Bestelbon zonder leveringsdatum

Mkiar
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

Bestelbon zonder leveringsdatum

#1 , 13 dec 2020 09:49

Is een koopovereenkomst rechtsgeldig als er geen leveringsdatum vermeld staat?

Ik heb een bestelbon getekend om een lening te krijgen bij de bank (Dit was een voorwaarde gegeven door de bank). Wij hebben aan de verkoper meerdere malen verteld dat wij enkel de wagen zullen kopen bij goedkeuring van de bank. Nu hebben wij de lening niet toegewezen gekregen en op de bestelbon heeft geen leveringsdatum gestaan (datum is niet ingevuld). Er is ook geen datum mondeling afgesproken. Op de bestelbon zelf staat nadrukkelijk aangegeven dat de wagen geleverd moet worden op de besproken leveringsdatum.
Ook staat er in dat de handtekening handgeschreven moet zijn en wij hebben dit digitaal gedaan(gewoon met adobe) omdat we ervan uitgingen dat als we de auto daadwerkelijk zouden kopen, we op kantoor het contract alsnog zouden tekenen.

Nu wil de verkoper ons alsnog verplichten om de wagen te kopen +10% van de koopsom.

Staan zij in hun recht?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
denlowie
Berichten: 15592
Juridisch actief: Nee

#2 , 13 dec 2020 11:14

En u heeft dit getekend,

Staat er op de bestelbon dat deze vervalt bij het niet krijgen van de lening ???
Normaal word dit er opgezet .
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Mkiar
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#3 , 13 dec 2020 11:40

Nee dit is er niet ingezet.....

In het contract staat ook niets over de 10%
Ook hebben wij geen voorschot moeten betalen (hier stond €0 aangegeven) terwijl naar mijn mening als de verkoper ons hoe dan ook zou verplichten om de auto te kopen, zij ook een voorschot hadden gevraagd.

Reclame

freelance
Berichten: 1958

#4 , 13 dec 2020 15:15

5 APRIL 2019. - Koninklijk besluit betreffende de verkoopovereenkomsten voor autovoertuigen

Art. 3. De verkoopovereenkomst bedoeld in artikel 2, bevat minstens de volgende vermeldingen:
1° de naam of de maatschappelijke benaming, desgevallend de handelsnaam, het ondernemingsnummer, het geografische adres, het telefoonnummer en desgevallend het elektronisch adres van de onderneming;
2° de voornaam, naam, het adres, het telefoonnummer en desgevallend het elektronisch adres van de consument;
3° de plaats en de datum van ondertekening van de verkoopovereenkomst;
4° een voldoende gedetailleerde beschrijving van het verkochte autovoertuig; dit detail vermeldt minstens:
a) het merk, het model, het type, de motorisatie, de kleur en de kleurencode van het autovoertuig;
b) in voorkomend geval, de beschrijving van de overeengekomen opties;
c) in voorkomend geval, de toebehoren en uitrusting die worden geleverd;
d) het chassisnummer, de stand van de kilometerteller en de datum van eerste inschrijving, wanneer het de verkoop van een tweedehands autovoertuig betreft;
5° in een afzonderlijke rubriek "specifieke essentiële kenmerken", de specifieke eisen die de consument aan het autovoertuig of de verkoopovereenkomst stelt en die voor hem een essentieel kenmerk van de overeenkomst vormen;
6° wanneer bij de verkoop van een autovoertuig een autovoertuig van de consument wordt overgenomen door de onderneming, een voldoende gedetailleerde beschrijving van het overgenomen voertuig; dit detail vermeldt minstens:
a) het merk, het model, het type, de motorisatie en de kleur van het voertuig;
b) het chassisnummer en de datum van eerste inschrijving;
c) de stand van de kilometerteller;
d) in voorkomend geval, de specifieke voorwaarden die de onderneming stelt voor de overname en die voor haar essentiële kenmerken van de overeenkomst vormen;
e) de overnameprijs;
7° de totale prijs die door de consument moet worden betaald voor het autovoertuig, beschreven overeenkomstig de bepaling onder 4°, waarin zijn begrepen de belasting over de toegevoegde waarde, alle overige taksen en de kosten van alle diensten, die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald;
8° in voorkomend geval, het totaal netto-bedrag, zijnde het verschil tussen de prijs bedoeld in de bepaling onder 7° en de overnameprijs bedoeld in de bepaling onder 6°, e);
9° het eventuele voorschot dat door de consument wordt betaald of moet worden betaald;
10° de wijze en het ogenblik van betaling van het saldo;
11° de uiterste datum en de plaats van levering van het autovoertuig;
12° de duur van de wettelijke garantie waarop de consument recht heeft in toepassing van artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek;
13° in voorkomend geval, een voldoende beschrijving van de commerciële garantie; deze beschrijving omvat minstens de omvang, de duur en de voorwaarden van de commerciële garantie, de dekking die ze biedt boven de wettelijke garantie, de identiteit van de persoon die ze biedt en de persoon of personen tot wie de consument zich kan richten wanneer hij de commerciële garantie wil inroepen;
14° in geval van een overeenkomst op afstand of van een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst,
- ofwel de vermelding van het herroepingsrecht waarover de consument beschikt in toepassing van de artikelen VI.47 en VI.67 van het Wetboek van economisch recht en dat loopt tot veertien dagen na de levering van het autovoertuig;
- ofwel de vermelding dat de consument in toepassing van de artikelen VI.53 en VI.73 van het Wetboek van economisch recht niet over een herroepingsrecht beschikt, wanneer een nieuw autovoertuig op maat wordt vervaardigd volgens de specificaties die door de consument worden gegeven;
15° een opsomming van de documenten die aan de consument worden overgemaakt bij het ondertekenen van de verkoopovereenkomst en bij de levering van het autovoertuig;
16° de handtekening van de consument en van de aangestelde van de onderneming.

Deze regels zijn van dwingend recht .
Wat een wet interessant maakt ,
is wat er in die wet , niet in staat .

scorpioen
Berichten: 9018
Juridisch actief: Nee

#5 , 13 dec 2020 21:39

De vraag is: wat zijn de gevolgen als de bepalingen van dit Koninklijk Besluit niet worden nageleefd?
Het betreft een relatieve nietigheid waarbij de koper dient aan te tonen dat de rechten die hij haalt uit deze wettelijke bepalingen, rechtstreeks of onrechtstreeks worden opgeheven of beperkt (Cass., 26 november 2010).
Concreet in het geval van de vragensteller:
- als het aangaan van een lening niet vermeld werd als opschortende voorwaarde op de bestelbon en u het mondeling gezegd werd niet kan bewijzen, bent u daar niets mee;
- de betaling van een voorschot is niet noodzakelijk om een overeenkomst tot stand te brengen;
- een digitale handtekening is ook geldig;
- als de bestelbon niets vermeldt van een schadevergoeding van 10 % moet de verkoper de effectief geleden schade bewijzen.
Het niet vermelden van de leveringsdatum is een reden om de overeenkomst te ontbinden / nietig te verklaren als u daardoor schade lijdt. Als de verkoper vandaag het voertuig kan leveren bent u daar dus niets mee. Als dat niet het geval is kan u hem in gebreke stellen om het voertuig te leveren binnen een redelijke termijn, bijvoorbeeld één week, met de vermelding dat als hij hieraan niet voldoet u de overeenkomst als nietig of ontbonden beschouwt.
Meer dan veertig jaar ervaring als jurist.

Terug naar “Andere”