Dochter wil onderhoudsgeld op haar eigen rekening

Jabbe
Topic Starter
Berichten: 586

Dochter wil onderhoudsgeld op haar eigen rekening

#1 , 1 jaar 1 maand geleden (09 feb 2018 16:42)

Moeder en dochter sturen samen een aangetekend schrijven dat de onderhoudsgelden voortaan op de rekening van de dochter moeten worden gestort in plaats van op die van de moeder.

Het vonnis bij echtscheiding meldde als volgt:
"Veroordelen mijnheer tot betaling van bedrag per maand ten titel van onderhoudsbijdrage voor dochter vanaf maand/jaar".
- Nergens in het vonnis staat vermeld dat dit aan de moeder moet worden betaald.
Omdat mijn dochter minderjarig was, werd uiteraard altijd op de rekening van de moeder betaald.
- Dochter is meerderjarig en woont in op hetzelfde adres als de moeder.
- Mij is onbekend als mijn dochter nog studeert of een inkomen heeft verworven. Geen van beide wil mij daarover inlichten.

Ik weet niet om welke reden dat dit gevraagd wordt.
Zouden er juridische bezwaren of valkuilen kunnen opduiken als ik voortaan inderdaad op de rekening van dochter ga storten, gezien zij nog bij haar moeder inwoont? Is het niet beter dat zij dit op haar rekening ontvangt als zij niet langer bij een van de ouders inwoont?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Sirkii
Berichten: 3011

#2 , 1 jaar 1 maand geleden (09 feb 2018 20:00)

Betaling van onderhoudsgeld dochter stopt als de dochter niet meer ten laste is van uw ex. Vraag dus uw ex een bewijs dat uw dochter nog studeert en stop de betalingen als ze niet meer studeert. Onder voorbehoud. Ik zou als ik uw situatie correct inschat de moeder blijven betalen zolang ze studeert.

Jabbe
Topic Starter
Berichten: 586

#3 , 1 jaar 1 maand geleden (09 feb 2018 22:22)

Ik vermoed dat ze wel nog studeert. Ik weet via een omweg welke studie en wanneer ze er aan begonnen was. Feit is dat noch moeder noch dochter mij dat kenbaar willen maken.

In andere threads werd ook al voorgesteld om in dergelijk geval
- de maandelijkse bijdragen voortaan te storten op een geblokkeerde rekening (in overeenstemming met art 203 B.W.),
- moeder en dochter allebei per AS hiervan op de hoogte te stellen en te verzoeken om het inschrijvingsattest als bewijsstuk van voortgezette studie bij elk nieuw academiejaar voor te leggen
waarna de geblokkeerde sommen kunnen worden vrijgemaakt.

Ik beraad me echter nog waarom ik ofwel verder aan mijn ex ofwel voortaan aan mijn dochter zou moeten storten.
Een vonnis tussen twee partijen strekt tot wet. Ik vraag me bvb af of de brief van mijn ex ook als volmacht geldt t.a.v. mijn dochter.
En als ik als betalende partij ook hierin mijn schriftelijk akkoord zou moeten bevestigen.
En of dit akkoord dan ook nog eens voor de rechtbank moeten worden voorgelegd ter bekrachtiging.

Ik zou liever alles bij het oude laten en dus de moeder blijven doorbetalen, want tenslotte is alimentatie een vergoeding van de ene ouder aan de andere, tenzij het kind niet langer ten laste is van die andere ouder.
De moeder kan immers ook zelf de sommen doorstorten aan onze dochter.

Ik zoek eigenlijk wettelijk correcte argumenten om aan mijn ex uit te leggen dat het behoud van de huidige regeling beter is dan rechtstreeks door te storten. Mijn betoog hierboven lijkt me een goed argument, maar ik heb nog twijfels of dit juridisch steek houdt.

