Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Spirou_
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

Zonnepanelen - niet geplaatst volgens offerte

#1 , 1 jaar 2 maand geleden (03 aug 2017 15:53)

Beste


Enkele weken geleden (begin bouwverlof) zijn ze bij ons zonnepanelen komen plaatsen. Hiervoor hadden we midden juni een offerte ondertekend waarop we zijn ingegaan na één dag. De aangeboden prijs was zeker niet de goedkoopste, maar we kozen voor een “deftige” firma met een kwaliteitsvolle aanbieding. Concreet bestelden we volgende goederen:

Afbeelding
free photo hosting

Dit betreft een systeem met centrale omvormer, maar met een module (power optimizers) per paneel om zo elk paneel maximaal te benutten en ook per paneel te kunnen monitoren.

Via mail werd vooraf al uitgeklaard dat de omvormer van het nieuwe type zou zijn (HD wave), omdat dat zowel mondeling tijdens het verkoopsgesprek als tijdens het technisch bezoek werd naar verwezen (hoewel in de offerte de oude versie staat, zonder H achteraan het typenummer - in de bijlage van de offerte zat ook een datasheet van de oude omvormers). Om die redenen werd dat dus vooraf uitgeklaard door de project manager via mail.

Bij de installatie stel ik enkele zaken vast, waarna ik volgende mail stuur naar de project manager :

Ik wil beginnen met te benadrukken dat ik zeer tevreden ben over de manier van plaatsen gisteren. Alles werd vlot en professioneel afgehandeld. Ik heb echter een paar bedenkingen bij het geplaatste materiaal:

- De montagerails zouden zwart zijn, werd er mij bij de verkoop beloofd. Dat was ook één van de redenen waarom ik voor jullie koos. In de praktijk zijn het zilveren rails waarvan de uiteindes zijn zwart gespoten. Hier kan ik uiteindelijk wel mee leven, het esthetisch resultaat is hetzelfde.

- Volgens offerte zou er een 3,5 kW omvormer geplaatst worden, maar er is een 4 kW omvormer geplaatst. Dat had ik inderdaad moeten zien op de legplannen die je mij vorige week voorlegde, dus dat is deels mijn schuld. Doch voor ons wil dit een langere terugverdientijd betekenen omdat ik 64 euro extra prosumentenvergoeding per jaar zal betalen. Langs de andere kant ga ik er ook vanuit dat dit toestel voor jullie duurder is dan de 3,5 kW-versie, dus ook hiermee kan ik leven.

- Ik stel echter vast dat er op het totaal van 15 panelen slechts 8 power optimizers geplaatst zijn. Hier heb ik niet bij stilgestaan gisteren toen ik bij de inbedrijfsstelling van de omvormer hoorde tellen tot 8... Ik heb echter 15 panelen, TrinaSolar TSM-DD05A.05(II) van 290W als het goed is. Dat wil dus zeggen dat er 7 keer 2 panelen in serie geschakeld zijn met voor elk paar panelen een power optimizer, en 1 paneel met een power optimizer voor zich alleen. Ik ga/ging er echter vanuit dat "Trina Solar monokristallijn 290Wp FULL BLACK met SolarEdge omvormer en P500 Optimizers" (uit offerte) wil zeggen dat er een power optimizer per paneel wordt geplaatst. Anders mist men ook één van de grote voordelen/redenen waarom ik voor SolarEdge koos: monitoring per paneel ("standaard uitgebreide monitoring per panneel", tekst uit offerte). Los van het commerciële probleem dat ik hierin zie (ik betaal tot 50 cent per kWh extra ten opzichte van de goedkoopste offerte - voor een totaal van ongeveer 2000 euro dus!! -> hiervoor betaal ik omwille van de uitgebreide monitoring, het extra materiaal dat jullie plaatsen zoals de optimizers, ...); blijkt ook dat het technisch maximum van de P500 power optimizer te laag is voor 2 panelen TrinaSolar 290W. Twee panelen genereren namelijk 580W en het maximum is 500W. Dat blijkt ook uit de compatibility die wordt berekend door de SolarEdge Sitedesigner (zie bijlage).

Kortom, buiten het laatste punt ben ik tevreden. Ik verwacht dan ook een oplossing hiervoor, in welke vorm dan ook.


