hertrouwen na scheiding

schatjes14
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

hertrouwen na scheiding

#1 , 8 maand 1 week geleden (05 apr 2019 14:28)

hey,
half mei ben ik gescheiden, EOT, ik zou graag hertrouwen met mijn nieuwe vriend begin september. Is dit mogelijk?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
eylis
Berichten: 7664

#2 , 8 maand 1 week geleden (05 apr 2019 14:44)

Van zodra de scheiding is ingeschreven in het gemeentelijk register, kan u een nieuwe trouwaanvraag doen. Ik dacht dat dit 4 weken voor de datum moet kunnen uithangen op de gemeentelijke Ad Valvas waar u wenst te huwen (als ik me niet vergis).

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#3 , 8 maand 1 week geleden (05 apr 2019 14:57)

Beste,

MODERNISERING VAN DE BURGERLIJKE STAND- CENTRALE DATABANK VAN AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND
Scheiden, Bemiddeling
Maar de wet van 18 juni wijzigt ook een aantal andere bepalingen in het burgerlijk recht die zeer concreet een aantal gevolgen hebben voor de praktijk van scheidingsbemiddelaars.
Wel belangrijk dus om deze even kort aan te duiden.
Afschaffing overschrijving echtscheidingsvonnis in de registers van de burgerlijke stand
Nadat het echtscheidingsvonnis in kracht van gewijsde is getreden, stuurt de griffier binnen de maand bericht naar de gemeente waar het huwelijk destijds plaatsvond. De ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft binnen de maand na ontvangst van die brief de scheiding over in de registers van de burgerlijke stand. Vanaf dat ogenblik heeft de scheiding uitwerking ten aanzien van derden, lees: worden de echtgenoten als gescheiden beschouwd ten aanzien van iedereen.
Deze overschrijving in de registers van de burgerlijke stand wordt afgeschaft en er wordt een centrale Databank van Akten van de Burgerlijke Stand ( DABS) in het leven geroepen.
De griffier zal niet langer een brief sturen naar de gemeente, maar zal onmiddelijk na het in kracht van gewijsde treden van het echtscheidingsvonnis (of arrest) de gegevens daarvan ingeven in de DABS. Binnen de DABS bestaat er dan een systeem van doorstroming van gegevens naar het rijksregister. De melding van de scheiding wordt verbonden met de akte van de burgerlijke stand waarop ze betrekking heeft (de huwelijksakte dus in dit geval).

Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de vaststelling van het moment waarop de echtscheiding gevolgen kan sorteren ten aanzien van derden. Dit zal niet langer gekoppeld zijn aan de overschrijving van de scheiding in de registers van de burgerlijke stand, maar wel aan de melding op de huwelijksakte, die via de DABS gebeurt.
Elektronische akten van burgerlijke stand – administratieve vereenvoudiging bij neerlegging verzoekschrift tot echtscheidingDe centrale Databank van Akten van de Burgerlijke stand wordt ingevoerd om een modernisering, informatisering en vereenvoudiging van de burgerlijke stand te realiseren. Toekomstige akten van burgerlijke stand zullen enkel nog elektronisch worden aangemaakt en bewaard.

Bij het neerleggen van een verzoekschrift tot echtscheiding in onderlinge toestemming moeten er een heel aantal akten van de burgerlijke stand ( in tweevoud) worden neergelegd. Dit zal in de toekomst enkel nog nodig zijn voor de akten die niet beschikbaar zijn in de DABS, in het bevolkings- of vreemdelingenregister, of in het CRH (centraal register voor huwelijksovereenkomsten).

Inwerkingtreding

De nieuwe regeling treedt in werking op 1 januari 2019. Hopelijk brengt deze modernisering in de praktijk een grote administratieve vereenvoudiging met zich mee.

En een aanzienlijke tijdsbesparing ook zou ik durven denken?

Waar thans zowel de griffier als de ambtenaar van de burgerlijke stand elk een maand tijd hebben om hun melding te doen, zou de doorstroom van de DABS naar het rijksregister nu veel sneller kunnen. De termijn tussen het definitief worden van het vonnis en de tegenstelbaarheid ervan, wordt daardoor ingekort. Dit kan een heel aantal praktische problemen oplossen die scheidende partners nu geregeld ervaren. Ik denk maar aan de mogelijkheid om een nieuwe woonst aan te kopen zonder medewerking van de ex-partner, het vastleggen van een krediet voor financiering van de toebedeling van de gemeenschappelijke woning...
Vera Steyvers - www.verasteyvers.be - info@verasteyvers.be

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Reclame

Mertens Francine
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

#4 , 8 maand 3 dagen geleden (10 apr 2019 14:23)

Ik ben echtgescheiden vrouw en hertrouwd met echtgescheiden ambtenaar. Heb ik recht op overlevingspensioen en hoeveel wordt dat

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#5 , 8 maand 3 dagen geleden (10 apr 2019 15:51)

Geachte mevrouw,

Dit topic is reeds herhaalde malen aan bod gekomen. Indien uw huwelijkspartner ambtenaar of titularis van een ambtenarenpensioen is, heeft u bij zijn overlijden recht op een overlevingspensioen ten laste van de overheid indien u aan de leeftijdsvoorwaarde én betaalvoorwaarde voldoet. U kan dit overlevingspensioen cumuleren met een eigen rustpensioen ten belope van maximum 55% van het de maximumwedde van de ambtenaar verbonden aan de laatste graad. De ex-vrouw van deze ambtenaar kan ook rechten openen op een overlevingspensioen ten laste van de overheid van dezelfde ambtenaar indien hij/zij aan de leeftijd- en loopbaanvoorwaarde voldoet én niet hertrouwd of niet meer gehuwd is.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Terug naar “Huwelijk & Samenwoning”