pensioenvraag

Mathieu Rutten
Berichten: 958
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

Re: pensioenvraag

#16 , 1 jaar 7 maand geleden (24 jul 2017 13:00)

ego requiem meam doleat.

Thieu Rutten
pensioendeskundige
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Felix VC
Berichten: 258
Juridisch actief: Nee
Locatie: Antwerpen

#17 , 1 jaar 7 maand geleden (24 jul 2017 13:07)

Het KB van 21-07-2016 tot wijziging van diverse Koninklijke Besluiten wat het aanvullend in aanmerking nemen van de militaire dienst in het pensioenstelsel van werknemers betreft (BS 05-08-2016) heeft tot doel de legerdienst in het Belgisch leger zoveel mogelijk te laten meetellen voor het pensioen.

Een procedure voor de Arbeidsrechtbank moet zoveel als mogelijk worden vermelden. Maar soms is er geen andere uitweg.
De kans dat een bezwaarschrift hierover bij de Arbeidsrechtbank als "tergend en roekloos geding" wordt aanzien lijkt mij enorm klein. Bovendien geeft procedure voor de Arbeidsrechtbank iets meer zicht over de interpretatie van deze nieuwe wetgeving.

De hoogte van uw totale pensioenbedrag heeft (en mag) geen invloed (hebben) op uw rechten.

Felix Van Cakenberghe
Pensioendeskundige DVZ A'pen

gratissoldaat
Topic Starter
Berichten: 43
Juridisch actief: Nee

#18 , 1 jaar 7 maand geleden (24 jul 2017 13:11)

Het KB van 21-07-2016 tot wijziging van diverse Koninklijke Besluiten wat het aanvullend in aanmerking nemen van de militaire dienst in het pensioenstelsel van werknemers betreft (BS 05-08-2016) heeft tot doel de legerdienst in het Belgisch leger zoveel mogelijk te laten meetellen voor het pensioen.

Een procedure voor de Arbeidsrechtbank moet zoveel als mogelijk worden vermelden. Maar soms is er geen andere uitweg.
De kans dat een bezwaarschrift hierover bij de Arbeidsrechtbank als "tergend en roekloos geding" wordt aanzien lijkt mij enorm klein. Bovendien geeft procedure voor de Arbeidsrechtbank iets meer zicht over de interpretatie van deze nieuwe wetgeving.

De hoogte van uw totale pensioenbedrag heeft (en mag) geen invloed (hebben) op uw rechten.

Felix Van Cakenberghe
Pensioendeskundige DVZ A'pen
Nogmaals bedankt voor deze objectieve info.
Bij de voorbereiding van mijn verzoekschrift ga ik hier ook rekening mee houden, al weze het in ondergeschikte orde.

Reclame

Mathieu Rutten
Berichten: 958
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#19 , 1 jaar 7 maand geleden (24 jul 2017 13:18)

Beste,

Wanneer is uw pensioen ingegaan?

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

gratissoldaat
Topic Starter
Berichten: 43
Juridisch actief: Nee

#20 , 1 jaar 7 maand geleden (24 jul 2017 13:27)

24 mei 2017
Val niet onder nieuwe regeling.
Kan er enkel subsidiair naar verwijzen als naar de wil van de overheid om maximaal pensioenrechten voor militaire dienst
toe te kennen. Daarom enkel bijkomend indirect argument ter "interpretatie" van de oude regeling in mijn specifiek geval
(ter ondersteuning van het argument "loyale samenwerking", enz...).

Felix VC
Berichten: 258
Juridisch actief: Nee
Locatie: Antwerpen

#21 , 1 jaar 7 maand geleden (24 jul 2017 13:36)

De nieuwe wetgeving (KB 21.07.2016) is enkel van toepassing op pensioenen die ingaan vanaf 01-07-2017.
Onder de oude regeling moet je legerdienst aansluiten op een periode van tewerkstelling of gelijkstelling in het stelsel van de werknemers (of zelfstandigen), of moet je eerste tewerkstelling als werknemer aanvangen binnen een periode van 3 jaar na het beëindigen van je legerdienst. Is dit niet het geval, dan komt je legerdienst niet in aanmerking in het pensioenstelsel van de werknemers.