Hierop komt snel een antwoord dat de baas in verlof is en dat ze dit met hem moeten bespreken. “Volgende week” (deze week ondertussen) zou ik zeker nieuws hebben.

Ondertussen heb ik echter nog geen voorstel tot oplossing gekregen, maar wel een eerste factuur (betalingsvoorwaarden 90% bij plaatsing / 10% na keuring). Ik nam telefonisch contact op met de firma omdat ik een nieuw factuur wou om twee redenen:
- enerzijds omdat het probleem nog niet uitgeklaard is
- anderzijds omdat ik omwille van een energielening (wat een gedoe, nooit meer) slechts een factuur mocht hebben met een factuurdatum van 1/8/17. De dame aan de telefoon maakte hier geen probleem van en stelde voor een credit nota op te maken en later een nieuw factuur op te sturen. Ik moest het oude factuur dan ook niet betalen.

Vandaag, drie dagen later, werd de keuring uitgevoerd. Installatie goedgekeurd. Nog geen nieuws of voorstel voor een oplossing.

Ik nam er even de algemene voorwaarden bij, en lees daarin dat indien men niet akkoord gaat met installatie men dat men binnen de 8 dagen na levering / facturatie dit via een aangetekend schrijven te kennen moet geven. Mijn mail dateert van de dag na de installatie, maar is natuurlijk geen aangetekend schrijven.

Het ontvangen factuur (waarvoor een creditnota zou opgesteld worden die ik nog niet gezien heb, en misschien ook pas krijg bij het volgende factuur) dateert van 27/07/17, ontvangen 31/07/17. Mijn vraag is dus of ik alsnog een aangetekend schrijven dien te sturen naar de firma aangezien ik niet akkoord ga met de facturatie (“Leveren en plaatsen van zonne-installatie volgens offerte”). Of kan ik hen nog even respijt geven om te komen met een oplossing in alle rust, aangezien dit factuur teniet wordt gedaan door een creditnota en een nieuw factuur. Of geldt mijn email van de dag na de installatie als voldoende om hen te wijzen op de “niet levering zoals op offerte”. Liefst wil ik afwachten met welke oplossing/voorstel ze komen, maar ik wil ook niet achteraf vaststellen dat ik niet voldaan heb aan mijn verplichtingen en dat ik daardoor ook niet kan rekenen op deze oplossing.

Alvast bedankt voor jullie input.

PS: Ik wou de algemene voorwaarden hier kopiëren maar daarin staat natuurlijk de firmanaam. Ik wil hun goeie naam niet besmeuren en zal ze dan ook enkel plaatsen indien echt noodzakelijk.

Spirou_
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

#2 , 1 jaar 2 maand geleden (03 aug 2017 16:08)

Hierbij toch even de algemene voorwaarden, maar geanonimiseerd. De belangrijke paragrafen (volgens mij) heb ik in het vet gezet:

