Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.

Er zijn 10349 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door j.demoor
22 mar 2018 14:08
Forum: Misdrijven tegen personen of goederen
Onderwerp: Valsheid in geschrifte
Reacties: 2
Weergaves: 63

Re: Valsheid in geschrifte

“Art.196.Met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar worden gestraft de andere personen die in authentieke en openbare geschriften valsheid plegen en alle personen die in handels- of bankgeschriften of in private geschriften valsheid plegen, Hetzij door valse handtekeningen, Hetzij door namaking of v...
door j.demoor
20 mar 2018 12:21
Forum: Echtscheiding
Onderwerp: Onderhandse lening ouders + echtscheiding
Reacties: 2
Weergaves: 84

Re: Onderhandse lening ouders + echtscheiding

“Art.1200.Er bestaat hoofdelijkheid tussen schuldenaars, wanneer zij verplicht zijn tot een en dezelfde zaak, zodat ieder voor het geheel kan worden aangesproken, en de betaling door een van hen gedaan, de overige schuldenaars jegens de schuldeiser bevrijdt.Art.1202 Hoofdelijkheid wordt niet vermoed...
door j.demoor
19 mar 2018 14:18
Forum: Stel een vraag
Onderwerp: Huurcontract vaste duur met ex vriendin
Reacties: 7
Weergaves: 135

Re: Huurcontract vaste duur met ex vriendin

“Art.1200.Er bestaat hoofdelijkheid tussen schuldenaars, wanneer zij verplicht zijn tot een en dezelfde zaak, zodat ieder voor het geheel kan worden aangesproken, en de betaling door een van hen gedaan, de overige schuldenaars jegens de schuldeiser bevrijdt“(Burgerlijk Wetboek=BW). Onderzoek zorgvul...
door j.demoor
17 mar 2018 13:19
Forum: Andere
Onderwerp: Rookverbod invoeren bij erfpacht
Reacties: 6
Weergaves: 216

Re: Rookverbod invoeren bij erfpacht

“Art.1.Erfpachrtregt is een zakelijk regt om het vol genot te hebben van een aan eenen anderen toebehorend onroerend goed...Art.3..de erfpachter oefent alle regten uit,welke aan de eigendom van het erf verknocht zijn...”(Wet over het recht van erfpacht 10 januari 1824) Uit ‘een grond die onder erfpa...
door j.demoor
16 mar 2018 14:06
Forum: Huren
Onderwerp: Tijdelijk huisdelen
Reacties: 6
Weergaves: 110

Re: Tijdelijk huisdelen

“Art.1713.Men kan alle soorten van goederen, zo roerende als onroerende, verhuren.”(Burgerlijk Wetboek=BW). U kan dus ook uw extra-slaapkamer aan uw vriendin verhuren voor beperkte tijd en haar gedurende die huur toelating verlenen uw keuken,badkamer,enz. samen met u te gebruiken tijdens die huur. B...
door j.demoor
16 mar 2018 14:04
Forum: Huren
Onderwerp: Tijdelijk huisdelen
Reacties: 6
Weergaves: 110

Re: Tijdelijk huisdelen

“Art.1713.Men kan alle soorten van goederen, zo roerende als onroerende, verhuren.”(Burgerlijk Wetboek=BW). U kan dus ook uw extra-slaapkamer aan uw vriendin verhuren voor beperkte tijd en haar gedurende die huur toelating verlenen uw keuken,badkamer,enz. samen met u te gebruiken tijdens die huur. B...
door j.demoor
15 mar 2018 15:56
Forum: Huren
Onderwerp: Huurder betaalt geen huur tijdens de opzeg
Reacties: 4
Weergaves: 126

