Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
denlowie
Topic Starter
Berichten: 9758
Reputation: 19
Juridisch actief: Nee

IGO en bijverdienen?

#1 , 9 maand 2 weken geleden (08 aug 2017 06:40)

Er werd me gevraagd of een gepensioneerde die een kleine bijleg krijgt van het IGO.

1/ mag zij bijverdienen en hoeveel?

2/mag zij onbezoldigd bestuurder zijn in een vennootschap ?
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Mathieu Rutten
Berichten: 753
Reputation: 2
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#2 , 9 maand 2 weken geleden (08 aug 2017 21:01)

Den Lowie,

Berekening van de bestaansmiddelen (art. 27 tot en met 36 van het algemeen reglement)
Het beroepsinkomen (artikelen 27 tot en met 31 van het algemeen reglement)
Zie ook gedeeltelijke vrijstellingen.
● De belanghebbende en/of de echtgenoot of wettelijk samenwonende met wie hij dezelfde hoofdverblijfplaats deelt verklaart dat hij de beroepsarbeid die hij voor de ingangsdatum van de inkomensgarantie verrichtte, onder dezelfde voorwaarden zal blijven uitoefenen of een beroepsarbeid zal hernemen na de ingangsdatum van de inkomensgarantie
▬ Beroepsarbeid verricht in hoedanigheid van werknemer:
Er wordt rekening gehouden met een forfaitair bedrag, gelijk aan de drie vierden van het brutoloon. Het loon moet verhoudingsgewijze omgezet worden in een jaarloon. Vergoedingen voor arbeidsongevallen, voor ziekte, voor beroepsziekte, voor invaliditeit en voor werkloosheid worden voor hun volledig bedrag aangerekend.
▬ Arbeid verricht in de hoedanigheid van zelfstandige:
Volgens de bepalingen van artikel 11 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut van de zelfstandigen, dient onder bedrijfsinkomsten te worden verstaan, de bruto bedrijfsinkomsten, verminderd met de bedrijfsuitgaven en lasten en, eventueel, met de bedrijfsverliezen.
▬ Beroepsarbeid verricht als helper.
○ De helper is bezoldigd: de berekening van de inkomsten gebeurt op dezelfde basis als voor de werknemers.
○ Er werd een fictief loon aangegeven bij het bestuur van de directe belastingen: er moet rekening gehouden worden met een forfaitair bedrag, gelijk aan drie vierden van het laatste fictief loon.
● Stopzetting van elke beroepsbezigheid (art. 30 van het algemeen reglement):
Het beroepsinkomen wordt niet meer in rekening gebracht vanaf de eerste dag van de maand die volgt op deze in de loop waarvan alle beroepsbezigheid wordt stopgezet.
Indien onderscheiden beroepsbezigheden werden uitgeoefend door de aanvrager of de echtgenoot of wettelijk samenwonende met wie hij dezelfde hoofdverblijfplaats deelt, en aan één van deze bezigheden wordt een einde gesteld, dan wordt vanaf de eerste dag van de maand, die volgt op deze van de stopzetting, nog enkel rekening gehouden met de beroepsbezigheden die verder worden uitgeoefend.
Verruimen toelating om verder te werken
Sommige IGO genieters willen een beetje bijverdienen om een betere levensstandaard te krijgen.
Veelal krijgen deze personen een koude douche achteraf wanneer hen een schuld en vermindering van het IGO-bedrag wordt betekend.
Om die reden wordt op de som van de in aanmerking te nemen beroepsinkomsten, na toepassing van de voorziene regel bij de vaststelling van het IGO-bedrag, 5 000 EUR vrijgesteld. De beroepsinkomsten kunnen voortkomen uit een activiteit als werknemer, ambt, post, mandaat en/of zelfstandige van de aanvrager, echtgenoot of wettelijk samenwonende.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

denlowie
Topic Starter
Berichten: 9758
Reputation: 19
Juridisch actief: Nee

#3 , 9 maand 2 weken geleden (08 aug 2017 21:30)

Dus als ik het goed versta mag zij 5000 euro per jaar bij verdienen zonder de igo bijleg te verliezen
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Reclame

Mathieu Rutten
Berichten: 753
Reputation: 2
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#4 , 9 maand 2 weken geleden (08 aug 2017 23:21)

Den Lowie,

beroepsinkomen:
75 % van het bruto jaarsalaris in het geval van een werknemer;
100 % netto beroepsinkomsten (= bruto verminderd met de eventuele lasten en verliezen) in het geval van een zelfstandige;
75 % van het werkelijke brutoloon of van het fictief loon dat aan de belastingen is doorgegeven in het geval van een zelfstandige helper;
Van het resterende bedrag wordt daarna nog eens 5 000 EUR vrijgesteld.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige
Dat ons de kracht gegeven zij

om dat te verdragen

wat niet kan veranderd worden

en de moed

om dat te veranderen

wat kan,

maar vooral de wijsheid

het ene van het andere te onderscheiden.?Marcus Aurelius

Felix VC
Berichten: 132
Reputation: 9
Juridisch actief: Nee
Locatie: Antwerpen

#5 , 9 maand 2 weken geleden (09 aug 2017 08:01)

Den Lowie

Misschien ook nog van belang: Ondanks het feit dat IGO een belastbaar inkomen is, betalen de meeste gerechtigden hierop geen belastingen omdat het totale jaarinkomen te laag is.
Door een toegelaten beroepsactiviteit uit te oefenen verhoogt niet alleen het totale jaarinkomen, maar daalt ook de belastingvrijstelling op het pensioen. Hierdoor is het mogelijk dat er door het "bijverdienen" wel belastingen moeten worden betaald, en dat een groot gedeelte van de beroepsinkomsten moeten worden afgegeven aan de belastingen.

Met vriendelijke groeten
Felix Van Cakenberghe
Pensioendeskundige DVZ A'pen

denlowie
Topic Starter
Berichten: 9758
Reputation: 19
Juridisch actief: Nee

#6 , 9 maand 2 weken geleden (09 aug 2017 08:24)

Dank u heb genoeg informatie en terug wat bij geleerd.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Mathieu Rutten
Berichten: 753
Reputation: 2
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#7 , 9 maand 2 weken geleden (09 aug 2017 20:10)

Collega,
Felix,

Hartelijk dank voor de aanvulling. Is inderdaad een fenomeen waar we zeker rekening mee moeten houden. Hetzelfde fenomeen doet zich jammer genoeg ook voor wanneer de igo een aanvulling is op onderhoudsgeld. Hierdoor wordt er vaak geopteerd om het onderhoudsgeld stop te zetten op 65 jaar en zo de "onderhoudslasten" volledig af te wimpelen op de overheid en dus de algemene middelen.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij

om dat te verdragen

wat niet kan veranderd worden

en de moed

om dat te veranderen

wat kan,

maar vooral de wijsheid

het ene van het andere te onderscheiden.?Marcus Aurelius

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Pensioenen”