Verkoop woning na echtscheiding

Walter R
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

Verkoop woning na echtscheiding

#1 , 5 maand 1 dag geleden (14 feb 2019 12:41)

Wanneer bij een echtscheiding de woning openbaar verkocht werd, hoelang heeft de notaris dan tijd om de opbrengst van de woning (na aftrek kosten) over te make aan de rechthebbenden?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
basejumper
Berichten: 3088
Locatie: Diest

#2 , 5 maand 17 uur geleden (14 feb 2019 22:25)

Hangt van een aantal factoren af.
Is er een akkoord over vereffening - verdeling of niet? Want geen akkoord is geen verdeling.
Zelfstandige activiteit en schuldeisers? Mogelijk moeten daar dan nog afrekeningen of rangregelibgen gebeuren.
Anders : normaal paar dagen na betaling koopsom.
Uit zelfbeheersing groeit de Kracht.
Zelfkennis brengt ons tot Wijsheid.
Zelfvervolmaking leidt ons tot Schoonheid.

Walter R
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

#3 , 5 maand 5 uur geleden (15 feb 2019 11:00)

De woning is eind april 2018 definitief verkocht.
- Er was herhaaldelijk, met de nodige bewijsstukken en verklaringen van deskundigen, bij de notaris aangegeven dat de persoon die de procedure heeft ingeleid ten gevolge van een zeer ernstig hersenletsel diende onderzocht te worden op de wilsbekwaamheid. Dat is nooit gebeurd. We, haar broers en zussen en ik, zijn er ten volle van overtuigd dat de andere partij nooit bewust gekozen heeft voor een scheiding maar dat dit juist een gevolg is van haar ernstige aandoening. Daar heeft ze zelf herhaaldelijk blijk van gegeven.
- Er is de notaris meermaals op gewezen dat er problemen waren in verband met de verdeling van de inboedel. Tijdens de bijeenkomsten bij de notaris werd nooit actief geprobeerd hier een oplossing voor te bieden. De andere partij heeft bij de notaris nooit gemeld wat zij nog uit de inboedel wenste te bekomen maar ging wel bij de politie melden dat ik alles voor mezelf wilde houden en zij nog spullen wou hebben. Een bijkomend bewijs van een gebrekkig probleemoplossend vermogen, een sterk vertekend realiteitsbesef en de noodzaak van een onderzoek naar de wilsbekwaamheid.
- Ook wat de verdeling van de gelden betreft heeft zich een gelijkaardig scenario voorgedaan. Ik heb daar meermaals op gewezen doch zonder resultaat. Pas enkele maanden geleden heeft de advocaat van de andere partij opgemerkt dat er nog gezamenlijke rekeningen openstonden. Pas daardoor werd dit slechts gedeeltelijk is opgelost. Hier is duidelijk zelfs sprake van partijdigheid in hoofde van de notaris!
- Aangezien ik ten gevolge van deze situatie niet eens weet hoe rijk of arm ik nu ben heb ik geen beslissing kunnen nemen betreffende de eventuele aankoop van een nieuwe woning of appartement en ben ik sinds 25 mei 2018 zelfs dakloos met alle bijkomende gevolgen.

Reclame

Ann45
Berichten: 194
Juridisch actief: Nee

#4 , 5 maand 4 uur geleden (15 feb 2019 11:11)

Is de echtscheiding al afgerond? Wat stond er in de overeenkomst omtrent de verdeling van gelden, eigendom en openstaande rekeningen? Als de andere partij wilsonbekwaam was/is kan de wettelijke partner en of de naaste familie via de dokter wilsonbekwaamheid laten vaststellen,. Gezien er blijkbaar reeds verkoop van de woonst is geweest zal dat waarschijnlijk niet kunnen teruggedraaid worden aangezien je daar zelf ook voor getekend hebt. Als de akte verkoop nog niet bij de notaris is getekend kan je er wellicht nog van onder mits betaling van een schadevergoeding (staat wellicht zelfs opgenomen in de voorlopige verkoopovereenkomst bij de immo of de notaris) . Als je zonder domicilie zit kan je best contact opnemen met de sociale dienst van je stad of gemeente om je minstens op een wachtlijst te laten zetten afhankelijk van de rest van je situatie...

Walter R
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

#5 , 4 maand 4 weken geleden (16 feb 2019 12:14)

