Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Jabbe
Berichten: 580

Re: Belasting: Opcentiemen voor niet-inwoners van België

#16 , 1 jaar 4 maand geleden (04 jun 2017 21:28)

Ik vind een uitleg terug bij de gemeente Laakdal ivm het verschil tussen opcentiemen en gemeentebelastingen:

Opcentiemen of aanvullende belastingen en eigen gemeentebelastingen
Bij opcentiemen of aanvullende belastingen moet de gemeenteraad enkel de aanslagvoet van de belasting vaststellen. Die aanslagvoet wordt vastgesteld als percentage van het bedrag van de basisbelasting. De andere modaliteiten van de belasting (de belastbare grondslag, de aanduiding van de belastingplichtige, de berekening van de belasting, eventuele vrijstellingen, eventuele aangifteverplichting ...) worden overgenomen van de basisbelasting.
Ook de inning gebeurt samen met de basisbelasting. Het aandeel dat bestemd is voor de gemeente wordt later doorgestort.
Bezwaren worden eveneens behandeld door de overheid die de basisbelasting heeft gevestigd.
Die basisbelasting is vastgesteld door de federale of door de gewestelijke overheid. De twee belangrijkste aanvullende belastingen zijn de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing.
De basisbelasting voor de aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) is de personenbelasting; dit is een belasting op het inkomen van natuurlijke personen, gevestigd en geïnd door de federale overheid.
De basisbelasting voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) is de onroerende voorheffing; dit is een belasting op het kadastraal inkomen, gevestigd en geïnd door de gewestelijke overheid. Het is de Vlaamse Belastingdienst die instaat voor de inning en de doorstorting van het gemeentelijk aandeel.
APB en OOV samen leveren ongeveer 80 % van de fiscale ontvangsten van de gemeenten op.
Er kunnen ook opcentiemen geheven worden op de gewestelijke belasting:
- op leegstand van woningen;
- op leegstand van bedrijfsruimten;
- op de gewestelijke milieuheffing bedoeld in artikel 47 van het afvaldecreet.
Daarnaast kunnen de gemeenten ook eigen belastingen vestigen op specifieke activiteiten, situaties of toestanden.
De gemeenteraad moet hier zelf de belastbare grondslag bepalen, de belastingplichtige aanduiden, het tarief vaststellen, in eventuele vrijstellingen voorzien, ... .
Vestiging en invordering van eigen belastingen
De voornaamste regels voor de vestiging, de invordering en de geschillenbeslechting zijn bepaald in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenbeslechting van de provincie- en gemeentebelastingen. Dit decreet laat de raad toe te kiezen tussen kohierbelastingen of contantbelastingen. Het verschil is de wijze van inning: kohierbelastingen worden opgenomen in een kohier, contantbelastingen worden contant geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs.
Voor kohierbelastingen kan de gemeente in een aangifteverplichting voorzien. Overtredingen van die aangifteverplichting kunnen gepaard gaan met een door de gemeenteraad bepaalde belastingverhoging. Die verhoging mag maximaal het dubbele van de verschuldigde belasting bedragen.

stefdee@hotmail.com
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

#17 , 1 jaar 1 dag geleden (19 okt 2017 10:40)

Ik heb inderdaad ook vastgesteld dat men 7% "opcentiemen" aanrekent. Bij navraag (na uren proberen en nooit iemand aan de lijn krijgen...) zei de medewerker van de belastingsdienst dat deze opcentiemen in princiepe een "soort" gemeentebelasting is. Verdoken maar wettelijke aftroggelarij van de belgische staat dus. Ik woon sinds een paar jaar in Duitsland en trek een pensioen vanuit Belgie. Ik heb jarenlang voor de Belgische Staat gewerkt. Heb jarenlang mijn belastingen betaald zonder gefoefel.

