pensioenvraag

gratissoldaat
Topic Starter
Berichten: 43
Juridisch actief: Nee

Re: pensioenvraag

#31 , 1 jaar 7 maand geleden (26 jul 2017 13:10)

Bedankt voor de reacties.
Ik hou jullie verder op de hoogte want ik heb beslist om door te gaan tot uitputting van alle rechtsmiddelen.

Inhoudelijk deel ik niet jullie interpretatie, welke een beperking is van de Beschikking van 9 juli 2010 waarnaar werd verwezen.
M.i. is de tekst duidelijk:

"Dictum

Artikel 10 EG, in samenhang met het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, dient aldus te worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling op grond waarvan het niet is toegestaan dat voor het ontstaan van een recht op een ouderdomspensioen krachtens het nationale stelsel - ongeacht of het om een vervroegd dan wel een gewoon pensioen van de betrokkene gaat - rekening wordt gehouden met de jaren die een burger van de Unie heeft gewerkt in dienst van een instelling van de Unie, zoals de Commissie van de Europese Gemeenschappen, of van een orgaan van de Unie, zoals het Economisch en Sociaal Comité.

De dubbele negatie in de tekst komt neer op een verplichting om voor de vaststelling van een recht op pensioen (zonder enig uitsluitsel) equivalentie moet worden gewaarborgd tussen jaren in dienst van een instelling van de Unie en jaren van tewerkstelling in een nationaal stelsel.
Derhalve geldt tewerkstelling bij een instelling van de Unie als vervulling van de voorwaarde voor tewerkstellig voor en/of na de legerdienst, waardoor dat potentiële recht wordt geactiveerd.

Verder is er nog de reeks van Arresten die de toepassing van artikel 10 EG, in de zelfde geest als deze Beschikking, illustreren.

Ik zal zeker geen zottigheden doen, want ik zorg voor mijn eigen verdediging. Dat zou geen probleem mogen vormen aangezien ik tijdens mijn loopbaan beroepsmatig ettelijke procedures tegen Lidstaten heb gevoerd wegens niet correcte toepassing van EU wetgeving.
Weliswaar in andere vakgebieden dan het sociale en pensioenen in het bijzonder.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Mathieu Rutten
Berichten: 966
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#32 , 1 jaar 7 maand geleden (26 jul 2017 14:36)

Collega,

Eigenlijk bewonder ik uw hardnekkigheid enigszins. Uw kernprobleem is dat u geen werknemer bent geweest bij de EU, maar wel een ambtenaar. Uw legerdienst werd dan ook niet ONMIDDELLIJK voorafgegaan en/of binnen de 3 jaar gevolgd door een tijdvak van werknemer, maar wel van ambtenaar. Voor wat de ambtenaren betreft is de Federale Pensioendienst privaatrechtelijke sector NIET bevoegd, maar wel de Federale Pensioendienst overheidssector. Dat een ambtenaar geen werknemer is werd o.a. beslecht in de rechtspraak omtrent ambtenaren en het statuut van grenswerknemer. Hierin werd duidelijk gestipuleerd dat inwoners van België die werken in het AZ van Maastricht, niet als grenswerknemer kunnen aanzien worden. Misschien ook even informeren naar de kosten griffierechten en de rechtsplegingsvergoeding.....

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

gratissoldaat
Topic Starter
Berichten: 43
Juridisch actief: Nee

#33 , 1 jaar 7 maand geleden (26 jul 2017 15:22)

Collega,

Eigenlijk bewonder ik uw hardnekkigheid enigszins. Uw kernprobleem is dat u geen werknemer bent geweest bij de EU, maar wel een ambtenaar. Uw legerdienst werd dan ook niet ONMIDDELLIJK voorafgegaan en/of binnen de 3 jaar gevolgd door een tijdvak van werknemer, maar wel van ambtenaar. Voor wat de ambtenaren betreft is de Federale Pensioendienst privaatrechtelijke sector NIET bevoegd, maar wel de Federale Pensioendienst overheidssector. Dat een ambtenaar geen werknemer is werd o.a. beslecht in de rechtspraak omtrent ambtenaren en het statuut van grenswerknemer. Hierin werd duidelijk gestipuleerd dat inwoners van België die werken in het AZ van Maastricht, niet als grenswerknemer kunnen aanzien worden. Misschien ook even informeren naar de kosten griffierechten en de rechtsplegingsvergoeding.....

