Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
spechtje
Topic Starter
Berichten: 1

referentie-adres bij ocmw met baan. Kan dat ?

#1 , 5 jaar 1 maand geleden (05 dec 2012 17:21)

Ik heb een vriendin die door een vorige relatie schulden heeft.
Momenteel is ze bezig met de huur van haar appartement, waar ze nog gedomicileerd staat, op te zeggen omdat ze de kosten niet kan dragen.
Ze woont voorlopig bij mij, maar ik wil niet dat ze haar adres hier domicilieërd, omwille van die schulden, en de deurwaarder(s).
Nu heb ik gelezen dat het mogelijk is om bij het ocmw een referentieadres te vragen voor je post.
Maar kan dit ook als je een baan hebt, want ze werkt dus wel. Het is ook haar bedoeling om die schulden zo snel mogelijk af te betalen.

Ik wil haar wel helpen, maar ik wil ook mezelf beschermen tegen inbeslagname van mijn spullen moest het mis gaan.

Kan je dus bij het ocmw een referentie-adres aanvragen, alleen maar voor je post, ook als je een baan hebt ?

Het is niet de bedoeling van een uitkering te ontvangen of zo, het is gewoon de bedoeling van een adres te hebben, zonder dat ze mijn adres moet gebruiken, om mezelf te beschermen.

Of een andere mogelijkheid die ik heb gelezen zou een referentie-adres zijn bij een persoon. Er stond dan bij dat je buiten dat je die persoon zijn of haar post ontvangt, geen enkele wettelijke verbinding hebt. En je spullen dus ook helemaal niet in beslag genomen kunnen worden. Klopt dat ?
Dan zou ze eventueel het adres van haar broer of moeder als referentie-adres kunnen gebruiken.


wanton
Berichten: 8211
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 5 jaar 1 maand geleden (05 dec 2012 18:24)

De OCMW's gene niet allen dezelfde inhoud aan het begrip 'referentieadres'. Gelieve dan ook met uw plaatselijk OCMW contact te nemen. In onze gemeente kan het alleszins.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Franciscus
Berichten: 29544

#3 , 5 jaar 1 maand geleden (05 dec 2012 18:32)

Wie kan het voorwerp uitmaken van een inschrijving op een referentieadres en welke zijn daarvoor de modaliteiten?

29.03.2010 14:57:37

De wet van 24 januari 1997 houdende wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, geeft een wettelijke basis voor het begrip referentieadres.

Overeenkomstig de bovengenoemde wet moet het referentieadres het adres van een natuurlijke persoon zijn die ingeschreven is in het bevolkingsregister op de plaats waar hij zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd en waar, met de toestemming van de laatstgenoemde, een persoon zonder verblijfplaats is ingeschreven. De mogelijkheid van een referentieadres op een ander adres dan dat van een natuurlijk persoon werd strikt beperkt tot twee gevallen, de inschrijving van de leden van de Krijgsmacht, gestationeerd in het buitenland, op het adres vastgesteld door de Minister van Landsverdediging en de inschrijving van daklozen op het adres van het OCMW van de gemeente waar zij gewoonlijk vertoeven.

De mogelijkheid tot inschrijving op een referentieadres is strikt beperkt tot 7 categorieën van personen:

- de personen die in een mobiele woning verblijven;

- de personen die minder dan een jaar afwezig zijn uit de gemeente voor studie- ofzakenreizen;

- de leden van het burgerpersoneel en militair personeel van de Krijgsmacht, in garnizoen in het buitenland, en hun gezin;

- de personeelsleden van de rijkswacht die de Krijgsmacht vergezellen of een andere opdracht uitvoeren in het buitenland;

- de leden van het diplomatiek of consulair personeel en hun gezin;

- de leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin;

- de daklozen.

De bepaling van een referentieadres veronderstelt niet alleen het akkoord van de persoon die op dat adres is ingeschreven, maar ook de zekerheid dat deze laatste zal tussenkomen om de briefwisseling op te halen en door te sturen naar haar geadresseerde. Een adres poste restante is dus geen referentieadres, evenals een eenvoudige brievenbus in een gebouw, waar niemand zal zorgen voor de eventuele briefwisseling.

Ten slotte is de inschrijving op een referentieadres beperkt tot het adres vermeld in de aanvraag en het akkoord. In geval van wijziging moet er een nieuwe aanvraag worden ingediend.

en
Daklozen
03.2010 14:57:37

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 21 februari 1997 tot bepaling van de voorwaarden om ingeschreven te worden op het adres van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als referentieadres, worden in beschouwing genomen de personen die, wegens een gebrek aan voldoende bestaansmiddelen, geen verblijfplaats hebben of meer hebben – zij kunnen dus in geen enkel geval ingeschreven worden in een gemeentelijk bevolkingsregister in België – en die vragen om maatschappelijke bijstand in de zin van artikel 57 van de organieke wet van 8 juli 1976 op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of het recht op maatschappelijke integratie, voorzien door de wet van 26 mei 2002.

