zelfdoding

Serge dooms
Topic Starter
Berichten: 1

zelfdoding

#1 , 18 sep 2011 16:38

op 9/9/2011 heeft mijn vriendin zelfmoord gepleegd
wij hadden al drie maanden een relatie maar ze woonde nog bij haar vriend die haar dagelijks psyche geweld en lichaam geweld aan deed
ze was al bezig met huis te zoeken en ze wou er weg maar kreeg haar geld niet.
ze hebben haar gevonden op 9/9/2011 om 19.30. doen politie aan kwam om vaststelling te doen en alles te onderzoeken hebben ze niets verdacht gevonden.
ik werd niet op de hoogte gesteld van deze situatie en haar vriend die wist dat wij een relatie hadden heeft dit ook niet gemeld aan politie.
woensdag avond bij het gaan zien van haar lichaam lag er een fax klaar met melding bezwaar tegen crematie van het gerecht
tot donderdag middag wist politie niets van onze relatie vrijdag avond ben ik dan naar politie mogen gaan voor verklaring af te leggen.
mijn vraag is kan ik mij zelf burgerlijk partij zetten om dossier in te kijken of niet aub
groeten serge

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Franciscus
Berichten: 34539

#2 , 19 sep 2011 19:36

In elk geval mijn deelneming.
Zelfdoding en daarmee geconfronteerd worden is nooit prettig.
U bent nu al gehoord .....heeft men u ook verwezen naar slachtofferzorg. (dienst Slazo) bij de lokale politie.
In elk geval kan je daar eens langsgaan/afspraak maken en deze kunnen:zullen u meer info geven.
Echter gelet op uw niet juridische band is de mogelijkheid dat u inzage zou kunnen krijgen in een dossier zo goed als nihil.
Een gerechtelijk dossier is 'geheim' en inzage wordt maar verleend aan een beperkte categorie van mensen NADAT het parket/onderzoeksrechter/raadkamer daarvoor de mogelijkheid heeft gegeven. Ik weet het klinkt vaag maar zo is het nu eenmaal.
Kent u haar familie want die worden meestal wel beter op de hoogte gehouden. Dan kan je misschien meegaan.
Als je jezelf laat registreren bestaat de mogelijkheid dat je ook via parket bepaalde vragen kan stellen.
Maar juridisch bent u een 'vreemde'.
Heeft uw vriendin ooit aangifte gedaan van huiselijk geweld bij de politie, is uw naam dan genoemd als vertrouwenspersoon of vriend?
Het is niet verwonderlijk dat de politie u niet contacteert als u niet gekend bent als laat me stellen betrokkene.

Indien nog vragen stel gerust.

j.demoor
Berichten: 10360

#3 , 20 sep 2011 09:53

“Art.64.De klachten die aan de procureur des Konings zijn gericht,kunnen door hem samen met zijn vordering aan de onderzoeksrechter worden doorgegeven...“(Sv.=Wetboek van Strafvordering).

U kan dus klacht neerleggen bij de politie,eventueel ten laste van onbekende.

”Art.28’5(vgl.art.57).§1.Behoudens de wettelijke uitzonderingen is het opsporingsonderzoek geheim...§2...delen de procureur des Konings en elke politiedienst die een persoon ondervragen,deze persoon mee dat hij kosteloos een kopie van het proces-verbaal van zijn verhoor kan krijgen(vraag dan zulke kopie met P.V.nummer)......Art.47’2...4.Aan het einde van zijn verhoor geeft men de ondervraagde persoon het proces-verbaal van zijn verhoor te lezen(lees dan zorgvuldig en doe zonodig verbeteren)...”(Sv.)

”Art.5bis.§1.De hoedanigheid van benadeelde persoon verkrijgt degene die verklaart schade te hebben geleden veroorzaakt door een misdrijf.§2.De verklaring wordt gedaan in persoon of door een advocaat...De verklaring,waarvan akte wordt opgesteld die bij het dossier wordt gevoegd,wordt afgelegd op het secretariaat van het openbaar ministerie.§3.De benadeelde persoon heeft het recht bijgestaan of vertegenwoordigd te worden door een advocaat.Hij mag ieder document dat hij nuttig acht doen toevoegen aan het dossier.Hij wordt op de hoogte gebracht van de seponering en de reden daarvan,het instellen van een gerechtelijk onderzoek en de bepaling van een rechtsdag voor het onderzoeks- en vonnisgerecht.”(V.T.Sv.=Voorafgaande Titel Wetboek Strafvordering)

INDIEN de procureur strafvordering instelt: ”Art.4.Onverminderd het recht om de zaak bij de burgerlijke rechter aanhangig te maken,kan eenieder die door het strafbaar feit schade heeft geleden,nadien door middel van een ter griffie ingediend verzoekschrift...kosteloos verkrijgen dat het in het vorig lid bedoelde strafgerecht uitspraak doet over de burgerlijke belangen...“(V.T.Sv.)

INDIEN de procureur geen strafvordering instelt : "Art.63.Hij die beweert door een...wanbedrijf te zijn benadeeld,kan daarover bij de bevoegde onderzoeksrechter klacht doen en zich burgerlijk partij stellen..."(Sv.=Wetboek Strafvordering).
‘De onderzoeksrechter bij wie een benadeelde zich aanmeldt kan de zaak zelf niet naast zich neerleggen of zonder gevolg klasseren,of zelf een beslissing nemen aangaande zijn onderzoeksverplichting‘(Cass. 20 maart 1882,Pas. 1883,I,28).
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Reclame

grotebroer
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#4 , 25 dec 2017 10:40

Mijn zus pleegde 8 jaar geleden zelfmoord.
Ik heb daar toen van geen enkele officiële instantie iets over gehoord.
Volgens haar zoon is er toen een gerechtsarts te plaatse geweest vooraleer haar lichaam werd vrijgegeven.
Ik veronderstel dus dat er een PV werd van opgesteld.
Bestaat de mogelijkheid dat ik die officiële verslagen nog kan raadplegen en bij wie kan ik daarvoor terecht ?

Franciscus
Berichten: 34539

#5 , 26 dec 2017 00:10

Gezien zus al minstens een zoon had bent u geen betrokken partij en zal en kan u geen inzage krijgen in het dossier.
Ook al bent u de broer.
De zoon kan het dossier opvragen bij het parket van het arrondissement waar de feiten gebeurd zijn soms ook via het arrondissement waar uw zus woonde.
Best is dat de zoon samen met u eerst eens met de dienst SLAchtofferZorg van die politiezone gaan praten. Die kennen ook de parketmagistraat die bevoegd is voor zulke zaken.

grotebroer
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#6 , 29 dec 2017 21:07

Bedankt voor de informatie.

Terug naar “Andere”