Schuldenaar verlost na 10 jaar?

jozef222
Topic Starter
Berichten: 29

Schuldenaar verlost na 10 jaar?

#1 , 22 apr 2008 16:03

In de loop van 1998 verleende ik een dienst aan een klant ten bedrage van ongeveer 1500 euro met factuur, deze heeft deze factuur echter nooit voldaan. Twee jaar later, in 2000, stuurde ik deze klant een aangetekende aanmaning tot betaling, zonder enige reactie. Kort nadien verhuisde hij echter spoorloos. Thans ben ik de schuldenaar echter opnieuw op het spoor gekomen en herinnerde ik hem opnieuw aan zijn schuld. Nu beweert hij die vroeger reeds (voor 2000) betaald te hebben op mijn kantoor, daarvoor zou hij van mij een kwitantie ontvangen hebben (wat ik betwist). Hij beweert echter na al die jaren het ontvangstbewijs weggegooid te hebben. Als ik hem voor de rechtbank sleep zal hij de verjaring inroepen op de zitting, zegt hij. Intussen wacht ik nog steeds op mijn geld. Is het zinloos een zaak tegen hem te beginnen? Bij voorbaat dank voor uw reactie!

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
scorpioen
Berichten: 8684
Juridisch actief: Nee

#2 , 22 apr 2008 16:15

De verjaringstermijn van tien jaar is in werking getreden op 27 juli 1998. Op 27 juli 2008 verjaart je vordering.

scorpioen

jozef222
Topic Starter
Berichten: 29

#3 , 22 apr 2008 22:05

Iemand heeft mij verteld dat de schulden aan een handelaar van een particulier die zelf geen handelaar is reeds verjaren na 1 jaar. Is dat waar? Waarom spreekt bovenstaande persoon dan van een verjaring van 10 jaar?

Reclame

wuotan
Berichten: 18

#4 , 22 apr 2008 22:05

Als het om een particulier gaat, kan de vordering ook al na één jaar verjaard zijn. Hangt af van welk soort transactie, wat er op papier staat (een factuur is niet altijd voldoende), en wat je intussen hebt gedaan om betaling te bekomen.

Zoniet is de verjaringstermijn tien jaar; als de transactie gebeurd is voor 27 juli 1998 heb je nog tijd tot dan, zoniet moet je tien jaar bij de transactiedatum tellen. Een aanmaning tot betalen, aangetekende brief enz. stuit de verjaring niet.

scorpioen
Berichten: 8684
Juridisch actief: Nee

#5 , 22 apr 2008 22:56

B.W. Art. 2272. (Lid 1 opgeheven) <W>.
(De rechtsvordering) van (gerechtsdeurwaarders), tot betaling van hun loon voor de akten die zij betekenen, en voor de opdrachten die zij uitvoeren; <W>.
Die van kooplieden, wegens de koopwaren die zij verkopen aan personen die geen koopman zijn;
Die van kostschoolhouders, tot betaling van het kostgeld van hun leerlingen; en van andere meesters, tot betaling van het leergeld;
Die van dienstboden die zich bij het jaar verhuren, tot betaling van hun loon,
verjaren door verloop van een jaar.

1 MEI 1913. - Wet op het krediet der kleinhandelaars en ambachtslieden en op de interesten wegens vertraagde betaling.
Art. 2. Bij het eindigen der derde maand, te rekenen van den dag der afgifte van eene verkoopsrekening of van een uittreksel van rekening, brengen de schuldvorderingen, die de kooplieden en ambachtslieden hebben ter oorzake van waren verkocht aan of van werken uitgevoerd voor bijzonderen, die geen kooplieden zijn, van rechtswege interest op.
Art. 5. De eisch tot betaling van de schuldvorderingen, bedoeld in artikel 2, verjaart door verloop van één jaar te rekenen van het burgerlijk jaar binnen hetwelk de koopwaren werden verkocht of de werken uitgevoerd.

Hof van Beroep te Antwerpen? 8ebis Kamer – 18 januari 2006:
Luidens art. 2272, tweede lid, B.W. verjaart de rechtsvordering van kooplieden, wegens de koopwaren die zij verkopen aan personen die geen koopman zijn, door verloop van één jaar. Als koopman in de zin van deze bepaling dient te worden beschouwd degene die voedingsmiddelen of andere producten verkoopt die courant worden gebruikt. De verkoop van een auto kan niet worden beschouwd als een product dat courant wordt gebruikt, temeer daar de verkoop in dit geval niet kaderde in het maatschappelijk doel van de verkopende vennootschap.

scorpioen

jozef222
Topic Starter
Berichten: 29

#6 , 23 apr 2008 01:06

Slotvraag: Op welk soort van schulden heeft een verjaringstermijn van tien jaren dan wel betrekking?

scorpioen
Berichten: 8684
Juridisch actief: Nee

#7 , 23 apr 2008 14:43

Slotvraag: Op welk soort van schulden heeft een verjaringstermijn van tien jaren dan wel betrekking?
De algemene regels zijn:

Art. 2262. <W> Alle zakelijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van dertig jaar, zonder dat hij die zich op deze verjaring beroept, verplicht is daarvan enige titel te vertonen of dat men hem de exceptie van kwade trouw kan tegenwerpen.

Art. 2262bis. <Ingevoegd> § 1. Alle persoonlijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van tien jaar.
In afwijking van het eerste lid verjaren alle rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon.
De in het tweede lid vermelde vorderingen verjaren in ieder geval door verloop van twintig jaar vanaf de dag volgend op die waarop het feit waardoor de schade is veroorzaakt, zich heeft voorgedaan.

Dus de algemene regel is dat persoonliljke vorderingen verjaren na 10 jaar tenzij een speciale wettelijke regel iets anders voorziet.

scorpioen

paling
Berichten: 280

#8 , 23 apr 2008 18:06

De verjaringstermijn van tien jaar is in werking getreden op 27 juli 1998. Op 27 juli 2008 verjaart je vordering.

scorpioen
ik dacht dat een verjaringsperiode loopt van de zoveelste tot de vooravond van de zoveelste .
en volgens uw antwoord is dit van de zoveelste tot de zoveelste .

of kan dit verschillen van verjaringstermijn tot verjaringstermijn ?

scorpioen
Berichten: 8684
Juridisch actief: Nee

#9 , 23 apr 2008 18:23

Verjaring begint op 27 juli 1998. Tien jaar betekent dat de laatste nuttige dag om de verjaring te stuiten 26 juli 2008 is. Op 27 juli 2008 om 0.01 uur is de vordering verjaard.

scorpioen

Terug naar “Krediet en Schuldbemiddeling”