Met het oog op hun inschrijving in de bevolkingsregisters, geeft het OCMW hun een document waarin wordt bevestigd dat aan de voorwaarden voor een inschrijving op het adres van het centrum is voldaan en gebeurt de inschrijving op de datum van aflevering van het attest.

De betrokken personen moeten zich minstens één keer per trimester aanmelden bij het OCMW. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn deelt aan het college van burgemeester en schepenen mee welke personen onder hen niet meer voldoen aan de voorwaarden die vereist zijn om hun inschrijving op het adres van het centrum te behouden. Na inzage van de overgelegde documenten, voert het college van burgemeester en schepenen hen van het bevolkingsregister af.

j.demoor
Berichten: 10310

#4 , 5 jaar 1 maand geleden (07 dec 2012 08:11)

“Art.7.§ 1. Iedereen die zijn hoofdverblijfplaats wil vestigen in een gemeente van het Rijk of deze wil overbrengen naar een andere gemeente van het Rijk moet dit aangeven aan het gemeentebestuur van de gemeente waar hij zich komt vestigen....§ 5. Het onderzoek van de reële verblijfplaats van een persoon die zijn hoofdverblijfplaats in een gemeente van het Rijk vestigt of die in België van verblijfplaats verandert wordt uitgevoerd door de lokale overheid binnen acht werkdagen na de in § 1 bedoelde aangifte...Art.16.§ 1. De bepaling van de hoofdverblijfplaats is gebaseerd op een FEITELIJKE situatie, dat wil zeggen de vaststelling van een effectief verblijf in een gemeente gedurende het grootste deel van het jaar. Deze vaststelling gebeurt op basis van verschillende elementen, met name de plaats waarheen de betrokkene gaat NA zijn beroepsbezigheden, de plaats waar de kinderen naar school gaan, de arbeidsplaats, het energieverbruik en de telefoonkosten, het gewone verblijf van de echtgenoot of van andere leden van het huishouden.…”(16 JULI 1992. - Koninklijk besluit betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister).
Financiële voordelen/nadelen zijn geen element op basis waarvan deze vaststelling van het effectief verblijf gebeurt.

“Art.7.De overtredingen van de voorgaande artikelen, van de besluiten tot uitvoering ervan en van de in artikel 5 bedoelde gemeentelijke verordeningen worden gestraft met een geldboete van zesentwintig tot vijfhonderd (euro)...”(19 JULI 1991. - Wet betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen).

‘een geldboete van zesentwintig euro’ houdt in dat het een wanbedrijf betreft.

‘Ze woont voorlopig bij mij’

Indien ze bij u woont MOET ze ook bij u gedomicilieerd zijn.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

freelance
Berichten: 1682

#5 , 5 jaar 1 maand geleden (07 dec 2012 13:43)

Een referentie adres kan alleen maar , als je er NIET woont .
Blijft nog over :
Het wonen in een mobiele woning .
En hier is Art. 16§ 1 dan wel van toepassing ( zie j.demoor ) , indien de bewoning een feitelijk karakter heeft.
Ook het wonen in om het even welke vorm van vakantieverblijf valt hieronder . ( in zoverre het niet zou verboden zijn om zich te domiciliëren , in het huurcontract).
Wat een wet interessant maakt ,
is wat er in die wet , niet in staat .

Artis
Berichten: 184

#6 , 5 jaar 1 maand geleden (07 dec 2012 19:29)

kwestie van klaar en duidelijk te zijn:

NEEN, je vriendin komt niet in aanmerking:
1. je moet ambtshalve afgeschreven zijn
2. je mag maximaal een uitkering uit de sociale zekerheid genieten
3. een referentieadres dient niet om schulden te ontduiken

wanton
Berichten: 8211
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#7 , 5 jaar 1 maand geleden (07 dec 2012 22:47)

Artis schreef:NEEN, je vriendin komt niet in aanmerking:

3. een referentieadres dient niet om schulden te ontduikenEen referentieadres geeft juist de mogelijkheid om een aanspreekpunt te houden voor schuldeisers. Om die te ontwijken , laat je u best uitschrijven en vraagt zeker geen ref.adres aan. Vaan de andere kant , op die manier ben en blijf je in regel met sociale organisaties als mutuaaliteit , vakbond , RVA , ....
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

freelance
Berichten: 1682

#8 , 5 jaar 1 maand geleden (08 dec 2012 00:24)

Laten uitschrijven zou ik toch niet direct aanraden ( ziekteverzekering , RVA enzomeer )
referentie adres OCMW voor daklozen , steun moet aangevraagd worden . Schuldbemiddeling. Blijkbaar veel misbruiken , en je hebt niets meer zelf in de hand .
referentie ook alleen mogelijk NA uitschrijving . Zal allemaal afhangen van plaatselijk OCMW en van de grootte van de schulden ( kan persoon die zelf wegwerken of moeilijk).
Goedkopere huurwoning , studio ?
We kennen ook niet de situatie van persoon .
TS vraagt eigenlijk hoe zichzelf in te dekken met die vriendin . De vriendin kan maar geholpen worden als die hier zelf concrete vragen stelt .( of laat stellen ) .
Wat een wet interessant maakt ,
is wat er in die wet , niet in staat .

