pensioenvraag

gratissoldaat
Topic Starter
Berichten: 48
Juridisch actief: Nee

pensioenvraag

#1 , 2 jaar 2 weken geleden (02 jul 2017 21:16)

Vraag betreft valorisatie van mijn verplichte legerdienst voor mijn pensioen private sector.

Ik las de laatste tijd herhaaldelijk dat wie onmiddellijk na zijn middelbare school zijn dienstplicht vervulde
en daarna verder ging studeren geen pensioenrechten kreeg voor de dienst voor het vaderland.
Wie ofwel daarvoor, ofwel daarna (voldoende) werkte kreeg dat wel.
Ikzelf heb tot de dag voor mijn legerdienst gewerkt en ben de dag na einde legerdienst terug aan het werk gegaan.
Maar tot mijn verbazing werden mij toch de pensioenrechten voor de verplichte militaire dienst geweigerd.

Voor mijn pensioen private sector werden enkel de jaren die ik heb werkelijk als werknemer heb gewerkt in
aanmerking genomen. Pensioenrechten worden niet toegekend voor de legerdienst met als reden (vermeld in antwoord dat ik heb gekregen)
dat ik enkele maanden voor mijn legerdienst in dienst ben getreden bij de Europese Commissie (waar ik daarna nog 30 jaar heb gewerkt).

In totaal heb ik ook geen volledige loopbaan (3,5 jaar privé + 30 jaar EU Commissie).
Ook in het pensioenstelsel van de EU Commissie krijg ik niets voor het jaar legerdienst (aangezien
er wordt verondersteld dat men dat recht verwerft onder één of ander nationaal stelsel van de lidstaat
waarvoor men een jaar heeft opgeofferd).

Aangezien het Statuut waaronder ik bij de EU Commissie werkte mede door de Belgische Staat werd goedgekeurd
(het is een EU Verordening), maar er mij toch geen pensioenrechten worden toegekend voor de legerdienst terwijl dat in alle Belgische stelsels onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden wel het geval is lijkt dit niet te kloppen.

Nochtans stond er de laatste dagen in alle kranten met veel bombarie dat de bevoegde minister van mening is dat IEDEREEN die militaire dienst heeft vervuld daarvoor pensioenrechten moet krijgen. Ik ben van mening dat ik aan alle voorwaarden die reeds voordien van toepassing waren voldoe (werken onder een stelsel of statuut door de Belgische Staat erkend), maar het resultaat is helaas nihil.

Kan ik hiertegen actie ondernemen?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Jabbe
Berichten: 586

#2 , 2 jaar 2 weken geleden (04 jul 2017 14:06)

Ik kan u alvast verwijzen naar deze topic van uw collega-ambtenaar cumulatie van pensioenen

gratissoldaat
Topic Starter
Berichten: 48
Juridisch actief: Nee

#3 , 2 jaar 2 weken geleden (04 jul 2017 17:23)

Ik kan u alvast verwijzen naar deze topic van uw collega-ambtenaar cumulatie van pensioenen
Mijn probleem betreft niet de cumulatie. Ik heb het Belgisch werknemerspensioen wel gekregen.
Enkel het feit dat ze geen pensioenrechten toekennen voor mijn legerdienst, niettegenstaande ik gewerkt heb zowel voor als na de legerdienst onder een statuut dat door de Belgische Staat is erkend en waarvoor ze zich garant hebben gesteld (zoals ze dat ook verplicht zijn onder het Europees Verdrag).

Reclame

gratissoldaat
Topic Starter
Berichten: 48
Juridisch actief: Nee

#4 , 1 jaar 11 maand geleden (23 jul 2017 16:29)

Kan niemand mij hierover raad geven?
Het lijkt toch niet te kloppen dat ik geen pensioenrecht krijg voor het jaar van mijn legerdienst?
Ik heb echt niet gerentenierd, noch voor het begin van mijn verplichte legerdienst, noch na het einde ervan.
Iedereen die ik ken van mijn generatie die voor en/of na zijn legerdienst werkte heeft voor dat jaar wel pensioenrechten gekregen....

gratissoldaat
Topic Starter
Berichten: 48
Juridisch actief: Nee

#5 , 1 jaar 11 maand geleden (23 jul 2017 20:10)