Reclame

mava105
Berichten: 16981
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#4 , 1 jaar 1 maand geleden (10 feb 2018 09:14)

Laat hen, ook aangetekend, weten dat je stopt met het betalen van onderhoudsgeld, totdat je een attest van de school ontvangt waarin bevestigt wordt dat ze er nog is ingeschreven, regelmatig de lessen volgt en in welke richting dat is. En dat vraag je ieder jaar opnieuw.

eylis
Berichten: 7450

#5 , 1 jaar 1 maand geleden (10 feb 2018 14:05)

Kleine aanvulling: het is beter dat je in afwachting van dat schoolattest de eventuele onderhoudsgelden stort op een geblokkeerde rekening. Meldt hen dat ook. Dan krijg je geen problemen. (bijvoorbeeld deurwaarder met uitvoerbaar vonnis enz...)

Jabbe
Topic Starter
Berichten: 586

#6 , 1 jaar 4 weken geleden (19 feb 2018 17:17)

De AS zijn opgemaakt voor moeder en dochter en worden deze week verstuurd.
Voor de geblokkeerde rekening vroeg ik aan mijn bank hoe dat het beste te doen, maar blijkbaar is dat niet zo gemakkelijk te realiseren omdat je in elk geval twee handtekeningen nodig heb voor het lichten van de rekening, en mijn ex kennende zal die daar nooit in meegaan om een akkoord te onderschrijven, laat staan dat zij zou ondertekenen voor vrijmaken van de sommen ter mijner voordeel als zij daar geen recht meer op heeft. Het gaat tenslotte niet om een huurwaarborg.

eylis
Berichten: 7450

#7 , 1 jaar 4 weken geleden (19 feb 2018 20:13)

Het moet niet per sé een dubbel geblokkeerde rekening (met 2 handtekeningen) te zijn: je kan een rekening openen waar je enkel de alim. op stort maar geen andere verrichtingen op verricht. De bank zou je daarin raad kunnen geven hoe je dat het beste doet.

Franciscus
Berichten: 32113

#8 , 1 jaar 4 weken geleden (19 feb 2018 22:03)

Uw ex en bij meerderjarigheid uw dochter dienen de bewijzen te leveren dat er inderdaad nog gestudeerd wordt.
Geef ze daarvoor tijd tot eind van de maand. Daarna best doen wat @Eylis heeft geschreven.
Een AS aan beide + een gewone brief. Wel in de brieven naar elkaar verwijzen en verzenden met een Antwoord / Reponse kaart.
Uw dochter is u ook eerbied verschuldigd en lijkt dus ook gepast dat ze op zijn minst antwoord.'''De onderhoudsplicht van art. 203 BW loopt slechts tot het beëindigen van de opleiding en niet totdat de betrokken minderjarige een eigen inkomen heeft. In praktijk zeker tot einde wachttijd RVA.

HOOFDSTUK V. - VERPLICHTINGEN DIE UIT HET HUWELIJK (OF DE AFSTAMMING) ONTSTAAN. <W 31-03-1987, art. 31>

Art. 203.[1 § 1. De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen. Indien de opleiding niet voltooid is, loopt de verplichting door na de meerderjarigheid van het kind.
§ 2. Met middelen wordt onder andere bedoeld alle beroepsinkomsten, roerende en onroerende inkomsten van de ouders, alsook alle voordelen en andere middelen die hun levensstandaard en deze van de kinderen waarborgen.
§ 3. De langstlevende echtgenoot is gehouden tot de verplichting gesteld in paragraaf 1 ten aanzien van de kinderen van de vooroverleden echtgenoot van wie hij niet de vader of de moeder is, binnen de grenzen van hetgeen hij heeft verkregen uit de nalatenschap van de vooroverledene en van de voordelen die deze hem mocht hebben verleend bij huwelijkscontract, door schenking of bij testament.]1
[2 Deze verplichting vervalt ten aanzien van het kind dat onwaardig is om van de vooroverleden echtgenoot te erven. De rechter schort zijn uitspraak op tot de beslissing die tot onwaardigheid leidt in kracht van gewijsde is getreden. ]2
----------
(1)<W 2010-03-19/05, art. 2, 048; Inwerkingtreding : 01-08-2010; zie ook art. 17>
(2)<W 2012-12-10/14, art. 2, 057; Inwerkingtreding : 21-01-2013>