Artis
Berichten: 184

#9 , 5 jaar 1 maand geleden (08 dec 2012 07:27)

wanton schreef:
Artis schreef:NEEN, je vriendin komt niet in aanmerking:

3. een referentieadres dient niet om schulden te ontduikenEen referentieadres geeft juist de mogelijkheid om een aanspreekpunt te houden voor schuldeisers. Om die te ontwijken , laat je u best uitschrijven en vraagt zeker geen ref.adres aan. Vaan de andere kant , op die manier ben en blijf je in regel met sociale organisaties als mutuaaliteit , vakbond , RVA , ....


Voor alle duidelijkheid: ik heb het over een referentieadres bij het OCMW: dit zal in principe niet worden toegestaan om schulden te ontduiken. Referentieadressen bij derden niet ten na gesproken.
Een zichzelf respecterend OCMW zal betrokkene doorverwijzen naar CSR of zal indien mogelijk BBH opstarten, helpen naar huisvesting, enz ... Eventueel kan ALS deze stappen gezet worden alsnog tijdelijk een referentieadres verkregen worden. Het referentieadres mag niet het doel creëren de bestendigheid om schuldeisers te ontvluchten. En die "ALS" kan als ook voldaan wordt aan de andere voorwaarden: ambtshalve schrapping én niet in de mogelijkheid verkeren om zelf een geschikte woning te vinden (met een baan moet je dat in principe dus wel kunnen).

Julius777
Berichten: 154

#10 , 4 jaar 11 maand geleden (26 jan 2013 21:16)

spechtje schreef:Ik heb een vriendin die door een vorige relatie schulden heeft.
Momenteel is ze bezig met de huur van haar appartement, waar ze nog gedomicileerd staat, op te zeggen omdat ze de kosten niet kan dragen.
Ze woont voorlopig bij mij, maar ik wil niet dat ze haar adres hier domicilieërd, omwille van die schulden, en de deurwaarder(s).
Nu heb ik gelezen dat het mogelijk is om bij het ocmw een referentieadres te vragen voor je post.
Maar kan dit ook als je een baan hebt, want ze werkt dus wel. Het is ook haar bedoeling om die schulden zo snel mogelijk af te betalen.

Ik wil haar wel helpen, maar ik wil ook mezelf beschermen tegen inbeslagname van mijn spullen moest het mis gaan.

Kan je dus bij het ocmw een referentie-adres aanvragen, alleen maar voor je post, ook als je een baan hebt ?

Het is niet de bedoeling van een uitkering te ontvangen of zo, het is gewoon de bedoeling van een adres te hebben, zonder dat ze mijn adres moet gebruiken, om mezelf te beschermen.

Of een andere mogelijkheid die ik heb gelezen zou een referentie-adres zijn bij een persoon. Er stond dan bij dat je buiten dat je die persoon zijn of haar post ontvangt, geen enkele wettelijke verbinding hebt. En je spullen dus ook helemaal niet in beslag genomen kunnen worden. Klopt dat ?
Dan zou ze eventueel het adres van haar broer of moeder als referentie-adres kunnen gebruiken.


Ik maak nu ongeveer hetzelfde door ivm een referentie-adres. Ik woonde in bij mijn ouders maar deze hebben een procedure opgestart bij de vrederechter om mij het huis uit te zetten en mijn domicilie te laten veranderen.

Ik heb op een website gelezen dat ouders niet aansprakelijk zijn voor eventuele schulden van hun inwonende kinderen als deze meerderjarig zijn en dat dat een misvatting is dat ouders zouden moeten opdraaien voor schulden van hun meerderjarige inwonende kinderen.

Dit heeft de vrederechter ook tijdens het proces aan mijn ouders verteld. Voor de duidelijkheid: ikzelf heb geen schulden.

Ik veronderstel dan ook dat u ook niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de schulden van uw vriendin, maar ik weet dat niet zeker, ik ben geen jurist...

Wel heb ik in mijn vonnis (eigenlijk minnelijke schikking -PV) een opsomming staan welke roerende goederen van mij zich in het ouderlijk huis bevinden.

Terug naar “Huwelijk & Samenwoning”