Volgens mij mag de Federale Pensioendienst de rechten mbt mijn legerdienst niet zomaar ter zijde schuiven:
Dit naar analogie met:

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)
10 september 2015 (*)

„Prejudiciële verwijzing – Gepensioneerd ambtenaar van de Europese Unie die vóór zijn indiensttreding in de lidstaat waarin hij is te werk gesteld werkzaam is geweest als werknemer – Recht op pensioen op grond van de nationale pensioenregeling voor werknemers – Eenheid van de loopbaan – Weigering om het rustpensioen van werknemers uit te keren – Beginsel van loyale samenwerking”

zie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... 08&from=NL

Meer bepaald onder andere de punten 39 en 40 daarin:

"39 Volgens het Hof konden die regelingen de uitoefening van een beroepsactiviteit bij een instelling of orgaan van de Unie immers belemmeren en derhalve ontmoedigen, aangezien een werknemer die tevoren bij een nationale pensioenregeling was aangesloten, door zijn indiensttreding bij een van de instellingen het risico liep dat hij geen aanspraak meer kon maken op een ouderdomsuitkering uit hoofde van die regeling waarop hij recht zou hebben gehad indien hij deze betrekking niet had aanvaard.

40 Het Hof heeft overwogen dat dergelijke gevolgen onaanvaardbaar waren in het licht van de verplichting tot loyale samenwerking en bijstand die op de lidstaten tegenover de Unie rust en die tot uitdrukking komt in de verplichting van artikel 10 EG om de vervulling van haar taak te vergemakkelijken (zie arrest My, C‑293/03, EU:C:2004:821, punt 48, alsmede beschikking Ricci en Pisaneschi, C‑286/09 en C‑287/09, EU:C:2010:420, punt 33). "

Mathieu Rutten
Berichten: 1824
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#6 , 1 jaar 11 maand geleden (23 jul 2017 20:31)

Beste,

Primo, de nieuwe regels gelijkstelling militaire dienst gelden voor de pensioenen die ingaan na 01.07.2017.

Je legerdienst werd niet onmiddellijk voorafgegaan door een Belgische tewerkstelling of gelijkgesteld, noch werd de militaire dienst gevolgd door een Belgische tewerkstelling of gelijkgesteld.

Je ontvangt een Belgisch pensioen voor je Belgische tijdvakken. België heeft zich dan ook gehouden aan de regels waar u naar verwijst in het door u aangehaalde arrest van het Europees Hof van Justitie.

Ik meen dan ook dat u niet aanmerking komt voor een Belgisch rustpensioen over het tijdvak van militaire dienst.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

gratissoldaat
Topic Starter
Berichten: 48
Juridisch actief: Nee

#7 , 1 jaar 11 maand geleden (23 jul 2017 20:51)

Mijn legerdienst is toch een Belgisch tijdvak of kan als dusdanig gelijk worden geschakeld volgens mij.

Volgens het Arrest mag men die periode niet schrappen aangezien een tewerksteling onder het Statuut van EU ambtenaar de Belgische pensioenrechten niet mag verslechteren ten opzichte van de toestand die zou gelden indien men verder zou gewerkt hebben onder de Belgische nationale pensioenregeling waaronder men voorheen viel. En dan zou de militaire dienst wél hebben meegeteld voor het Belgisch pensioen.
Dat is de essentie te zijn van de punten 39 en 40 van het Arrest.

Het Statuut heeft bovendien de juridische vorm van EU Verordening die mede door België werd goedgekeurd en waardoor België gebonden is.
Daarom is het onwezenlijk dat er geen gelijkstelling is. Te meer omdat de FPD ingeval van tewerkstelling in een andere EU Lidstaat, voor- of na de legerdienst in België, dat jaar wel meetelt.

Het lijkt me dat de FPD de uitsluiting van die periode heeft gebaseerd op een enge lezing van de Belgische wetgeving terzake zonder rekening te houden met vermeld Arrest en de andere Arresten waaruit dit Arrest put.

ps: ik val nog onder de oude regeling, maar zelfs onder de nieuwe zou de FPD volgens haar logica mijn legerdienst ook niet laten meetellen;

gratissoldaat
Topic Starter
Berichten: 48
Juridisch actief: Nee

#8 , 1 jaar 11 maand geleden (23 jul 2017 21:53)

vervolg:

Welke stappen kan ik ondernemen aangezien ik -behoudens weerleggen van mijn argumenten- niet akkoord ga met het niet toekennen van pensioenrechten voor de periode van mijn verplichte legerdienst?