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat klopt allemaal en is onweerlegbaar correct, maar dat is nationale wetgeving en nationale rechtspraak. Alsook deels bilaterale regelingen.

De toepassing van artikel 10 EG is EU wetgeving en die staat boven de nationale wetgeving.
Idem voor EU Arresten: die hebben de bovenhand op nationale rechtspraak en kunnen derhalve de nationale rechtspraak deels beknotten voor wat betreft de uitwerking van die Arresten.
Van deze twee punten zijn de voorbeelden legio. Het is courante praktijk.

Verder doet hier ook het onderscheid Belgische ambtenaar versus Belgische loontrekkende niet ter zake, omdat een EU ambtenaar geen Belgische ambtenaar is. De Beschikking waarnaar ik verwees geldt universeel, onafgezien over welk nationaal pensioenstelsel het gaat. De Beschikking geldt trouwens voor alle EU Lidstaten, waaronder een aantal zelfs geen onderscheid kent tussen ambtenarenpensioenen en andere pensioenen.
De EU beschikking is bijgevolg juridisch transparant, ze kijkt door alle nationale wetgevingen heen en kan om dezelfde reden niet gehinderd worden door een mogelijke nationale opdeling van pensioenstelsels (noch door het al of niet bestaan van verplichte legerdienst!).

Behoudens tergend en roekeloos geding zijn de kosten van een geding voor de Arbeidsrechtbank ten laste van de Staat.
Dat risico is uiterst klein aangezien het onderwerp van mijn beroepsprocedure niet de toepassing betreft van een kant en klare, kristalheldere Belgische wetgeving, maar integendeel de kwestieuze interferentie ervan met bindende EU Wetgeving en Rechtspraak.

In dit verband kan ik anekdotisch in de marge vermelden dat de kosten die het proces voor de Staat zal meebrengen vermoedelijk hoger zullen zijn dan ingaan op mijn eis: bij navraag bij mijn ex- werkgever blijkt intussen dat ik vermoedelijk de enige EU ambtenaar ben die Belgische legerdienst heeft vervuld tijdens zijn loopbaan.
Gelet op mijn leeftijd en het minimale bedrag dat ik zou ontvangen is de kosten/baten analyse voor de Belgische Staat alleszins negatief en nadelig voor de nationale begroting......

Daarom is het spijtig dat de FPD zo obstinaat negatief heeft gereageerd op mijn poging minnelijk te schikken zoals aanbevolen op hun eigen website:
"Als betrokkene niet akkoord gaat, is het aangeraden eerst contact op te nemen met het bevoegde gewestelijk kantoor. Als betrokkene dan nog niet akkoord gaat, kan hij beroep aantekenen tegen de definitieve beslissing bij de bevoegde arbeidsrechtbank. Hij beschikt hiervoor hij over een termijn van drie maanden vanaf de datum van de definitieve beslissing."
"

Reclame

asperger
Berichten: 5679
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#34 , 1 jaar 7 maand geleden (27 jul 2017 14:17)

@gratissoldaat:

De rode draad die door alle EU rechtspraak loopt betreffende conflicten ivm samenloop van loopbaan bij EU instelling en eerdere (of latere) loopbaan onder een nationaal stelsel is onveranderlijk dat rechten die ontstaan zijn door effectief geleverd prestaties onder nationale stelsels
niet mogen wegvallen. Indien er secundaire voorwaarden aan verbonden zijn qua jaren tewerkstelling of tewerkstellingsduur dan geldt dat de jaren in een loopbaan bij een EU instelling gelijk moeten worden gesteld aan de jaren die zouden zijn vereist in de nationale regeling.

