Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Vaoke
Topic Starter
Berichten: 401

PROSPECTUS gevraagd van een belegging bij Dexia.

#1 , 6 jaar 5 maand geleden (11 aug 2011 18:17)

Wie van de lezers e.a. ervaringsdeskundigen op dit forum kan mij gebeurlijk "de prospectus" bezorgen (al dan niet in beknopte vorm) van het hiernavolgend product: Waardecode - BE.0148118962 - Benaming GBF Dexia S(t)rategy Dynamic Cap - mogelijk daterende van het dienstjaar 2000 of omstreeks die jaargang ?!
Kantoren van Dexia zouden in de onmogelijkheid verkeren om zulks nog te doen ?!
Ben immers zeer benieuwd wat daar instaat en vooral wat er niet - instaat ?!
Ergens in het dienstjaar 2007 (?) zou bedoeld product het voorwerp hebben uitgemaakt van een "verplichte herbelegging" in een ander product van Dexia ?!
Alvast zeer bedankt.


lucgescheiden
Berichten: 2811

#2 , 6 jaar 5 maand geleden (11 aug 2011 19:40)

Banken zijn wettelijk verplicht om dertig jaren te kunnen teruggaan voor bankafschriften....
althans dat wist men mij bij ING te vertellen. Dat zal dus voor Dexia niet anders zijn.
De vraag kan dan zijn, of; deze beknopte prospectus in de vorm van een bankafschrift is aangeboden...?
Handige documenten voor Personenrecht

Vaoke
Topic Starter
Berichten: 401

#3 , 6 jaar 5 maand geleden (11 aug 2011 23:43)

Wat de bankafschriften ofte de rekeninguittreksels betreft moet men blijkbaar de dingen (op het niveau van de banken) slechts 10 jaar bewaren; op zich zou dat al een hele stapel zijn.. daarom doet men in de vorm van "listings"dixit de "Juridische Dienst van Dexia". Afgezien daarvan zal ik het C.B.F.A. ('s lands financiële waakhond) ook nog eens consulteren!
Daar kan je, in die periode van 10 jaar, misschien en op goed geluk al wat zien.. maar veel belangrijker is de belegging van "grote sommen" op een eerder dubieuze manier.. waar men bijv. met gebruik erg listige kunstgrepen art. 578 van het B.W. heeft weten te omzeilen (gegeven dat het akkoord vergt van alle erfgenamen, voogden en toeziende voogden inclusief).. die "oplichting" met listige kunstgrepen kan en kon alleen slagen met medewerking van binnenuit en/of door een manifest gebrek aan bancaire competentie.
Hoe dan ook, als hier iemand bedoelde beknopte of volledige prospectus nog in z'n bezit zou hebben.. dan kan hij of zij mij daar een enorm plezier mee doen!
Zo lang dat er geen gelden verdwijnen of er geen verliezen worden geboekt.. dan doet het er allemaal niet meer toe.. maar het product waarin MOEST herbelegd worden boekt al 4 jaren op rij serieuze verliezen.. dat terwijl men het omschrijft als een product voor een dynamisch profiel, etcetera.., en met een beleggershorizon van tenminste 4 jaar!!!

Creatief
Berichten: 2479

#4 , 6 jaar 5 maand geleden (12 aug 2011 21:19)

Indien het fonds een andere naam heeft gekregen, dan zal je die waarschijnlijk ook niet meer terugvinden op het internet. :(
Ik vermoed dat het een fonds was naar Luxemburgs recht.

En om de prospectus op te vragen is "zeker" een moeilijke klus. Ik zou eerder bij de zetel van die bank vragen. Indien dit laatste niet lukt, dan moet je een groter wapen ter hand nemen.

Bovenvermelde bank is nochtans erg soepel én zeer nauwkeurig in het vrijgeven van informatie.
Ik heb er ook beleggingen gehad, die ondertussen reeds lang van naam zijn veranderd.
Met aandelen (Innogentics) heb ik ook zonder boe of bah moeten afgeven of ik had niets meer!

Misschien kan je eens navragen bij www.spaargids.be
Daar zitten enkele knappe gasten, die veel historiek bijhouden.

