Hoe wordt ziekngeld berekend bij gedeeltelijke werkhervatting?

Zirkonia
Topic Starter
Berichten: 71
Juridisch actief: Nee

Hoe wordt ziekngeld berekend bij gedeeltelijke werkhervatting?

#1 , 14 jun 2019 10:08

Beste,
heeft iemand meer info hoe ziekengeld wordt berekend bij deeltijdse werkhervatting. Voltijdse tewerkstelling van 36 u/week naar bijv. 20 u/week? Moet men 50 % werk hervatten of mag dat wettelijk meer zijn, bijv. 60 %?

Thanx

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Wil je een analyse van jouw juridische situatie? Jureca staat voor je klaar. Bestel eenvoudig online en bespaar. All-in prijs €125. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Floes
Berichten: 116

#2 , 14 jun 2019 10:30

Je kan aanvragen wat je wenst, de adviserend arts zal hierover beslissen.
Je uitkering zal berekend worden aan de hand van het aantal uren dat je elke maand gewerkt hebt.
Meer info krijg je bij je ziekenfonds.

Hou er rekening mee dat om je uitkering te berekenen er maandelijks een loonattest moet worden doorgestuurd naar je ziekenfonds. Vaak kan dit pas als de maand voorbij is, waardoor het kan zijn dat je uitkering pas enkele dagen later betaald kan worden.

Zirkonia
Topic Starter
Berichten: 71
Juridisch actief: Nee

#3 , 14 jun 2019 10:39

Enig idee hoeveel percentage van het loon dat je verliest aan ziekengeld berekend wordt?
Stel je hebt 3000 bruto loon, bij 50 % werkhervatting heb je nog 1500 bruto loon, wordt het ziekengeld op de overige 1500 euro brekend en zo ja, hoeveel percentage?
Of gebeurt de berekening anders?

Reclame

Blaatpraat
Berichten: 3203

#4 , 14 jun 2019 11:53

Netto zal je meer overhouden als je progressief werkt, dan fulltime, hou dat in je achterhoofd (de overheid wilt langdurig zieken aansporen om zo terug te beginnen werken).

Stel: 3000 bruto fulltime.
Tewerkstelling van 50% (en 50% ziekte).
1500 euro bruto betaald door werkgever.
Ziekte-uitkeringen worden dan berekend op 2100 euro (dus lees als: in totaal heb je dan... 1500 euro + 2100 euro, en over dat laatste gaat er wel een stuk van).
Reden is: de eerste 20% van tewerkstelling is vrijgesteld. Hetgeen je meer doet van tewerkstelling moet je op inleveren. In dit geval is er een tewerkstelling van 50%; dus dit wordt herleid naar 30% voor de uitkering => Je uitkering zal 70% zijn van wat je normaal krijgt.

Vorig jaar in deze situatie gezeten met mijn echtgenote, dus ik ken de situatie in de praktijk (helaas).

Zirkonia
Topic Starter
Berichten: 71
Juridisch actief: Nee

#5 , 14 jun 2019 12:48

Merci Blaatpraat.
Vreemd dat ziekengeld op 2100 euro wordt berekend. Ik dacht eerder over de 1500 euro.
Maar goed, fijn dat je dit hebt verduidelijkt.

Zirkonia
Topic Starter
Berichten: 71
Juridisch actief: Nee

#6 , 20 jun 2019 14:25

Blaatpraat,
hoe kom je aan de 2100 euro waar de ziekteuitkering op berekend wordt?

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#7 , 20 jun 2019 14:59

Nieuwe berekeningswijze van ZIV-uitkering bij gedeeltelijke werkhervatting & duur progressieve werkhervatting beperkt,
Uit het Belgisch Staatsblad van 09/02/2018
Gepubliceerd op 20/02/2018
Wie een aangepast of ander werk uitvoert naar aanleiding van een progressieve werkhervatting na arbeidsongeschiktheid of in het kader van een maatregel van moederschapsbescherming (werkverwijdering) kan een uitkering van het ziekenfonds krijgen. Om in aanmerking te komen voor een uitkering moet de werknemer wel loonverlies lijden in vergelijking tot zijn/haar normale loon.

