Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
evgoeth
Topic Starter
Berichten: 449
Reputation: 0
Locatie: Ten zuiden van Antwerpen

Schuldbemiddeling loopt fout

#1 , 9 maand 1 week geleden (11 aug 2017 14:46)

Koppel gaat via CAW in schuldbemiddeling. Hebben geen eigendom, huren en hij heeft een autolening.
Schuldbemiddeling wordt na tijdje stopgezet wegens CAW dat niet echt betrouwbaar is qua opvolging.

Er vallen enkele lijken uit de kast maar koppel kan deze oplossen.

Nu, enkele maanden later. Koppel leeft al meer dan een jaar samen in woonplaats X, daarvoor samen in woonplaats Y.

Nu ontvangt de moeder van de man een brief van een incassobureau dat autolening reeds 3 maal niet is afgelost en dat ze 1 week de tijd hebben om ofwel 18 000 euro ofwel 24 000 euro te betalen, of wagen wordt aangeslagen. En hij komt op de zwarte lijst.

Koppel beschikt niet over deze financiële middelen. Zitten mentaal diep in de put, maar ik stel me de volgende vragen.

1. Waarom stuurt incasso brief naar de moeder als de zoon al vele jaren niet meer thuis woont en de lening heeft aangegaan lang na zijn vertrek thuis? Waar haalt incasso deze gegevens?
2. Moet zulke brief trouwens ook niet aangetekend? Een gewone brief heeft toch amper bewijswaarde?
3. Hij heeft nooit iets gehoord van zijn eigen bank, na 1 gemiste, 2 gemiste afbetalingen. Dan hadden ze tijdig kunnen ingrijpen. Ze hebben wel wat spaarcenten, dus kunnen nu deze 3 gemiste betalingen in 1 keer aflossen.
4. Incasso wil van geen wijken weten. Weet ook niet waarom. Maar als wagen wordt aangeslagen en verkocht, blijft er een som openstaan die nog moet afgelost worden omwille van de waardevermindering en dan moeten ze misschien in collectieve, verliest hij zijn job omdat hij zich niet kan verplaatsen, etc. etc.

Ik vind dat hier een reukje aan zit.

Wat denken jullie?

eylis
Berichten: 6609
Reputation: 13

#2 , 9 maand 1 week geleden (11 aug 2017 14:55)

is de brief naar het adres van de moeder gestuurd, maar gericht aan de zoon? Of is de brief gestuurd én gericht aan de moeder...

evgoeth
Topic Starter
Berichten: 449
Reputation: 0
Locatie: Ten zuiden van Antwerpen

#3 , 9 maand 1 week geleden (11 aug 2017 15:00)

Nee brief is wel gericht aan de zoon.

Reclame

basejumper
Berichten: 2622
Reputation: 4
Locatie: Diest

#4 , 9 maand 1 week geleden (11 aug 2017 19:54)

Waarschijnlijk is de brief gestuurd naar de initiële woonplaats van kredietnemer. Niet zo abnormaal.
Het is natuurlijk aan de kredietnemer zelf om zijn verplichtingen na te komen. Via PC Banking en smartphone banking is het heel simpel om je financiën op te volgen. Wat te simpel om alles in de schoenen van de bank te schuiven. Zij dienen in elk geval zo snel als mogelijk hun situatie opnieuw te regulariseren. Incassobureaus zijn meestal pas aan de orde als een krediet als dubieus wordt afgeboekt en doorgegeven wordt aan een invordeingsbureau. Dat gebeurt niet onmiddellijk na 3 onbetaalden. Zwarte lijst sowieso = wettelijke verplichting.
To Do : neem rechtstreeks met kredietverstrekker contact op - zuiver de achterstallen aan.
Uit zelfbeheersing groeit de Kracht.
Zelfkennis brengt ons tot Wijsheid.
Zelfvervolmaking leidt ons tot Schoonheid.

Xenophon
Berichten: 2660
Reputation: 0
Juridisch actief: Ja
Locatie: Brussel

#5 , 9 maand 1 week geleden (12 aug 2017 10:42)

Vermoedelijk zal de zoon toch nog het adres van de moeder opgegeven hebben toen het krediet werd afgesloten. En daarna niet verwittigd hebben.

Wet consumentenkrediet:

Artikel 29

Elk beding dat voorziet in het verval van de termijnbepaling of in een uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde, is verboden en wordt als niet geschreven beschouwd, tenzij:

1° ingeval de consument ten minste twee termijnen of een bedrag gelijk aan 20 pct. van de totale terug te betalen som niet heeft betaald en hij één maand na het ter post afgeven van een aangetekende brief tot ingebrekestelling zijn verplichtingen niet is nagekomen. Die regels moeten door de kredietgever bij de consument in herinnering worden gebracht bij de ingebrekestelling;
2° ingeval de consument het lichamelijk roerend goed vervreemdt vóór het betalen van de prijs, of het gebruikt in strijd met de bedongen voorwaarden van de overeenkomst, terwijl de kredietgever zich de eigendom ervan had voorbehouden of er, overeenkomstig de regelen inzake financieringshuur, nog geen eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden;
3° ingeval de consument het kredietbedrag bedoeld in de artikelen 60bis en 60ter overschrijdt, en hij, een maand na het ter post afgeven van een aangetekende brief houdende ingebrekestelling, zijn verplichtingen niet is nagekomen. Die regels moeten door de kredietgever aan de consument in herinnering worden gebracht bij de ingebrekestelling.