Re: Huurder betaalt geen huur tijdens de opzeg

“Art.1344bis.Onder voorbehoud van de bepalingen omtrent de pacht kan elke vordering inzake de huur van goederen worden ingeleid bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het vredegerecht. Het verzoekschrift vermeld, op straffe van nietigheid : 1. de dag, de maand en het jaar; 2. de naam, de voo...
door j.demoor
13 mar 2018 12:14
Forum: Burgerlijke Aansprakelijkheid
Onderwerp: Afstand van verhaal in huurcontract
Reacties: 22
Weergaves: 566

Re: Afstand van verhaal in huurcontract

‘Als eigenaar heb je een brandverzekering. Deze brandverzekering kan zich keren tegen de huurder indien die aansprakelijk is voor een schadegeval. De optie afstand van verhaal zal ervoor zorgen dat de verzekeraar zich niet tegen de huurder zal keren om de schade te verhalen op hem.‘ Daartoe omvat de...
door j.demoor
10 mar 2018 15:44
Forum: Consumenten Koop
Onderwerp: geldt garantie tweedehandswagen bij doorverkoop?
Reacties: 41
Weergaves: 1137

Re: geldt garantie tweedehandswagen bij doorverkoop?

"Bedingen die bepalen dat de waarborg niet overdraagbaar is, en niet toegepast wordt bij verandering van eigenaar, kunnen een onrechtmatige inperking van de rechten van de consument tot gevolg hebben. " 'niet overdraagbaar zijn' verschilt van 'niet van rechtswege overgedragen zijn aan de k...
door j.demoor
09 mar 2018 15:56
Forum: Successie- & Registratierechten
Onderwerp: Succesie op levensverzekeringen die helemaal niet van de overledene zijn
Reacties: 15
Weergaves: 291

Re: Succesie op levensverzekeringen die helemaal niet van de overledene zijn

“Art.2.7.1.0.1.Overeenkomstig artikel 3, 4°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten wordt het successierecht en het recht van overgang gevestigd op de goederen die overgaan ingevolge het overlijden.”(13 DECEMBER 2013. - Decreet houd...
door j.demoor
08 mar 2018 13:24
Forum: Erfrecht & Schenkingen
Onderwerp: kind benadelen op vlak van onroerend goed?
Reacties: 2
Weergaves: 150

Re: kind benadelen op vlak van onroerend goed?

“Kunnen we, net als bij roerende goederen, de helft in naakte eigendom reeds schenken aan onze dochter’ “Art.913.De giften, hetzij bij akten onder de levenden, hetzij bij testament, mogen de helft van de goederen van de beschikker niet overschrijden, indien hij bij zijn overlijden slechts één kind a...
door j.demoor
07 mar 2018 12:04
Forum: Consumenten Koop
Onderwerp: geldt garantie tweedehandswagen bij doorverkoop?
Reacties: 41
Weergaves: 1137

Re: geldt garantie tweedehandswagen bij doorverkoop?

“Art.1134.Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die deze hebben aangegaan, tot wet. Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet erkend.”(Burgerlijk Wetboek), “de factuurvermelding ‘ 1 jaar garantie indien rhoud en herste...
door j.demoor
03 mar 2018 12:15
Forum: Rechten van de Mens / Discriminatie
Onderwerp: Gebed op een openbare plaats
Reacties: 11
Weergaves: 1048

Re: Gebed op een openbare plaats

“Art.9.1.Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte,geweten en godsdienst;dit recht omvat...tevens de vrijheid hetzij alleen,hetzij met anderen,zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door...”(4 november 1950 Verdrag tot bescherming van de r...
door j.demoor
01 mar 2018 12:19
Forum: Aanwerving & Ontslag
Onderwerp: contract "onbepaalde duur zonder werkzekerheid"
Reacties: 4
Weergaves: 131

Re: contract "onbepaalde duur zonder werkzekerheid"

“Art.20.De werkgever is verplicht :1° de werknemer te doen arbeiden op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen...Art26 De door overmacht ontstane gebeurtenissen hebben de beëindiging van de overeenkomst niet tot gevolg wanneer zij slechts tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst schorsen...

Ga naar uitgebreid zoeken