Indien we deze regels toepassen op jouw situatie dan geldt:

primo: er werd effectief legerdienst gedaan (= effectieve prestatie werd geleverd)
secundo: onder voorwaarden van tewerkstelling hetzij voor, en/of na de legerdienst, geeft dat jaar pensioenrechten door gelijkstelling met gewerkte periode in het stelsel der werknemerspensioenen
tertio: aangezien geldt 1 jaar loopbaan EU = 1 jaar loopbaan B stelsel werknemer voor het vaststellen van de secundaire voorwaarden (zie Beschikking en Arresten)

is aan de primaire en secundaire voorwaarden voldaan zodat je recht hebt op pensioen voor het jaar legerdienst aangezien het ook in uw geval als een gelijkgestelde periode geldt.

Veel succes!!!

ps: als je doorzet kom je waarschijnlijk nog in de juridische boekjes als een casus en/of krijgt een EU Arrest de naam "gratissoldaat".
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

Mathieu Rutten
Berichten: 966
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#35 , 1 jaar 7 maand geleden (27 jul 2017 19:06)

Wat baten kaars en bril als een uil niet zien wil.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

asperger
Berichten: 5679
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#36 , 1 jaar 7 maand geleden (27 jul 2017 19:52)

Wat baten kaars en bril als een uil niet zien wil.
Wees gerust, mijn bril is nog steeds ok!

Wat ik schreef klopt inderdaad niet op grond van Belgische wetgeving terzake.
Daarom gaat TS, terecht naar mijn mening, een specifieke toepassing van die wetgeving betwisten aan de
hand van EU wetgeving en dito Arresten.
Ik schat zijn kans op succes hoog in. Wegens gebrek aan een glazen bol kan ik hem geen
honderd percent zekerheid garanderen. Dat zou nu eerst eens misplaatste hoogmoed zijn.

Maar langs de andere kant lijkt het mij ook minstens kort door de bocht om
à priori te blijven volhouden dat de Belgische pensioenregeling ter zake
onaantastbaar zou zijn. Het verleden bewijst dat dit niet de eerste keer zou zijn dat de RVP zich vergaloppeerd heeft. Ter illustratie volstaat het erop te wijzen dat er bijvoorbeeld het EU Arrest Wojciechowski nodig was om België te verplichten één en ander aan te passen met betrekking tot de toepassing van zijn definitie van eenheid van loopbaan, nadat de RVP jaren aan een stuk koppig pensioenjaren bleef schrappen van gewezen tewerkgestelden bij de EU instellingen, overtuigd van haar grote gelijk. Nu zie ik datzelfde grote gelijk weer om de hoek komen loeren in de zaak "gratissoldaat".

Ik zie bijgevolg geen enkele reden om "gratissoldaat" te ontmoedigen -waarop u steeds opnieuw aanstuurt- ook al aangezien hij zichzelf gaat verdedigen waardoor er geen gevaar bestaat dat hij nodeloos op kosten wordt gejaagd.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

AME
Berichten: 82
Juridisch actief: Nee

#37 , 1 jaar 7 maand geleden (29 jul 2017 17:12)

Gratissoldaat schreef:

Bij navraag bij mijn ex- werkgever blijkt intussen dat ik vermoedelijk de enige EU ambtenaar ben die Belgische legerdienst heeft vervuld tijdens zijn loopbaan.

Gratissoldaat is echter niet alleen. Alleen al op dit forum zijn er 4 met een identieke loopbaan.

Uiteraard gratissoldaat, maar ook:
APPARTEMENTSGOEROE 11 MAART 2017
viewtopic.php?f=32&t=79055&hilit=PENSIOEN&start=60
ASPERGER 28 AUGUSTUS 2016
viewtopic.php?f=32&t=74542&p=442550&hil ... EN#p442550
ROHARRO 13 JULI 2014
viewtopic.php?f=32&t=57058&p=314317&hil ... EN#p314317

gratissoldaat
Topic Starter
Berichten: 43
Juridisch actief: Nee

#38 , 1 jaar 7 maand geleden (29 jul 2017 18:48)

Gratissoldaat schreef:

Bij navraag bij mijn ex- werkgever blijkt intussen dat ik vermoedelijk de enige EU ambtenaar ben die Belgische legerdienst heeft vervuld tijdens zijn loopbaan.

