven de grens van 14.040 voltijdse equivalenten (VTE). Voor pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2019 zal het pensioen worden toegekend voor alle gewerkte dagen, ook als de loopbaan meer dan 14.040 VTE bevat.
Wie langer werkt dan een volledige loopbaan wordt dus beloond en zal, in vergelijking met de huidige reglementering, een hoger pensioenbedrag ontvangen. Op die manier wil men de link versterken tussen de gepresteerde loopbaan en het pensioenbedrag voor werknemers en zelfstandigen.
Eenheid van loopbaan
Het principe van de beperking tot de eenheid van loopbaan werd al een eerste keer hervormd op 1 januari 2015. Sindsdien wordt de loopbaan in dagen geteld – een volledige loopbaan telt 14.040 dagen (45 x 312 dagen) - in plaats van in jaren.
De loopbaan die voor de pensioenberekening in aanmerking wordt genomen, kan op dit moment ten hoogste 14.040 voltijdse dagequivalenten (VTE) tellen. Indien de loopbaan dat maximum overschrijdt, worden de meest voordelige dagen toegekend, zonder onderscheid tussen de arbeidsdagen en de gelijkgestelde dagen. In geval van overschrijding, wordt tot een maximum van 1.560 dagen VTE uitgesloten uit de berekening (gelijk aan vijf voltijdse loopbaanjaren).
De beperking van de eenheid van loopbaan is niet van toepassing op ambtenaren omdat er in hun stelsel op alle vlakken andere regels gelden. Zo worden hun pensioenrechten bepaald door het loon in de laatste tien jaar van hun loopbaan.
Bijkomende pensioenrechten
Nu kent de wetgever, voor de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2019 en in geval van overschrijding van de eenheid, bijkomende pensioenrechten toe voor effectieve arbeidsdagen. De werkdagen na 14.040 dagen zullen dus niet meer worden uitgesloten.
Voor de zelfstandigen is die toekenning mogelijk voor de kwartalen waarin de zelfstandige, de helper of de meewerkende echtgenoot zijn beroepsbezigheid verder zet en waarvoor hij bijdragen betaalt voor een hoofdberoep of als meewerkende echtgenoot, of voor de kwartalen waarin hij een bijberoep uitoefent waarvoor hij bijdragen betaalt die minstens gelijk zijn aan de bijdragen voor een hoofdberoep. Het gaat hier dus om kwartalen waarin de zelfstandige werkelijk actief was en pensioenvormende bijdragen betaalde.
In geval van een gemengde loopbaan werknemer-publieke sector, wordt eerst het aantal dagen gepresteerd in de publieke sector afgetrokken van de globale beroepsloopbaan van 14.040 VTE. Daarna worden de dagen gepresteerd als werknemer en zelfstandige chronologisch in aanmerking genomen om de grens van 14.040 VTE te bepalen.
Dezelfde principes zullen toegepast worden zowel voor het rust- en overlevingspensioen als voor de overgangsuitkering. Het maximum aantal VTE die in aanmerking komen bij de berekening van het overlevingspensioen of de overgangsuitkering stemt niet altijd overeen met 14.040 VTE gezien de mogelijkheid van een vroegtijdig overlijden.
Om de 14.040ste VTE (of het maximum aantal VTE voor het overlevingspensioen en de overgangsuitkering) te bepalen voor de toekenning van de daadwerkelijke arbeidsdagen, wordt de beroepsloopbaan op een globale wijze in aanmerking genomen door rekening te houden met de VTE van een andere pensioenregeling, van de pensioenregeling voor werknemers en de pensioenregeling voor zelfstandigen.
Gelijkgestelde dagen
In geval van een overschrijding van de eenheid door gelijkgestelde dagen wordt het huidige systeem gehandhaafd. Voor de gelijkgestelde dagen na de 14.040ste dag wordt het huidige beginsel van de eenheid van loopbaan dus toegepast door de 14.040 meest voordelige VTE in aanmerking te nemen. Die dagen zullen dus geen opbouw van bijkomende pensioenrechten genereren.
We moeten aanstippen dat men het verbod schrapt voor de begunstigden op een voltijds conventioneel brugpensioen of op werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) om hun vervroegd pensioen op te nemen. Daardoor kunnen die begunstigden voortaan hun vervroegd rustpensioen opnemen zodra zij de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden vervullen.
Uit een bijhorend verslag blijkt dat een KB overgangsbepalingen en uitzonderingen zal bevatten:
• personen die een loopbaan van 14.040 dagen bereiken vóór 1 september 2017 zullen niet onderworpen zijn aan de beperking van de gelijkstelling voor de werkloosheid (met bedrijfstoeslag) voor de opbouw van pensioenrechten na het bereiken van de eenheid van loopbaan;
• er geldt een permanente uitzondering voor personen die vroeg zijn beginnen werken en een loopbaan van 14.040 dagen bereiken vooraleer ze aan de voorwaarden om vervroegd op pensioen te gaan voldoen: in hun geval zullen de gelijkstellingen voor werkloosheid (met bedrijfstoeslag) doorlopen tot het ogenblik waarop ze aan de voorwaarden voldoen om vervroegd op pensioen te gaan.
In werking
De wet van 5 december 2017 treedt pas in werking op 1 januari 2019. De regels zijn van toepassing op de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2019 ingaan, met uitzondering van de overlevingspensioenen berekend op basis van rustpensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten laatste op 1 december 2018 ingegaan zijn.
Bron: Wet van 5 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen, wat betreft het beginsel van de eenheid van loopbaan en het vervroegd rustpensioen, BS 29 december 2017
Steven Bellemans