Zij heeft de echtscheiding aangevraagd maar weet nu niet ‘waarom wij in een echtscheiding zitten terwijl we altijd zo’n mooie relatie hadden’. Dat vertelt ze bij de politie die dat echter niet op papier zet.
Ik heb geen enkele medewerking verleend aan de verkoop van de woning. Bij de bezichtiging was ik zelfs niet aanwezig en heeft de notaris zich met een slotenmaker toegang moeten verschaffen.
Ook bij de openbare verkoop was ik uit protest niet aanwezig. Daar heeft echter een vertegenwoordigingsnotaris, aangesteld door de rechtbank, in mijn plaats getekend. Die vertegenwoordigingsnotaris had ik ook op de hoogte gebracht van de situatie en de noodzaak tot onderzoek van de wilsbekwaamheid.
Mijn advocaat heeft op 18-1-2017 nog een brief gestuurd naar de notaris waarin hij schrijft:
Ik ben zo vrij te herinneren aan mijn brief van 12-01-2017, waarbij enerzijds gesteld wordt dat mijn cliënt weliswaar zijn medewerking zou verlenen aan de openbare verkoop, maar daarenboven een duidelijk standpunt ingenomen werd aangaande het aspect van de wilsbekwaamheid van mevrouw Smet.
Ik stel vast dat u dit aspect totaal negeert in uw voormelde e-mail.
Ik herneem dan ook mijn bedenkingen hieromtrent:
1. Het door de raadsman van mevr. Smet voorgelegde attest van dr. Jansen volstaat niet als objectief bewijs van de bekwaamheid van mevr. Smet. Ik verwijs in dat opzicht naar art. 119 juncto art. 121 van de Geneeskundige Plichtenleer, waaruit ondubbelzinnig blijkt dat , wanneer een onderzoek dient te gebeuren door een arts naar de bekwaamheid van een persoon, deze arts niet de behandelend geneesheer kan zijn van de persoon in kwestie.
Wanneer u in uw e-mailbericht van 8 januari 2017 verzocht aan de raadsman van mevr. Smet om een attest voor te leggen van de bekwaamheid van mevr. Smet, dan bevestigde u daarmee de noodzaak van een deskundig onderzoek naar de geestelijke bekwaamheid van mevr. Smet. Bijgevolg zijn de voormelde artikelen uit de Plichtenleer zonder twijfel van toepassing. Ik herhaal dan ook mijn standpunt dat het thans voorliggende attest niet verenigbaar is met het onderzoek waarvan u de noodzaak zelf hebt opgeworpen>.
2. U vindt in bijlage een bondig overzicht van de gebeurtenissen sinds 1998, die de feitelijke achtergrond vormen van het verzoek van Walter Raemaekers naar het onderzoek m.b.t. bekwaamheid van mevr. Smet. Op zijn minst blijken uit dit overzicht sterke indicaties die wijzen op een mogelijke onbekwaamheid en die dus het voormelde deskundig onderzoek verantwoorden, meer zelfs noodzakelijk maken.
3. De afwijzing, zonder meer, door mevr. Smet – bij monde van haar raadsman weliswaar – van het herhaaldelijk geuite voorstel van Walter Raemaekers om een verkoop uit de hand te realiseren, versterkt in hoge mate het vermoeden dat mevr. Smet niet met de vereiste bekwaamheid een beslissing kan nemen in het kader van de huidige vereffening-verdeling. Een dergelijke houding, die ook haar eigen belangen dreigt te schaden, is immers totaal onbegrijpelijk.

Als notaris hebt u de opdracht om de belangen van alle partijen te beschermen.
Het volstaat daarbij niet om louter uit te voeren wat één partij aangeeft te wensen, zeker wanneer er sterke indicaties zijn dat die betrokken partij lijdt aan een complexe medische aandoening.
Ik ben dan ook verplicht om hierbij u te verzoeken:
1. hetzij om de partijen alsnog samen te brengen om een minnelijke vereffening-verdeling te bewerkstelligen en dus de openbare verkoop te vermijden.
2. hetzij, indien mevr. Smet andermaal haar medewerking hiertoe weigert, in uw hoedanigheid van boedelnotaris vervolgens een deskundig onderzoek te vereisen uitgevoerd door een neutraal arts, bij voorkeur met uitgebreide kennis van de problematiek van NAH (niet aangeboren hersenletsel).

Indien uw ambt zou oordelen om, ondanks alle aanwezige indicaties, ondanks de halsstarrige afwijzende houding in hoofde van mevr. Smet en ondanks de herhaalde geuite bereidheid van Walter Raemaekers om een openbare verkoop te vermijden, dan kan ik niet anders dan besluiten dat er minstens een schijn van vooringenomenheid in uw hoofde aanwezig is, in welk geval Walter Raemaekers verplicht zal zijn om uw vervanging te verzoeken?
Ik hoop dat deze maatregel kan vermeden worden.
U zult evenwel willen begrijpen dat de belangen van mijn cliënt ernstig dreigen geschaad te worden en dat het voorliggend attest van dr. Jansen geenszins kan volstaan als bewijs van de bekwaamheid van mevr. Smet, waar mijn cliënt wel degelijk gerechtigd is om duidelijkheid en zekerheid over te krijgen.

Vreemd genoeg moest ik kort nadien bij mijn advocaat komen die me vertelde een brief van de notaris te hebben ontvangen. De brief heb ik nooit te zien gekregen en de inhoud ken ik niet maar vreemd genoeg besloot mijn advocaat daarna zijn diensten op te zeggen. Rest de vraag: wat is hier aan de hand?

Ik sprak met een onafhankelijk notaris en heb de situatie uitgelegd. Ook zij laat mij schriftelijk weten dat eerst een bekwaamheidsonderzoek diende uitgevoerd te worden en intussen de procedure vereffening/verdeling diende opgeschort te worden.

De boedelnotaris heeft dit alles genegeerd.

Er is nog steeds discussie over de verdeling van de gelden. Daarvoor werd de zaak opnieuw naar de rechtbank verwezen.

Om de wilsbekwaamheid te laten onderzoek via de vrederechter hebben we een omstandige medische verklaring nodig. Zij weigert echter zich te laten onderzoeken zodat we die verklaring niet kunnen toevoegen, waardoor de situatie geblokkeerd lijkt te worden.

Die wachtlijst is geregeld. Ik heb intussen een referentieadres.

Terug naar “Echtscheiding”