Felix Van Cakenberghe
Pensioendeskundige DVZ A'pen

Mathieu Rutten
Berichten: 958
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#22 , 1 jaar 7 maand geleden (24 jul 2017 13:54)

Beste,

Ik meende inderdaad begrepen te hebben dat uw pensioen was ingegaan voor 01.07.2017. Dit bleek mijn inzien ook reeds uit uw vorige tussenkomsten. Het KB van 21-07-2016 is dan ook niet van toepassing.

Ik heb nergens in mijn betoog gealludeerd dat de hoogte van uw pensioen enigerlei invloed zou hebben op het al dan niet toekennen van een pensioen voor de periode van legerdienst. Dit mag ook niet en is ook niet het geval.

Ik heb uw casus zo objectief mogelijk benaderd en daar hoort ook bij vermijden dat men iemand op het verkeerde been zet. Ik heb u objectieve elementen aangereikt.

Ik begrijp dat u er een begripskwestie van wil maken, dat is uiteraard uw volste recht.

Ego requiem meam doleat.

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

gratissoldaat
Topic Starter
Berichten: 43
Juridisch actief: Nee

#23 , 1 jaar 7 maand geleden (24 jul 2017 14:01)

Ik schiet op de dirigenten (politici),
niet op de leden van het orkest die de dirigent in zijn interpretatie van de compositie moeten volgen.

Als de vlag de lading niet dekt "iedereen die verplichte legerdienst heeft gedaan moet daarvoor
pensioenrechten krijgen" dixit een Minister in de Belgische pers, dan gaan mijn stekels rechtstaan.

En als dan blijkt uit een verwant Arrest dat er mij reeds onder het oude stelsel pensioenrechten moesten worden toegekend
(weliswaar via een interpretatieve omweg) dan stormt ondergetekende niet af op de rode lap maar wel op de toreador (= de dirigent).

Daarom gaat een brave Rechter nu extra huiswerk krijgen.

asperger
Berichten: 5645
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#24 , 1 jaar 7 maand geleden (25 jul 2017 18:07)

Beste gratissoldaat.
Ik schat uw kansen hoog in.
Baseer uw verzoekschrift ook op het Arrest Melchior (zie hieronder).
Daar speelde het bewuste artikel 10 EG ook tenvolle.
Het ging daar over recht op werkloosheidsvergoeding en de rechter oordeelde dat periodes van tewerkstelling bij de EU Commissie,
tegen de Belgische wetgeving in (!), toch in aanmerking komen en als gelijkgesteld moeten worden beschouwd.
Het parallellisme met uw pensioenprobleem is duidelijk.

Dit Arrest, in samenhang met het door u geciteerde Arrest moeten m.i. tot een voor u gunstige uitspraak leiden.
Maar het zal wel wat tijd nemen en mogelijks een nieuwe prejudiciële vraag genereren.

zie: http://curia.europa.eu/juris/document/d ... cid=404209

quote:
"Artikel 10 EG, in samenhang met de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, vastgesteld bij verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, alsmede van bijzondere maatregelen welke tijdelijk op de ambtenaren van de Commissie van toepassing zijn, zoals gewijzigd bij verordening (EG, Euratom) nr. 723/2004 van de Raad van 22 maart 2004, verzet zich tegen een regeling van een lidstaat, zoals die in het hoofdgeding, welke aldus wordt uitgelegd dat, voor het recht op werkloosheidsuitkeringen, de tijdvakken van arbeid die zijn vervuld als arbeidscontractant bij een in die lidstaat gevestigde instelling van de Unie, niet in aanmerking worden genomen, en de werkloosheidsdagen waarvoor krachtens de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden een werkloosheidsuitkering is toegekend, niet worden gelijkgesteld met arbeidsdagen, terwijl op de werkloosheidsdagen waarvoor krachtens de regeling van die lidstaat een uitkering is toegekend, wél een dergelijke gelijkstelling wordt toegepast."

Verder geldt ook het Arrest MY:
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.js ... cid=410762
waar België is veroordeeld op basis van zelfde artikel voor het niet in aanmerking nemen van dienstjaren bij EU Commissie met het oog op vervroegd pensioen.