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

fonsdenis
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#5 , 11 maand 1 week geleden (13 aug 2018 21:18)

Geachte,
Eerst en vooral bedankt voor U antwoord. Met de informatie die ik van U ontving ben ik wat verder gaan zoeken maar als leek in deze materie blijkt al snel dat bepaalde spreekwoorden van bos/bomen en kat/jongen hier, voor mij althans, zeker van toepassing zijn.
Zou U als specialist het volgende nogmaals kunnen bekijken a.u.b.
Loopbaan start 01/09/1970. Voltijds te werk gesteld in België tot 31/05/99. Van 01/06/99 t.e.m. 31/03/2002 gewerkt in de VAE en afgedragen aan DOSZ. Daarna terug voltijds tewerkgesteld in België van 01/04/2002 tot 15/12/2005. Daarna op brugpensioen – reorganisatie erkend bedrijf in moeilijkheden. 65 jaar op 08/12/2018 _ Pensioen aanvang 01/01/2019.
Ik heb van de Federale Pensioendienst bericht gekregen dat ik op 01/01/2019 op pensioen ga en dat mijn pensioen berekend is met een loopbaan met belangrijkheidsbreuk van 13157/14040. Zij trekken mijn VTE aangesloten bij DOZS af van mijn VTE voor mijn Belgisch pensioen na deze eerst beperkt te hebben tot de bovengrens van 14040 VTE. Dit lijkt mij correct tot 31/12/2018, m.a.w. zolang de globale loopbaan bovengrens van 14040 VTE van toepassing is.
In de informatie die U mij toestuurde zie ik dat vanaf 01/01/2019 de bovengrens van 14040 VTE voor daadwerkelijke arbeidsperioden is opgeheven. In mijn geval zijn niet alle VTE daadwerkelijke arbeidsperioden maar ik denk wel in aanmerking te komen via de bijhorende overgang- en uitzonderingsmaatregelen. De eerste overgangsmaatregel betreft werknemers die een globale beroepsloopbaan van 14040 VTE hebben voor 01/09/2017. In mijn geval is dit op 01/09/2017 =14664 (VTE waarvoor bijgedragen aan Belgisch ouderdomspensioen + VTE waarvoor bijgedragen aan DOZS). Hierdoor worden al mijn VTE (=15080 )gelijkgesteld met daadwerkelijke arbeidsperioden en gezien vanaf 01/01/2019, de dag van mijn pensionering de bovengrens vervalt denk ik een nieuwe pensioenberekening te moeten aanvragen. Voor meer details i.v.m. de cijfers zie onderstaande tabel.
Is het mogelijk van U, als pensioenspecialist, hierop enige commentaar en of opmerkingen te ontvangen alvorens ik eventueel verdere stappen onderneem.
Dank bij voorbaat.
Hoogachtend,
Denis.

