lening dexia - deurwaarder als ik geen adres heb?

radeloos23
Topic Starter
Berichten: 7

lening dexia - deurwaarder als ik geen adres heb?

#1 , 30 jul 2011 12:55

Hoi,

Ik heb een aantal jaren geleden een lening gekregen bij Dexia. Ik was jong, ben een bank binnengestapt, en heb zonder loonfiches op een half uur een lening ontvangen van 8000 euro.

Deze is deels afbetaald maar wegens omstandigheden heb ik ongeveer 8 maanden niet kunnen betalen. Ik heb ook al een jaar geen officieel adres.

Ik heb drie maanden geleden zelf contact opgenomen met dexia om in plaats van 175 euro vanaf heden 200 euro af te betalen maandelijks, dit werd goedgekeurd door dexia.
Ik begin te betalen en ik merk ineens loonbeslag.

(loonbeslag werd geactiveerd omdat ik terug ben beginnen werken voor randstad. dit loonbeslag werd ook geactiveerd door dexia 2 jaar geleden maar was een fout van hen en werd onmiddellijk weer stopgezet door dexia. Blijkbaar stond dit nog actief bij randstad en aangezien ik terug voor hen beginnen werken heeft randstad dit loonbeslag dus opgevolgd)

Toen ik contact opnam met mijn contactpersoon bij dexia hieromtrent, wist die van niks (staat duidelijk op mail). Dus toen ik hem vroeg om dit in te trekken, want dat ik maandelijks betaal, heeft hij dit geweigerd.

Ik heb nu loonbeslag voor ongeveer 320 euro maandelijks, hierdoor heb ik mijn doorlopende opdracht van 200 euro stopgezet. Ik heb hen ook op de hoogte gesteld, dat ik nog moet overleven en geen 500 euro maandelijks kan betalen.

Ik krijg nu een dreigbrief van Dexia dat ze geen maandelijkse aflossing hebben ontvangen en verdere stappen gaan ondernemen (deze brief is aangekomen op mijn verblijfadres, dit is geen officieel adres en is het nooit geweest)

Ik heb hierover een aantal vragen.

- kunnen ze wettelijk van me eisen om loonbeslag te doen én ook nog eens maandelijks af te lossen? normaal mogen ze toch maar een maximum afhouden?
- Kan ik van Dexia eisen om de briefwisseling te stoppen? (de mensen waar ik bijwoon hebben een lichte paniek nu, wat ook logisch is)
- Kunnen ze hier ooit aankloppen als ze dit dossier doorsturen naar een deurwaarder? aangezien ik hier niet officieel woon.

I know, I was a fool. Maar ik probeer op alle mogelijke manieren met dexia tot een oplossing te komen, alleen willen die liever niet meewerken.

Kan iemand me een beetje helpen?

Groetjes

Jureca
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Benieuwd naar jouw juridische opties? Jureca begeleidt jou aan de geschikte oplossing. Klik hier om jouw situatie te beschrijven en we nemen binnen de 24 uur met jou contact op voor persoonlijke begeleiding
JohnD
Berichten: 3580

#2 , 31 jul 2011 13:52

Ik dacht dat loonbeslag pas kon vanaf € 1003 netto per maand, en hoger met schijfjes 20% enz .. En als uw huidige adres niet uw officieel adres is kan een DW ook al niets beginnen dacht ik. U kan aan de post vragen om u correspondentie naar een postbus door te sturen. Wat betreft DEXIA zou ik een paar maal de brieven door de post terug naar afzender laten sturen. Misschien stoppen ze dan wel.
Buiten de politiek correcte krijtlijnen durven denken is per definitie reactionair. Kortom, kritisch nadenken is rechts geworden. Dat is niet echt een compliment voor links" : Mia Doornaert in De Standaard

basejumper
Berichten: 4333
Locatie: Diest

#3 , 11 aug 2011 17:49

Beste,

Dexia kan dreigen wat ze wil, maar in de praktijk zal de konsekwentie beperkt blijven tot het loonbeslag. En natuurlijk zal de bank dat uitvoeren. Zolang je nog achterstallen hebt kan je vragen wat je wil maar zal de bank het loonbeslag uitvoeren ingevolge de overeenkomst overdracht van loon en schuldvorderingen dewelke je tekende bij het kredietcontract.
Uit zelfbeheersing groeit de Kracht.
Zelfkennis brengt ons tot Wijsheid.
Zelfvervolmaking leidt ons tot Schoonheid.

