Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
liesje87
Topic Starter
Berichten: 4
Reputation: 0
Juridisch actief: Nee

personenbelasting deel 2 - bijberoep

#1 , 1 jaar 1 maand geleden (19 mei 2017 15:33)

Hallo allemaal,

ik startte vorig jaar als zelfstandige life-coach in bijberoep (met btw-vrijstelling) en moet dus nu voor de eerste keer deel 2 van de belastingen invullen. Ik heb hierbij nog een paar vragen:
- Welke bijlagen moet ik toevoegen? Ik hou zelf mijn (vrij beperkte, enkelvoudige) boekhouding bij in excel. Is het voldoende (en wel/niet aangeraden?) dat ik mijn aankoop- en verkoopdagboek toevoeg? Welke voor- of nadelen kan dit hebben?
- Ik heb in 2016 een opleiding gevolgd die deels gesubsidieerd werd door de KMO-portefeuille. Ik heb uit een adviesgesprek met een boekhouder begrepen dat ik die subsidie in mijn verkoopdagboek als een bedrijfsopbrengst ('uitzonderlijke opbrengst') moet inschrijven. Moet ik deze dan ook bijtellen bij wat ik in vak 1600 aangeef als brutowinst?
- aangezien al mijn klanten particuliere klanten zijn, moet ik geen facturen uitschrijven maar enkel een dagontvangstenboek bijhouden. Ben ik verplicht om voor elke klant een aantal gegevens bij te houden en zo ja de welke? Of is enkel een naam voldoende?

Alvast bedankt voor jullie hulp!

Jabbe
Berichten: 504
Reputation: 4

#2 , 1 jaar 1 maand geleden (19 mei 2017 16:44)

- Uw boekhouding gewoon bijhouden voor wanneer je controle krijgt; je hoeft dit niet bij de aangifte te voegen.
- Zelfstandige in bijberoep, in uw geval life-coach (gezondheid, welzijn) wordt normaal ingevoerd in Vak XIX code 1650.
- Opleidingen zijn beroepskosten (geen opbrengst) en worden ingegeven onder code 1657.
- Gegevens van de klanten goed bijhouden voor als er controle is, want uw inkomsten moet je bewijzen aan hand van de klantenlijst en het aantal sessies per klant. Ze mogen daartoe ook uw agenda napluizen.

Jabbe
Berichten: 504
Reputation: 4

#3 , 1 jaar 1 maand geleden (19 mei 2017 16:46)

Klantgegevens zijn naam, adres, telefoon en eventueel geboortedatum.
Andere gegevens, bvb. de anamneses en notities die u over de gesprekken bijhoudt, hebben ze geen zaken mee.

Reclame

liesje87
Topic Starter
Berichten: 4
Reputation: 0
Juridisch actief: Nee

#4 , 1 jaar 1 maand geleden (19 mei 2017 17:13)

Heel erg bedankt voor je reactie en antwoorden!

Ik had begrepen dat codes 1650 en 1657 enkel voor vrije beroepen waren en dat life-coaching daar niet onder valt?

Voor de opleiding met de KMO-portefeuille is het een dubbel verhaal: het is inderdaad een kost, maar ik heb die niet helemaal zelf betaald aangezien de overheid 40% van het opleidingsbedrag betaald heeft en dat stuk van het bedrag dat de overheid betaald heeft is voor mij blijkbaar een opbrengst. Zo had ik het althans begrepen uit de uitleg van de boekhouder.

Jabbe
Berichten: 504
Reputation: 4

#5 , 1 jaar 1 maand geleden (20 mei 2017 14:21)

In zowel Vak XVIII en vak XIX kun je zelfstandige als bijberoep ingeven.
De vlag dekt niet altijd de lading. Het is mij dus niet duidelijk in welk kader ik life-coach moet situeren gezien: in de geestelijke gezondheidszorg of loopbaanbegeleiding ,.... Gebruikt u een BTW nummer?
Het wordt al duidelijker bij het aanvragen van opleidingcheques.
Welke NACE code gebruikt u bij het aanvragen van de KMO-portefeuille? Ingeval van 86904
Ik vul dit al enkele jaren in vak XIX aan.
VAK XIX - Baten van vrije beroepen, ambten, posten en andere winstgevende bezigheden, dus niet enkel vrije beroepen.