Voor een gemeentebelasting staat wel iets in de plaats : men kan beroep doen op alle mogelijke gemeentediensten. Wanneer ik bvb. een nieuwe identiteitskaart of paspoort nodig heb, moet ik me wenden tot de ambassade van Berlijn (het Konsulaat in Keulen sloot immers vorig jaar de deuren wegens "te duur" !?!). Van "opcentiemen" wordt ik alleen maar armer. Een Belgische onderdaan gehuisvest in Belgie betaald die dan ook "opcentiemen" bovenop de Federale belasting, de gewestelijke belasting en de gemeentebelasting ? Indien het antwoord hierop "neen" is, dan is er sprake van een discrimatoire maatregel en kan dit in princiepe toch juridisch aangevochten worden ?

Bij wie kan ik terecht of wie heeft raad ?

Jabbe
Berichten: 580

#18 , 1 jaar 1 dag geleden (19 okt 2017 13:00)

Eerst voor wat betreft het verschil tussen opcentiemen en gemeentebelasting: het zijn allebei gemeentebelastingen, maar verschillen in de wijze van inning.

1.4.4 Opcentiemen of aanvullende belastingen en eigen belastingen
Het onderscheid tussen opcentiemen of aanvullende belastingen en eigen belastingen heeft te maken met de wijze van vestiging.

Bij opcentiemen of aanvullende belastingen is de grondslag van de belasting eigenlijk het bedrag van een belasting die geheven wordt door een centrale overheid. Dat bedrag wordt door de gemeente verhoogd met een bepaald percentage. Alle andere voorwaarden van de hoofdbelasting worden impliciet overgenomen: het belastbaar voorwerp, de berekening, de aanwijzing van de belastingschuldige, de vrijstellingen en de verminderingen. Meestal wordt ook de inning van de opcentiemen of de aanvullende belasting uitgevoerd door de overheid die de hoofdbelasting vestigt. Ook de behandeling van de bezwaren gebeurt samen met de bezwaren over de hoofdbelasting.
De meest bekende voorbeelden zijn de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting geheven door de federale staat (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing, geheven door het Vlaamse gewest (OOV). Dit zijn meteen ook de twee belangrijkste gemeentebelastingen.

Bij eigen gemeentebelastingen bepaalt de gemeenteraad alle elementen van het belastingreglement: het belastbaar voorwerp, de berekening, de aanwijzing van de belastingschuldige, de vrijstellingen en de verminderingen. De vestiging, de invordering en de geschillenbeslechting van deze belastingen is geregeld door het decreet van 30 mei 2008.


Gemeentebelasting:
Wat is de gemeentebelasting?

De gemeenten mogen een aanvullende belasting vestigen op de personenbelasting.

Deze belasting wordt berekend door een percentage toe te passen op de basispersonenbelasting.

Alle inwoners van de gemeente die onderworpen zijn aan de personenbelasting zijn ook onderworpen aan de gemeentebelasting.

Hoe wordt de gemeentebelasting geïnd?

De gemeentebelasting wordt samen met de personenbelasting geïnd. U vindt de bedragen van de gemeentebelasting helemaal op het einde van het aanslagbiljet. U krijgt dus geen aparte aanslag voor deze belasting.

Wat zijn de tarieven van de gemeentebelasting?

Elke gemeente legt elk jaar het tarief van de gemeentebelasting voor haar grondgebied vast. Zie lijst met tarieven per gemeente

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/gemeentebelasting

Wat is nu weer het voordeel van wonen in bvb Koksijde, De Panne of Knokke?
Elke gemeente mag een gemeentebelasting heffen. In de meeste gemeenten schommelt het percentage tussen de 6 à 8%. Maar Knokke en Koksijde bv. hebben een gemeentebelasting van nul procent. Deze gemeentebelasting wordt geheven over de belasting die u op uw inkomen betaalt. Heeft u bv. 100 000 EUR inkomen dan zal u meer dan 3000 EUR aan gemeentebelasting betalen. Deze belasting kan bespaard worden door bv. in Knokke te gaan wonen.
[Bespaarbelastingen.be]

Opcentiemen:
Bij opcentiemen of aanvullende belastingen moet de gemeenteraad enkel de aanslagvoet van de belasting vaststellen; die aanslagvoet wordt vastgesteld als percentage van het bedrag van de basisbelasting. De andere modaliteiten van de belasting (de belastbare grondslag, de aanduiding van de belastingplichtige, de berekening van de belasting, eventuele vrijstellingen, eventuele aangifteverplichting ...) worden overgenomen van de basisbelasting. Ook de inning gebeurt samen met de basisbelasting. Het aandeel dat bestemd is voor de gemeente wordt later doorgestort.
Bezwaren worden eveneens behandeld door de overheid die de basisbelasting heeft gevestigd.

