Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Indien u hiernaar op zoek bent, raadpleeg Jureca De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Johan_zoekt_raad
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

Geen verzet mogelijk..

#1 , 9 maand 1 week geleden (06 mar 2018 09:55)

Mijn voormalige telecom-provider heeft me tot een afspraak bij de vrederechter gedwongen.
Helaas heb ik verstek moeten geven op moment van de zitting.
Nu, enige maanden later, krijg ik plots van de deurwaarder een 'bevel' tot uitvoering van het vonnis!?
Ik heb niet eens een vonnis ontvangen??
Ik heb de deurwaarder dit ook duidelijk gemaakt, ik heb geen vonnis ontvangen en ook geen schrijven met betrekking tot dit betekening van dit vonnis.
Nu ga ik er van uit dat iedereen zich kan vergissen maar blijkbaar vind men dat bij het deurwaarderkantoor niet zo..
Zij blijven bij hun bewering dat mijn tijd om verzet aan te tekenen verstreken is?!?!?
Het betreft hier een bedrag dat laatste aanleg impliceert dus dat zou me niets anders resten dan ophoesten?
Het is nochtans een regelrecht zwart-wit geval waarin de voormalig provider het behoud van een digicorder aanrekent (aanmant, en de gebruikelijke tralala daarbij voegt uiteraard) terwijl ik zwart op wit heb dat benoemde digicorder werd aangekocht voor de symbolische €1 ten tijde van de voorheen aangekochte hardware die door henzelf onbruikbaar werd gesteld. Een nobele geste toen, een belachelijk pijnpunt nu.
Enfin, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik alsnog het vonnis met voor mij relevante datum van betekening kan bemachtigen zonder op de realiteitszin van het deurwaarderskantoor te moeten rekenen?
Als ik het goed voor heb kan ik de rechter vragen een nieuwe brief aan mij te richten indien onregelmatig verricht of verzuimd?, klopt dit?
En hoe doe ik dat?

scorpioen
Berichten: 8089
Juridisch actief: Ja

#2 , 9 maand 1 week geleden (06 mar 2018 12:12)

Begin met aan de gerechtsdeurwaarder het bewijs van de betekening van het vonnis te vragen. Hij is de enige die dat heeft.

Johan_zoekt_raad
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#3 , 9 maand 1 week geleden (07 mar 2018 23:49)

Dat heb ik in mijn eerste reactie op het bevel gedaan maar daar wordt niet op geantwoord, helaas.

Reclame

scorpioen
Berichten: 8089
Juridisch actief: Ja

#4 , 9 maand 6 dagen geleden (08 mar 2018 09:40)

Als u verzet of hoger beroep aantekent zal de tegenpartij u dat stuk bezorgen als ze aanvoert dat uw verzet of hoger beroep laattijdig is.
Pas op. Het is niet zeker dat u verzet kan aantekenen. Of u verzet of hoger beroep kan aantekenen hangt af van de datum van de uitspraak en het bedrag dat gevorderd werd.

Johan_zoekt_raad
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#5 , 9 maand 6 dagen geleden (08 mar 2018 13:08)

Hoe hangt de mogelijkheid tot verzet of hoger beroep af van de datum van uitspraak? Dat is toch de datum van betekening? Of mis ik iets? De deurwaarder heeft nu geantwoord dat ik het vonnis op zijn kantoor kan afhalen.. Ik neem aan dat het afhalen van het vonnis dan niets afdoet aan de datum van betekening ervan? Maar zonder het vonnis in bezit te hebben kan ik dan weer geen verzet of beroep aantekenen, toch?

*Oh sorry, ik ben mee. U bedoelt of het een verzet dan wel een beroep dient te zijn. Het is een uitspraak in laatste aanleg (bedrag) dus een verzet.