Mogelijks zijn de personen die andere antwoorden gaven hier ook van op de hoogte maar kunnen ze om begrijpelijke redenen niet tegen hun eigen broodheer ingaan. Daarom wou ik dit uitzonderlijk nog even melden ondanks ik reeds afscheid had genomen van dit forum.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

asperger
Berichten: 5645
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#25 , 1 jaar 7 maand geleden (25 jul 2017 19:45)

vervolg vorig antwoord

Ik heb nog wat gerommeld in mijn grote grabbelton en blijkbaar is het allemaal nog veel eenvoudiger:

http://curia.europa.eu/juris/document/d ... cid=418275

Op grond van deze beschikking is elke Lidstaat, dus ook België, verplicht dat voor het vastellen van een recht op penioen " rekening wordt gehouden met de jaren die een burger van de Unie heeft gewerkt in dienst van een instelling van de Unie, zoals de Commissie van de Europese Gemeenschappen, of van een orgaan van de Unie, zoals het Economisch en Sociaal Comité."

De tewerkstelling voor- en/of na de legerdienst tellen dus mee voor het Belgische pensioen.
Staat zwart op wit in deze beschikking.
Straf dat ze dat bij de Belgiche pensioendiensten niet schijnen te kennen!!!!
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

gratissoldaat
Topic Starter
Berichten: 43
Juridisch actief: Nee

#26 , 1 jaar 7 maand geleden (25 jul 2017 21:11)

Bedankt!

Ik heb de vraag zelf eens opgezocht om te zien in hoeverre dit met mijn probleem overeenstemt.

Prejudiciële vraag

Moeten de artikelen 17 EG, 39 EG en 42 EG alsmede de relevante bepalingen van verordening (EG) nr. 1408/71 aldus worden uitgelegd, dat het beginsel van samentelling van alle verzekeringstijdvakken voor het ontstaan, het verkrijgen en het behoud van het recht op uitkeringen - welk beginsel met de vaststelling door de Raad van verordening nr. 1408/71 ten uitvoer is gelegd - toepassing moet vinden telkens wanneer ter erkenning van het recht op een bepaalde uitkering een beroep moet worden gedaan op het stelsel van samentelling en pro rata-berekening, zodat met het oog daarop rekening moet worden gehouden zowel met verzekeringstijdvakken die zijn vervuld onder de wettelijke regeling van een lidstaat als met die welke zijn vervuld onder de pensioenregeling voor personeelsleden van de gemeenschapsinstellingen?

Daar valt mijn pensioenrecht voor de legerdienst duidelijk onder gelet op het antwoord dat 100 percent bevestigend is.
Het zijn dan toch de orkestleden die valse noten spelen verdorie.

Maar wat doe ik nu verder?
Moet ik nu naar de Arbeidsrechtbank om iets gaan eisen dat zo duidelijk is en geen interpretatie nodig heeft????
Da's toch buiten alle proportie?
Dit is echt frustrerend.....he...elp!!!!

Mathieu Rutten
Berichten: 958
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#27 , 1 jaar 7 maand geleden (25 jul 2017 21:42)

Beste,

Ik zou u toch wel willen attent maken op het feit dat ik geen lid ben van het orkest, zoals u dit beledigend noemt. Zij die mij kennen, weten dit maar al te goed. Ik vecht voor de rechten van mijn mensen en ik kan u verzekeren dat ik al heel wat spraakmakende overwinningen heb behaald, als je überhaupt van een overwinning kan spreken.

Ik ga nog eens een laatste poging wagen:

Wanneer bent u geboren?

En "raadgevers" liefst hyperlinks gebruiken die werken.... Ga je ook aanbieden om deze zaak gratis te doen?

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

gratissoldaat
Topic Starter
Berichten: 43
Juridisch actief: Nee

#28 , 1 jaar 7 maand geleden (25 jul 2017 23:14)

Mijn sarcastische en blijkbaar kwetsende opmerking speelt niet op de man maar op het systeem. Ik verklaar me nader:

Ik heb reeds meermaals getelefoneerd naar de FDP, ook naar andere tussenpersonen, ook geschreven en schriftelijk antwoord gekregen van de FPD.
Dat heeft intussen al twee maanden in beslag genomen. Er rest me nog maar één maand om spontaan tot een oplossing (of tot een sluitende verklaring) te komen, ofwel om een verzoekschrift in te dienen.