Voor de opleiding had ik het inderdaad over de totale eigen inbreng: uw aandeel van 60%, maar ook de BTW die u eventueel ook verschuldigd was aan het opleidingscentrum, want opleidingscheques zijn altijd zonder BTW.
De 40% subsidie wordt niet aan u betaald, maar aan het opleidingscentrum via Sodexo (van zodra zij bevestigen dat de overheid gestort heeft, kan u de opdracht tot betalen geven), en geldt als steun door de Vlaamse overheid. Die moet u dus niet inbrengen.

In afwachting van een antwoord op de vraag die u elders startte :wink: , kan u het bovenstaande misschien toevoegen, en krijgt u van de online boekhouders een duidelijk antwoord.

liesje87
Topic Starter
Berichten: 4
Reputation: 0
Juridisch actief: Nee

#6 , 1 jaar 1 maand geleden (20 mei 2017 15:08)

Oh, dankjewel voor je uitleg. Ik gebruik inderdaad NACE-code 86904 voor de aanvraag van de KMO-portefeuille dus dan heb je waarschijnlijk gelijk dat het in vak XIX thuishoort. Dat helpt me toch al een stapje vooruit.

Wat betreft de inbreng van de KMO-portefeuille in mijn boekhouding blijf ik het verwarrend vinden. Wat jij zegt klinkt inderdaad het meest logisch, maar de boekhouder die ik hierover sprak zei me dat ik die 'opbrengst' (ookal is die nooit aan mij gestort) wel moest inbrengen dus nu ben ik wat in de war :? . Volgens hem moest ik het volledige bedrag van de factuur van de opleiding als kost inbrengen (dus ook het stuk dat ik zelf niet betaald heb maar dat door de Vlaamse overheid betaald werd) en dan het deel van de Vlaamse overheid als uitzonderlijke opbrengst, zodat het weer in evenwicht komt en mijn werkelijke kosten weerspiegelt.
Hopelijk krijg ik hier nog ergens duidelijkheid over ;)

Jabbe
Berichten: 504
Reputation: 4

#7 , 1 jaar 1 maand geleden (20 mei 2017 17:05)

Nu heb je mij aan het twijfelen gebracht. Ik zal het onze boekhouder ook eens navragen.

Jabbe
Berichten: 504
Reputation: 4

#8 , 1 jaar 1 maand geleden (20 mei 2017 17:50)

In de Circulaire nr. Ci.RH.243/554.180 (AOIF 35/2005) dd. 26.08.2005 over de Fiscale behandeling van de door de Vlaamse overheid gecreëerde opleidingscheques. lees ik:

De aanwending van de aangekochte cheques ter betaling van de gevolgde opleiding geeft op dat ogenblik aanleiding tot een kost, waarvan de aftrekbaarheid van het door de werkgever gedragen gedeelte afhankelijk is van de aard van de opleiding. Zo zullen de kosten gemaakt voor het volgen van een specifieke beroepsopleiding, gelet op hun specifiek karakter, voor de werkgever zonder meer als een aftrekbare beroepskost in de zin van artikel 49, WIB 92 worden aangemerkt.

In een Parlementaire vraag nr. 109 van de heer Van der Maelen dd. 14.01.2009 lees ik:

I. Werknemers
Overeenkomstig artikel 49 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) kunnen belastingplichtigen de kosten die zij gedurende het belastbaar tijdperk werkelijk hebben betaald of gedragen om hun belastbare beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden als werkelijke beroepskosten aftrekken voor zover zij althans de echtheid en het bedrag van die kosten kunnen verantwoorden.
Of de uitgaven die een belastingplichtige maakt in het kader van vormingsactiviteiten een beroeps- of persoonlijk karakter hebben, hangt af van het verband dat er bestaat tussen die uitgaven en de beroepsactiviteit zoals ze door de betrokkene op het ogenblik van de opleiding wordt uitgeoefend.
Zo moet er een onderscheid worden gemaakt naargelang het gaat om :
- vormingskosten die rechtstreeks in verband staan met de beroepswerkzaamheid die de belastingplichtige uitoefent op het tijdstip waarop de cursussen worden gevolgd en die ten gevolge van de evolutie van de techniek en van de methoden eigen aan die beroepswerkzaamheid noodzakelijk zijn : bedoelde kosten mogen als beroepskosten worden afgetrokken;
- andere vormingskosten zoals bijvoorbeeld de opleidingskosten die verband houden met een toekomstige beroepswerkzaamheid : die kosten houden geen verband met de uitgeoefende beroepswerkzaamheid en zijn bijgevolg niet aftrekbaar als beroepskosten. Ze moeten worden gerangschikt onder de uitgaven van persoonlijke aard zoals bedoeld in artikel 53, 1°, WIB 92.
.../...
Wanneer de belastingplichtige het hiervoor bedoelde bewijs levert en gebruik maakt van opleidingscheques als bedoeld in het voornoemde besluit van de Vlaamse Regering om de in het derde lid, eerste streepje hiervoor bedoelde vormingskosten te betalen, mag enkel zijn eigen bijdrage in die opleidingscheques worden aangemerkt als een aftrekbare beroepskost voor het belastbare tijdperk gedurende hetwelk de opleidingscheques daadwerkelijk worden gebruikt om de voornoemde opleiding te betalen. Dat belastbare tijdperk wordt dus voor alle duidelijkheid verbonden aan het jaar waarin de belastingplichtige de cheques daadwerkelijk als betaalmiddel gebruikt en niet aan het jaar waarin hij die cheques aankoopt voor zover beide feiten zich in verschillende jaren zouden voordoen.
De bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in voornoemde opleidingscheques geeft geen aanleiding tot enige belastingheffing bij de werknemer die de cheques gebruikt om een opleiding te betalen. Zoals hiervoor gesteld komt de bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap nooit in aanmerking als een aftrekbare beroepskost in hoofde van de werknemer aangezien daar voor laatstgenoemde geen enkele daadwerkelijke uitgave tegenover staat.
De verplaatsingen met de wagen van en naar de plaats waar de opleiding wordt gevolgd, kunnen niet worden aangemerkt als verplaatsingen tussen de woonplaats en een vaste plaats van tewerkstelling. Indien die verplaatsingen evenwel gebeuren in het kader van een vorming die rechtstreeks in verband staat met de actuele beroepswerkzaamheid van de belastingplichtige dan zijn zij overeenkomstig de artikelen 49 en 66, § 1, WIB 92 in principe aftrekbaar als beroepskost.
.../...
II. Zelfstandigen
...
Wanneer een belastingplichtige met de hoedanigheid van werknemer evenwel een zelfstandig bijberoep uitoefent en opleidingen volgt die met opleidings- of begeleidingscheques kunnen betaald worden, gelden dezelfde principes als die welke zijn uiteengezet in rubriek I. Ingeval dergelijke belastingplichtige de voor de cheques in kwestie betaalde sommen als beroepskosten in mindering wil brengen, zal hij uiteraard moeten aantonen of en in welke mate die opleidingen betrekking hebben op zijn activiteit als werknemer en/of als zelfstandige.
III. BTW
Wat de toepassing van de BTW ten aanzien van opleidings- en begeleidingscheques betreft, wordt verwezen naar het antwoord op de parlementaire vraag nr. 92 van mevrouw Trees Pieters van 10 november 2003 (Bulletin "Vragen en Antwoorden", nr. 28, Kamer, 2003-2004, blz. 4322-4326).


Vraag nr. 92 van mevrouw Pieters dd. 10.11.2003
Vr. en Antw., Kamer, 2003-2004, nr. 28 , blz. 4322-4326
:

B. Inzake de belasting over de toegevoegde waarde

    De opleidingscheque is een betaalinstrument waarmee opleidingskosten kunnen worden betaald die een erkende opleidingsverstrekker factureert aan een onderneming. De opleidingscheques die door de emittent worden uitgereikt aan de ondernemingen, moeten worden aangemerkt als onlichamelijke goederen die een geldwaarde vertegenwoordigen.

    De aankoop van de opleidingscheques door de ondernemingen alsook het omruilen ervan door de erkende opleidingsverstrekkers bij de emittent, zijn bijgevolg handelingen die buiten de werkingssfeer vallen van de BTW-.