Johan_zoekt_raad
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#6 , 9 maand 6 dagen geleden (08 mar 2018 13:30)

Art. 38.<W 1985-05-24/30, art. 2, 002> § 1. [1 In geval een exploot niet kan worden betekend zoals bepaald in artikel 35, bestaat de betekening in het door de gerechtsdeurwaarder achterlaten aan de woonplaats of, bij gebrek aan een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde, van een afschrift van het exploot onder gesloten omslag met vermelding van de in artikel 44, eerste lid, bepaalde gegevens.
De gerechtsdeurwaarder vermeldt op het origineel van het exploot en op het betekend afschrift, de datum, het uur en de plaats waarop dit afschrift werd achtergelaten.
Uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de betekening van het exploot, richt de gerechtsdeurwaarder hetzij aan de woonplaats, hetzij, bij gebreke van een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde, [2 ...]2, een door hem ondertekende brief. Deze brief vermeldt de datum en het uur van de aanbieding, alsmede de mogelijkheid voor de geadresseerde persoonlijk, of voor de houder van een schriftelijke volmacht een afschrift van dit exploot af te halen op het kantoor van de gerechtsdeurwaarder, tijdens een termijn van maximum drie maanden te rekenen vanaf de betekening.
Wanneer de geadresseerde van het exploot de overbrenging van woonplaats heeft aangevraagd, wordt de in het derde lid bedoelde brief gericht aan de plaats waar hij in het bevolkingsregister is ingeschreven en aan het adres waarop hij aangekondigd heeft zijn nieuwe woonplaats te willen vestigen.
Wanneer de in het derde en het vierde lid bedoelde voorschriften verzuimd of onregelmatig verricht zijn, kan de rechter gelasten dat een nieuwe brief wordt gericht aan de geadresseerde van het exploot.

Ik veronderstel dat dit hier aan de orde is?, hoe vraag ik dan de rechter om een nieuwe brief te richten?

scorpioen
Berichten: 8089
Juridisch actief: Ja

#7 , 9 maand 6 dagen geleden (08 mar 2018 15:09)

De datum van het vonnis kan van belang zijn omdat sedert 3 augustus 2017 het recht om verzet aan te tekenen beperkt is tot vonnissen die in laatste aanleg gewezen zijn.
De mogelijkheid voor de rechter om te bevelen dat een nieuwe brief verzonden wordt lijkt mij van toepassing te zijn voor de betekening van een dagvaarding. Ik zie niet in hoe dit van toepassing kan zijn op de betekening van een vonnis. De verzending van deze brief is trouwens niet noodzakelijk voor de geldigheid van de betekening (Cass., 17 december 1998).

Johan_zoekt_raad
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#8 , 9 maand 4 dagen geleden (10 mar 2018 14:20)

Over de geldigheid van de betekening twist ik niet, wel de datum ervan. Die mij een tijdspanne geeft om desgevallend verzet dan wel beroep aan te tekenen. De datum van betekening dicteert immers de ingang van de vervaltermijn. Geen kennis van betekening, geen kennis van vervaldatum. Dus ik teken nu verzet aan dan? En wanneer tegenpartij het verval van verzettermijn aankaart vraag ik hen het bewijs van betekening van de deurwaarder voor te leggen?

Johan_zoekt_raad
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#9 , 9 maand 4 dagen geleden (10 mar 2018 14:21)

Over de geldigheid van de betekening twist ik niet, wel de datum ervan. Die mij een tijdspanne geeft om desgevallend verzet dan wel beroep aan te tekenen. De datum van betekening dicteert immers de ingang van de vervaltermijn. Geen kennis van betekening, geen kennis van vervaldatum. Dus ik teken nu verzet aan dan? En wanneer tegenpartij het verval van verzettermijn aankaart vraag ik hen het bewijs van betekening van de deurwaarder voor te leggen?

scorpioen
Berichten: 8089
Juridisch actief: Ja

#10 , 9 maand 4 dagen geleden (10 mar 2018 17:56)

Verzet aantekenen moet met een deurwaardersexploot. U moet weten of het sop de kool waard is. De datum van betekening van het vonnis staat normaal vermeld op het bevel tot betalen dat u ontving. De kans dat die datum foutief is, is nihil. De kans dat de betekening nietig is is zeer, zeer klein.

Johan_zoekt_raad
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#11 , 9 maand 2 dagen geleden (12 mar 2018 12:51)

Dus of ik de betekening ontvangen heb of niet is niet ter zake?
Ik krijg geen betekening van het vonnis, en x aantal tijd later enkel een bevel tot betalen, kan toch niet?