Mathieu Rutten
Berichten: 1824
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#9 , 1 jaar 11 maand geleden (23 jul 2017 22:19)

Beste,

Indien de pensioenbeslissing meer dan 3 maanden geleden is, is ze in kracht van gewijsde getreden en is een hoger beroep niet meer mogelijk.

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

gratissoldaat
Topic Starter
Berichten: 48
Juridisch actief: Nee

#10 , 1 jaar 11 maand geleden (23 jul 2017 22:22)

Dateert van 24 mei 2017.
Morgen dus al twee maand.

zibarrie
Berichten: 116

#11 , 1 jaar 11 maand geleden (23 jul 2017 23:37)

De wettekst lijkt me heel duidelijk.

Ofwel ben je vlak ervoor werknemer, ofwel binnen de 3 jaar erna. De tewerkstelling in het buitenland moet ook onder het stelsel 'werknemer' vallen.

U was geen werknemer


Het arrest waar u naar verwijst gaat m.i over iets totaal anders, namelijk de eenheid van loopbaan. En er werd bij u geen tijdvak geschrapt, want je had er sowieso al geen recht op.

gratissoldaat
Topic Starter
Berichten: 48
Juridisch actief: Nee

#12 , 1 jaar 11 maand geleden (24 jul 2017 00:01)

De wettekst lijkt me heel duidelijk.

Ofwel ben je vlak ervoor werknemer, ofwel binnen de 3 jaar erna. De tewerkstelling in het buitenland moet ook onder het stelsel 'werknemer' vallen.

U was geen werknemer


Het arrest waar u naar verwijst gaat m.i over iets totaal anders, namelijk de eenheid van loopbaan. En er werd bij u geen tijdvak geschrapt, want je had er sowieso al geen recht op.
Gaat over eenheid van loopbaan, dat klopt, maar het principe - zoals in al de andere arresten waarnaar daarin wordt verwezen- is onveranderlijk gebaseerd op het feit dat een Lidstaat geen sociale rechten mag ontnemen of ontzeggen die (blijvend) zouden zijn verworven indien de nationale loopbaan (die men heeft verlaten voor EU loopbaan) zou zijn verdergezet.

Uit al die arresten blijkt unisono dat een loopbaan onder het Statuut van EU ambtenaren geen rechten mag doen verliezen in de Lidstaat waar men vandaan komt, waardoor men zou kunnen ontmoedigd worden om die loopbaan te starten. In die optiek mag een nog te vervullen verplichte legerdienst ook geen obstakel vormen, maar de "wetenschap" dat de nog te vervullen legerdienst na aanvang van de EU loopbaan tot geen pensioenrechten zal leiden voor dat jaar is nu net de perfecte emanatie van dergelijk obstakel!

Ik geef toe dat het niet zo simpel is en niet letterlijk in de B wetgeving staat.
Maar met die eenheid van loopbaan lag België ook volledig dwars maar dan is dat arrest er gekomen dat er diametraal tegenin gaat en B moest zijn interpretatie aanpassen. Niettegenstaande dat ook niet zo letterlijk in de B wetgeving staat....
De nationale wetgeving kan immers de "hogere" wetgeving niet tegenspreken.

Ik ben ervan overtuigd dat dezelfde juridische redenering ook opgaat voor de verplichte legerdienst.

"U was geen werknemer">>>>>
Bovendien geldt dat indien men heeft gewerkt voor of na de legerdienst in eender welk Belgisch stelsel (niet alleen werknemers!) die periode pensioenrechten oplevert...

Felix VC
Berichten: 295
Juridisch actief: Nee
Locatie: Antwerpen

#13 , 1 jaar 11 maand geleden (24 jul 2017 08:47)

Dateert van 24 mei 2017.
Morgen dus al twee maand.
Je hebt 3 maanden de tijd om bezwaar in te dienen bij de bevoegde Arbeidsrechtbank. Het adres van de bevoegde Arbeidsrechtbank vind je terug in je pensioenbeslissing die je ontving van de FPD.