Gratissoldaat is echter niet alleen. Alleen al op dit forum zijn er 4 met een identieke loopbaan.

Uiteraard gratissoldaat, maar ook:
APPARTEMENTSGOEROE 11 MAART 2017
viewtopic.php?f=32&t=79055&hilit=PENSIOEN&start=60
ASPERGER 28 AUGUSTUS 2016
viewtopic.php?f=32&t=74542&p=442550&hil ... EN#p442550
ROHARRO 13 JULI 2014
viewtopic.php?f=32&t=57058&p=314317&hil ... EN#p314317
Ik heb die draden diagonaal doorgelezen, maar daar handelt het niet over problemen ivm toekenning van pensioenrechten voor
verplichte legerdienst tijdens de loopbaan, hetgeen ik aankaart. Tot nader order blijf ik de enige in deze uitzonderlijke situatie, wat eigenlijk niets ter zake doet.

Het probleem van die andere vraagstellers blijkt intussen wel opgelost te zijn in hun voordeel niettegenstaande er daarover veel verkeerde informatie en tendentieuze commentaar werd gegeven op het forum.

Toch allen bedankt voor de bijdragen, weliswaar van zeer uiteenlopend pluimage; ik verlaat nu het forum om elders mijn zaak voor te bereiden want hier geldt blijkbaar: "Der Feind hört mit".

AME
Berichten: 82
Juridisch actief: Nee

#39 , 1 jaar 7 maand geleden (29 jul 2017 19:51)

Misschien toch iets grondiger lezen.
Appartementsgoeroe schreef:
#69 , 1 maand 2 weken geleden (12 jun 2017 23:06)

update:
Uiteindelijk is het in orde gekomen en kreeg ik een pensioen toegewezen met terugwerkende kracht.
Hierbij dank aan Jabbe, Asperger en Mathieu Rutten om mij op de juiste weg te zetten en naar mijn gezeur te luisteren.

Met uitzondering van één punt hebben de medewerkers van de FPD alles correct berekend.
Niettegenstaande ik het met nadruk heb gevraagd werd er geen pensioenrecht toegekend voor de periode van mijn legerdienst, alhoewel
die volledig "ingekapseld" is in mijn loopbaan. Hiervoor heb ik een nieuwe klacht ingediend.

gratissoldaat
Topic Starter
Berichten: 43
Juridisch actief: Nee

#40 , 1 jaar 7 maand geleden (29 jul 2017 20:38)

Misschien toch iets grondiger lezen.
Appartementsgoeroe schreef:
#69 , 1 maand 2 weken geleden (12 jun 2017 23:06)

update:
Uiteindelijk is het in orde gekomen en kreeg ik een pensioen toegewezen met terugwerkende kracht.
Hierbij dank aan Jabbe, Asperger en Mathieu Rutten om mij op de juiste weg te zetten en naar mijn gezeur te luisteren.

Met uitzondering van één punt hebben de medewerkers van de FPD alles correct berekend.
Niettegenstaande ik het met nadruk heb gevraagd werd er geen pensioenrecht toegekend voor de periode van mijn legerdienst, alhoewel
die volledig "ingekapseld" is in mijn loopbaan. Hiervoor heb ik een nieuwe klacht ingediend.
Et alors?????
TS wil zeggen dat hij voldoet aan de voorwaarden van de Belgische wetgeving lijkt me.
Andere situatie dan de mijne, maar ik ga hier bewust niet in noch op de details, noch op mijn klacht in beroep of een deel daarvan.
Wegens voor de hand liggende redenen. Capiche?