(700€ betalen voor een digicorder die sowieso mijn eigendom is, dat lijkt me het best wel waard)

scorpioen
Berichten: 8089
Juridisch actief: Ja

#12 , 9 maand 2 dagen geleden (12 mar 2018 18:10)

Art. 38 Gerechtelijk Wetboek bepaalt:
In geval een exploot niet kan worden betekend zoals bepaald in artikel 35, bestaat de betekening in het door de gerechtsdeurwaarder achterlaten aan de woonplaats of, bij gebrek aan een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde, van een afschrift van het exploot onder gesloten omslag met vermelding van de in artikel 44, eerste lid, bepaalde gegevens.

Dus inderdaad. Als de gerechtsdeurwaarder de akte niet heeft kunnen afgeven aan u (of een bloedverwante, aanverwante, dienstbode of aangestelde) is de betekening rechtsgeldig gebeurd door het achterlaten van een afschrift van het exploot.

Johan_zoekt_raad
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#13 , 9 maand 1 dag geleden (13 mar 2018 13:08)

Lijkt me geen stand te houden zonder het derde lid uit hetzelfde artikel:

Uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de betekening van het exploot, richt de gerechtsdeurwaarder hetzij aan de woonplaats, hetzij, bij gebreke van een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde, een door hem ondertekende brief. Deze brief vermeldt de datum en het uur van de aanbieding, alsmede de mogelijkheid voor de geadresseerde persoonlijk, of voor de houder van een schriftelijke volmacht een afschrift van dit exploot af te halen op het kantoor van de gerechtsdeurwaarder, tijdens een termijn van maximum drie maanden te rekenen vanaf de betekening.


De aanbieding en het achterlaten van een exploot bepalen geenszins de kennisneming daarvan.
Het verzuim uit het derde lid wordt onder meer bedoeld in het vijfde lid.
Dan blijft mijn vraag hoe ik vanuit deze positie de rechter kan vragen om het het vijfde lid toe te passen, nl:

Wanneer de in het derde en het vierde lid bedoelde voorschriften verzuimd of onregelmatig verricht zijn, kan de rechter gelasten dat een nieuwe brief wordt gericht aan de geadresseerde van het exploot.

scorpioen
Berichten: 8089
Juridisch actief: Ja

#14 , 9 maand 1 dag geleden (13 mar 2018 14:28)

Nog uit een ander arrest van het Hof van Cassatie (26 mei 2016)
Het derde lid van voormelde wetsbepaling bepaalt dat uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de aanbieding van het exploot, de gerechtsdeurwaarder hetzij aan de woonplaats, hetzij aan de verblijfplaats een door hem ondertekende brief richt. Deze brief vermeldt de datum en het uur van de aanbieding, alsmede de mogelijkheid voor de geadresseerde persoonlijk of voor de houder van een schriftelijke volmacht een afschrift van dit exploot af te halen op het kantoor van de gerechtsdeurwaarder.
Het verzenden van dergelijke aangetekende brief is een loutere voorzorgsmaatregel die de gevolgen niet heeft van een betekening en derhalve de termijn om een rechtsmiddel aan te wenden niet doet lopen.


en hof van beroep Brussel 21 oktober 1999
De aangetekende zending, na de betekening, is niet voorgeschreven op staffe van nietigheid. De betekening heeft plaats en heeft gevolgen vanaf het ogenblik waarop de deurwaarder het afschrift van het exploot neerlegt op de woon- of verblijfplaats van de bestemmeling, zelfs wanneer een onregelmatigheid zou vastgesteld zijn met betrekking tot het door art. 38, al. 3, par.1 Ger. W., voorgeschreven versturen van de aangetekende brief.


Het opnieuw versturen van een bericht door de gerechtsdeurwaarder heeft geen zin. Dit doet de termijn om verzet aan te tekenen niet opnieuw lopen. Ik zie niet in hoe u aan een rechter zal kunnen vragen om door de gerechtsdeurwaarder nog eens een brief te laten verzenden.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Andere”