Vraag ivm alimentatie

sterretje2
Topic Starter
Berichten: 90
Juridisch actief: Nee

Vraag ivm alimentatie

#1 , 12 apr 2016 10:42

Ex moet 150 euro alimentatie geld betalen.
Er zou nog een factuur zijn van de gemeente waar ik zou moeten bijleggen.
Omdat ik eerst wil kijken of dat wel zo is, heb ik dat nog niet betaald.
Ex heeft de helft van de factuur afgetrokken van de alimentatie en dat terwijl hij de andere kosten (psycholoog, kinderartsen,...) niet wil betalen, terwijl dat wel zo opgesteld is.

Mag hij dit zomaar doen?

Jureca
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Benieuwd naar jouw juridische opties? Jureca begeleidt jou aan de geschikte oplossing. Klik hier om jouw situatie te beschrijven en we nemen binnen de 24 uur met jou contact op voor persoonlijke begeleiding
Madeliefje35
Berichten: 161

#2 , 12 apr 2016 12:20

Daarin moet je overeenkomen, maar het is niet slim van hem. Alimentatie mag je afhouden van je belastingen, maar enkel het bedrag dat werkelijk betaald is (bewijzen via rekeninguittreksels). Voor hem was het beter om de alimentatie volledig te betalen en dat jij dan het deel stort aan hem.

sterretje2
Topic Starter
Berichten: 90
Juridisch actief: Nee

#3 , 12 apr 2016 12:27

Maar hij mag toch niet zonder mijn weten dat bedrag aftrekken van de alimentatie?

Reclame

Madeliefje35
Berichten: 161

#4 , 12 apr 2016 20:12

Nee, niet zonder je medeweten.
Klacht neerleggen, luisteren bij DAVO en/of gerechtsdeurwaarder inschakelen.

sterretje2
Topic Starter
Berichten: 90
Juridisch actief: Nee

#5 , 12 apr 2016 20:57

bedankt, ik wist niet dat je hier een klacht voor kon neerleggen.

Franciscus
Berichten: 36382

#6 , 13 apr 2016 00:09

De klacht dient u als er 2 maanden geen alimentatie betaald wordt neergelegd worden bij de politie. (familieverlating)

* Het is nu wel de familierechtbank ipv de vrederechter die bevoegd is voor de burgerlijke procedure
Het blijft de strafrechtbank die bevoegd is wegens het niet opvolgen van een vonnis.
Art. 391bis.<W 05-07-1963, art. 1> Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] of met een van die straffen alleen, onverminderd de toepassing van strengere straffen, indien daartoe grond bestaat, wordt gestraft hij die, na door een rechterlijke beslissing waartegen geen verzet of hoger beroep meer openstaat, te zijn veroordeeld om een uitkering tot onderhoud te betalen aan zijn echtgenoot, aan zijn bloedverwanten in de nederdalende of in de opgaande lijn, meer dan twee maanden vrijwillig in gebreke blijft de termijnen ervan te kwijten. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
(Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die, in de omstandigheden omschreven in het eerste lid, niet voldoet aan de verplichtingen bepaald in de artikelen 203bis, 206, 207, 301, 303, (...) 336 (en 353-14 van het Burgerlijk Wetboek) en in de artikelen 1288, 3° en 4°, (...) van het Gerechtelijk Wetboek.) <W 31-03-1987, art. 93> <W 2003-04-24/32, art. 6, 045; Inwerkingtreding : 01-09-2005> <W 2007-04-27/00, art. 40, 1°, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
Dezelfde straffen zijn van toepassing op de echtgenoot die zich vrijwillig geheel of ten dele onttrekt aan de gevolgen van de machtiging door de rechter verleend krachtens (de artikelen 203ter, 221 en (301, § 11) van het Burgerlijk Wetboek en [3 1253ter/5 en 6]3, (...) van het Gerechtelijk Wetboek) wanneer tegen die machtiging geen verzet of hoger beroep meer openstaat. <W 31-03-1987, art. 93> <W 2007-04-27/00, art. 40, 2° en 3°, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
Hetzelfde geldt voor de echtgenoot die, na te zijn veroordeeld, hetzij tot een van de verplichtingen op de niet-nakoming waarvan door de eerste twee leden van dit artikel straf is gesteld, hetzij ingevolge (de artikelen 203ter, 221 en (301, § 11) van het Burgerlijk Wetboek en [3 1253ter/5 en 6]3, (...) van het Gerechtelijk Wetboek) zich vrijwillig ervan onthoudt de door de sociale wetgeving voorgeschreven formaliteiten te vervullen en zijn echtgenoot of zijn kinderen aldus berooft van de voordelen waarop zij aanspraak konden maken. <W 31-03-1987, art. 93> <W 2007-04-27/00, art. 40, 2 en 3°, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
[1 Dezelfde straffen zijn van toepassing op elke bloedverwant in de rechte nederdalende lijn die veroordeeld is tot onderhoudsplicht, en die vrijwillig nalaat de door de sociale wetgeving voorgeschreven formaliteiten te vervullen en aldus een bloedverwant in de opgaande lijn berooft van de voordelen waarop deze aanspraak kon maken.]1
(Dezelfde straffen gelden voor eenieder die het toezicht op de gezinsbijslag of andere sociale uitkeringen vrijwillig belemmert, door na te laten de nodige documenten te bezorgen aan de instellingen belast met de vereffening van die uitkeringen, door valse of onvolledige aangiften te doen, of door de bestemming te wijzigen die de persoon of de overheid, aangewezen overeenkomstig artikel 29 van (de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade), eraan gegeven heeft.) <L 2005-08-10/62, art. 2, 054 ; Inwerkingtreding : 02-09-2005> <W 2006-05-15/35, art. 21; 056; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
In geval van een tweede veroordeling wegens een van de in dit artikel omschreven misdrijven, gepleegd binnen een termijn van vijf jaar te rekenen van de eerste, kunnen de straffen worden verdubbeld.
[2 In geval van een veroordeling wegens een van de in dit artikel omschreven misdrijven, kan de rechter eveneens het verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig uitspreken overeenkomstig de artikelen 38 tot 41 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.]2
----------
(1)<W 2011-11-26/19, art. 9, 084; Inwerkingtreding : 02-02-2012>
(2)<W 2014-05-12/07, art. 12, 107; Inwerkingtreding : 01-08-2014>
(3)<W 2013-07-30/23, art. 239, 108; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

Art. 391ter. <W 05-07-1963, art. 2> Wanneer een persoon meer dan twee maanden in gebreke is gebleven te voldoen aan een van de verplichtingen op de niet-nakoming waarvan door artikel 391bis straf is gesteld, kan hij voor de vrederechter* worden opgeroepen op verzoek van belanghebbenden of van het openbaar ministerie. De oproeping geschiedt door middel van een aangetekende brief, door de griffier getekend en verzonden met een bericht van ontvangst.
De vrederechter neemt de verklaringen van de partijen af en maakt van een en ander een proces-verbaal op, dat hij aan de procureur des Konings doet toekomen.


http://jeugdrecht.be/?action=artikel_detail&artikel=317

Terug naar “Echtscheiding”