De berekeningswijze van deze uitkeringen wordt nu aangepast.

1. Progressieve werkhervatting.

Wie na een periode van arbeidsongeschiktheid het werk gedeeltelijk hervat met toestemming van de adviserend arts van het ziekenfonds, kan toch nog een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen van het ziekenfonds.

Vandaag wordt de ZIV-uitkering, die de werknemer krijgt bij volledige arbeidsongeschiktheid, verminderd met een bepaald percentage in functie van het inkomen uit de gedeeltelijke werkhervatting.

Vanaf 1 april 2018 zullen de gepresteerde uren tijdens de gedeeltelijke werkhervatting in verhouding tot de uren van een voltijdse in deze functie (tewerkstellingsbreuk), bepalen met hoeveel de arbeidsongeschiktheidsuitkering vermindert.
Wie maximaal 20 % van een voltijdse werknemer in dezelfde functie werkt, ziet zijn uitkering niet verminderen.

De regelgeving voorziet een overgangsregeling tot 1 juli 2018 voor zij die vóór 1 april 2018 in een regeling van gedeeltelijke werkhervatting zitten. Tot 1 juli 2018 geldt voor hen de meest gunstige berekeningswijze.

2. Moederschapsbescherming (werkverwijdering).

Bij een aangepast of ander werk met loonverlies in het kader van moederschapsbescherming berekent men de daguitkering voortaan als volgt:

(Brutoloon voor het normale werk – beroepsinkomen uit de aangepaste arbeid) * X 60%

* (resultaat begrensd tot 3.633,21 euro, loongrens op 01.01.2018).

Voor wie twee werkgevers heeft én slechts bij één werkgever blijft verder werken, zal de vergoeding voortaan berekend worden louter in functie van de stopgezette activiteit. De daguitkering stemt in dat geval overeen met:

Brutoloon stopgezette activiteit (begrensd tot 3.633,21 euro, loongrens op 01.01.2018) X 60%

Deze regeling geldt met ingang van 1 januari 2018.


3. Duur toelating progressieve werkhervatting beperkt tot 2 jaar

Daarnaast wijzigt de duurtijd tijdens dewelke de werknemer de toelating krijgt van de adviserend arts van het ziekenfonds om het werk progressief te hervatten na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid.

In tegenstelling tot vandaag, wordt nu uitdrukkelijk bepaald dat de toelating van de adviserend arts of de hernieuwing ervan geen twee jaar mag overschrijden.

De beperking geldt voor gedeeltelijke werkhervattingen vanaf 1 april 2018.
Bron:
KB van 04.02.2018 tot wijziging van het KB van 03.07.1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994.

Inhoud
I. Nieuwe berekeningswijze ZIV-uitkering bij aangepast of ander werk in het kader van progressieve werkhervatting.
1.1. Huidige regeling
1.2. Nieuwe berekeningswijze
II. Nieuwe berekeningswijze ZIV-uitkering bij aangepast of ander werk in het kader van moederschapsbescherming.
2.1. Gedeeltelijke werkverwijdering
2.2. Twee werkgevers: werkverwijdering bij één van de twee
2.3. Inwerkingtreding
III. Duur toelating tot progressieve werkhervatting beperkt tot 2 jaar,
I. Nieuwe berekeningswijze ZIV-uitkering bij aangepast of ander werk in het kader van progressieve werkhervatting.
1.1. Huidige regeling
Wie na een periode van arbeidsongeschiktheid het werk gedeeltelijk hervat met toestemming van de adviserend arts van het ziekenfonds, kan nog een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen van het ziekenfonds.

Vandaag wordt de ZIV-uitkering, die de werknemer krijgt bij volledige arbeidsongeschikt, verminderd met een bepaald percentage in functie van het inkomen uit de gedeeltelijke werkhervatting.
Het inkomen uit de gedeeltelijke werkhervatting stemt overeen met: brutoloon – 13,07%.

1.2. Nieuwe berekeningswijze
Vanaf 1 april 2018 zullen de gepresteerde uren tijdens de gedeeltelijke werkhervatting in verhouding tot de uren van een voltijdse werknemer in deze functie, bepalen met hoeveel de arbeidsongeschiktheidsuitkering vermindert.

