Videoland en Van hoek & partners

kuku
Topic Starter
Berichten: 89

Videoland en Van hoek & partners

#1 , 01 mar 2011 00:24

Enkele jaren geleden moet ik eens een dvd hebben gehuurd van VIDEOLAND zelzate ( Belgie ) .
Naar het shijnt zou ik de film niet of te laat hebben binnengebracht , maar dit kan niet , want als
ik niet kon deed men ouders de film binnen en dat gebeurde ook . , Maar in VIDEOLAND ZELZATE
stonden van die jonge meiskes achter de toog die all hun aandacht gaven aan hun vrijers , en ja de film
dat je had gehuurd en terug op tijd binnenbracht , aan de kant werd geshoven totdat ze uitgepraat waren .
Het kan zijn dat er op zon moment een film niet goed is afgehandeld geweest en dat is mijn fou niet .

Nu het verhaal , Eind vorig jaar dus jaren na het voorval blijkbaar waarvan ik nooit eerder nog ma 1 brief heb
ontvangen integendeel , ik ben er nadien zelfs nog geweest zonder beter weten , heb ik een brief ontvangen
niet van VIDEOLAND ZELZATE DAT nu FAILLIET is , maar onmiddelijk van een incassobureau , met dreigtaal
en een kost plaatje van 727,95 euro te betalen , van een film dat niet zou zijn teruggekomen , maar waarvan
ik jaren niks heb gehoord laat staan ontvangen van een brief , integendeel kwas daar vaste klant en na die
bewuste datum heb ik zelfs daar nog geweest en nooit werd er iets over gezegd .
Nu heb ik dit al 2 aangetekende brieven voor ontvangen en steeds lopen de kosten erg op het is INCASSOBUREAU
VAN HOEK & PARTNERS , blijkbaar na opzoekingen zijn ze helemaal niet zuiver op de graad en komen ze van NEDERLAND .

Wat moet ik doen , is het terrecht , dat een bedrijf dat failliet is dat ze geld bij mij halen waarvan geen bewijs is en ze
nooir reageren op me schrijven .

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Drone
Berichten: 2130
Locatie: st-niklaas

#2 , 01 mar 2011 03:07

een incassobureau heeft in belgie geen enkele macht, een buitenlandse nog minder, buiten wat dreigen kunnen die niet veel doen.

indien zij blijven beweren dat u een dvd schuldig bent, vraag hun dan te voldoen aan:

“Art.870.Iedere partij moet het bewijs leveren van de feiten die zij aanvoert.”(Gerechtelijk Wetboek)."

EvilFreD
Berichten: 677

#3 , 01 mar 2011 06:53

Videoland stuurt al heel lang belachelijk hoge vorderingen naar leden die, zogezegd, hun gehuurde goederen te laat of helemaal niet binnen zouden hebben gebracht.
Enkele topics op het forum van TROS Radar:

hier
en hier

Blijkbaar stond Videoland hier al om bekend nog voordat ze failliet gingen.
Advies op forum van Radar is telkens via AS bewijzen eisen en zeker NIET te betalen.
Ik weet dat u denkt, dat u zou willen begrijpen wat u denkt dat ik gezegd heb. Maar ik ben er niet zeker van of u begrijpt, dat dat wat u gehoord heeft, niet dat is, wat ik bedoel. (Richard Nixon)

Reclame

bartvdv
Berichten: 1911

#4 , 01 mar 2011 07:50

Wanneer je een dvd huurt moet je je handtekening zetten; het ontvangstbewijs. Echter bij het terugbrengen kan je de dvd gewoon op de toonbank achterlaten en wordt er niet eens een afgiftebewijs gegeven. Hoe kan je dan bewijzen dat je de dvd hebt teruggebracht of hoe kan de videotheek bewijzen dat je dat net niet hebt gedaan !?

EvilFreD
Berichten: 677

#5 , 01 mar 2011 08:02

Het is dan ook niets anders dan een beetje intimidatie, in de hoop dat klanten bang raken en betalen.
Wat ik wel vreemd vind aan de zaak is dat de curator deze praktijken gewoon voortzet, of toestaat.
Hij moet toch beter weten.
Ik weet dat u denkt, dat u zou willen begrijpen wat u denkt dat ik gezegd heb. Maar ik ben er niet zeker van of u begrijpt, dat dat wat u gehoord heeft, niet dat is, wat ik bedoel. (Richard Nixon)

bartvdv
Berichten: 1911

#6 , 01 mar 2011 08:27

Het gaat om een Nederlands incassobureau. Daar zijn de regels anders en hebben ze wel degelijk een zekere macht. Het is de taak van de curator om zoveel mogelijk geld te recuperen; en alle middelen zijn dan goed. Een weekhartige curator laat zich toch maar in de luren leggen. In de boeken staat deze verhuur nog open; kans is groot dat de administratie gewoon slordig is. Dus ik zou toch kordaat reageren aan het incassobureau en de curator. Zo een zaken moet je niet laten aanslepen.

j.demoor
Berichten: 10360

#7 , 02 mar 2011 09:44

“Art.1875.Bruiklening of commodaat is een contract waarbij de ene partij aan de andere een zaak afgeeft om daarvan gebruik te maken, onder verplichting voor degene die de zaak ontvangt, die terug te geven na daarvan gebruik te hebben gemaakt. Art.1315.Hij die de uitvoering van een verbintenis vordert,moet het bestaan daarvan bewijzen.Omgekeerd moet hij die beweert bevrijd te zijn,het bewijs leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft meegebracht.”(Burgerlijk Wetboek).