Onverminderd de toepassing van artikel 33ter is elk beding dat voorziet dat de kredietgever op elk ogenblik de terugbetaling van het opgenomen kredietbedrag kan eisen verboden en wordt dit als niet geschreven beschouwd.


Kijk na of aan de voorwaarden voor opeisbaarstelling werd voldaan, dit is van openbare orde. Vraag naar het bewijs van verzending van de aangetekende ingebrekestelling. Kijk na hoeveel % van het krediet reeds werd afgelost; is dit 40% of meer dan kan de schuldeiser niet zonder meer het goed terug in bezit nemen.

Afgezien daarvan: men kan geen rechten ontlenen aan zijn eigen slordigheid. De kredietnemer en niemand anders is verantwoordelijk voor de opvolging, dus de verantwoordelijkheid bij het CAW of de bank trachten te leggen is weinig ernstig. Geassisteerd worden impliceert niet dat men het verstand op nul mag zetten. Sta me toe om ook te twijfelen aan de versie volgens dewelke er out of the blue een brief van een incasso kwam aandwarrelen.

Indien de opeisbaarheid een feit is dan zal de schuldenaar tot een akkoord moeten trachten te komen, wetende dat de schuldeiser niet verplicht is dat toe te staan. Stel voor de achterstallen te betalen en indien men verder aandringt, de wagen te verkopen met voorbehoud van de verkoopsom voor de schuldeiser (opgelet: doe dit enkel mits schriftelijk akkoord). Mirakels bestaan niet. Wie geen geld heeft neemt het openbaar vervoer, de fiets of koopt een bescheiden wagen.
Ik ben geen advocaat, u gebruikt de informatie die ik verstrek strikt op eigen risico. Win steeds gekwalificeerd advies in voor belangrijke beslissingen.
Gelieve vragen te stellen via het forum, NIET via persoonlijke berichten.

j.demoor
Berichten: 10362
Reputation: 2

#6 , 9 maand 1 week geleden (12 aug 2017 15:52)

“Art.6.§ 1. Elke minnelijke invordering van een schuld dient te starten met een schriftelijke ingebrekestelling gericht aan de consument. Deze ingebrekestelling dient op een volledige en ondubbelzinnige wijze alle gegevens omtrent de schuldvordering te omvatten. Zij dient minstens de gegevens, opgesomd in § 2, te bevatten, en er kan maar tot andere invorderingstechnieken worden overgegaan na afloop van de in § 3 vastgestelde termijn. § 2. In deze ingebrekestelling komen minstens de volgende gegevens voor : 1° de identiteit, het adres, het telefoonnummer en de hoedanigheid van de oorspronkelijke schuldeiser; 2° de naam of benaming, het adres, het inschrijvingsnummer in het handelsregister en het BTW-identificatienummer, alsmede het inschrijvingsnummer bij het Ministerie van Economische Zaken van de persoon die tot de minnelijke invordering overgaat; 3° een duidelijke beschrijving van de verplichting die de schuld heeft doen ontstaan; 4° een duidelijke beschrijving en verantwoording van de bedragen die van de schuldenaar geëist worden, met inbegrip van de geëiste schadevergoedingen en nalatigheidsinteresten; 5° de vermelding dat, bij afwezigheid van reactie van de schuldenaar binnen de in § 3 gestelde termijn, de schuldenaar tot andere maatregelen tot invordering kan overgaan. 6°...§ 3. De ingebrekestelling vermeldt een termijn waarbinnen de schuldenaar aan de vordering kan voldoen zonder dat er bijkomende maatregelen ter invordering mogen worden genomen. Deze termijn bedraagt ten minste vijftien dagen, en vangt aan op de datum waarop de schriftelijke aanmaning wordt opgestuurd.”(Wet 20 december 2002 minnelijke invordering schulden consument).

Uit uw verhaal blijkt dat hieraan niet voldaan is, zodat nog niet kan overgegaan worden tot ‘andere invorderingstechnieken’.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

evgoeth
Topic Starter
Berichten: 449
Reputation: 0
Locatie: Ten zuiden van Antwerpen

#7 , 9 maand 1 week geleden (14 aug 2017 14:28)

De bank zou op de hoogte moeten zijn van zijn huidige adres.
Maar bon, ook ik besef dat dit niet altijd het geval is, want hiervoor ben je uiteindelijk nog altijd zelf verantwoordelijk.

Maar voor deze brief van het incassokantoor is er nooit, maar dan ook nooit enige andere brief verstuurd geweest, van de bank of van eender welke instantie om te wijzen op betaalachterstallen.

Ik heb natuurlijk ook geen idee hoe de verhoudingen tussen de klant en het CAW liggen, daar heb ik geen kennis van. In hoeverre worden deze zaken echt uit handen genomen en wordt er een overeenkomst opgemaakt of is dit allemaal op vrijblijvende basis, geen idee.

Persoon heeft nu enkel een brief waarop staat dat dit grote bedrag dient betaald te worden of de auto wordt in beslag genomen.
Gezien het feit dat er niks maar dan ook niks van andere communicatie is geweest, vind ik dit een zeer vreemde zaak.

Persoon in kwestie, die misschien inderdaad niet zo rijk is als de zee diep is, maar ondertussen best wel terug zijn boontjes kan doppen en het openstaande bedrag kan aflossen en tot zijn eigen frustratie ook zal moeten toegeven dat hij deels in de fout is, heeft een advocaat onder de arm genomen om de opties te overlopen.

Discussie mag voor mij aldus gesloten worden.

Terug naar “Krediet en Schuldbemiddeling”