De nieuwe berekeningswijze geldt voor wie tijdens de gedeeltelijke werkhervatting een inkomen verwerft dat aan de Sociale Zekerheid voor werknemers is onderworpen. Het kan ook gaan om een inkomen uit een gelijkaardige activiteit in een vreemd land of in dienst van een internationale of supranationale organisatie. Of ook om elke uitkering, vergoeding of rente toegekend omwille van loonverlies.

Komen echter niet in aanmerking als inkomen:
de premies en voordelen, die toegekend zijn los van het aantal effectieve prestaties tijdens het aangiftekwartaal (DMFA);
de inkomsten uit een tewerkstelling buiten het normale arbeidscircuit (= een tewerkstelling als doelgroepwerknemer) in een onderneming die onder PC 327 valt. Deze werknemers kunnen hun inkomen uit de gedeeltelijke werkhervatting onbeperkt cumuleren met de ZIV-uitkering.
de voordelen toegekend voor sociale en beroepsreclassering van mindervaliden.

De tewerkstellingsbreuk van die gedeeltelijke werkhervatter zal vanaf 1 april 2018 een doorslaggevende rol spelen bij het bepalen van zijn/haar uitkering. De hoogte van zijn/haar inkomen is niet meer relevant.

Wie maximaal 20 %van een voltijdse werknemer in dezelfde functie werkt, ziet zijn daguitkering niet verminderen. In dit geval kan werknemer de arbeidsongeschiktheidsuitkering dus onverkort cumuleren met het inkomen uit de gedeeltelijke werkhervatting.

Bij een gedeeltelijke werkhervatting die 20% van een voltijdse tewerkstelling overschrijdt, berekent men de daguitkering als volgt:

A – (Q/S – 20%), waarbij:

A = daguitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid
Q/S = uitgedrukt in % (vb.12/38 = 31,57%)
Q = gemiddeld aantal u/w toegelaten arbeid van de werkhervatter
S = gemiddeld aantal u/w maatpersoon in de functie uitgeoefend tijdens de progressieve werkhervatting
(Q/S – 20%) = afgerond op een eenheid in functie van de eerste decimaal
vb. (8/38 – 20%) = (21,05% - 20%) = 1,05 % = 1 %

Een voorbeeld

daguitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid = 50 euro
S = uren gedeeltelijke werkhervatting: 19u/w
Q = uren maatpersoon: 38u/w
50 – (19/38 – 20 %) = 50 – (50% - 20%) = 50 – 30% = 35 euro
daguitkering = 35 euro tijdens deze gedeeltelijke werkhervatting


De daguitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid wordt hier met 30% verminderd. Dit stemt overeen met het percentage van tewerkstelling boven 20% van de voltijdse maatpersoon.

Let op!Voor wie een activiteit als onthaalouder ‘sui generis’ of voor wie een activiteit als zelfstandige gedeeltelijk hervat, gelden afwijkende regels.

Let op! De (verlaagde) uitkering wordt geweigerd voor dagen gedekt door vakantiegeld, die niet voor het einde van het jaar opgenomen zijn.

De wijziging treedt in werking op 1 april 2018. Er is een overgangsregeling tot 1 juli 2018 voorzien voor zij die vóór 1 april 2018 in een regeling van gedeeltelijke werkhervatting zitten. Tot 1 juli 2018 geldt voor hen de meest gunstige berekeningswijze.

II. Nieuwe berekeningswijze ZIV-uitkering bij aangepast of ander werk in het kader van moederschapsbescherming.
2.1. Gedeeltelijke werkverwijdering
Voor werkneemsters in gedeeltelijke werkverwijdering met loonverlies in het kader van een maatregel moederschapsbescherming wordt de daguitkering voortaan als volgt berekend:

(Brutoloon voor het normale werk – beroepsinkomen uit de aangepaste arbeid)* X 60%

*(begrensd tot 3.633,21 euro, loongrens op 01.01.2018)

Onder ‘beroepsinkomen uit de aangepaste arbeid’ verstaat men het brutoloon, het gewaarborgd loon tweede week en de vergoeding voor de derde en de vierde week arbeidsongeschiktheid. Bovendien komt ook elke uitkering, vergoeding of rente toegekend omwille van loonverlies in aanmerking.