‘Het kan zijn dat er op zon moment een film niet goed is afgehandeld geweest en dat is mijn fou niet ‘

Het was wel aan u om u het bewijs te verschaffen dat het ontleende teruggegeven was volgens de aanvaarde procedure die u niet meedeelt.

“Art.5.Het is verboden aan de consument enige vergoeding te vragen, anders dan de overeengekomen bedragen in de onderliggende overeenkomst in geval van niet-naleving van de contractuele verbintenissen.Art.15.§ 1. Met geldboete van 26 tot 50.000 EUR worden gestraft :1° zij die de bepalingen van de artikelen 3 tot 8 overtreden...”(20 DECEMBER 2002. - Wet betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument).

‘en steeds lopen de kosten erg op’

Onderzoek of de ’onderliggende overeenkomst’ met VIDEOLAND ZELZATE vergoeding bedingt en zo ja voor wat. Bedingt die overeenkomst in dit geval geen vergoeding dan overtreedt het incasso-bureau voornoemd art.5,wat een wanbedrijf is waarvoor u klacht kan neerleggen bij de politie.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

EvilFreD
Berichten: 677

#8 , 02 mar 2011 09:56

Artikel 4. Huurvoorwaarden

1. Alle gehuurde roerende zaken zijn en blijven eigendom van verhuurder of diens leverancier. Huurder verklaart de zaken in goede staat te hebben ontvangen, in die staat te zullen houden en aldus na afloop van de huur weer in te leveren.
2. Het maximaal aantal te huren films per huisadres bedraagt 6. Per geval behoudt verhuurder zich het recht voor dit aantal te wijzigen.
3. Indien tijdens de vertoning een titel beeld- en/of geluidsstoringen optreden, dient hiervan terstond melding te worden gemaakt aan verhuurder. Huurder heeft dan recht op een exemplaar van de titel, mits voorradig, of op een andere titel voor een gelijke huurperiode.
4. De huurovereenkomst is gesloten voor het aantal dagen dat is aangegeven en eventueel op afgifte-uitleenbon is vermeld. Daarbij geldt een deel van een dag als een gehele dag.
5. De zaken kunnen uitsluitend worden geretourneerd in de vestiging van verhuurder waar deze werden gehuurd.
6. Huurder dient de zaken in de bijgeleverde verpakking met bijbehorende label binnen de overeengekomen huurperiode compleet aan verhuurder te retourneren. Huurder is verplicht om bij retournering van het gehuurde te wachten tot verhuurder de retournering van het gehuurde en de retourregistratie heeft verricht. Huurder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord te gaan met de door verhuurder gevoerde computeradministratie ten behoeve van het verhuren van roerende zaken. Door afgifte van zijn klantenpas ondertekent de huurder het voor de verhuurde goederen geregistreerde ontvangstbewijs. Deze digitaal getekende registratie is bindend en geldt als bindend afgiftebewijs van de verhuurde zaken aan de huurder. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de bewijsmiddelen waarop partijen zich rechtens kunnenberoepen.
7. Bij te late terugbezorging door huurder, is huurder een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de dagverhuurprijs voor elke dag dat hij de zaken te laat retourneert, vermeerderd met Euro 25,- per titel en Euro 100,- per apparaat, of het equivalent in de nationale valuta.
8. Mocht de terugbezorging binnen een periode van 30 dagen na de overeengekomen retourdatum niet plaatsvinden of mocht al eerder aannemelijk zijn, dat terugbezorging niet meer mogelijk is, dan zijn, onverminderd de verschuldigdheid van vervallen huurtermijnen, de bepalingen van artikel 5 eveneens van toepassing.
9. Iedere cassette is verzegeld. Bij verbreking van het zegel is huurder verplicht de cassette te vergoeden, onverminderd de plicht tot teruggave van de cassette. De vergoeding is gelijk aan de op dat moment geldende aanschafwaarde van een nieuwe cassette vermeerderd met een forfaitaire schadevergoedingvan Euro 25,- of het equivalent in de nationale valuta.
10. Indien huurder op enigerlei wijze zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst of deze algemene voorwaarden niet nakomt, in liquidatie verkeert, surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt, failleert of indien onder hem beslag wordt gelegd, zal hij zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim zijn. Het staat verhuurder alsdan vrij de roerende zaken direct terug te vorderen en tot zich te nemen, de overeenkomst op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks naar keuze van verhuurder. Alle vorderingen van verhuurder op huurder zijn dan direct opeisbaar.
11. Bij het intreden van een der gebeurtenissen, vermeld in lid j, dient huurder verhuurder onverwijld op de hoogte te stellen en de beslag leggende deurwaarder, curator of bewindvoerder direct inzage te geven in de overeenkomst met verhuurder.
12. Eventuele kosten van invordering van de schadevergoeding en/of achterstallige huur, zowel incasso als overige buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, zijn voor rekening van huurder met een minimum van Euro 100,-, of het equivalent in de nationale valuta. Verhuurder behoudt zich het recht voor de niet tijdig geretourneerde zaken, op kosten van huurder, op te laten halen. Huurder zal hiertoe zijn medewerking verlenen en verhuurder toegang verschaffen tot alle ruimten in zijn woning.
Ik weet dat u denkt, dat u zou willen begrijpen wat u denkt dat ik gezegd heb. Maar ik ben er niet zeker van of u begrijpt, dat dat wat u gehoord heeft, niet dat is, wat ik bedoel. (Richard Nixon)

Terug naar “Krediet en Schuldbemiddeling”