Alle antwoorden tot dusver komen steeds neer op het letterlijk citeren van de regels die golden tot 1 juli laatstleden.
Het is me duidelijk dat de nieuwe regeling (1 juli) niet van toepassing is en bovendien geen enkel verschil zou maken voor mij.
Alle verwijzingen naar verschillende EU Arresten van het EU Gerechtshof die interfereren met de Belgische wetgeving vielen steeds in dovemansoren en werden ook nooit weerlegd.

Intussen was ik begonnen met de voorbereiding van een verzoekschrift voor de beroepsprocedure maar nu verneem ik hier nogal onverwacht het bestaan van een Beschikking ter zake die deze materie duidelijk regelt. Bijgevolg vraag ik me af waarom ik dan nog om een interpretatie van de Rechtbank moet verzoeken. De FPD moet toch op de hoogte zijn van deze beschikking? Vandaar mijn bittere commentaar.

Verder werd mijn argwaan gewekt door een herziening van mijn werknemerspensioen per 24 mei ll. Tot dan ontving ik een werknemerspensioen van 25 (vijfentwintig) EUR per maand. Vanaf dan werd mijn pensioen berekend op een loopbaan van twee jaar langer en steeg het bedrag tot ruim het dubbele.... Bij de berekening was een fiche met daarop de pensioenjaren en de corresponderende bedragen, edoch ontbrak het jaar van mijn legerdienst. Op de staat die ik terugvond op MyPension stond de legerdienst dan weer wel vermeld. Op de brief die ik ontving werd me meegedeeld dat ik drie maanden tijd kreeg om eventueel in beroep te gaan tegen de nieuwe berekening.

Toen vroeg ik me af waarom er geen rechten voor het jaar legerdienst werden toegekend. De stoutmoedige verklaring van de Pensioenminister dat hij vindt dat iedereen nu wel een pensioen gaat krijgen voor zijn legerdienst deden de rest en wat er dan nog volgde staat allemaal hiervoor in deze draad.

Voilà dat is het hele verhaal van een intussen 69-jarige die in 2009 met pensioen is gegaan.
Zoals voordien al het geval was zou ook het "hogere..." werknemerspensioen integraal ten goede komen aan een vereniging die streeft naar het welzijn der dieren.

Mathieu Rutten
Berichten: 958
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#29 , 1 jaar 7 maand geleden (26 jul 2017 11:24)

Beste,

Indien je op 64 en 65 jaar in België woonde, lijkt het me logisch dat je rustpensioen op basis van je Belgische tijdvakken wordt toegekend vanaf je 65ste verjaardag. Immers je dossier had in voorkomend geval ambtshalve moeten onderzocht worden op 65 jaar. De aangehaalde arresten verwijzen mijn inzien althans meer naar de loopbaanvoorwaarden en arbeidsverleden, dan wel voor de toekenning van een pensioen voor tijdvakken van verzekering arbeid en uitkering, waartoe de militaire dienst mijn inzien niet behoort. Ik wens je veel succes en zou je willen op het hart drukken om vooraf goed de kostprijs te berekenen en duidelijke afspraken te maken als je met een raadsman of advocaat in zee gaat.
Hou ons op de hoogte over het verder verloop via dit forum.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Felix VC
Berichten: 258
Juridisch actief: Nee
Locatie: Antwerpen

#30 , 1 jaar 7 maand geleden (26 jul 2017 12:33)

Voor wat de redenering betreft, ga ik volledig akkoord met Thieu Rutten.
Voor wat de kostprijs betreft, in mindere mate. Bij een procedure voor de Arbeidsrechtbank hoef je geen advocaat te nemen. Je mag jezelf vertegenwoordigen en dus ook jezelf "verdedigen". "Gratissoldaat" lijkt me iemand die mondig is. Je kan je ook laten vertegenwoordigen door iemand van een representatieve organisatie: bijvoorbeeld door iemand van de vakbond. Je moet dan nog wel aangesloten zijn bij een vakbond, en zij moeten je zaak ook willen opnemen.
Jezelf verdedigen is het goedkoopste. Je moet dan wel zeer goed weten waarover je praat.

Felix Van Cakenberghe
pensioendeskundige DVZ A'pen

Terug naar “Pensioenen”