Art. 203bis.[1 § 1. Elke ouder draagt bij in de kosten die voortvloeien uit de bij artikel 203, § 1, bepaalde verplichting, in verhouding tot zijn respectieve aandeel in de samengevoegde middelen.
§ 2. Onverminderd de rechten van het kind, kan elk van de ouders van de andere ouder diens bijdrage vorderen in de kosten voortvloeiende uit artikel 203, § 1.
§ 3. De kosten omvatten de gewone kosten en de buitengewone kosten.
De gewone kosten zijn alle gebruikelijke kosten met betrekking tot het dagelijkse onderhoud van het kind.
Onder buitengewone kosten wordt verstaan de uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijke budget voor het dagelijkse onderhoud van het kind dat desgevallend als basis diende voor de vaststelling van de onderhoudsbijdragen, overschrijden.
§ 4. Op vraag van één van de ouders kan de [3 familierechtbank]3 de partijen verplichten een rekening te openen bij een door de [2 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]2 op grond van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen vergunde instelling, die bestemd wordt tot de betaling van de bijdragen vastgesteld op grond van artikel 203, § 1.
In dat geval bepaalt de [3 rechtbank]3 minstens :
1° de bijdrage van elk der ouders in de kosten bedoeld in artikel 203, § 1, alsook de sociale voordelen die aan het kind toekomen die op deze rekening gestort dienen te worden;
2° het maandelijks tijdstip waarop deze bijdragen en sociale voordelen gestort dienen te worden;
3° de wijze waarop over de op deze rekening gestorte sommen kan worden beschikt;
4° de kosten die betaald worden met deze gelden;
5° de organisatie van het toezicht op de uitgaven;
6° de manier waarop tekorten aangevuld zullen worden;
7° de bestemming van de overschotten die op deze rekening gestort worden.
Stortingen van bijdragen gedaan ter uitvoering van dit artikel, worden beschouwd als betalingen van onderhoudsbijdragen in het kader van de in artikel 203, § 1, gedefinieerde onderhoudsverplichting.]1
----------
(1)<W 2010-03-19/05, art. 3, 048; Inwerkingtreding : 01-08-2010; zie ook art. 17>
(2)<W 2011-03-03/01, art. 331; Inwerkingtreding : 01-04-2011>
(3)<W 2013-07-30/23, art. 19, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

Art. 203ter.[1 Indien de schuldenaar een van de verplichtingen opgelegd bij de artikelen 203, 203bis, 205, 207, 336 of 353-14, van dit Wetboek of de krachtens artikel 1288, eerste lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek of de krachtens een notariële of gehomologeerde overeenkomst tussen partijen aangegane verbintenis niet nakomt, kan de schuldeiser, onverminderd het recht van derden, zich voor de vaststelling van het bedrag van de uitkering en voor de tenuitvoerlegging van het vonnis doen machtigen om, met uitsluiting van voornoemde schuldenaar, onder de voorwaarden en binnen de grenzen door het vonnis gesteld, de inkomsten van deze laatste of iedere andere hem door een derde verschuldigde geldsom te ontvangen.
In alle geval staat de [2 familierechtbank]2 de machtiging toe indien de onderhoudsplichtige zich gedurende twee, al dan niet opeenvolgende, termijnen in de loop van twaalf maanden die aan het indienen van het verzoekschrift voorafgaan, geheel of ten dele onttrokken heeft aan zijn verplichting tot betaling van levensonderhoud uitgezonderd ingeval de [2 familierechtbank]2 anders oordeelt, wegens uitzonderlijke omstandigheden eigen aan de zaak.
De rechtspleging en de bevoegdheden van de rechter worden geregeld volgens de artikelen 1253ter tot 1253quinquies van het Gerechtelijk Wetboek.
Het vonnis kan worden tegengeworpen aan alle tegenwoordige of toekomstige derden-schuldenaars, na kennisgeving door de griffier bij gerechtsbrief op verzoek van de eiser.
Wanneer het vonnis ophoudt gevolg te hebben, geeft de griffier daarvan bericht aan de derden-schuldenaars bij gerechtsbrief.
De griffier vermeldt in zijn kennisgeving wat de derdeschuldenaar moet betalen of ophouden te betalen.]1
----------
(1)<W 2010-03-19/05, art. 4, 048; Inwerkingtreding : 01-08-2010; zie ook art. 17>
(2)<W 2013-07-30/23, art. 20, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