Een voorbeeld:

normaal maandloon van de werknemer: 4.000 euro
normaal dagloon: 4.000/26 dagen = 153,8462 euro
maandloon tijdens de maand gedeeltelijke werkhervatting: 2.000 euro
dagloon tijdens de maand gedeeltelijke werkhervatting: 2.000/26 dagen = 76,9231 euro
daguitkering in die maand: (153,8462 – 76,9231) * X 60 % = 46,1539 euro
* (indien nodig resultaat plafonneren op 139,7388 euro)

2.2. Twee werkgevers: werkverwijdering bij één van de twee
Voor wie twee werkgevers heeft én slechts bij één werkgever blijft verder werken, zal de vergoeding voortaan berekend worden louter in functie van de stopgezette activiteit.

De daguitkering stemt in dat geval overeen met:

Brutoloon stopgezette activiteit (begrensd op € 3.633,21, loongrens op 01.01.2018) X 60%

2.3. Inwerkingtreding
Deze regeling geldt met ingang van 1 januari 2018.
III. Duur toelating tot progressieve werkhervatting beperkt tot 2 jaar,
Daarnaast wijzigt de duurtijd tijdens dewelke de werknemer de toelating krijgt van de adviserend arts van het ziekenfonds om het werk progressief te hervatten na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid.

In tegenstelling tot vandaag, wordt nu uitdrukkelijk bepaald dat de toelating van de adviserend arts tot progressieve werkhervatting of de hernieuwing ervan geen twee jaar mag overschrijden. De beperking geldt vanaf 1 april 2018.

Vóór 1 april 2019 zullen de adviserende artsen van de ziekenfondsen een einde stellen aan de lopende toelating van vóór 1 april 2018. Het gaat om lopende toelatingen voor onbepaalde duur of voor meer dan twee jaar. De arts kan desgevallend een nieuwe toelating toekennen die twee jaar niet overschrijdt.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Zirkonia
Topic Starter
Berichten: 71
Juridisch actief: Nee

#8 , 20 jun 2019 20:12

Thanx Mathieu

Zirkonia
Topic Starter
Berichten: 71
Juridisch actief: Nee

#9 , 21 jun 2019 19:05

Je kan aanvragen wat je wenst, de adviserend arts zal hierover beslissen.
Je uitkering zal berekend worden aan de hand van het aantal uren dat je elke maand gewerkt hebt.
Meer info krijg je bij je ziekenfonds.

Hou er rekening mee dat om je uitkering te berekenen er maandelijks een loonattest moet worden doorgestuurd naar je ziekenfonds. Vaak kan dit pas als de maand voorbij is, waardoor het kan zijn dat je uitkering pas enkele dagen later betaald kan worden.
Ik heb nagevraagd en blijkbaar wordt je niet gezien als arbeidsongeschikt indien je meer dan 70 % van je uren wilt werken. Klopt dit?
Moet je een min. uren terug werken om gezien te worden als arbeidsongeschikt?
Staat er ergens in de hoeveel uur je moet of mag hervatten?

Zirkonia
Topic Starter
Berichten: 71
Juridisch actief: Nee

#10 , 22 jun 2019 08:58

Je kan aanvragen wat je wenst, de adviserend arts zal hierover beslissen.
Je uitkering zal berekend worden aan de hand van het aantal uren dat je elke maand gewerkt hebt.
Meer info krijg je bij je ziekenfonds.

Hou er rekening mee dat om je uitkering te berekenen er maandelijks een loonattest moet worden doorgestuurd naar je ziekenfonds. Vaak kan dit pas als de maand voorbij is, waardoor het kan zijn dat je uitkering pas enkele dagen later betaald kan worden.
Ik heb nagevraagd en blijkbaar wordt je niet gezien als arbeidsongeschikt indien je meer dan 70 % van je uren wilt werken. Klopt dit?
Moet je een min. uren terug werken om gezien te worden als arbeidsongeschikt?
Staat er ergens in de wetgeving hoeveel uur je moet of mag hervatten?

Terug naar “Andere”