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Al onze verkopen en diensten geschieden uitsluitend onder de volgende voorwaarden. Deze voorwaarden gelden ook zonder speciale overeenkomsten voor alle toekomstige zaken met ons. Onze voorwaarden blijven ook van kracht in het geval de koper andere voorwaarden voorschrijft. Mondelinge overeenkomsten die tegenstrijdig zijn met onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn niet bindend. Zij zijn slechts van kracht wanneer wij deze schriftelijk hebben bevestigd.
1. De omschrijving van de goederen en diensten die deel uitmaken van het contract is te vinden in onze gedetailleerde offerte.
2. Offertes - ook prijslijsten of omzendbrieven - zijn niet bindend en zijn opgemaakt op basis van de prijzen geldig op de datum van offerte onder voorbehoud van latere wijziging.
3. Een bestelling is voor ons slechts bindend vanaf het moment dat firmanaam nv deze bestelling schriftelijk heeft bevestigd per email, brief of op een andere gangbare schriftelijke wijze. firmanaam nv kan slechts overgaan tot inplannen van de uitvoering van de werken nadat alle stukken ter zake hiertoe ondertekend door de koper werden teruggezonden en het eventueel vooropgestelde voorschot werd aanbetaald.
Onze prijzen werden opgemaakt op grond van de economische toestand, de wisseltarieven, de taksen en invoerrechten in voege op het ogenblik van dit aanbod, en wij behouden ons het recht voor om de prijzen aan te passen van zodra een van de voornoemde basisfactoren aanzienlijk gewijzigd is. Indien zulke aanpassing geschiedt, heeft de koper het recht om zijn bestelling ongedaan te maken.
4. De leveringsdatum alsook de afspraken nopens de dienstregeling zijn naar best vermogen berekend, zijn enkel bij benadering gegeven ten titel van inlichting en zijn niet bindend. Het overschrijden van de termijn vermeld in de offerte en in de orderbevestiging kan door de koper niet worden ingeroepen om schadevergoeding of nietigverklaring van de verkoopovereenkomst te eisen. In het geval van enige overmacht die de uitvoering van het verkoopcontract zou vertragen, zal dit verkoopcontract tijdelijk worden geschorst tot het einde van de oorzaak van deze vertraging. Het is de koper niet toegelaten het contract te beëindigen op grond van zulk een overmacht. Indien de klant-koper de goederen moet afhalen en hij hierbij in gebreke is, kan een bewaarloon worden aangerekend. Inmiddels draagt de klant-koper het risico over de te laat opgehaalde goederen.
5. Bij opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, draagt firmanaam nv geen enkele verantwoordelijkheid. Eventuele schades en boetes hieromtrent opgelopen vallen geheel ten laste van de klant. Hij het niet of niet-tijdig bekomen van de vereiste vergunning heeft firmanaam nv het recht de overeenkomst te beëindigen in welk geval de klant-opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd is die forfaitair op 10% van de totale aannemingsprijs wordt vastgesteld.
6. De klant-opdrachtgever draagt er zorg voor dat de werf voor aanvang van de werken vrij bereikbaar en toegankelijk is. De klant-opdrachtgever zorgt daarenboven voor voldoende parkeerplaats op de werf en deze dient door de klant-opdrachtgever in het voordeel van firmanaam nv gratis te worden voorzien van water en elektriciteit. De werf dient opgeruimd te zijn, rekening houdend met de mogelijkheid voor firmanaam nv om de nodige stellingen, kranen en ladders te plaatsen en hiermede de nodige bewegingen uit te voeren. Kosten verbonden aan deze werken zijn ten laste van de klant-opdrachtgever. Desgevallend vraagt deze ook het nodige parkeerverbod aan bij de bevoegde instanties. Bij gebreke hieraan heeft firmanaam nv het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen.
7.1. Onze aansprakelijkheid in geval van fouten is beperkt tot de vervanging van de goederen en maximaal tot het bedrag van de aan firmanaam nv toevertrouwde opdracht.

7.2. firmanaam nv draagt alleszins geen verantwoordelijkheid voor schade die inherent is aan de uitvoering van de werken. Zo neem de klant- opdrachtgever er kennis van dat indien doorboringen door tegels nodig zijn, deze mogelijk kunnen scheuren. Schade dewelke geheel ten laste komt van de klant. Idem wat betreft doorboring door bezetsel en eventuele scheurvorming die hierdoor ontstaat.
7.3. Bij gebrekkige of niet-conforme goederen, onverminderd hetgeen gesteld onder 7.4 en 8, zal firmanaam nv van elke aanspraak tot schade bevrijd zijn na herbelevering van deze goederen.

7.4. Alle klachten of betwistingen over gebrekkige of niet conforme goederen, dan wel over levering, uitvoering of facturatie dienen te geschieden binnen de acht dagen na levering, uitvoering en/of facturatie en dit per aangetekend schrijven. firmanaam nv is hoe dan ook niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden. In geval van (i) niet zichtbare materiële gebreken, (ii) bij bewijsbare materiaal- of constructiefouten of (iii) bij het niet bereiken van uitdrukkelijk of stilzwijgend verzekerde eigenschappen wordt onze waarborg in die zin exclusief beperkt, dat wij volgens onze eigen keuze ofwel (a) de fouten ongedaan maken, hetzij door uitwisseling van of het bijvoegen van onderdelen, hetzij door kosteloze omruiling ofwel (b) dat wij na overeenkomst de verkochte goederen terugnemen en de aangerekende prijs crediteren. Recht op schadevergoeding wegens het niet nakomen van de verkoopovereenkomst, het terugbetalen van onkosten, lonen en andere kosten van voor of na de levering zijn uitgesloten.
De waarborg van het materiaal is geldig zoals op offerte vermeld of is in de andere gevallen bepaald op 12 maanden na de plaatsing met een maximum van 15 maanden na factuurdatum.