Art. 203quater.[1 § 1. De krachtens artikel 203, § 1, bepaalde onderhoudsbijdrage, vastgesteld hetzij bij vonnis overeenkomstig artikel 1321 van het Gerechtelijk Wetboek, hetzij bij overeenkomst, wordt van rechtswege aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
Deze basisbijdrage is gebonden aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het vonnis dat de bijdrage van elk van de ouders bepaalt, wordt uitgesproken, tenzij de [2 rechtbank]2 er anders over beslist. Om de twaalf maanden wordt het bedrag van de bijdrage van rechtswege aangepast in verhouding tot de verhoging of de verlaging van het indexcijfer van de consumptieprijzen van de overeenstemmende maand.
Deze aanpassing wordt op de bijdrage toegepast vanaf de vervaldag die volgt op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het in aanmerking te nemen nieuwe indexcijfer.
De [2 rechtbank]2 kan nochtans een andere formule toepassen voor de aanpassing van de onderhoudsbijdrage. De partijen kunnen eveneens bij overeenkomst afwijken van deze aanpassingsformule.
§ 2. In het belang van het kind, kan de [2 rechtbank]2 op vraag van één van de partijen beslissen dat de onderhoudsbijdrage van rechtswege verhoogd wordt in de door hem bepaalde omstandigheden.]1
----------
(1)<Ingevoegd bij W 2010-03-19/05, art. 5, 048; Inwerkingtreding : 01-08-2010; zie ook art. 17>
(2)<W 2013-07-30/23, art. 21, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

Art. 204. Het kind heeft tegen zijn ouders geen vordering tot het bekomen van een stand, hetzij als huwelijksuitzet, hetzij op een andere wijze.

Jabbe
Topic Starter
Berichten: 586

#9 , 1 jaar 4 weken geleden (20 feb 2018 16:20)

Mijn ex kan natuurlijk wel een deurwaarder op mij af sturen om de niet-op-haar-rekening-gestorte sommen op te eisen op basis van het vonnis. Ze is niet aan haar proefstuk toe.
Ik vraag me dan af of de beslagrechter of zelfs de gdw genoegen neemt met de AS aan beide dames en het storten op een aparte rekening om de vorderingen teniet te doen.

Franciscus
Berichten: 32113

#10 , 1 jaar 4 weken geleden (20 feb 2018 17:00)

Dan betaald u deze maand nog en gaat direct naar de familierechtbank desnoods in kortgeding.
Met de mededeling dat u uiteraard alle teveel betaalde alimentatie zal terugeisen aan de moeder en of dochter.
Misschien eenvoudig houden betalen aan moeder en moeder dagvaarden.

Jabbe
Topic Starter
Berichten: 586

#11 , 1 jaar 3 weken geleden (22 feb 2018 16:58)

Ik heb eerlijk gezegd geen zin in procederen (en opnieuw een advocaat zoeken die in Brussel pleit, niet mijn arrondissement) en veel tijd instoppen, dus als het kan probeer ik dit te vermijden.

Wat ik wel wil doen is het zo correct mogelijk houden, en een vorm van waarschuwing aan te brengen in mijn AS aan ex.
Bvb. als ex zinnens zou zijn om een GDW in te schakelen omdat de betalingen (op basis van het vonnis) niet langer op haar rekening worden gestort, dat ik in mijn AS vermeld dat ik de griffier van de bevoegde familierechtbank per AS in kennis stel van mijn voornemens (met de brief aan ex in bijlage).
Ik weet echter niet of dit ook effectief zou werken en of een rechtbank dit wel aanvaardbaar vindt om op die manier te werken.

Jabbe
Topic Starter
Berichten: 586

#12 , 11 maand 6 dagen geleden (13 apr 2018 16:14)

Ondertussen anderhalve maand verder (en drukke bezigheden).
Ik had juridisch advies ingewonnen. Omwille van het uitvoerbaar vonnis werd het storten op een geblokkeerde rekening mij afgeraden. Een deurwaarder zou er zowiezo aan te pas komen.