Die basisbelasting is vastgesteld door de federale of door de gewestelijke overheid. De twee belangrijkste aanvullende belastingen zijn de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV).

De basisbelasting voor de aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) is de personenbelasting; dit is een belasting op het inkomen van natuurlijke personen, gevestigd en geïnd door de federale overheid.

De basisbelasting voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) is de onroerende voorheffing; dit is een belasting op het kadastraal inkomen, gevestigd en geïnd door de gewestelijke overheid. Het is de Vlaamse Belastingdienst die instaat voor de inning en de doorstorting van het gemeentelijk aandeel.

APB en OOV samen leveren ongeveer 80 % van de fiscale ontvangsten van de gemeenten op.

Er kunnen ook opcentiemen geheven worden op de gewestelijke belasting:

- op leegstand van woningen
- op leegstand van bedrijfsruimten
- op de gewestelijke milieuheffing bedoeld in artikel 47 van het afvaldecreet

Daarnaast kunnen de gemeenten ook eigen belastingen vestigen op specifieke activiteiten, situaties of toestanden.

De gemeenteraad moet hier zelf de belastbare grondslag bepalen, de belastingplichtige aanduiden, het tarief vaststellen, in eventuele vrijstellingen voorzien, ......
[gemeente.be]

Mispak u echter niet als u zich vestigt in een gemeente zonder of met een erg lage gemeentebelasting. Waarom niet? Er bestaat immers naast de gemeentebelasting ook nog zoiets als ‘opcentiemen’.
Wat zijn dit? Heeft u een villa of een appartement in Knokke, dat betaalt u onroerende voorheffing’. Deze onroerende voorheffing wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen van het onroerend goed. En nu wordt het tarief van deze onroerende voorheffing mede bepaald door de gemeentelijke opcentiemen. Zo stellen we vast dat in Koksijde de gemeentelijke opcentiemen erg hoog zijn, één van de hoogste zelfs van West Vlaanderen. U betaalt voor alle duidelijkheid altijd die opcentiemen op uw pand, of u nu in de gemeente woont of niet.
[Bespaarbelastingen.be]

Reclame

Jabbe
Berichten: 580

#19 , 1 jaar 1 dag geleden (19 okt 2017 13:24)

Opcentiemen voor niet-inwoners.

....niet-inwoners die een aangifte invullen omdat hun inkomsten worden samengevoegd of omdat hun inkomsten door middel van een aangifte worden geregulariseerd (optionele regularisatie).
In het algemeen worden de regels voor de personenbelasting toegepast om het bedrag van de belastbare inkomsten te bepalen in de BNI/np. Er zijn enkele specifieke regels voor de BNI, zoals het feit dat enkel beroepskosten die betrekking hebben op in België belastbare beroepsinkomsten aftrekbaar zijn van de BNI/np. De belasting wordt volgens hetzelfde progressieve tarief berekend als de personenbelasting.
In alle gevallen wordt de belasting verhoogd met zes opcentiemen (forfaitair tarief), uitsluitend ten bate van de Staat en niet, zoals in de personenbelasting, ten bate van de gemeenten en agglomeraties. De berekeningswijze van die opcentiemen is dezelfde als die die toegepast wordt in de personenbelasting (artikel 245, eerste lid, WIB92 zoals gewijzigd door de voornoemde wet van 8 mei 2014).