8. firmanaam nv wijst de klant erop dat afhankelijk van het door hem aangekochte product, specifieke garantievoorwaarden, plaatsingsvoorwaarden en productvoorwaarden zullen gelden, dewelke op hun beurt integraal deel uitmaken van de tussen partijen afgesloten overeenkomst. Deze specifieke voorwaarden dienen gelezen te worden in het licht van de algemene verkoopsvoorwaarden. Bij eventuele tegenstrijdigheid hebben de specifieke voorwaarden voorrang op de algemene. In het algemeen gelden de garantievoorwaarden van firmanaam nv (specifiek voor elk product) en in het bijzonder de garantietermijnen vanaf factuurdatum.
Verder zal geen garantie worden aanvaard (vervalt dus de waarborg) in de volgende gevallen :
a. Voor gevolgschade aan personen en/of goederen en gederfde inkomsten of besparingen;
b. Wanneer de gebreken zijn ontstaan ten gevolge van verwaarlozing of slechte zorg door de gebruiker (bijv. instructies voor gebruik of onderhoud niet nauwkeurig volgen, schade aan elektrisch element ten gevolge van kalkaanslag, etc..).
c. Wanneer de installatie of onderdelen ervan, zonder onze voorafgaande schriftelijke toelating, worden verwijderd, verwisseld of gewijzigd of door een niet-erkende installateur werden opgestart.
d. Wanneer de installatie door beschadiging, ongevallen, misbruik, vorst of brand schade heeft geleden.
e. Wanneer de apparatuur zich niet op Belgisch grondgebied bevindt.
9. Uitgeleende kosteloze constructietekeningen of technische inlichtingen kunnen niet worden aangewend om onze verantwoordelijkheid in te roepen.
10. Ingeval van levering, staat de klant vanaf de levering op de werf verder in voor schade aan en vervreemding van het materiaal en neemt deze hiervoor een degelijke verzekering. Alle prijzen gelden voor levering vertrek vanaf onze magazijnen tenzij anders vermeld en zijn exclusief BTW. De verzending gebeurt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, op verantwoordelijkheid van de klant-opdrachtgever of de koper. Het risico bij installatiewerkzaamheden gaat over op deze koper zodra de installatie wordt opgeleverd.
11. Alle geleverde materialen blijven echter, ondanks het gestelde onder punt 10, eigendom van firmanaam nv tot op het ogenblik van de integrale betaling van het totale aannemingsbedrag. firmanaam nv kan bij niet-betaling op kosten en risico van de opdrachtgever-klant op elk ogenblik de goederen terug komen ophalen. firmanaam nv houdt zich daarbij het recht voor de goederen aan te rekenen naarmate hun levering, ook indien deze slechts gedeeltelijk is.
12. De betaling dient, onafhankelijk van gelijk welke waarborgtermijn, te geschieden netto, binnen de 8 dagen na de datum van de factuur of zoals vermeld is op de factuur. Bij gebreke aan betaling op deze vervaldag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aan 10% per jaar tot datum effectieve betaling. Er is dan tevens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag tussen partijen bedongen en dit met een minimum van 100 EUR.
Indien enige factuur onbetaald blijft 14 dagen na de voorziene datum van betaling, kunnen wij van rechtswege de verkoop ontbinden door kennisgeving per aangetekend schrijven en zulks zonder waarborg, dagvaarding of andere formaliteiten van welke aard ook. Bij niet-betaling op vervaldag van één factuur worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft firmanaam nv het onvoorwaardelijke recht de werken stil te leggen tot algehele betaling van het verschuldigde bedrag. In voorkomend geval vervallen alle eventueel gemaakte afspraken m.b.t. leverings- en uitvoeringstermijnen. Het stilleggen van de werken kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant-opdrachtgever. Indien de werken uit deelopdrachten bestaan, behoudt firmanaam nv zich het recht voor de uitvoering van de volgende deelopdracht op te schorten conform het voorgaande, tot zolang de vorige deelopdracht integraal werd betaald. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van firmanaam nv om de geleden schade onder de vorm van de gederfde winst en alle overige kosten veroorzaakt door gebrek van of vertraging in betaling (administratiekosten, etc..) te verhalen op de klant. Het voorgaande onverminderd het recht van firmanaam nv om de tussen partijen afgesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden in het nadeel van de klant wegens wanbetaling.
13. De opdrachtgever-klant wordt hierbij uitgesloten zich te beroepen ten opzichte van firmanaam nv op de juridische figuur van de exceptie van niet-uitvoering. De opdrachtgever-klant kan met andere woorden diens betalingsverbintenissen niet opschorten, om welke redenen dan ook. De opdrachtgever-klant kan zich m.a.w. niet verschuilen achter beweerdelijk vastgestelde gebreken, dan wel geclaimde service-interventie of niet geheel afgerond zijn der werken om diens betalingsverbintenis op te schorten. firmanaam nv zal op haar beurt enkel ter plaatse afstappen en service/onderhoud en enig welke andere interventie uitvoeren (zelfs indien deze valt onder de garantievoorschriften) wanneer het openstaand saldo door de opdrachtgever-klant geheel werd betaald.
14. Uitgezonderd het gestelde onder 3, 4, 5 en 6 en bij gebrek aan andersluidende onderlinge afspraak is ingeval van annulatie, vernietiging of geen uitvoering van de overeenkomst door toedoen van de opdrachtgever-klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van de waarde van de bestelling met een minimum van 100 EUR en dit onder uitdrukkelijke mogelijkheid een hogere schade te eisen. Een en ander laat het recht van firmanaam nv in toepassing van artikel 1794 B.Wb. onverkort.
15.firmanaam nv kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade of verlies van inkomsten die de koper zou leiden ten gevolge van (i) een wijziging of de afschaffing van het systeem van groenestroomcertificaten, gerelateerde belastingsvoordelen of andere fiscale gunstmaatregelen of (ii) enige andere overheidsmaatregel. Alle informatie en documenten die firmanaam nv aan de klant hieromtrent dan wel in het kader van de uitvoering van de opdracht meedeelt, is louter ten informatieve titel en bindt firmanaam nv op generlei wijze. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk om zich correct te informeren betreffende de gunstmaatregelen en hun modaliteiten die mogelijkerwijs voor hem van toepassing kunnen zijn bij de aankoop van producten/installaties. Indien de klant bij een externe partij een financiering wenst aan te gaan, dient de klant ervoor te zorgen dat de modaliteiten hieromtrent stroken met de afspraken die de klant met firmanaam nv heeft gemaakt. firmanaam nv zal de gemaakte afspraken en algemene verkoopsvoorwaarden niet aanpassen in functie van de financiering van de klant. De aan de klant meegedeelde te verwachten jaarlijkse opbrengst is zuiver informatief en verbindt firmanaam nv geenszins. firmanaam NV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade of verlies van inkomsten die de koper zou leiden ten gevolge van afwijkende resultaten op deze vooropgestelde te verwachten, jaarlijkse opbrengst.
16. Deze verkoopsvoorwaarden blijven van kracht ook als een van de punten nietig wordt verklaard.
17. In geval van betwisting is alleen het vredegerecht te plaatsnaam en/of de rechtbank van plaatsnaam bevoegd om van geschillen en vorderingen in eerste aanleg kennis te nemen. Het Belgisch recht is van toepassing.