Mathieu Rutten
Berichten: 966
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#41 , 1 jaar 7 maand geleden (29 jul 2017 20:59)

Beste,

Dat je deze houding aanneemt is je volste recht. Ik zou het echter op prijs stellen indien je de sfeer niet zou verzuren voor de anderen die toch gebruik willen maken van dit forum. Geloof me vrij, de raadgevingen die wij als specialisten ter zake geven zijn er enkel maar jullie te helpen. Dit gebeurt volledig gratis en belangeloos en ook volledig objectief. Het staat je vrij om al dan niet gebruik te maken van dit forum, maar hou het fatsoenlijk. Als gewezen Europees ambtenaar zou je de Europese gedachte toch niet vreemd mogen zijn.

Ik wens je alle succes welke stappen je ook onderneemt. Wij hebben je enkel de pro en contra's willen weergeven, hetgeen je de kans geeft om de juiste beslissing te nemen. Ik draag alle heel wat jaren mee als trusted member op dit forum en ik weet heus wel waar ik het over heb. Ik heb geen enkele band met de Federale Pensioendienst en fungeer als adviseur voor de inwoners van de gemeente waar ik als pensioenambtenaar aan verbonden ben.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

asperger
Berichten: 5679
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#42 , 1 jaar 7 maand geleden (30 jul 2017 19:44)

Ik ben ook reeds enige tijd actief op dit forum en doe ook mijn best om daar waar mogelijk raad te geven.
Als men daarbij wordt gewezen op fouten moet men dat aanvaarden.

Gratissoldaat zijn aandacht werd eerder toevallig door AME gevestigd op discussies die dateren van voor zijn aanwezigheid op dit forum.
Als hij die dan naleest en vaststelt dat een aantal commentaren niet stroken met de evolutie die zich sedertdien heeft voorgedaan dan zie ik niet in waarom hij dat niet zou mogen vermelden zonder te worden beschuldigd van verzuring van het forum.

Gesteld dat -en dat is op dit ogenblik slechts een verondersteling- hij in zijn beroepsprocedure gelijk krijgt en hij dit meedeelt op dit forum, waarvan gaat u hem dan beschuldigen?

Bovendien heeft hij u persoonlijk niets verweten.

Tijd om de "strijdbijl" te begraven vind ik. Het is nu aan gratissoldaat om te doen wat hij nodig acht.
Wat gezegd moest worden is gezegd en nu moeten we genieten van wat de zomer nog in petto heeft.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

Jabbe
Berichten: 586

#43 , 1 jaar 7 maand geleden (31 jul 2017 18:00)

Ik kijk alleszins met argusogen uit naar de uitkomst(en).
Er zijn trouwens nog meer mensen op dit forum die internationaal ambtenaar zijn, én gestudeerd hebben, én hun legerdienst hebben vervuld maar riskeren die jaren van studie en/of dienstplicht niet gevalideerd te zien omdat er een rechtsvacuum lijkt te bestaan voor rijksinwoners die bij de EU of andere internationale organismen in dit land werkzaam zijn, of zelfs naast hun internationale job ook nog in een Belgisch statuut werkzaam zijn, bvb. als reservemilitair. Sommigen hebben hun Belg. pensioenrechten overgedragen naar hun internationale instelling toen dat mogelijk was (dat kan men slechts 1 keer doen); anderen hebben dat niet; sommigen bouwen nog steeds pensioenrechten op (bvb. reservisten). Allemaal roept dit verscheidene vragen op, maar duidelijke antwoorden blijven voorlopig nog uit.

gratissoldaat
Topic Starter
Berichten: 43
Juridisch actief: Nee

#44 , 1 jaar 7 maand geleden (02 aug 2017 17:47)