Reclame

Franciscus
Berichten: 37826

#4 , 08 okt 2011 17:51

Ik hoop dat u ondertussen al een officieel adres hebt?
Het zou kunnen dat er dan nog wel wat 'lijken" uit de kast gaan vallen.
oa zwarte lijst NBB - andere officiële aanmaningen zoals belastingen enz...

jojan
Berichten: 739

#5 , 10 okt 2011 12:26

Een gerechtsdeurwaarder MAG overal betekenen. Dit hoeft niet op het domicilieadres te zijn, goederen in beslag nemen dat is weer een andere zaak. Maar een gerechtsdeurwaarder kan en mag u ook op uw verblijfsadres/uw werk/het park/de openbare weg/zijn kantoor zijn.

Indien de geadresseerde geen officieel domicilie adres heeft kan er worden betekend aan de verblijfplaats van de geadresseerde. Onder verblijfplaats wordt verstaan " iedere andere vestiging, zoals de plaats waar de persoon kantoor houdt of een handels- of nijverheidszaak drijft . De commissaris van politie moet aan de optredende gerechtsdeurwaarder de plaats aanwijzen waar de partij verblijft, wanneer die hem bekend is en de partij geen officiële woonplaats heeft.
Voor een rechtspersoon wordt, indien niet kan worden betekend aan de persoon, betekend aan de vennootschapszetel of de administratieve zetel.
Bij de betekening aan de woonplaats wordt het afschrift van de akte ter hand gesteld aan een bloedverwante, aanverwante, dienstbode of aangestelde van de geadresseerde. Het mag niet worden ter hand gesteld aan een kind dat geen volle zestien jaar oud is. De gerechtsdeurwaarder zal op het origineel en op het afschrift melding maken van de hoedanigheid van de persoon aan wie hij het afschrift afgeeft (vb. de familieband met de geadresseerde)"
Art 35 gerechtelijk wetboek.

gebruiker
Berichten: 713
Locatie: Aalst

#6 , 10 okt 2011 12:44

Een gerechtsdeurwaarder MAG overal betekenen. Dit hoeft niet op het domicilieadres te zijn, goederen in beslag nemen dat is weer een andere zaak. Maar een gerechtsdeurwaarder kan en mag u ook op uw verblijfsadres/uw werk/het park/de openbare weg/zijn kantoor zijn.

Indien de geadresseerde geen officieel domicilie adres heeft kan er worden betekend aan de verblijfplaats van de geadresseerde. Onder verblijfplaats wordt verstaan " iedere andere vestiging, zoals de plaats waar de persoon kantoor houdt of een handels- of nijverheidszaak drijft . De commissaris van politie moet aan de optredende gerechtsdeurwaarder de plaats aanwijzen waar de partij verblijft, wanneer die hem bekend is en de partij geen officiële woonplaats heeft.
Voor een rechtspersoon wordt, indien niet kan worden betekend aan de persoon, betekend aan de vennootschapszetel of de administratieve zetel.
Bij de betekening aan de woonplaats wordt het afschrift van de akte ter hand gesteld aan een bloedverwante, aanverwante, dienstbode of aangestelde van de geadresseerde. Het mag niet worden ter hand gesteld aan een kind dat geen volle zestien jaar oud is. De gerechtsdeurwaarder zal op het origineel en op het afschrift melding maken van de hoedanigheid van de persoon aan wie hij het afschrift afgeeft (vb. de familieband met de geadresseerde)"
Art 35 gerechtelijk wetboek.
Dit lijkt mij enkel van toepassing bij een zelfstandige?
Al wat nodig is om het kwaad te laten triomferen, is dat goede mensen niets doen (Edmund Burke)

ganapathi tantra
Berichten: 1340

#7 , 10 okt 2011 12:57

opnieuw wordt volgens mij met zo'n verhaal het bewijs geleverd dat onze banken iedere afspraak negeren zodra ze in de problemen komen die ze zelf hebben
veroorzaakt. Ten tijde van de volle kredietcrisis zijn talloze bedrijven ten onder gegaan omdat banken hun afspraken niet nakwamen of éénzijdig via allerlei
duistere regeltjes hun kontrakten moesten her roepen.
Mij lijkt dit hier weer zo'n verhaal zeker in het licht van gebeurtenissen van afgelopen dagen.
Dat dergelijke strategie werd gevolgt werd mij ooit eens bevestigt door een vroegtijdig afgetreden directielid bij dexia die er werkelijk een degout had van ge-
kregen waarop banken met hun klanten omgingen en toen was er nog niet eens sprake van de grote crisis waar ze zelf van aan de grondslag lagen. Het geschenk
van Lukske uit vilvoorde is duizend maal giftiger dan zijn dioxine crisis van destijds. Toen wilde hij ook van niks weten en het zou wel overwaaien.
Belangrijk is niet wie je bent maar wel wie je kent

