Pagina 1 van 1

Is een garantie van 6 maanden mogelijk??

Geplaatst: 6 jaar 9 maand geleden (08 apr 2013 18:30)
door JonasThoms
Hallo,

Allereerst bedankt voor de hulp die jullie op dit forum geven. Fantastisch werk! Zeer handig als je weeral eens niet uit de wirwar van regels geraakt.

Mijn vraag gaat als volgt: ik ben geïnteresseerd in deze laptop:

http://www.komplett.be/komplett/product ... tails.aspx

en onder de titel van dit product staat er "6 maanden garantie". Is dit mogelijk? Ik dacht dat de wettelijk garantie 2 jaar was en die op tweedehandsproducten minstens 1 jaar?

Re: Is een garantie van 6 maanden mogelijk??

Geplaatst: 6 jaar 9 maand geleden (10 apr 2013 08:11)
door j.demoor
Tussen conventionele garantie en wettelijke vrijwaringsplicht bestaat voortdurend verwarring.

“Art.1649bis...§ 2. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder :...5° " garantie " : elke door een verkoper of producent tegenover de consument aangegane verbintenis om de betaalde prijs terug te betalen, of om de consumptiegoederen te vervangen of te herstellen, of om er zich op enigerlei wijze om te bekommeren, indien de goederen niet overeenstemmen met de beschrijving in het garantiebewijs of in de desbetreffende reclame...Art.1649septies.§ 1. Elke garantie is bindend voor diegene die haar biedt volgens de in het garantiebewijs en de daarmee samenhangende reclame vastgestelde voorwaarden...”(Burgerlijk Wetboek=B.W.).

‘Het beginsel van de vrijheid van handel impliceert dat éénieder naar GOEDDUNKEN al dan niet overeenkomsten kan sluiten‘(Cass. 13 september 1991,Bull. 1992,33).

‘naar goeddunken’ houdt in dat zes maanden (en zelfs geen) garantie mogelijk is.

Onverminderd voornoemde ‘garantie’ geldt volgende wettelijke vrijwaringsplicht : “Art.1649quater.§ 1. De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering...§ 4. Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van ZES MAANDEN vanaf de levering van het goed, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming, door onder andere rekening te houden met het feit of het goed nieuw dan wel tweedehands is.Art.1649quinquies § 1. Naast desgevallend schadevergoeding, heeft de consument het recht van de verkoper…te eisen, hetzij de herstelling of de vervanging van het goed onder de voorwaarden bedoeld in § 2,hetzij...ontbinding van de overeenkomst...”(B.W.).

Re: Is een garantie van 6 maanden mogelijk??

Geplaatst: 6 jaar 9 maand geleden (10 apr 2013 09:56)
door JonasThoms
Dus als ik het goed versta geldt hier de standaard 2 jaar garantie, met de opmerking dat in de eerste 6 maanden de verkoper het tegendeel moeten bewijzen als er iets kapot is, en in de volgende maanden de koper het moet bewijzen als er iets kapot is?