    De erkende opleidingsverstrekker verschaft een opleiding van algemene of specifieke aard, die hoofdzakelijk gericht is op de huidige of toekomstige functie van de werknemers. Dergelijke beroepsopleidingen of -herscholingen kunnen onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van de BTW op grond van artikel 44, § 2, 4°, van het BTW-Wetboek.

    Opdat de vrijstelling van toepassing zou kunnen zijn op cursussen voor beroepsopleiding en -herscholing, is allereerst vereist dat het onderwijs betreft dat direct tot doel heeft een vak of een beroep aan te leren, de bijscholing of herscholing of de permanente vorming. Bedoelde cursussen moeten worden verstrekt door een beroepsvereniging of door een privaatrechtelijke instelling die geen winstoogmerk heeft en die de ontvangsten uit de vrijgestelde werkzaamheid uitsluitend gebruikt tot dekking van de kosten van die werkzaamheid. Het onderwijs moet bovendien gegeven worden gedurende een periode die voldoende en noodzakelijk is voor het aanleren van een beroep of om de bedoelde opleiding of herscholing effectief te verwerven, met inachtneming van een pedagogisch programma en, in de regel, met het organiseren van examens met het oog op het afleveren van een geschrift (diploma, getuigschrift, brevet, attest).

    De afgifte van de opleidingscheques door de onderneming aan de erkende opleidingsverstrekker dient teworden aangemerkt als de betaling van de prijs van een dienst.

    Behoudens in de veronderstelling dat de beroepsopleiding en -herscholing is vrijgesteld op grond van artikel 44, § 2, 4°, voormeld, wordt de belasting verschuldigd over de nominale waarde, BTW inbegrepen, van de opleidingscheque(s) op het tijdstip van de incassering van de prijs of een deel ervan wanneer dat tijdstip voorafgaat aan de voltooiing van de dienst of het uitreiken van de factuur overeenkomstig artikel 22, § 2, van het BTW-Wetboek.

    De niet vrijgestelde diensten van beroepsopleiding en -herscholing zijn onderworpen aan het normale BTW-tarief dat thans 21% bedraagt.

    Uit wat voorafgaat blijkt dat wat het uitoefenen van het recht op aftrek betreft door een erkend opleidingsverstrekker het onmogelijk is algemeen te stellen dat het een belastingplichtige betreft met volledig dan wel met gedeeltelijk recht op aftrek, aangezien dit volledig afhangt van de aard van de effectief verstrekte diensten en de omstandigheden waarin deze worden uitgevoerd.

Jabbe
Berichten: 504
Reputation: 4

#9 , 1 jaar 3 weken geleden (30 mei 2017 16:40)

Ik vond op het startersforum een gelijkaardige vraag i.v.m de KMO-cheques. Dit was het antwoord:
Dit komt niet op de balans maar wordt verwerkt in de resultatenrekening.
De opleiding moet je integraal als opleidingskosten opnemen voor 100% van de som (uiteraard exclusief BTW indien gewone BTW-plichtige).
De KMO-portefeuille bijdrage dien je op te nemen als een bedrijfssubsidie.
Opgelet met kosten/btw aftrek indien catering uitgesplitst staat op de factuur.


Een andere vraag i.v.m het statuut van therapeute, aka life-coach leidde tot dit antwoord:


Sociaal statuut = Zelfstandige
Fiscaal = Baten (Vrij Beroep) , aangezien u uitsluitend intellectuele arbeid levert.

liesje87
Topic Starter
Berichten: 4
Reputation: 0
Juridisch actief: Nee

#10 , 1 jaar 2 weken geleden (04 jun 2017 11:25)

Oh, bedankt!

Ik heb ondertussen ook nog even naar de infolijn van tax-on-web gebeld om na te vragen wat ik met de KMO-portefeuille moest doen en daar zeiden ze me dat ik de verkregen subsidies wel moest aangeven via vak 650 (bruto ontvangsten). ("omdat de steun verkregen via KMO-portefeuille niet vrijgesteld is van belastingen" of zoiets, http://margeregeling.be/vennootschapsbe ... elastbaar/ )

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Belastingen, BTW & Accijnzen”