Vaoke
Topic Starter
Berichten: 401

#5 , 6 jaar 5 maand geleden (13 aug 2011 00:46)

Dag Creatief, ze geven wel (juiste ?) info.. maar ik heb er hen intussen op betrapt dat die info op z'n minst onvolledig is.. want voor de "verplichte omruiling" heeft er ook nog een "naamsverandering" plaatsgevonden en daarenboven weet ik nu ook al dat de middelen die toekwamen aan de pupillen onder de voogdij.. dat die wetens en willens niet werden geblokkeerd en dat door de toch zeer duidelijke vermeldingen in de toenmalige "akte van bekendheid" ronduit te negeren; waarvoor ik eerder al vreesde is dus uitgekomen! Maakt mij dit zenuwachtig ? Neen, helemaal niet.. want ik ken de dader(s) binnen en buiten de muren.. maar ze staan allebei wel op dezelfde loonlijst; gelukkig werd ik in m'n plaatselijk agentschap (in de mate van het mogelijke) behoorlijk geïnformeerd.
Inmiddels heb ik ook zo mijn mening gevormd hoe zij (die twee) met de "gedragscode" van de banken omgaan en zie ik er met veel belangstelling naar uit wat zij (de juridische dienst dan weer) gaan antwoorden op m'n vragen omtrent het "beleggersprofiel" (bij Dexia het beleggersportret) annex de "beleggershorizon" van twee hoogbejaarden.. dat allemaal in het licht van hun begripsvermogen, etcetera. Ik heb mij dus zeer tijdig en zeer goed voorbereid.
In die context verbaast het mij ook geenzins dat NA ongeveer 20 maanden (jawel) de nalatenschap nog altijd niet werd vereffend; er zijn er dus die met een groot EI zitten.. nu zij kleur moeten gaan bekennen en het dus dreigt uit te komen!
Zoals u het ooit hebt aanbevolen beperk ik mij tot de "belangrijke en meer omvangrijke zaken".. de rest van de geldbewegingen is alleen nuttig om deze of gene KLACHT van argumenten te voorzien.
Creatief, zeer bedankt, ik kende bedoelde website van "de spaargids" al, maar durfde niet vermoeden dat aldaar ook knappe gasten zitten... zal hen eens raadplegen!
En dat zij nattigheid beginnen te voelen, dat heb ik ook al door.. want donderdag l.l. scoorde de desbetreffende "verplichte omruiling" (een manier om het akkoord van alle erfgenamen annex voogden - bij een herbelegging in onverdeeldheid - te omzeilen hé) grosso modo een verlies van ongeveer 14.000 euro en dat na nauwelijks 4 jaar terwijl men ook een beleggershorizon heeft aanbevolen van tenminste 4 jaar!!!
Dat komt er van wanneer men mensen manipuleert en beleggingen aanziet als z'n speeltuin; ik hou U zeker op de hoogte.

Vandebos
Berichten: 16152

#6 , 6 jaar 5 maand geleden (13 aug 2011 01:16)

Kan je die prospectus niet opvragen bij de nationale bank? Ik dacht dat iedere prospectus die in België werd uitgebracht daar diende gedeponeerd te worden?

lucgescheiden
Berichten: 2811

#7 , 6 jaar 5 maand geleden (13 aug 2011 20:04)

Net een berichtje binnen gekregen van Dexia:

"Geachte heer.
De naam BAC werd in 1993 veranderd in BACOB Bank en BACOB maakt nu deel uit van Dexia.
U kunt een opzoeking aanvragen via de hoofdzetel tot maximum 10 jaar na de verrichting.
Bankafschriften ten tijde van BAC zijn dus niet meer opvraagbaar.
Met vriendelijke groeten
Dexia Contact"


Vreemd dat men bij Dexia slechts 10 jaren kan teruggaan,
terwijl men bij ING zegt dat bankgegevens wettelijk tot 30 jaar opvraagbaar blijven.
(kreeg deze week zelfs een copy binnen van een schattingsverslag van een expert d.d. 1989....)

Wat zegt de wet?
Handige documenten voor Personenrecht

Creatief
Berichten: 2479

#8 , 6 jaar 5 maand geleden (13 aug 2011 21:47)

Verwijderd.
Laatst gewijzigd door Creatief op 17 aug 2011 21:38, 1 keer totaal gewijzigd.

Vaoke
Topic Starter
Berichten: 401

#9 , 6 jaar 5 maand geleden (14 aug 2011 00:52)

Bedankt collega's voor de verscheidenheid aan info.
Ik heb inmiddels, aan de juridische dienst van Dexia, een waslijst van diepgravende vragen overgezonden.. vermits wij daarvoor moeten betalen kunnen zij mij daarop ook de vereiste antwoorden verstrekken; er is er daar eentje bij die refereert naar de onmogelijkheid om te antwoorden op de vragen die betrekking hebben op feiten van voor 01.01.2001 ... ik wil van hen vernemen op welke Wet, K.B. of M.B. (incl. de datum) zij zich steunen... hun antwoord zal ik vervolgens aftoetsen met de desbetreffende teksten via de website van www.cass.be ... een website die toelaat om bijv. ook het Belgisch Staatsblad kan raadplegen.
Zij zullen het lastig hebben en nog zeer lastig krijgen!!!
Afgezien daarvan zou ik jullie nog iets willen zeggen omtrent een waarneming in het "Ontwerp van akte - houdende een minnelijke rechterlijke verdeling van de nalatenschap" (via de vrederechter) ... de instrumeneterende notaris (niet mijn notaris) heeft adaar toch wel een "dading" in verwerkt zeker "zonder wederzijdse toegeving" (eigenlijk defacto vatbaar voor cassatie) .. ben nog niet zinnens om dat te tekenen, zal rustig mijn tijd nemen en een raadsman raadplegen!!!