Felix Van Cakenberghe
Pensioendeskundige DVZ A'pen

Mathieu Rutten
Berichten: 1824
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#14 , 1 jaar 11 maand geleden (24 jul 2017 10:24)

Collega,

Ik heb mijn antwoord ietwat anders geformuleerd als u, en heb gewezen op kracht van gewijsde, hetgeen overeenkomt met jouw antwoord. Waarom heb ik mijn antwoord onrechtstreeks geformuleerd?
Ik wil dat onze gewezen EU-ambtenaar echt nadenkt over het al dan niet inleiden van een hoger beroep. Er bestaat immers nog altijd iets als roekeloos en tergend geding. Ik meen dat betrokkene geen enkele kans maakt om een positief resultaat te behalen. De militaire dienst behoort immers tot de zogenaamde tijdvakken van gelijkstelling en in deze is er geen Belgisch of buitenlands tijdvak als werknemer waarmee kan gelijkgesteld worden. Er is immers geen Belgische tewerkstelling of gelijkgesteld, onmiddellijk voorafgaand aan de militaire dienst, noch een periode van tewerkstelling in België of gelijkgesteld na de militaire dienst. Dus ook na 01.07.2017 zou hij niet in aanmerking komen.
Verder meen ik te mogen stellen dat de hoogte van zijn pensioen ook wel eens zou moeten vergeleken worden. Het staat betrokkene uiteraard vrij om een hoger beroep in te leiden. Ik raad het echter ten stelligste af. Soms moet men mensen beschermen tegen zichzelf of men moet hen tenminste wijzen op mogelijke nadelen of misvattingen.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

gratissoldaat
Topic Starter
Berichten: 48
Juridisch actief: Nee

#15 , 1 jaar 11 maand geleden (24 jul 2017 12:41)

Dateert van 24 mei 2017.
Morgen dus al twee maand.
Je hebt 3 maanden de tijd om bezwaar in te dienen bij de bevoegde Arbeidsrechtbank. Het adres van de bevoegde Arbeidsrechtbank vind je terug in je pensioenbeslissing die je ontving van de FPD.

Felix Van Cakenberghe
Pensioendeskundige DVZ A'pen
Dank u voor deze informatie.

Nu ben ik zeker dat een bezwaar bij de Arbeidsrechtbank de enige mogelijkheid is.
Vooraleer die weg te bewandelen wilde ik eerst absoluut zeker zijn of er nog geen ander alternatief bestaat zodat ik bij
de Rechter kan aanvoeren dat ik alles heb gedaan om een rechtszaak te vermijden.

Aangezien Europese wetgeving en rechtspraak duidelijk stellen dat sociale rechten -die in dezelfde omstandigheden zouden worden verkregen
indien men geen EU loopbaan was begonnen en verder zou hebben gewerkt onder het nationale stelsel- niet mogen worden geweigerd. Ook indien dat volgens de B wetgeving sensu strictu geen geldige periode zou vormen!

Practisch volgt daaruit dat de periode van legerdienst welke pensioenrechten zou gegeven hebben indien ik een aantal maanden langer Belgische werknemer was gebleven desalniettemin toch rechten moet opleveren aangezien anders sprake zou zijn van het "ontmoedigend effect" waarvan sprake in het Arrest dat ik vermeld heb (alsook in andere Arresten).
Dergelijke "ontmoedigende effecten" zijn niet toegestaan uit hoofde van het beginsel van loyale samenwerking en van artikel 34, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Heel de procedure in het arrest waarnaar ik verwees is -in fine- op dat artikel gebaseerd.

Ik heb dus vertrouwen dat er geen risico bestaat op veroordeling wegens roekeloos en tergend proces.
Als het wel zo afloopt dan betaal ik de kosten wel.

"Verder meen ik te mogen stellen dat de hoogte van zijn pensioen ook wel eens zou moeten vergeleken worden."
Waarop gaat de Rechter zich daarvoor baseren???? Er is geen enkele wet waarin een verband wordt gelegd tussen de hoogte van een pensioen en het al of niet toekennen van pensioenrechten voor verplichte militaire dienst.

ps: het is me inderdaad niet te doen voor het luttele bedragje dat ik mogelijks kan claimen; ik wil enkel dat de Belgische Staat iets terugdoet voor het jaar van totale ledigheid dat ik verplicht heb moeten ondergaan

Terug naar “Pensioenen”