Per AS heb ik mijn ex laten weten dat ik niet op de hoogte ben van eventuele voortgezette studies, ik er kan van uitgaan dat onze docher niet meer studeert en wellicht een job heeft, en dat ik aldus via de familierechtbank een verzoek tot beëindiging van het vonnis kan indienen.
Ook aan mijn dochter heb ik een omstandige uitleg gegeven.
Het aangetekend schrijven werd echter geweigerd en teruggestuurd. De brief aan mijn dochter zal wel gelezen zijn.
Tot nog toe geen antwoord bekomen en ik moet er wellicht ook geen verwachten.
Ik wil mijn kind niet ontrieven; haar welzijn gaat mij voor. En van de onderhoudsbijdrage word ik ook niet armer, maar ik wil niet dat mijn ex ervan profiteert als zij daar geen recht meer op heeft.

Ik beraad me nu op de volgende stap, maar mijn vrouw is heel bang om terug in een nieuwe juridische carroussel verzeild te raken waar niets positiefs uit komt. Indien mijn dochter wel nog studeert, is dat goed nieuws, maar verandert er niets aan de huidige situatie.
Voor ik naar de FRB stap moet ik een goed argument vinden om voor te leggen dat mijn ex verplicht om mij de nodige informatie over de studies te verschaffen bij ieder nieuw schooljaar of wanneer mijn dochter na (af)studeren een volwaardig inkomen verwerft.

Franciscus
Berichten: 32113

#13 , 11 maand 6 dagen geleden (13 apr 2018 23:59)

Er was van hun al een AS dat ze zelf voorstelde aan de dochter te betalen. Daar kan een GDW weinig tegen doen. Heeft de dochter haar rekening laten weten?
De AS wordt geacht aangekomen te zijn - pech dat ze deze niet afgehaald hebben of geweigerd bij aanbieding.

Argument is de wet.
in het vonnis staat daar iets van co- gezagsouderschap en co-verblijfsouderschap?
In principe worden de gezagsbeslissingen door beide ouders genomen in overleg...
Geen respect naar ouders en niet opvolgen vonnis.

Jabbe
Topic Starter
Berichten: 586

#14 , 11 maand 3 dagen geleden (16 apr 2018 18:06)

Mijn ex heeft een bankswitch uitgevoerd en mijn dochter heeft nu samen met haar moeder elk hun rekening staan op de nieuwe bank. Bij die bank liet mijn ex een domiciliëringsopdracht opstellen waarin elk voor dochter bestemd bedrag van onderhoudsgeld vanaf nu op de rekening van dochter wordt ontvangen in plaats van die in eigen naam (ex) op de oude bankrekening. Moeder en dochter hebben samen ondertekend en per AS naar mij gestuurd.
Wat betreft co-ouderschap (gezag en gelijk verdeeld verblijf): die is voorbij sedert mijn dochter meerderjarig is geworden. Voor het vonnis ben ik enkel nog gebonden aan de onderhoudsplicht.

Jabbe
Topic Starter
Berichten: 586

#15 , 11 maand 3 dagen geleden (16 apr 2018 18:08)

Mijn ex heeft een bankswitch uitgevoerd en mijn dochter heeft nu samen met haar moeder elk hun rekening staan op de nieuwe bank. Bij die bank liet mijn ex een domiciliëringsopdracht opstellen waarin elk voor dochter bestemd bedrag van onderhoudsgeld vanaf nu op de rekening van dochter moet worden ontvangen in plaats van die in eigen naam (ex) op de oude bankrekening. Moeder en dochter hebben samen ondertekend en per AS naar mij gestuurd.
Ik blijf echter storten op het nieuwe rekeningnr van mijn ex. Zij kan zelf beslissen om door te storten aan onze dochter. (dat liet ik ook in mijn schrijven weten).

Wat betreft co-ouderschap (gezag en gelijk verdeeld verblijf): die is voorbij sedert mijn dochter meerderjarig is geworden. Voor het vonnis ben ik enkel nog gebonden aan de onderhoudsplicht.

Terug naar “Echtscheiding”