jojan
Berichten: 739

#8 , 10 okt 2011 13:05

Dit lijkt mij enkel van toepassing bij een zelfstandige?
artikels zijn zowel van toepassing op natuurlijke als rechtspersonen (kortom particulieren, zelfstandigen als vennootschappen).

voor de geintresseerden in de volledige wetteksten:
Gerechtelijk wetboek:
Art. 33. De betekening geschiedt aan de persoon, wanneer het afschrift van de akte aan de geadresseerde zelf wordt ter hand gesteld.
De betekening aan de persoon kan aan de geadresseerde worden gedaan op iedere plaats waar de gerechtsdeurwaarder hem aantreft.
Indien de geadresseerde het afschrift van de akte weigert in ontvangst te nemen, stelt de gerechtsdeurwaarder die weigering vast op het origineel en de betekening wordt geacht aan de persoon te zijn gedaan.
Art. 34. De betekening aan een rechtspersoon wordt geacht aan de persoon te zijn gedaan, wanneer het afschrift van de akte is ter hand gesteld aan het orgaan dat of de aangestelde die krachtens de wet, de statuten of een regelmatige opdracht bevoegd is om de rechtspersoon, zelfs samen met anderen, in rechte te vertegenwoordigen.
Art. 35. Indien de betekening niet aan de persoon kan worden gedaan, geschiedt zij aan de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde en, voor een rechtspersoon, aan de maatschappelijke of de administratieve zetel.
Het afschrift van de akte wordt ter hand gesteld aan een bloedverwante, aanverwante, dienstbode of aangestelde van de geadresseerde.
Het mag niet worden ter hand gesteld aan een kind dat geen volle zestien jaar oud is.
De commissaris van politie moet aan de optredende gerechtsdeurwaarder de plaats aanwijzen waar de partij verblijft, wanneer die hem bekend is en de partij geen woonplaats heeft.
Art. 36. In dit wetboek wordt verstaan :
onder woonplaats : de plaats waar de persoon op de bevolkingsregisters is ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf;
onder verblijfplaats : iedere andere vestiging, zoals de plaats waar de persoon kantoor houdt of een handels- of nijverheidszaak drijft.
Art. 37. (§ 1.) Ingeval het exploot (in strafzaken) niet kan worden betekend zoals bepaald is in artikel 35, bestaat de betekening in de afgifte van het afschrift van het exploot op het hoofdkantoor van de gerechtsdeurwaarders, waar dit bestaat, anders op het politiecommissariaat en, waar geen commissaris van politie is, aan de burgemeester, aan een schepen of aan een ambtenaar die daartoe opdracht heeft. <W 1985-05-24/30, art. 1, 002>
De gerechtsdeurwaarder laat in de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, in de verblijfplaats van de geadresseerde, onder gesloten omslag, een bericht achter, waarin hem kennis wordt gegeven van de aanbieding van het exploot en waarin de plaats wordt opgegeven waar hij het kan afhalen.
De Koning richt het hoofdkantoor van de gerechtsdeurwaarders op in de stadcentra die hij bepaalt.
Hij regelt de bevoegdheden en de werkwijze ervan. <W 1985-05-24/30, art. 1, 002>
(§ 2. Het hoofdkantoor, de commissaris van politie, de burgemeester, de schepen of de ambtenaar die daartoe opdracht heeft, naargelang van het geval, neemt de passende maatregelen om het afschrift ten spoedigste te doen toekomen aan de belanghebbende.
Zij berichten onverwijld aan het openbaar ministerie dat de betekening heeft gevorderd, naargelang van het geval, hetzij over de datum waarop het afschrift van het exploot ter hand is gesteld aan de geadresseerde of aan een van de personen bedoeld in artikel 35, hetzij over de reden waarom het afschrift niet ter hand kon worden gesteld.
Daartoe maakt de gerechtsdeurwaarder een formulier op dat informatie bevat over het bevoegd rechtscollege, de datum van de terechtzitting, of van de berechting, het parket dat in kennis moet worden gesteld, alsmede de naam en het adres van de persoon aan wie het afschrift van het exploot ter hand moet worden gesteld. Dit formulier voegt hij bij de omslag die hij terhandstelt aan het hoofdkantoor, de commissaris van politie, de burgemeester, de schepen of de ambtenaar die daartoe opdracht heeft.) <W 1985-05-24/30, art. 1, 002>