aceke
Berichten: 67

#3 , 1 jaar 2 maand geleden (03 aug 2017 20:54)

lol vind het wel lef hebben van de firma dat ze u geld vragen voor de uitbreiding van de garantie terwijl solaredge standaard 20 jaar geeft op omvormer wnnr je deze plaatst met optimizers

Reclame

Bart Vissers
Berichten: 1567
Juridisch actief: Nee

#4 , 1 jaar 2 maand geleden (03 aug 2017 21:25)

Had je deze algemene voorwaarden ontvangen vooraleer je de overeenkomst aanging? Of staan ze nu voor het eerst op de achterzijde van de factuur?
Ben je particulier? Want dan geldt dat de voorwaarden afdwingbaar zijn als ze voorafgaand of uiterlijk samen met het aangaan van het contract bekendgemaakt zijn, en je expliciet akkoord gegaan bent met deze voorwaarden. Indien aan één van beide voorwaarden niet voldaan is, dan kan de rechter evenzeer besluiten dat je NIET gebonden bent door de algemene voorwaarden (maar hiervan ben je niet zeker).

Ik zou ook aangetekend de conformiteit van de goederen met de offerte en emailverkeer betwisten. Verwijzend naar de mailcommunicatie die intussen reeds gevoerd is, en dat je om je rechten te vrijwaren, in lijn met de bepalingen van de algemene voorwaarden genoodzaakt bent om deze melding eveneen via aangetekend schrijven over te maken, hoewel het niet duidelijk is of deze algemene voorwaarden wel in jouw situatie van toepassing zijn aangezien [je je als consument niet bewust was van deze voorwaarden] [ze pas na aangaan van de overeenkomst bekend gemaakt werden]. En dat je deze betwisting verstuurt onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.
je zou hierbij je vorige mailmelding kunnen afdrukken en ondertekend opsturen als bijlage.
Ik heb absoluut geen probleem met foute antwoorden. Ik maak ze ook. Dat is een leerproces.
Wat me wel stoort zijn zij die eigenlijk wel beseffen dat ze fout zaten, maar stijfkoppig volhouden zonder een juridische onderbouw te geven.

Spirou_
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

#5 , 1 jaar 2 maand geleden (04 aug 2017 21:12)

In verband met de aangerekende prijs voor de garantieuitbreiding: dit is nochtans ook de prijs die ik terugvond op de officiële SolarEdge website.

Om op de vragen te antwoorden: ja ik ben particulier, en ja de algemeen voorwaarden zaten al bij de offerte. Ik heb ze toen ook doorgenomen en vond er niets abnormaals instaan.

Ik heb ondertussen na aandringen een antwoord gekregen van de firma. Ze zullen de ontbrekende optimizers komen plaatsen en erkennen dat ze slecht gecommuniceerd hebben in de verkoop-fase over het aantal en type te plaatsen optimizers.

Graag had ik wel nog een antwoord, uit interesse, op de vraag of ik een verweer van een factuur moest schrijven op een factuur waarvoor ik een creditnota zou krijgen; of dat ik moest wachten op het definitieve factuur om dat dan te betwisten?

Bart Vissers
Berichten: 1567
Juridisch actief: Nee

#6 , 1 jaar 2 maand geleden (04 aug 2017 21:46)

Spirou_ schreef:Graag had ik wel nog een antwoord, uit interesse, op de vraag of ik een verweer van een factuur moest schrijven op een factuur waarvoor ik een creditnota zou krijgen; of dat ik moest wachten op het definitieve factuur om dat dan te betwisten?

Als het gebrek duidelijk is en je hebt geen schriftelijke erkenning door de aannemer, dan betwist je best formeel, om te vermijden dat de creditnota nadien niet zou komen en men de lange wachttijd om te reageren tegen je gaat gebruiken.
In de betwisting kan je wel al verwijzen naar de mondelinge toezeggingen. Als die vervolgens niet (even snel) betwist worden, dan versterken ze je situatie.
Ik heb absoluut geen probleem met foute antwoorden. Ik maak ze ook. Dat is een leerproces.
Wat me wel stoort zijn zij die eigenlijk wel beseffen dat ze fout zaten, maar stijfkoppig volhouden zonder een juridische onderbouw te geven.

Spirou_
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

#7 , 1 jaar 2 weken geleden (30 sep 2017 15:57)

Ik wil nog even terugkomen hierop: de aannemer heeft netjes alles opgelost zoals hij beloofde. De papierwinkel (creditnota en nieuw factuur) heeft wel even op zich laten wachten, maar het vertrouwen in de firma is me (deze keer) goed uitgedraaid. Ik begrijp dat ik juridisch niet heel sterk zou staan moesten ze zich niet aan hun beloftes gehouden hebben (aangezien ik niet aangetekend betwist heb), maar ik ben er ook van overtuigd dat een aangetekende betwisting niet zou hebben bijgedragen tot een oplossing.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Consumenten Koop”