Om de belasting te berekenen wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende categorieën van niet-inwoners (zie onderaan). De voornaamste verschillen zijn:
• Niet-inwoners met een tehuis of daarmee gelijkgestelden worden volgens nagenoeg dezelfde regels belast als inwoners die onderworpen zijn aan de personenbelasting. Zo hebben ze bijvoorbeeld het voordeel van het huwelijksquotiënt, het vrijgestelde gedeelte voor de meewerkende echtgenoot, de verhogingen voor kinderen ten laste, de aftrekbare kosten en de belastingverminderingen.
• Bevoorrechte niet-inwoners zonder tehuis hebben sommige van de voordelen die nietinwoners met een tehuis genieten. Sommige van die voordelen worden bepaald en evenredig toegepast volgens de niet-discriminatieclausule die is opgenomen in het DBV ondertekend door België en het betrokken verblijfsland.
• Niet-inwoners zonder tehuis in België genieten nagenoeg geen enkel voordeel. Ze worden op een onpersoonlijke wijze belast, dat wil zeggen dat er geen rekening gehouden wordt met hun persoonlijke situatie (geen aftrekbare kosten, geen huwelijksquotiënt, geen vrijgesteld gedeelte…).
Voor de berekening van de BNI/np en ongeacht de categorie van niet-inwoners waartoe ze behoren, worden gehuwde niet-inwoners of wettelijk samenwonenden als alleenstaanden beschouwd als slechts een van de echtgenoten inkomsten verkrijgt in België die onderworpen zijn aan de BNI/np en de andere beroepsinkomsten van Belgische oorsprong verwerft die bij overeenkomst vrijgesteld zijn of beroepsinkomsten van buitenlandse oorsprong die hoger zijn dan 10.090,00 euro.
In het geval van een gezamenlijke belastingaanslag moeten echtgenoten en wettelijk samenwonenden tot dezelfde categorie van niet-rijksinwoners
worden gerekend.


Als de belastingadministratie te maken heeft met een niet-inwoner met inkomsten van Belgische oorsprong, dan moet ze nagaan of België en het land van zijn woonplaats aan een DVB gebonden zijn en als dat zo is, of België krachtens die overeenkomst de bevoegdheid heeft om die inkomsten te belasten. Als dat laatste het geval is, zal de heffingsbevoegdheid worden bepaald op grond van het DVB. Als er geen DVB is, dan zal België belastingen heffen overeenkomstig de bepalingen van het WIB92 inzake BNI, met een risico op dubbele belastingheffing.


1.3 Categorieën van BNI/np-belastingplichtigen
De niet-inwoners worden onderverdeeld in vier categorieën, die bepalend zijn voor de belastbare
grondslag voor de BNI:

1) Niet-inwoners zonder tehuis in België
Deze belastingplichtige niet-rijksinwoners hadden gedurende de hele belastbare periode geen tehuis in België. Hun belastingstelsel wordt gekenmerkt door een grote depersonalisering van de belasting (geen enkele aftrekbare uitgave, geen huwelijksquotiënt of toekenning van een deel aan de meewerkende echtgenoot, geen vrijgestelde quotiteit).

2) Niet-inwoners met tehuis in België
Deze belastingplichtige niet-rijksinwoners hadden gedurende de hele belastbare periode een tehuis in België. In die categorie horen alleen de buitenlandse onderzoekers en kaderleden voor wie een specifiek aanslagstelsel geldt.

3) Niet-inwoners gelijkgesteld met niet-inwoners met tehuis in België
Deze gelijkgestelden met niet-rijksinwoners met tehuis in België hebben geen tehuis in België maar verkrijgen er minstens 75 % van al hun belastbare beroepsinkomsten.

4) Bevoorrechte niet-inwoners zonder tehuis in België
Niet-inwoners die in België belastingplichtig zijn voor de BNI/np en die in Frankrijk, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg verblijven, kunnen afhankelijk van hun gezinstoestand aanspraak maken op een aantal voordelen (persoonlijke aftrekken, abattementen en belastingverminderingen…). Dat voorrecht vloeit voort uit een niet-discriminatiebepaling in het dubbelbelastingverdrag tussen België en hun land van verblijf.

Niet-inwoners met inkomsten in België (of hun mandataris) moeten op eigen initiatief een BNI/np-aangifteformulier aanvragen bij de AAFisc of een formulier invullen dat ze op de website van de FOD Financiën kunnen vinden. Vervolgens versturen ze hun aangifte naar aan het bevoegde controlekantoor. Ze moeten elke adreswijziging bij de belastingadministratie melden.

[Rekenhof.be: Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel over Belasting van niet-inwoners
natuurlijke personen, november 2014]


Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Belastingen, BTW & Accijnzen”