Ik kijk alleszins met argusogen uit naar de uitkomst(en).
Er zijn trouwens nog meer mensen op dit forum die internationaal ambtenaar zijn, én gestudeerd hebben, én hun legerdienst hebben vervuld maar riskeren die jaren van studie en/of dienstplicht niet gevalideerd te zien omdat er een rechtsvacuum lijkt te bestaan voor rijksinwoners die bij de EU of andere internationale organismen in dit land werkzaam zijn, of zelfs naast hun internationale job ook nog in een Belgisch statuut werkzaam zijn, bvb. als reservemilitair. Sommigen hebben hun Belg. pensioenrechten overgedragen naar hun internationale instelling toen dat mogelijk was (dat kan men slechts 1 keer doen); anderen hebben dat niet; sommigen bouwen nog steeds pensioenrechten op (bvb. reservisten). Allemaal roept dit verscheidene vragen op, maar duidelijke antwoorden blijven voorlopig nog uit.
Ik ben intussen volop mijn dossier aan het voorbereiden en het vordert traag maar zeker.
Er is inderdaad een "rechtsvacuum" in die zin dat er geen enkel Arrest is dat volledig identieke gevallen als mijn specifieke situatie behartigt.
Ik blijf evenwel van mening dat het artikel uit het EU Verdrag waarvan een aantal gelijkaardige Arresten gebruik maakt ook op mij toepasselijk is.

Het is een grote uitdaging om de resultaten van al mijn opzoekingen en raadplegingen op een evenwichtige en heldere wijze neer te pennen
in een verzoekschrift. Het verzoekschrift zal dan ook ingewikkeld worden en lang.

Hoe meer ik mij in de kleinere details van deze materie verdiep op hoe meer rare hersenkronkels ik stoot. Zo blijkt uit de EU Rechtspraak dat een EU ambtenaar werkzaam in Brussel en voorheen onder een werknemersstelsel in een andere EU Lidstaat nog steeds een "werknemer" blijft. Maar uit niets blijkt (mist alom...) dat hetzelfde zou gelden voor een Belg, aangezien die bij de aanvang van zijn loopbaan als EU ambtenaar na een loopbaan in de privésector misschien wel de straat, maar geen EU binnengrens is overgestoken (dus niet "grensoverschrijdend"...). Er is geen hole in my bucket maar wel in de wetgeving.....

Ik stel vast dat in alle EU Arresten op dit vlak waarbij België betrokken was de Arbeidsrechtbank van Brussel (meestal de franstalige) aan het stuur zat, nooit die van een ander arrondissement. Na mijn oppensioenstelling ben ik van het centrum des lands verhuisd naar een uithoek van het land 150 km er vandaan. Nu ga ik bij een Arbeidsrechtbank terechtkomen waar ze nog nooit met dergelijke verzoekschriften in aanraking zijn gekomen en dat is nu iets wat me wél weinig vertrouwen inboezemt.....

gratissoldaat
Topic Starter
Berichten: 43
Juridisch actief: Nee

#45 , 1 jaar 7 maand geleden (18 aug 2017 20:46)

Ik kijk alleszins met argusogen uit naar de uitkomst(en).
Er zijn trouwens nog meer mensen op dit forum die internationaal ambtenaar zijn, én gestudeerd hebben, én hun legerdienst hebben vervuld maar riskeren die jaren van studie en/of dienstplicht niet gevalideerd te zien omdat er een rechtsvacuum lijkt te bestaan voor rijksinwoners die bij de EU of andere internationale organismen in dit land werkzaam zijn, of zelfs naast hun internationale job ook nog in een Belgisch statuut werkzaam zijn, bvb. als reservemilitair. Sommigen hebben hun Belg. pensioenrechten overgedragen naar hun internationale instelling toen dat mogelijk was (dat kan men slechts 1 keer doen); anderen hebben dat niet; sommigen bouwen nog steeds pensioenrechten op (bvb. reservisten). Allemaal roept dit verscheidene vragen op, maar duidelijke antwoorden blijven voorlopig nog uit.
Zoals aangekondigd heb ik vandaag, conform artikel 704 van het gerechtelijk wetboek, een verzoekschrift op tegenspraak neergelegd bij de Arbeidsrechtbank met de vraag om de Belgische Staat te veroordelen wegens het niet naleven van artikel 4 lid 3 van het Verdrag betreffende de Europes Unie in het pensioendispuut met betrekking tot mijn verplichte militaire dienst.

Terug naar “Pensioenen”