§ 3. (De terhandstelling van het afschrift van het exploot aan de commissaris van politie, de burgemeester, de schepen of de ambtenaar die daartoe opdracht heeft, alsook de bezorging ervan aan de geadresseerde of aan een van de in artikel 35 bedoelde personen geschieden kosteloos.) <W 1985-05-24/30, art. 1, 002>
Art. 38. <W 1985-05-24/30, art. 2, 002> 1. Ingeval het exploot in andere dan in strafzaken niet kan worden betekend zoals vastgesteld is in artikel 35, bestaat de betekening in het door de gerechtsdeurwaarder achterlaten aan de woonplaats of, bij gebrek aan een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde, van een afschrift van het exploot onder gesloten omslag met vermelding van de gegevens bepaald in artikel 44, eerste lid.
De gerechtsdeurwaarder vermeldt op het origineel van het exploot en op het betekend afschrift, de datum, het uur en de plaats waarop dit afschrift werd achtergelaten.
Uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de aanbieding van het exploot, richt de gerechtsdeurwaarder hetzij aan de woonplaats, hetzij, bij gebreke van een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde, onder een ter post aangetekende omslag, een door hem ondertekende brief. Deze brief vermeldt de datum en het uur van de aanbieding, alsmede de mogelijkheid voor de geadresseerde persoonlijk, of voor een schriftelijk gevolmachtigde een eensluidend afschrift van dit exploot af te halen op het kantoor van de gerechtsdeurwaarder, tijdens een termijn van maximum drie maanden te rekenen vanaf de betekening.
Wanneer de geadresseerde de overbrenging van woonplaats heeft aangevraagd, wordt de aangetekende brief bedoeld in het derde lid gericht aan de plaats waar hij op de bevolkingsregisters is ingeschreven en aan het adres waarop hij aangekondigd heeft zijn nieuwe woonplaats te willen vestigen.
De brief vermeldt de naam van de gerechtsdeurwaarder, het adres van zijn kantoor, de openingsuren en het telefoonnummer.
Wanneer de vorm bedoeld in het derde tot vijfde lid verzuimd of onregelmatig verricht is, kan de rechter gelasten dat een nieuwe brief, onder aangetekende omslag, wordt gericht aan de geadresseerde van het exploot.
§ 2. Wanneer uit de ter plaatse vastgestelde feitelijke omstandigheden blijkt dat het materieel onmogelijk is tot de betekening over te gaan door het achterlaten van een afschrift van het exploot aan de woonplaats of bij gebrek aan een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde, bestaat zij in de terhandstelling van het afschrift aan de procureur des Konings in wiens rechtsgebied deze feitelijke toestand zich voordoet; op het origineel en op het afschrift worden de feitelijke omstandigheden vermeld die de betekening aan de procureur des Konings noodzakelijk maken.
Hetzelfde geldt wanneer de woning waar de persoon aan wie betekend wordt zijn woonplaats heeft, klaarblijkelijk verlaten werd zonder dat hij de overbrenging van woonplaats heeft gevraagd.
Op verzoek van de procureur des Konings worden de nodige maatregelen getroffen opdat het afschrift binnen de korst mogelijke tijd bij de betrokkene toekomt.
De betekening van de procureur des Konings is ongedaan, indien de partij op verzoek van wie zij is verricht de gekozen woonplaats of, bij voorkomend geval, de verblijfplaats van diegene aan wie betekend werd, kende.

Franciscus
Berichten: 37826

#9 , 10 okt 2011 17:41

Start met u legaal terug in te schrijven. Zoals gezegd de deurwaarder kan u overal dagvaarden ook op uw werk.
Hoe langer u dit laat aanslepen hoe erger dit wordt en dan heb ik het niet alleen over de nog niet betaalde lening.
Indien hiermee enig probleem raadpleeg een advocaat en maak zo een afspraak om die zaak te regelen.
Maar u zal zich dan wel aan de contractuele voorwaarden moeten houden.

Terug naar “Bank & Beurs”