Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
wistiti
Topic Starter
Berichten: 2

voorwaarden wettelijk samenwonen

#1 , 5 jaar 6 maand geleden (27 dec 2012 11:08)

Hallo allemaal,

Is beiden gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres op het moment van aanvragen een voorwaarde om te kunnen wettelijk samenwonen?

Ik leg even de situatie uit. Voor de belastingsaangifte is het interessant om dit jaar nog te kunnen 'wettelijk samenwonen', maar we zijn er nogal laat bij en konden vandaag pas naar de gemeente gaan. Mijn vriend is momenteel nog niet gedomicilieerd op het adres waar we wonen, dus de ambtenaar zei dat eerst dat moest geregeld zijn (incl. wijkagent e.d.) eer we een aanvraag voor wettelijke samenwoning kunnen indienen. In het wetboek vind ik deze voorwaarde eigenlijk niet terug (hoewel het natuurlijk ergens wel vanzelfsprekend is...). Voor mij zou het interessanter zijn moest die datum van aanvraag (want ik dacht dat die meetelt voor de belastingsaangifte) dit jaar nog zijn, maar door deze voorwaarde (dat de procedure voor domiciliering afgerond is), zou dit niet meer lukken.
Het lijkt nogal absurd, maar ik vraag me af of beide procedures niet tegelijkertijd in gang zouden gezet kunnen worden (vandaag dus), vermits de voorwaarde van domiciliering (voor zover ik terugvind) niet opgenomen is in het burgerlijk wetboek? M.a.w. legt de gemeente hier een voorwaarde op die niet in de wet staat?

Graag jullie mening!
Bedankt en prettig eindejaar.

eylis
Berichten: 6763

#2 , 5 jaar 6 maand geleden (27 dec 2012 11:25)

wistiti... werkelijk, de benaming "wettelijk SAMENWONEN" vooronderstelt gewoonweg dat je samen WOONT tout-court;
Je kan niet wettelijk samenwonen als je niet op hetzelfde adres ingeschreven bent om de eenvoudige reden dat je dan niet samen woont, je woont dan wettelijk ergens anders...
bij het huwelijk darentegen kunnen twee personen samen beslissen (tijdelijk) en voor langere periode elk op een ander adres te verblijven. Dan moeten ze het er wel samen over eens zijn. Maar dat zijn uitzonderingen, sowieso nà lang samengeleefd te hebben. Uitzonderingen zoals daar zijn : verblijf van partner in RVT,( tijdelijke ) scheiding van tafel en bed etc...
Maar je start zeker geen wettelijke samenwoning als je niet echt samen woont (of dat minstens van plan bent te doen binnen de maand)

wistiti
Topic Starter
Berichten: 2

#3 , 5 jaar 6 maand geleden (27 dec 2012 11:58)

Ik snap je redenering wel, maar ben er nog niet helemaal van overtuigd of dit wel zo is.

Voor alle duidelijkheid: we wonen reeds twee jaar feitelijk samen, maar mijn vriend heeft zijn domicilie tot nu nog niet verzet. Hij is overigens sinds een half jaar mede-eigenaar (ik ben de andere eigenaar) van onze woning (die we daarvoor huurden). Zijn aanvraag voor zijn domicilie te verplaatsen is nu binnen, maar zal pas over een paar werkdagen rond zijn. Volgens de gemeente moeten we tot dan wachten om onze aanvraag in te dienen. En ik betwijfel of dit wel wettelijk is.

In het burgerlijk wetboek worden enkel volgende voorwaarden vermeld:
"Om een verklaring van wettelijke samenwoning te kunnen afleggen, moeten beide paartijen voldoen aan de volgende voorwaarden:
1° niet verbonden zijn door een huwelijk of door een andere wettelijke samenwoning;
2° bekwaam zijn om contracten aan te gaan overeenkomstig de artikelen 1123 en 1124."
Mijns inziens zijn deze voorwaarden voldaan. Dus waarop baseert de gemeente zich dan om te stellen dat we geen aanvraag kunnnen indienen?

Kleine randopmerking: voor het verbreken van het wettelijk samenwonen, vermeldt het burgerlijk wetboek o.a. "De verklaring van de beëindiging in onderlinge overeenstemming wordt overhandigd aan de ambtenaar van de brugerlijke stand van de gemeente van de woonplaats van beide partijen of, indien de partijen geen woonplaats hebben in dezelfde gemeente, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de woonplaats van één van hen.". Dit lijkt mij toch aan te geven dat het mogelijk is dat mensen die onder het stelsel van wettelijk samenwonenden vallen niet op dezelfde woonplaats ingeschreven zijn...?

Reclame

Franciscus
Berichten: 31070

#4 , 5 jaar 6 maand geleden (27 dec 2012 12:49)

Neen, want dan zijn ze uiteen en net het hebben van een ander adres is een bewijs van niet meer samenwonen.