De tabel is blijkbaar niet in deze te copiëren, ik probeer het toch nog duidelijk te maken.
kolom 1&2: loopbaanjaren
kolom 3: Voltijdse dagequivalenten bijgedragen voor Belgisch ouderdoms pensioen op 31/12/2018
kolom 4: VTE voor Belgisch ouderdoms pensioen op 31/12/2018 BOVEN 14040
kolom 5: VTE voor Belgisch ouderdoms pensioen BEPERKT TOT 14040
kolom 6; Voltijdse dagequivalenten GLOBALE BEROEPSLOOPBAAN VOOR 01/09/2017 Incl. DOSZ dagen !!!
kolom 7: VTE bijgedragen voor Belgisch ouderdoms pensioen op 01/09/2017
kolom 8: VTE bijdrage bij DOZS op 01/09/2017
kolom 9: Voltijdse dagequivalenten globale beroepsloopbaan OP 31/12/2018 Incl. DOSZ dagen !!!
titel: VOLTIJDSE DAGEQUIVALENTEN VOOR HET BEREKENEN VAN MIJN BELGISCH RUSTPENSIOEN 14.040/14.040 of 15.080/14.040 ipv 13.157/14.040

1 1970 104 104 0 104 104 104
2 1971 312 65 247 312 312 312
3 1972 312 312 312 312 312
4 1973 312 312 312 312 312
5 1974 312 312 312 312 312
6 1975 312 312 312 312 312
7 1976 312 312 312 312 312
8 1977 312 312 312 312 312
9 1978 312 312 312 312 312
10 1979 312 312 312 312 312
11 1980 312 312 312 312 312
12 1981 312 312 312 312 312
13 1982 312 312 312 312 312
14 1983 312 312 312 312 312
15 1984 312 312 312 312 312
16 1985 312 312 312 312 312
17 1986 312 312 312 312 312
18 1987 312 312 312 312 312
19 1988 312 312 312 312 312
20 1989 312 312 312 312 312
21 1990 312 312 312 312 312
22 1991 312 312 312 312 312
23 1992 312 312 312 312 312
24 1993 312 312 312 312 312
25 1994 312 312 312 312 312
26 1995 312 312 312 312 312
27 1996 312 312 312 312 312
28 1997 312 312 312 312 312
29 1998 312 312 312 312 312
30 1999 129 129 312 129 183 312
31 2000 0 0 312 0 312 312
32 2001 0 0 312 0 312 312
33 2002 248 248 312 248 64 312
34 2003 312 312 312 312 312
35 2004 312 312 312 312 312
36 2005 312 312 312 312 312
37 2006 312 312 312 312 312
38 2007 312 312 312 312 312
39 2008 312 312 312 312 312
40 2009 312 312 312 312 312
41 2010 312 312 312 312 312
42 2011 312 312 312 312 312
43 2012 312 312 312 312 312
44 2013 312 312 312 312 312
45 2014 312 312 312 312 312
46 2015 312 312 312 312 312
47 2016 312 312 312 312 312
48 2017 312 312 208 208 312
49 2018 312 312 312

kolom 3 4 5 6 7 8 9
TOTAAL 14209 169 14040 14664 13793 871 15080

Mathieu Rutten
Berichten: 1824
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#6 , 11 maand 1 week geleden (14 aug 2018 10:39)

Beste,

Over de toepassing van de nieuwe wetgeving zijn er nog heel wat vragen. Voor wat de jaren overzeese sociale zekerheid betreft, heb ik enkel maar kunnen achterhalen dat deze jaren worden afgetrokken van het basisgetal.

U meent recht te hebben op de "overgangsmaatregel". Kijk eens in uw beslissing of u jaren terug vindt die niet werden weerhouden omwille van minder voordelig. Jaren SWT laten sowieso geen overschrijding van de eenheid van loopbaan toe.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Terug naar “Pensioenen”