Creatief
Berichten: 2479

#10 , 6 jaar 5 maand geleden (14 aug 2011 23:19)

Zo lang de dading niet ondertekend is door alle partijen, heeft ze ook geen uitwerking. Ik geef je gelijk dat je deze niet ondertekent zo lang je van iets niet zeker bent.
Ik denk ook dat we je het antwoord niet kunnen geven op de gestelde vraag. Deze vragen kan je dus beter stellen aan de hoofdzetel of de juridische dienst van de bank.

Gewijzigd omwille van een DT-fout. Pffff :oops:

Vaoke
Topic Starter
Berichten: 401

#11 , 6 jaar 5 maand geleden (18 aug 2011 20:43)

Inmiddels nagenoeg opgelost.. alleen hebben ze het er bij Dexia zeer moeilijk mee om diepgravende vragen begrijpend te lezen.. laat staan om ze te beantwoorden!
Idem dito, om vooral "juist en volledig" te antwoorden!
Het "beheerreglement" kan, luidens het F.S.M.A. (de nieuwe benaming voor het C.B.F.A.) ofte de federale beurswaakhond (waar de desbetreffende stukken zijn neergelegd) ... verkregen worden bij de Beheervennootschap: Dexia Asset Management Belgium, Koningstraat 180 te 1000 - Brussel.
De prospectus en/of de vereenvoudige (beknopte) prospectus, alsook de periodieke verslagen zijn verkrijgbaar in de agentschappen... het "beheerreglement" daarentegen kan men blijkbaar ALLEEN (doch wel GRATIS.. 't zou er nog aan moeten markeren) bekomen bij de instelling die de financiële dienst verzekert (Dexia Bank België n.v., Pachecolaan 44 te 1000 - Brussel)... jammer genoeg is het blijkbaar zo dat hun algemene kennis dienaangaande vrij beperkt is.. vandaar dat je diep moet graven!!!
Om u een idee te vormen, waar het F.S.M.A / C.B.F.A bijv., in niet mis te verstane bewoordingen, het had over "opslorpen of opslorping".. had men het bij de Juridische dienst van Dexia het in den beginne o.a. over "neerlegging/regul." ... in een tweede brief over "verplichte omruiling" en in een derde brief over "fuseert door overneming"... A.U.B. !!!
In één van die brieven laten zij (Dexia) dan weer na om te zeggen of er aan te herinneren dat het "beheerreglement" ook verkrijgbaar is bij de instelling die de financiële dienst verzekert ofte den hoofdzetel van Dexia in Brussel.
Ze hebben mij nog niet alle "beknopte prospectussen" annex "beheerreglementen" toegezonden naar dewelke mijn belangstelling uitgaat en het dient gezegd dat zij (in dergelijk document) nagenoeg met alle eventualiteiten rekening hebben gehouden.. maar of zulks altijd in het belang is van de individuele beleggers.. dat is maar zeer de vraag; ik ga TEST - AANKOOP ongetwijfeld ook eens informeren en/of raadplegen!!!
In m'n voorbije beroepsleven had ik nu eenmaal de gewoonte om bij "administratieve onderzoeken" mij vooral te concentreren op de zwakke elementen in het dossier en dat is de sleutel tot het succes; ik doe dat hier dus ook.
De lezers van het forum zijn met onderhavige info toch een beetje weerbaarder geworden hé ?!
@ Creatief, wat mij betreft ligt de ontwerpakte met o.a. de dadingovereenkomst, tot nader order, in de koelkast; alhoewel.. ik deed een voorstel waarbij hij of zij die het voorwerp zou kunnen uitmaken van "buitencontractuele aansprakelijkheid" ... het desbetreffend "effect van een open fonds" mag overnemen aan "de huidige inventariswaarde plus het tot op heden gecumuleerde verlies"; zeker niet onredelijk omdat ik ben uitgegaan van de rente op kasbons op 5 jaar.. nu zo'n 4 jaar geleden!!!

Terug naar “Bank & Beurs”