U woont twee jaar feitelijk samen ... waarom niet dan al samenwonen? Wat was toen uw reden om het niet te doen.
En neen, het zal meestal een onderzoek van de kwartierinspecteur zijn die vaststelt dat u er beiden woont. Dat kan enkele weken duren.

v950511
Berichten: 92
Locatie: Bredene

#5 , 5 jaar 6 maand geleden (27 dec 2012 17:00)

Wettelijk samenwonende dienen een verklaring af te leggen met als inhoud :

* datum van de verklaring
* de naam, voornamen, geboorteplaats en -datum, en handtekening van de twee partijen
* de gemeenschappelijke woonplaats (= zelfde adres)
* de wens van beide partijen om wettelijk samen te wonen
* de vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het B.W., die het statuut van het samenwonen regelen
* de verwijzing naar eventuele samenlevingscontract dat vooraf door een notaris opgesteld is.

De ambtenaar van de burgelijke stand controleert of aan de wettelijke voorwaarden voor het wettelijk samenwonen is voldaan. Als dat het geval is, schrijft hij de verklaring in het bevolkingsregister in.

v950511
Berichten: 92
Locatie: Bredene

#6 , 5 jaar 6 maand geleden (27 dec 2012 17:10)

U kunt alleen een verklaring van wettelijk SAMENWONEN tekenen als u :

* juridisch bekwaam bent om een contract af te sluiten
* niet getrouwd bent
* niet wettelijk samenwoont met een ander persoon

eylis
Berichten: 6763

#7 , 5 jaar 6 maand geleden (28 dec 2012 15:58)

enne al 2 jaar feitelijk samenwonen zonder dat je je domicilie samen gezet hebt is nogal op het randje van onwettig en frauduleus...Kan als dusdanig geinterpreteerd worden.
De wet schrijft wél letterlijk voor dat men moet verblijven/wonen daat waar men zijn belangen heeft en gedomicilieerd is.
Op welk adres heeft je partner dan wél zijn domicilie? bij zijn ouders, vrienden?

j.demoor
Berichten: 10362

#8 , 5 jaar 6 maand geleden (29 dec 2012 10:06)

“Art.7.§ 1. Iedereen die zijn hoofdverblijfplaats wil vestigen in een gemeente van het Rijk of deze wil overbrengen naar een andere gemeente van het Rijk moet dit aangeven aan het gemeentebestuur van de gemeente waar hij zich komt vestigen....§ 5. Het onderzoek van de reële verblijfplaats van een persoon die zijn hoofdverblijfplaats in een gemeente van het Rijk vestigt of die in België van verblijfplaats verandert wordt uitgevoerd door de lokale overheid binnen acht werkdagen na de in § 1 bedoelde aangifte...Art.16.§ 1. De bepaling van de hoofdverblijfplaats is gebaseerd op een FEITELIJKE situatie, dat wil zeggen de vaststelling van een effectief verblijf in een gemeente gedurende het grootste deel van het jaar. Deze vaststelling gebeurt op basis van verschillende elementen, met name de plaats waarheen de betrokkene gaat NA zijn beroepsbezigheden, de plaats waar de kinderen naar school gaan, de arbeidsplaats, het energieverbruik en de telefoonkosten, het gewone verblijf van de echtgenoot of van andere leden van het huishouden.…”(16 JULI 1992. - Koninklijk besluit betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister).
Financiële voordelen/nadelen zijn geen element op basis waarvan deze vaststelling van het effectief verblijf gebeurt.

“Art.7.De overtredingen van de voorgaande artikelen, van de besluiten tot uitvoering ervan en van de in artikel 5 bedoelde gemeentelijke verordeningen worden gestraft met een geldboete van zesentwintig tot vijfhonderd (euro)...”(19 JULI 1991. - Wet betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen).
‘een geldboete van zesentwintig euro’ houdt in dat het een wanbedrijf betreft.

‘De datum van inschrijving is de datum waarop de aangifte van verblijfplaats werd verricht, na aan positief onderzoek van de reële verblijfplaats door de wijkpolitie.’(zie bijvoorbeeld: http://www.leuven.be/e-loket/formuliere ... /index.jsp en onderzoek dit voor uw eigen gemeente).
De eventuele traagheid van de wijkpolitie wijzigt die datum van inschrijving niet.

Door retroactieve inschrijving van woonplaats kan u mijns inziens met dezelfde retroactiviteit verklaren wettelijk samen te wonen,krachtens : “Art.1476.§ 1. Een verklaring van wettelijke samenwoning wordt afgelegd door middel van een geschrift dat tegen ontvangstbewijs wordt overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats. Dat geschrift bevat de volgende gegevens :1° de datum van de verklaring...”(Burgerlijk Wetboek).
Die datum van ‘overhandigen’ is niet noodzakelijk deze van de ‘verklaring’
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Franciscus
Berichten: 31070

#9 , 5 jaar 6 maand geleden (29 dec 2012 16:01)

Klopt, het woonstonderzoek van de kwartierinspecteur is een GEVOLG van uw aanvraag. Indien deze u beide aantreft op het adres dus kan vaststellen dat het uw woonst is is alles in orde.
U bent dan ingeschreven vanaf datum van aanvraag.
Zo staat het trouwens in de bevolkingsgegevens van databank rijksregister ingeschreven.
Adreswijziging op datum x. aangevraagd.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Huwelijk & Samenwoning”